VVD

VVD

Tweede Kamerverziekingen 22 november

 

Verkiezingsprogramma 2023: Ruimte geven. Grenzen stellen

 

Gezag herstellen
Het is noodzakelijk dat de overheid grip krijgt op de criminele netwerken, ze uitschakelt en het gezag herstelt. Anders gaat het van kwaad tot erger. Daarom moeten we de antimaffia-aanpak van de afgelopen jaren onverminderd voortzetten. We moeten verder investeren in de politie en de capaciteit van de diensten en de strafrechtketen versterken. Onze straffen moeten zwaarder. Zo maken we Nederland voor de drugskartels minder aantrekkelijk vergeleken met andere landen. En we gaan nog meer doen, binnen en buiten het strafrecht, om de kansen van jongeren op het rechte pad te vergroten. Preventie en repressie moeten altijd hand in hand gaan. Wij Nederlanders maken hier gezamenlijk in vrijheid en op democratische wijze de dienst uit. En niemand anders. 

Hoe houden we ons land fijn en veilig voor iedereen?
Nederland, het land waar we een democratische rechtsstaat en vrijheid kennen. Waar we vrijheid van meningsuiting en religie kennen. In die vrije samenleving heeft de georganiseerde misdaad zich genesteld. We zien criminele afrekeningen, explosies op winkels en huizen en rechtstreekse aanvallen op onze rechtsstaat met de moorden op de broer van een kroongetuige, advocaat Derk Wiersum en journalist Peter R. de Vries. Criminelen willen vaak maar één ding en dat is geld verdienen. Zij deinzen er niet voor terug om journalisten te bedreigen, advocaten te intimideren, onze jonge kinderen te ronselen en boerengezinnen onder druk te zetten om hun schuren af te staan voor het gebruik van drugslaboratoria. 

De VVD wil een veilig Nederland voor iedereen.
Uitbreiden van de aanpak tegen de georganiseerde misdaad. Onze democratische rechtsstaat staat onder druk en daarmee onze manier van leven. De georganiseerde misdaad heeft zich in onze samenleving genesteld en tornt aan waar ons land voor staat. De aanpak hiervan is een strijd die wij moeten en kunnen winnen. De tijd van naïviteit ligt achter ons. Dit heeft onze hoogste prioriteit, maar vergt een lange adem. Dit gaan wij doen met preventie, verstoring van criminele verdienmodellen, straffen en beschermen.


▶Voorlichting over drugs(criminaliteit). Een effectieve preventieaanpak betekent ook dat de overheid drugsgebruikers wijst op hun eigen verantwoordelijkheid. Veel drugsgebruikers zijn zich er niet bewust van dat hun vraag een aanbod in stand houdt in een business die gerund wordt door meedogenloze criminelen. Hier is een actieve voorlichtingscampagne voor nodig, waarbij samengewerkt zal moeten worden met maatschappelijke partners en werkgevers.


▶ Aanpak logistieke knooppunten. We gaan door met de investeringen in grote en kleine zeehavens en vliegvelden en betrekken het bedrijfsleven hier intensief bij. Als het nodig is, zullen we vaker gebruik maken van de inzet van camera’s en meer gegevensuitwisseling. Om mensen werkzaam in kwetsbare sectoren weerbaarder te maken worden meer drugscursussen op werk gegeven en is er een zero tolerancebeleid op werkplekken die gevoelig zijn voor corruptie.


▶ Internationaal offensief. We gaan intensiever samenwerken binnen Europa, met landen in Zuid-Amerika waar drugs vandaan komt en met landen als de Emiraten, Turkije en Marokko waar geld wordt witgewassen. We bevorderen de inzet van politieliaisons op ambassades.


▶ Verzwaren van de straffen voor grote criminelen. Er komen in beperkte gevallen minimumstraffen voor zware misdrijven. Ook de maximumstraffen voor zware drugsgerelateerde delicten worden fors verhoogd. Daarnaast wordt de verjaringstermijn bij de tenuitvoerlegging van straffen afgeschaft. Er komt ook een verhoging van maximale straffen in het adolescentenrecht. Ook bij andere straffen kijken we of deze nog afschrikwekkend genoeg zijn. 


▶ Meer ANPR-camera’s in grensregio’s. Veel drugs gaan de grens over via kleine landweggetjes in de grensregio. De politie heeft met schaarste te kampen en de inzet van camera’s die kentekens in de gaten kunnen houden zou deze krapte op kunnen vangen en daarnaast breder inzicht geven in wie onze grenzen overgaan. Gegevens van ANPR-camera’s mogen vaker worden gebruikt door de politie in de aanpak tegen de georganiseerde misdaad. Dit is ook van meerwaarde om mensenhandel en irreguliere migratie tegen te gaan.

 

Tweede kamerverkiezingen 2021

 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

34 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Samen aan de slag. Ons nieuwe verhaal 

"Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs."

Standpunt drugs - VVD

"Drugscriminelen aanpakken en softdrugs slimmer regelen.
 
Drugs.

Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Wij vinden niet dat de overheid alles wat slecht is voor mensen maar moet verbieden.

Rondom softdrugs bestaat al lang een vreemde situatie. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur van de winkel wordt gedoogd, is de inkoop aan de achterdeur illegaal. Wij willen dat slimmer regelen.

Dat betekent dat wij zowel de inkoop als verkoop van softdrugs zoals cannabis willen toestaan, maar pas nadat we een harde, creatieve en succesvolle aanpak van drugscriminelen voor elkaar hebben gekregen. Voor de slimme aanpak wachten we eerst de uitkomsten van het huidige experiment met de gesloten coffeeshopketen af.

Legalisering van een bepaalde softdrug kan bovendien alleen als de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) beperkt is en als de samenleving van het verbod op dat middel af wil."

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600