VVD Ljouwert komt (fanselssprekkend) mei Frysktalich ferkiezingsprogramma

De VVD Ljouwert lansearret har ferkiezingsprogramma yn it Frysk! Dit op de Dei fan de Memmetaal, de dei dy’t yn it ramt stiet fan de taal dytst meikrigen hast fan jim mem. Dat fielt foar ús as fanselssprekkend; de gemeente Ljouwert is mear as allinnich de stêd, en mear as allinnich it Nederlânsk. It Frysk spilet ek in grutte rol yn ús gemeente, en sa ek yn ús partij.

Lees verder: VVD Ljouwert komt (fanselssprekkend) mei Frysktalich ferkiezingsprogramma (vvd-leeuwarden.nl) (20 februari 2022)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600