ChristenUnie

ChristenUnie

 

Verkiezingsprogramma 
 

Een drugsvrije samenleving

Met het slikken van een pil of het snuiven van een lijn coke, houden drugsgebruikers een wereld van nietsontziende criminaliteit en uitbuiting in stand. Verreweg de meeste ondermijnende criminaliteit hangt samen met drugs. Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit in ons land. We worden geplaagd door drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de enorme export van drugs vanuit Nederland. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs. Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken. De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

  • Bestrijd normalisering en focus op drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, onder studenten en andere specifieke doelgroepen en voor ouders. De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld. We stoppen met heilloze wietexperimenten.
  • Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
  • Vorm één front tegen drugscriminelen. We tolereren geen maffiapraktijken in Nederland. Er zijn de afgelopen jaren stappen gezet in het vormgeven van een gezamenlijke en samenhangende aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit. Dit zetten we met volle kracht voort. De politie vormt hierin een belangrijk front, maar de aanpak vergt brede samenwerking: van Rijk tot gemeenten, van Douane tot Belastingdienst, van buurthuizen tot onderwijsinstellingen. Bij de politie wordt verder ingezet op gespecialiseerde teams voor het opsporen en vervolgen van criminele netwerken die de samenleving ondermijnen.
  • Vergroot de capaciteit voor langdurige onderzoeken. De strijd tegen de georganiseerde misdaad vraagt een lange adem. We willen niet alleen de loopjongens en de incidenten aanpakken, maar ook meer capaciteit voor langdurige onderzoeken om kopstukken te raken.
  • Blowverbod in openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
  • Blowverbod onder de 21. Zolang wietverkoop nog gedoogd wordt, gaat een leeftijdsgrens van 21 gelden voor gebruik van wiet.
  • Wiet is geen souvenir. Elke gemeente moet verplicht het ingezetenencriterium handhaven. Zolang er nog coffeeshops zijn, verkopen ze alleen aan eigen inwoners. Er is geen ruimte voor verkoop aan toeristen of dagjesmensen.
  • Tempo met uitbreiden verbod psychoactieve stoffen. De trage reactie van de wetgever op toename van lachgas-gebruik leren ons een les. De lijst van verboden psychoactieve stoffen moet continu up to date gehouden worden. Het gebruik ervan is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
  • Maak evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten krijgen de mogelijkheid hier strengere eisen over te stellen aan organisatoren van festivals.
  • Nationaal rapporteur verslavingen. Dankzij de ChristenUnie worden maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen sinds kort inzichtelijk gemaakt door de Nationaal Rapporteur Verslavingen. De overheid gaat actief beleid voeren om het aantal verslaafden terug te brengen.
  • Steun kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant.
  • Drugsvrije havens. We willen af van de instroom van drugs in onze havens. Controles worden niet vooraf bij rederijen bekendgemaakt en enkel schepen vanuit gecertificeerde havens worden toegelaten. Bij maatregelen voor havens betrekken we ook kleinere zeehavens, en havensteden uit andere landen aan de Noordzee.

 

Hieronder het stemgedrag van CU bij drie moties

Motie 24077 nr. 527 - ChristenUnie stemde voor 

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527

 

Motie 24077 nr. 523 - ChristenUnie stemde voor

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523

 

Motie 24077 nr. 526 - Christenunie stemde voor

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526

 

 

ChristenUnie (CU)

5 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Kiezen voor wat echt telt

"Naar een drugsvrije samenleving.

Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland, waarbij Nederland een koploperspositie heeft. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken. De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

De bestrijding van ambtelijke corruptie die drugscriminaliteit mogelijk maakt, heeft daarbij nadrukkelijk prioriteit. De aanpak richt zich ook op financiële instellingen, de transportsector en andere sectoren waarin drugscriminelen zich nu nog te gemakkelijk begeven.

• Geen normalisering, meer drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders.
De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld.
• Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
• Drugsondermijning aanpakken. De ChristenUnie onderschrijft in het kader van het door ons voorgestelde deltaplan ondermijning de hoofdlijnen van het rapport Noordanus. Dat betekent: de douane, Koninklijke Mareschaussee en politie op peil om in havens en andere knooppunten drugstransporten te onderscheppen; een weerbaar financieel systeem tegen witwassen; betere samenwerking tussen politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs); effectievere rechtsvervolging; steun aan kwetsbare wijken en verminderen van drugsgebruik.
• Blowverbod openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
• Rookverbod uitbreiden. Het rookverbod gaat ook gelden voor kruidenrookproducten. Het is inconsistent dat in shishalounges en coffeeshops het roken van deze ongezonde producten nog wel is toegestaan, terwijl dat voor tabak verboden is.
• Verbod lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
• Evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten worden in staat gesteld om de Opiumwet te handhaven.
• Nationaal rapporteur verslavingen. We maken de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen inzichtelijk. Een rapporteur doet periodiek verslag van de strijd tegen verslaving.
• Steun voor kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant."

ChristenUnie (CU) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 24 077, nr. 524 - VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT, 22 maart 2023, Vastgesteld 21 april 2023 (pag.5) - Mevrouw Bikker (ChristenUnie): Voorzitter. In het vorige debat ben ik uitgebreid ingegaan op het drugstoerisme. Het is zo raar dat we aan de ene kant proberen om allerlei korte budgetvluchten te voorkomen vanwege de milieuschade, terwijl we aan de andere kant volop allerlei blowende drugstoeristen importeren om een soort wietwalhalla in Amsterdam te hebben. We weten dat dat de stad niks oplevert behalve ellende. Er is een motie aangenomen in deze Kamer. Ik zou de minister willen vragen hoe het ervoor staat. Is zij die drugstoeristen daadwerkelijk aan het weren? Heeft zij goede afspraken met Schiphol? Want drugs zijn troep, dus die hoeven we ook niet naar het buitenland uit te venten. Dank u wel.

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600