VVD

VVD

 

Verkiezingsprogramma 2023: Ruimte geven. Grenzen stellen 

De VVD wil een veilig Nederland voor iedereen.

Veiligheid in de wijk verbeteren

Drugs. We wachten de resultaten van de experimenten gesloten coffeeshopketen af, voordat we een definitief besluit nemen over het vervolg hiervan. (pag. 26)

Veiligheid op de weg en in het ov

We verbeteren de verkeersveiligheid. We zetten in op het anders inrichten van wegen, het vergroten van de pakkans voor drank- en drugsrijders, meer flitspalen en meer 30 km/per uur wegen in de bebouwde kom. We passen fietspaden en voetpaden aan zodat deze veiliger worden. Ook stimuleren we het gebruik van fietshelmen. Bij het toelaten van nieuwe voertuigen op de weg moet de veiligheid voorop blijven staan. We blijven daarnaast onveilige N-wegen aanpakken om de veiligheid te verbeteren.

▶ Harde straffen voor hufters. De pakkans om verkeershufters aan te pakken moet omhoog. Hetzelfde geldt voor drank- en drugsrijders. We verhogen de boetes voor zware overtredingen in het verkeer. Bij herhaalde overtredingen neemt de boete toe. Er komen vaker gevangenisstraffen voor drank- en drugsrijders, in plaats van taakstraffen. Voor zeer roekeloze rijders en recidivisten volgt een levenslange rijontzegging. Het wordt mogelijk om een alcoholslot te plaatsen. (pag. 48)

Een gezond, sportief en fit Nederland

▶ Een gezond leven. We stimuleren gezonde keuzes en ontmoedigen ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. We maken bindende afspraken met producenten en supermarkten over het gezonder maken van voeding. Marketing van ongezonde producten gericht op kinderen beperken we. Bij roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik nemen we gerichte maatregelen zoals ‘welzijn op recept’, bij risicogroepen. We willen een Europese aanpak tegen misleidende trucjes als de ‘sjoemelsigaret’. Drugsgebruik wordt ontmoedigd, onder meer door voorlichting waarbij we samenwerken met maatschappelijke partners en werkgevers. (pag. 67)

 

JOVD amendement om cannabis te legaliseren op VVD congres afgeketst - Cannabisindustrie 28-09-2023

Het JOVD amendement om de legalisering van cannabis op te nemen in het VVD verkiezingsprogramma heeft het niet gehaald: 70% was tegen.

 

Hieronder het stemgedrag van VVD bij 3 moties

Motie 24077 nr. 527 - VVD stemde voor 

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527  

Motie 24077 nr. 523 - VVD stemde tegen

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523

 

Motie 24077 nr. 526 - VVD stemde TEGEN

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526

 

 

 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

34 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Samen aan de slag. Ons nieuwe verhaal 

"Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs."

Standpunt drugs - VVD

"Drugscriminelen aanpakken en softdrugs slimmer regelen.
 
Drugs.

Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Wij vinden niet dat de overheid alles wat slecht is voor mensen maar moet verbieden.

Rondom softdrugs bestaat al lang een vreemde situatie. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur van de winkel wordt gedoogd, is de inkoop aan de achterdeur illegaal. Wij willen dat slimmer regelen.

Dat betekent dat wij zowel de inkoop als verkoop van softdrugs zoals cannabis willen toestaan, maar pas nadat we een harde, creatieve en succesvolle aanpak van drugscriminelen voor elkaar hebben gekregen. Voor de slimme aanpak wachten we eerst de uitkomsten van het huidige experiment met de gesloten coffeeshopketen af.

Legalisering van een bepaalde softdrug kan bovendien alleen als de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) beperkt is en als de samenleving van het verbod op dat middel af wil."

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600