Nieuw Sociaal Contract

Nieuw Sociaal Contract

 

Verkiezingsprogramma 2023
 

Onze fysieke leefomgeving

Bereikbaarheid

De maximale snelheid moet gerespecteerd worden, zeker binnen de bebouwde kom. Er wordt streng opgetreden tegen telefoongebruik in de auto en tegen rijden onder invloed van alcohol en drugs. (pag. 57)

Veiligheid en leefbaarheid

De internationaal georganiseerde misdaad is diep doorgedrongen in ons land. Criminelen ontwrichten de samenleving op ongekende wijze. Het gaat hierbij niet alleen om internationale drugshandel, maar ook om bijvoorbeeld cybercrime, mensenhandel en de handel in kinderporno. De ondermijning door deze zware criminelen is in wijken en buurten steeds directer merkbaar: bomaanslagen op woningen, schietpartijen op straat, de moord op een advocaat en op een journalist. Dat zijn regelrechte aanslagen, niet alleen op deze mensen en hun families, maar ook op onze veiligheid en de rechtsstaat. Hier past alleen hard straffen en maximale inzet op het afpakken van crimineel geld, goederen en vastgoed. (pag. 65)

-Georganiseerde ondermijnende criminaliteit repressief aanpakken

Het doorbreken van het criminele verdienmodel en het terugdringen van criminele geldstromen moet een speerpunt zijn van het beleid. Financieel gewin vormt zowel het onderliggende motief als een belangrijk machtsmiddel van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit; met geld worden steeds weer nieuwe drugs, wapens en handlangers gekocht. Door criminele geldstromen te verstoren en terug te dringen nemen de ondermijnende effecten van dat geld af. 

Op het platteland worden drugslabs aangetroffen in schuren en boerderijen. Drugsafval in de vorm van vaten, jerrycans en verpakkingen wordt op grote schaal in de natuur gedumpt. Giftig afvalwater wordt op het riool of direct in de sloot geloosd. Dit is zeer schadelijk voor mens en milieu. De opruimkosten zouden niet gedragen moeten worden door de maatschappij, maar moeten worden verhaald op de criminele veroorzakers. We handhaven een regeling voor gedupeerde grondeigenaren en gemeenten. Het blijft verboden om drugs te bezitten, verkopen of te produceren. We handhaven het huidige softdrugsbeleid. (pag. 67)

Over vezelgewassen (waaronder vezelhennep) staat ook (p. 54):

"In de akkerbouw is duurzaam bodemgebruik leidend. We steunen de sector bij innovaties om met minder water, energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen een goede productie te halen. Ook stimuleren we de teelt en toepassing van plantaardig eiwit en vezelgewassen in eigen land. Dit draagt bij aan het verminderen van grondstoffen voor onder meer de bouw en de textielsector, en aan een nieuw verdienmodel voor de landbouw.

 

Hieronder het stemgedrag van Omtzigt bij drie moties

Motie 24077 nr. 527 - Omzigt stemde voor

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527 

Motie 24077 nr. 523 - Omtzigt stemde voor

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523 

 

Motie 24077 nr. 526 - Omtzigt stemde voor

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526

 

 

 

Lid Omtzigt (Omtzigt)

1 Zetel 

"Als volksvertegenwoordiger controleer ik namens jou de regering en maak ik de wetten. Je hebt mijn inzet gezien om misstanden bloot te leggen zoals bij het kinderopvangtoeslagschandaal, maar ook in de EU, op Malta. Om de betonrot in onze rechtsstaat te herstellen doe ik concrete voorstellen. Graag ga ik daarover de discussie en het debat aan."

"Begin 2020 schreef ik het boek ‘Een Nieuw Sociaal Contract ́ met een tiental voorstellen om een beter evenwicht te krijgen in Nederland, tussen de overheid en haar burgers. Het was een reactie op het kinderopvangtoeslagschandaal, waar de checks and balances duidelijk niet gewerkt hadden: Een grote groep burgers jarenlang vermalen, terwijl niemand ingreep: het kabinet, de rechterlijke macht, het maatschappelijk middenveld, de ombudsman, de Tweede Kamer. Dit schandaal en andere affaires vragen om een herinrichting van de macht en tegenmachten in de Nederlandse Staat.

Dit is geen project voor een dag, een week of een jaar: het vormen van coalities en het overtuigen van collega’s en de regering vergen tijd om deze plannen te realiseren. Ik zal concrete voorstellen (blijven) doen. En elk voorstel gaat stap voor stap: van vragen, naar aangenomen moties om iets te veranderen, naar wetsvoorstellen en naar de uitvoering. Dit vraagt een lange adem, maar ik zal al deze stappen gaan zetten. En in dat proces moet het allemaal goed gaan."

Lid Omtzigt (Omtzigt) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600