Ljouwert: Hoe ferdielt de grutste gemeente omtinken tusken doarp en stêd?

Gemeente Ljouwert heart by de 25 grutste gemeenten fan Nederlân. It grutste part fan de ynwenners komt út de stêd Ljouwert, mar der is ek noch in grut part dat út de omlizzende doarpen komt. Hoe ferdielt de gemeente it omtinken hjirfoar?

Lees verder: Ljouwert: Hoe ferdielt de grutste gemeente omtinken tusken doarp en stêd? | Omrop Fryslân (omropfryslan.nl) (1 maart 2022)

De gemeente Leeuwarden hoort bij de 25 grootste gemeenten van Nederland. Het grootste deel van de inwoners komt uit de stad Leeuwarden, maar er is ook nog een groot deel dat uit de omliggende dorpen komt. Hoe verdeelt de gemeente hierover de aandacht?

Lees verder: Leeuwarden: Hoe verdeelt de grootste gemeente aandacht tussen dorp en stad? | Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600