SGP

SGP

 

Verkiezingsprogramma
 

8 Vechten voor vrede en veiligheid

Drugsvrije samenleving

Niets en niemand ontziende drugscriminelen ondermijnen steeds meer de democratische rechtsstaat. De koelbloedige moorden op Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum bewijzen dat. In havens, zoals Rotterdam en Vlissingen, moet meer capaciteit komen om de drugsimport te voorkomen. Daarnaast moeten we inzetten op het voorkomen van het gebruik van drugs. Drugsgebruik schaadt de gezondheid, de productie ervan is slecht voor het milieu en het houdt drugscriminaliteit en -overlast in stand. De overheid moet (potentiële) gebruikers hier bewust van maken. (pag. 20)

CONCREET WIL DE SGP:

  • 500 extra agenten op straat;
  • in ieder dorp en stadswijk een eigen wijkagent;
  • extra geld voor de strafrechtketen omdat misdaad niet ongestraft mag blijven en slachtoffers baat hebben bij een sneller proces;
  • stoppen met het gedoogbeleid van softdrugs;
  • kosten voor het opruimen van drugsafval verhalen op de criminelen;
  • sluiting van rosse buurten, zoals de Amsterdamse Wallen – een nationale schandvlek. (pag. 20)

SGP over drugs via website:
Veel problemen met de jeugd zijn mede een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. Anders gezegd: verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl te ontwikkelen drugs passen hier niet bij. Drugs zijn verslavende middelen die in Nederland op een verkeerde manier worden benaderd.

Het gedoogbeleid is onduidelijk en halfslachtig. De indruk wordt gewekt dat zo’n beetje alles kan of door de vingers wordt gezien. Geen wonder dat het buitenland niet te spreken is over de Nederlandse toestanden.

Dit gedoogbeleid is niet alleen slecht voor de drugsgebruikers zelf, maar de hele maatschappij ondervindt er de schadelijke gevolgen van. Zo is er vaak sprake van grote (financiële) problemen, waar zowel de verslaafde als diens nabestaanden onder gebukt gaan. En dan hebben we het nog niet eens over de extra inzet van politie en justitie en de extra de kosten voor de gezondheidszorg. Legaliseren van drugs is een schijnoplossing.

-Het gedoogbeleid moet per direct worden afgeschaft. In plaats van gedogen gaan we de wet handhaven.
-Coffeeshops worden gesloten.

-Op scholen moet al vroeg worden gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van drugsgebruik.
-De productie van drugs blijft altijd strafbaar. Een nieuwe gedoogconstructie, waarbij ‘gecontroleerde’ telers niet langer worden vervolgd, is een slecht idee. Aan gereguleerde wietteelt van de overheid moeten we niet beginnen.
-Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen: beiden zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid.

SGP over gedoogbeleid via website
De SGP vindt dat de overheid de taak heeft om het kwade in te dammen en om strenge maatregelen te nemen tegen illegale praktijken. Een beleid waarin zedeloos gedrag wordt gestimuleerd of goedgekeurd, is funest voor de bevolking van Nederland. Dat geldt ook voor gedrag dat weliswaar strafbaar is, maar oogluikend wordt toegestaan. De SGP is daarom tegen gedoogbeleid en voor strikte strafrechtelijke maatstaven.
Op veel terreinen geeft de overheid zelf het slechte voorbeeld. Zo haalt de Nederlandse staat onder het mom van het tegengaan van verslavingen via de kansspelbelasting, voordeel uit de Staatsloterij en casino’s. (Zie bij kansspelen) Het halfslachtige gedoogbeleid op het terrein van drugs draagt eveneens bij aan het beeld dat in Nederland alles is toegestaan. Gedoogbeleid bij bijvoorbeeld drugs ondergraaft het overheidsbeleid. De overheid geeft immers met een gedoogbeleid te kennen dat iets weliswaar niet mag, maar toch (oogluikend) wordt toegestaan. De SGP vindt dat regels die zijn gesteld ook zorgvuldig en nauwgezet moeten worden gehandhaafd.

 

Hieronder het stemgedrag van de SGP bij moties

Motie 24077 nr. 527 - SGP stemde voor 

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 
Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527

 

Motie 24077 nr. 523 - SGP stemde voor

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

 Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523

 

 

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

3 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

In vertrouwen

"De overheid maakt zich sterk voor een ‘drugsvrije generatie’. Hiertoe wordt in elke Nederlandse gemeente het succesvolle ‘IJslandse preventiemodel’ ingevoerd. Deze aanpak gaat niet uit van een standaardpakket met maatregelen of campagnes. Lokaal wordt er gekeken wat de grootste problemen zijn en welke mogelijkheden er zijn om die aan te pakken. De hele lokale gemeenschap wordt hierbij betrokken: jongeren en hun ouders, scholen en maatschappelijke instellingen.

De negatieve gevolgen van de productie en het gebruik van drugs dringen gelukkig steeds meer door in het publieke en politieke debat. Het denken over drugsgebruik slaat om. Het kabinet begint daarom een internationale campagne die de reputatie van Nederland als ‘wietwalhalla’ bijstelt en waarschuwt voor gigantische schadelijke impact van drugsgebruik op mens en milieu.

Het gedoogbeleid is niet alleen slecht voor drugsgebruikers zelf, maar de hele maatschappij ondervindt er negatieve gevolgen van. We stoppen daarom met gedogen en gaan de wet handhaven. Coffeeshops worden gesloten.

Aan ‘staatswiet’ moeten we niet beginnen. Legaliseren van drugs is een schijnoplossing. De productie en verkoop van drugs blijft strafbaar.
Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen. Beide zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid. 

Recreatief gebruik van lachgas wordt verboden. 

De SGP kiest voor een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen om de schadelijke gevolgen van ondermijnende drugscriminaliteit tegen te gaan.

Zonder iets aan af te doen aan het uitgangspunt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en laten, kan de overheid gezond leven stimuleren en schadelijk gedrag ontmoedigen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Daar komt bij dat een ongezonde leefstijl niet alleen slecht is voor iemand zelf, maar vrijwel altijd ook negatieve gevolgen heeft voor diens familie, kinderen of vrienden.

Niet alleen in de havens van Rotterdam en Amsterdam moet gecontroleerd worden op de invoer van drugs en andere verboden middelen, maar ook in andere grotere havens, zoals Vlissingen. Daarvoor moet meer capaciteit komen. Ook is het belangrijk dat de landelijke overheid andere besturen bijstaat in de strijd tegen drugsproductie in bijvoorbeeld het landelijk gebied en het dumpen van het afval in de natuur.

De SGP wil het gedoogbeleid per direct afschaffen. De overheid gaat de wet handhaven en niet gedogen dat de wet wordt overtreden. Het legaliseren van drugs is een schijnoplossing.

De coffeeshops gaan dicht; De overheid gaat geen gereguleerde wietteelt toestaan. Hard- en softdrugs zijn allebei schadelijk en verslavend, verbieden dus!"

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600