BBB

BBB

 

Verkiezingsprogramma 
 

VEILIGHEID VOOR IEDERE WIJK EN IEDER DORP

Onze samenleving wordt in toenemende mate ondermijnd vanuit de drugscriminaliteit. Het onvoldoende bestrijden van harddrugsgebruik in de steden leidt tot criminele drugsnetwerken op het platteland. We staan voor een harde aanpak van georganiseerde (drugs)criminaliteit om onze samenleving veiliger te maken en criminele netwerken te bestrijden. Het risico op ondermijning, de onderwereld die de bovenwereld overneemt, rechtvaardigt forse ingrepen. Nederland zal geen narcostaat worden. (pag. 87)

HARDE AANPAK GEORGANISEERDE (DRUGS)CRIMINALITEIT:

    • We intensiveren de samenwerking met Noord- en Zuid-Amerikaanse veiligheidsdiensten om internationale drugsroutes tussen onze landen te ontmantelen en hard aan te pakken.
    • Om drugscriminaliteit tegen te gaan mogen we niet dogmatisch kijken naar ons drugsbeleid. We willen normalisatie van zowel soft als harddrugs tegengaan, maar de situatie waarin wietverkoop gedoogd wordt, terwijl productie verboden is, speelt criminelen in de kaart. Voor stappen overwogen worden richting legalisatie van wiet, wacht BBB eerst de resultaten af van het ‘experiment gesloten coffeeshopketen’. Het einddoel moet zijn om drugsbendes hun verdienmodel te ontnemen en verslaving te voorkomen. Legalisatie kan alleen in Europees verband en ruim voldoende politiecapaciteit is een belangrijke basisvoorwaarde, voordat we stappen zetten. De mogelijke baten voor de overheidsfinanciën die hieruit voortkomen, moeten altijd ingezet worden om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. (pag. 90)

STRAF EN STRAFMAAT

Voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, terroristische misdrijven en georganiseerde (drugs)criminaliteit willen we minimumstraffen invoeren om rechtvaardige en consistente straffen te waarborgen. (pag.90)

 

Hieronder het stemgegrag van BBB bij drie moties:

Motie 24077 nr. 527 - BBB stemde tegen

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 
Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527 
 

 

Motie 24077 nr. 523 - BBB stemde voor 

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523 

Motie 24077 nr. 526 - BBB stemde voor

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526

 

BoerBurgerBeweging (BBB)

1 Zetel (Tweede Kamer)

Verkiezingsprogramma 2021-2025  (pag.38 en 39)

GEZONDE MAATSCHAPPIJ STEMWIJZER STELLINGEN

06 Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden.

Respons: Eens

In landen waar softdrugs legaal zijn, is gebleken dat zowel criminaliteit als gebruik dalen. Politie en justitie kunnen volgens BBB hun aandacht beter aan andere zaken besteden.

We geven meer aandacht aan bestrijding van criminaliteit op het platteland om zo drugskartels en rondrijdende bendes, die uit zijn op bijvoorbeeld GPS apparatuur, geen kans te geven. Ook hier geldt: meer geld en middelen voor politie en handhaving

Ongecontroleerd gebruik van lachgas is zeer schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker. Misbruik in het verkeer zorgt voor extra slachtoffers. Alleen medisch gebruik is voor BBB toegestaan.

Bermen en groenstroken in beheer van de overheid, worden op een natuurlijke wijze beheerd.  We zaaien bermen in met bloemrijke inheemse mengsels. Ook planten hebben recht op een goed gevulde medicijnkast’.

BoerBurgerBeweging (BBB) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

(...) Mevrouw Van der Plas (BBB):
Allereerst wil ik de minister complimenteren met zijn inleiding en het aanbieden van zijn excuses aan de heer Du Bois en de heer Viets. Ik was daarvan erg onder de indruk, dus bij dezen; daar begin ik even mee. Mijn vraag is: hoe kijkt de minister aan tegen het eventueel reguleren van bepaalde vormen van met name softdrugs? Het is namelijk niet zo dat ik wil dat alles wordt losgelaten en ik laat me ook graag overtuigen, maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de drooglegging in Chicago of in Amerika in de jaren twintig, dan zie je dat de criminaliteit nooit zo erg floreerde als in die tijd. Voor ons is dat de overweging om te kijken of je misschien beter sommige drugs kunt reguleren, zodat je er grip op hebt en de kwaliteit van het spul ook beter is.

Minister Grapperhaus:
De vergelijking met de drooglegging — ik ga heel snel praten, want ik wil niemand ophouden — gaat per definitie mank, want nadat ongeveer 2.000 jaar lang alcohol was toegestaan, zeiden ze in puriteins Amerika: we gaan dat niet meer doen. In de geschiedenisboekjes hebben we daarvan kunnen leren dat dat zo niet werkt, of je moet daar echt heel dictatoriaal op in gaan zetten. Met drugs is het natuurlijk toch echt in een aantal opzichten anders, want dat zijn niet al 2.500 jaar volstrekt in de maatschappij geaccepteerde middelen. U hebt het over de regulering van softdrugs. Ik ga dan weer even terug naar het rapport over 25 jaar drugsaanpak, waarin men zegt dat een issue is ontstaan door het gedogen van softdrugs aan de voordeur, bijvoorbeeld van hasj, en het openlaten van de toevoer aan de achterdeur, waardoor die door criminele bendes werd ingevuld. Wat dit kabinet in het bijna maar nog niet echt vorige regeerakkoord — het is nu een "demissionair regeerakkoord", om het zo maar te zeggen — heeft afgesproken, is een wietexperiment om te kijken of je die toevoer kunt decriminaliseren. Daar heb ik samen met toenmalig collega Bruins van gezegd: we willen dat heel streng medisch ingekaderd hebben, want het moet niet op een of andere manier toch gezondheidsrisico's opleveren. We hebben toen ook gezegd: we trekken een hele scherpe lijn ten opzichte van harddrugs; laat dat heel duidelijk zijn. Dat wietexperiment loopt. We zullen daar over een aantal jaren van zien of daarmee de hasjiesj aan de toevoerkant uit het criminele circuit kunnen worden gehaald. Of dat zo is, weten we niet. Dat wordt echt pas over een aantal jaren duidelijk.

Mevrouw Van der Plas (BBB):
Ik heb niet zozeer een vraag, maar wel een opmerking. Dat kost een interruptie, maar ik wil 'm toch graag maken. Ik waag die 2.000 jaar wel te betwijfelen, want al duizenden jaren gebruiken mensen opwekkende middelen. Wij hebben het alleen op een gegeven moment geschaard onder drugs en toen hebben we het verboden. Het is dus niet zo dat die nooit werden gebruikt. Die 2.000 jaar gaat ook niet helemaal op, want het gaat per generatie. Wij zijn nu al generaties lang met het idee groot geworden dat het een soort van oké is om een jointje te roken of een keer een pilletje te nemen. Iedereen mag daarvan vinden wat ie wil. Wat er dan in de jaren daarvoor is gebeurd, weet je natuurlijk niet. Ik weet niet wat er allemaal in de 2.000 jaar daarvoor is gebeurd. Het gaat mij erom wat ik, wat mijn vader en wat mijn opa mochten. Dat is de tijdlijn waarin je het volgens mij moet bekijken. Maar dat is mijn mening. Dat wilde ik alleen nog even zeggen.

De voorzitter:
Ik heb even één opmerking: dit is geen interruptie, maar eigenlijk gewoon een inbreng. Misschien kunt u de wat uitvoerige teksten bewaren voor uw inbreng.

Minister Grapperhaus:
Ik heb een heel korte reactie. Ik wil graag … Sorry, ik zou graag — ik weet immers niet hoe het allemaal gaat lopen — nog eens met uw Kamer over die kwestie debatteren. Kijk maar naar de rampen die synthetische opiaten vanaf het begin van deze eeuw in de Verenigde Staten hebben veroorzaakt. Laat ik het als volgt stellen. Pieter Tops, gekend deskundige op dit gebied, zei tegen mij: als iemand ooit tegen je zegt "alcohol mag toch ook?", dan moet je alleen maar antwoorden "precies, en moet je eens kijken wat we daar al voor ellende mee hebben". Ik denk dus dat we daar misschien nog een keer met elkaar over moeten doorpraten. (...)

Plenair verslag, Tweede Kamer, 27e vergadering, Donderdag 25 november 2021

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600