Uitgelicht - Amsterdam

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Amsterdam zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Hieronder wordt een stelling uit de stemwijzer met de opvattingen per politieke partij specifiek uitgelicht. Vervolgens wordt aan de hand van de stelling en de verkiezingsprogramma's antwoord gegeven op de vraag welke partijen in Amsterdam al dan niet #cannabisvriendelijk zijn;

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling: ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’

ONEENS

50PLUS Amsterdam: ‘Verkeerde ‘toeristen’, overlast.’ 

CDA Amsterdam: ‘Coffeeshops trekken nu toeristen aan die vooral komen voor drugs. Dat leidt tot overlast, criminaliteit en enorme bedragen aan zwart geld, dat vervolgens wordt witgewassen. Wij zijn daarom voor invoering van het ingezetenencriterium. Daarbij horen ook maatregelen om de straathandel te voorkomen.’ (nu: 1 raadszetel)

ChristenUnie Amsterdam: ‘Mensen over de wereld komen veelal naar Amsterdam omdat ze hier drugs kunnen gebruiken en zorgen daarmee voor veel overlast. Daarom willen wij de softdrugs verkoop aan toeristen stoppen.’  (nu: 1 raadszetel)

GO Amsterdam: ‘Amsterdam moet inzetten op meer hoogwaardig toerisme en drugstoeristen zo veel mogelijk weren. Overigens is GO wel voor legale teelt, levering, inkoop en verkoop van cannabis’. 

JA21 Amsterdam: “JA21 steunt de legale verkoop van softdrugs, maar het moet geen toeristische attractie zijn. In Amsterdam draaien veel coffeeshops op het toerisme. Dat soort toerisme kan Amsterdam missen als kiespijn. Daarom moet verkoop alleen zijn toegestaan aan mensen die legaal in Nederland wonen”.  (nu: 2 raadszetels)

PvdO Amsterdam: ‘Drugstoerisme wordt wat ons betreft aan banden gelegd door invoering van het ingezetenecriterium. Daardoor mag de verkoop van softdrugs alleen nog maar plaatsvinden aan mensen die in Nederland wonen’.  (nu: 1 raadszetel)

SGP Amsterdam: "Het slag toeristen dat slechts naar Amsterdam komt voor de coffeeshops en de Wallen, bezorgt de stad veel overlast. Door deze toeristen geen softdrugs te verkopen kan de stad bewegen naar een hoogwaardig toerisme."

ST3M Amsterdam: ‘Als coffeeshops overlast geven moet deze kunnen worden beperkt door het aantal bezoekers te begrenzen.’ 

VVD Amsterdam: “Coffeeshops trekken veel overlast gevende toeristen aan, met name in het stadscentrum. Door hen niet langer de mogelijkheid te geven softdrugs te kopen in coffeeshops zullen zij Amsterdam links laten liggen”.  (nu: 6 raadszetels)

‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. Van de 45 zetels (b)lijkt een aantal van 11 ZETELS het ONEENS met deze stelling te zijn. 

EENS

BIJ1 Amsterdam: ‘Bij1 vind dat coffeeshops toegankelijk moeten blijven voor iedereen boven de 18, het uitsluiten van ‘buitenlanders’ werkt straathandel in de hand. De gemeente moet actief op zoek naar mogelijkheden om de teelt, het bezit, en de verkoop van softdrugs zoveel mogelijk te gedogen op lokaal niveau.’  (nu: 1 raadszetel)

BNVL Amsterdam: ‘ Wat ons betreft wordt softdrugs volledig gelegaliseerd’. 

D66 Amsterdam: “Coffeeshops sluiten voor mensen die niet in Nederland wonen zal leiden tot een verschuiving naar de straathandel.”  (nu: 8 raadszetels)

De Groene Basis Piraten Amsterdam: ’ De Groene Basis Piraten zijn tegen discriminatie van buitenlanders en staan voor een verstandiger drugsbeleid. Een buitenlanderverbod in coffeeshops zal enkel leiden tot een toename van straathandel en overlast. 

Democratisch Socialisten Amsterdam: ‘Het invoeren van een wietpas heeft in het verleden alleen gezorgd tot verplaatsing van de verkoop naar de straat, waar geen controle of toezicht plaatsvindt. Wel moet de gemeente drugstoerisme in de stad terugdringen, met name in het centrum.’  (nu: 1 raadszetel)

DENK Amsterdam: “Een blowverbod op toeristen zal illegale straathandel teweeg brengen en kan leiden tot een lage instap in illegaal werk voor kwetsbare jongeren uit de achtergestelde wijken.”  (nu: 2 raadszetels)

FvD Amsterdam: ‘FvD wil de toeristenbelasting verdubbelen om bral – en hooligantoeristen te weren: hoogwaardig toerisme willen we bevorderen. De hoge toeristenbelasting volstaat om de overlast van Engelse braltoeristen te beteugelen. Wietverkoop aan buitenlanders verbieden leidt tot een giga-handhavingsprobleem’.  (nu: 1 raadszetel)

Groen Links Amsterdam: “Groen Links gelooft niet in repressief drugsbeleid. Het verbieden van drugsverkoop aan toeristen lost geen problemen op en verplaatst drugshandel naar de straat. Daarmee verliezen we het zicht op de handel, alsook de controle.”  (nu: 10 zetels)

HvV Amsterdam: ‘ We staan voor een faciliterende en rekkelijke overheid, waar burgers zo veel mogelijk een eigen verantwoordelijkheid dragen. Vrijheid, blijheid voor de burger.’ 

LEF in Amsterdam: ‘Tuurlijk, daar zijn we groot mee geworden. Zorg ervoor dat drugs legaal en geaccepteerd wordt. Wegkijken zorgt alleen maar voor grote stromen geld naar de onderwereld en onnodige slachtoffers door onveilige drugs.’

PvdA Amsterdam: “Drugstoerisme zorgt voor veel overlast, maar de stop van verkoop kan leiden tot meer straathandel. De PvdA wil dit plan in de toekomst ALLEEN steunen ALS de gemeente een heldere strategie heeft om drugstoeristen te weren EN voldoende handhavingscapaciteit heeft om straathandel tegen te gaan.” (nu: 5 raadszetels)

PvdD Amsterdam: “Een verbod op de verkoop van softdrugs zal leiden tot straatdealers. De PvdD is tegen een verbod op softdrugs. De overlast van het drugstoerisme voor buurtbewoners moet wel worden aangepakt. Coffeeshops in woonwijken en bij scholen is een slecht idee.” (nu: 3 raadszetels)

SP Amsterdam: “De SP wil softdrugs legaliseren en zo voor iedereen toegankelijk en veilig maken. Dat geldt voor de inwoners en ook de bezoekers van de stad.” (nu: 2 raadszetels)

Volt Amsterdam: ‘Volt wil softdrugs ook toestaan voor buitenlanders. Een verbod zou immers zorgen voor een toename van criminaliteit. Door legalisatie van wietteelt kan Amsterdam ruimte scheppen voor een eerlijke en innovatieve markt, met kwaliteitsproducten.’ 

‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. Van de 45 zetels (b)lijkt een aantal van 33 het EENS met deze stelling te zijn.

NIDA (1 Zetel) neemt niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn: VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).  

 

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Amsterdam zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen? 

Ingezetenen-criterium

BIJ1 Amsterdam - Om straathandel te voorkomen komt er geen ingezetenencriterium, wat inhoudt dat alleen mensen die in Nederland wonen een coffeeshop mogen betreden.

CDA Amsterdam – (…) alleen inwoners van Amsterdams kunnen een coffeeshop bezoeken. (…) Drugstoerisme moet actief worden ontmoedigd door strengere handhaving en door een Engelstalige publiekscampagne op reiswebsites en in toeristische gebieden.

CU Amsterdam - Er komen veel toeristen specifiek naar Amsterdam om drugs te gebruiken. Daarom wil de ChristenUnie dat het ingezetenencriterium wordt ingevoerd. Dit kan alleen samengaan met een grotere inzet op de bestrijding van straathandel.

D66 Amsterdam - Amsterdam handhaaft geen i-criterium (het verbod op toegang bij coffeeshops voor mensen die niet in Nederland wonen), omdat dit zal leiden tot een verschuiving naar straathandel.

De Groene Basis Piraten Amsterdam - Amsterdam boycot het aantoonbaar effectloze afstandscriterium voor coffeeshops.

FvD Amsterdam - "Drugstoerisme ontmoedigen door binnen vijf jaar de toeristenbelasting te verdrievoudigen. Overlast van drugs- en braltoeristen willen we weren door de toeristenbelasting te ver(drie)dubbelen, wat helpt om alleen hoogwaardig toerisme aan te trekken.

GroenLinks Amsterdam - GroenLinks is daarom voorstander van het legaliseren van soft- en partydrugs (zoals xtc). Zolang dit landelijk niet is vastgelegd, krijgt de handhaving van soft- en partydrugs geen prioriteit in Amsterdam.

Hart voor Vrijheid Amsterdam - Buitenlanders worden bij drugsgebruik niet gediscrimineerd. De plannen om buitenlanders uit te sluiten of het voor hen te bemoeilijken om drugs aan te schaffen is ongewenst en discriminerend’.

PvdA Amsterdam - Verkoop in coffeeshops pas beperken bij minder drugstoeristen en voldoende handhavers tegen straathandel - De gemeente wil dat coffeeshops niet meer aan toeristen verkopen, maar alleen aan ingezetenen (legaal in Nederland verblijvende inwoners). Het handhaven van dit ingezetenencriterium moet de overlast van drugsgebruik in de binnenstad en elders sterk verminderen. Hierdoor zal meer ruimte ontstaan voor zogenoemd kwaliteitstoerisme. Belangrijk is dat dit plan goed wordt uitgevoerd omdat het anders kan leiden tot illegale straathandel. Daarom dient een onderdeel hiervan te zijn dat voldoende handhavingscapaciteit wordt gereserveerd om daartegen op te treden. Bovendien wil de PvdA dit plan daarom ook alleen steunen als de gemeente een heldere strategie heeft om de toestroom van drugstoeristen te verminderen.

Volt Amsterdam - Volt wil dat het i-criterium in de prullenbak verdwijnt.

VVD Amsterdam - Drugstoerisme trekt ook criminaliteit aan. Daarom wil de VVD af van het imago van drugshoofdstad van de wereld. De VVD zet in op het ingezetenencriterium voor wat betreft softdrugs. Alleen als je in Nederland woont kun je nog softdrugs kopen in Amsterdam’. 

Regulering/legalisering

BIJ1 Amsterdam - De simpelste manier om dit tegen te gaan is door het gebruiken en in bezit hebben van drugs niet meer te straffen en het verkopen van drugs te controleren. De gemeente Amsterdam gaat proberen om het onbestraft laten van het gebruiken en in bezit hebben van drugs normaal te maken. (…) De gemeente Amsterdam gaat zoeken naar mogelijkheden om het verbouwen, bezitten en verkopen van softdrugs zoveel mogelijk toe te laten op lokaal niveau.

D66 Amsterdam - Amsterdam draagt bij aan de regulering van softdrugs door zich welwillend op te stellen ten opzichte van experimenteerruimte die door het Rijk wordt geboden. We zijn voor (inter)nationale regulering van softdrugs. Wat D66 betreft, is dat de enige weg vooruit;

De Groene Basis Piraten Amsterdam - We reguleren de aanvoer van coffeeshops. Met lokaal maatwerk kunnen we gezondheid bevorderen, banen creëren en de veiligheid vergroten. (…) We ondersteunen en beschermen cannabis social clubs. Deze coöperaties zijn al een groot succes in Spanje. Wiet wordt alleen gekweekt voor eigen gebruik en eventuele opbrengsten worden geïnvesteerd in sociale activiteiten en voorlichtingsavonden over veilige teelt en consumptie.

Democratisch Socialisten - De gemeente pleit bij de regering voor regulering van de wietteelt, zodat er een einde komt aan het gedoogbeleid dat leidt tot criminaliteit en wietplantages onder brandgevaarlijke omstandigheden. (…) We lobbyen bij de landelijke overheid voor volledige legalisering van softdrugs en regulering van harddrugs. Te beginnen met legaliseren van genotsmiddelen met een relatief verwaarloosbaar risico, in het bijzonder de drugs die van therapeutisch belang kunnen zijn zoals psychedelica, cannabis, MDMA en ketamine.

Hart voor Vrijheid Amsterdam - Het gebruik, handel en productie van softdrugs wordt vrijgegeven. Koffieshops en wiettelers worden erkend als normale ondernemers.

LEF - We herschrijven de Opiumwet en telen onze eigen wiet. Je mag toch ook alcohol brouwen en verkopen?

PvdA Amsterdam - We steunen het volledig legaliseren van teelt, verkoop en gebruik van wiet en hasj. Op dit moment loopt er een landelijk experiment met een zogeheten ‘gesloten coffeeshopketen’. De gemeente Amsterdam doet hieraan nu niet mee, maar als een nieuw kabinet meer gemeenten hiervoor zoekt, willen we dat Amsterdam zich aanmeldt.

PvdD Amsterdam - Amsterdam staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch.

ST3M Amsterdam - Het huidige gemeentelijke drugsbeleid is niet langer houdbaar. Amsterdam zal moeten kiezen: óf echte legalisering, óf handhaven van drugswetten

Volt Amsterdam – Volt wil dat Amsterdam de intentie uitspreekt om zich binnen 3 jaar definitief te binden aan een legalisatie van cannabisteelt, -handel en -consumptie. We kunnen wachten tot de hele wereld ons het groene licht geeft of proactief de impasse doorbreken en beginnen aan de fundamenten van een gezonde markt en het terugdringen van bestaande stigma‘s. Verder moet wat ons betreft de nadruk komen te liggen op kwaliteit en transparantie. Na de legalisatie in Noord-Amerika was er een explosie aan innovatie op het gebied van teelt en verwerking, waar andere branches de vruchten van plukken. Door de gedoogconstructie stond Nederland bekend om relatief sterke cannabis van hoge kwaliteit, maar inmiddels importeren Amsterdamse coffeeshophouders cannabis uit Californië. (…) In Canada en de VS ontstond er een zogenaamde race to the bottom doordat grote hoeveelheden durfkapitaal de markt overspoelden en kleinere, kwalitatief hoogstaande ambachtelijke telers uit de markt werden gedrukt. Cannabis Cowboys dachten door een focus op kwantiteit snel te kunnen cashen ten koste van de kwaliteit, waardoor consumenten snel terugvielen op de craft growers die hun producten inmiddels weer via het grijze circuit moesten aanbieden. Verder stapelden zich tonnen aan beperkt houdbare, goedkope cannabis zich op, waar omliggende gebieden vervolgens weer last van hadden. Wij vinden dat Nederland deze ontwikkeling voor moeten blijven, en een gelijk speelveld moet creëren voor alle soorten telers, mits die zich houden aan standaarden voor veiligheid en transparantie. We willen dat er een minimumprijs komt, die telers beschermt tegen perverse prikkels en monopoliserend grootkapitaal. Verder vinden we dat accijnzen die worden geheven voor een groot deel128 moeten worden besteed aan verbetering van preventie, verslavingszorg, GGZ en jeugdzorg. 

Preventie en voorlichting

BIJ1 Amsterdam - Ook zet de gemeente in op het voorkomen van schadelijk drugsgebruik, waarbij er duidelijk op wordt gelet dat gebruikers niet worden gestraft of gestigmatiseerd.

CDA Amsterdam - Voorlichting over drugsgebruik moet niet alleen gericht zijn op het beperken van de schadelijke consequenties van gebruik, maar vooral ook op het tegengaan van gebruik onder jongeren.

CU Amsterdam - De ChristenUnie wil een gerichte voorlichtingscampagne die waarschuwt voor de gevaren van drugsgebruik en de sterke link met georganiseerde criminaliteit. Net als voor roken moet Amsterdam ook een ontmoedigings- en preventiebeleid voeren voor drugsgebruik.

Democratisch Socialisten - Daar moet tegenover staan dat we de kwaliteit en toegankelijkheid van verslavingszorg drastisch verhogen, met name voor jonge gebruikers'.

LEF -Er komt betere verslavingshulp en er komen kwaliteitscontroles van de Voedsel en Waren Autoriteit.

PvdD Amsterdam - De gemeente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van verslavende middelen, waaronder ook gamen, (online) gokken, internet en sociale media. Jongeren hebben hierbij speciale aandacht. Amsterdam ondersteunt het tegengaan van verslaving. Amsterdam werkt toe naar een rookvrije generatie. Er wordt niet meer gerookt bij scholen, op kinderspeelplaatsen en bij sportgelegenheden. Er komen meer rookvrije zones in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gemeentelijke gebouwen.

Volt Amsterdam - De aanpak van misbruik van genotsmiddelen ziet Volt als een zaak van (geestelijke) gezondheids-en verslavingszorg. Goede voorlichting, preventie en bekwaam toezicht op de markt is cruciaal, net als een werkbaar juridisch en inhoudelijk kader om adequaat in te kunnen spelen op snel wijzigende marktcondities. 

Handhaving

CDA Amsterdam - We willen strenge controle op het ingezetenen-criterium: alleen inwoners van Amsterdams kunnen een coffeeshop bezoeken. We willen loktoeristen of mystery-shoppers kunnen inzetten om te controleren of het ingezeten-principe en de minimumleeftijd voor kopers van softdrugs ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Dit middel wordt ook ingezet om straathandel tegen te gaan.

CU Amsterdam - De ChristenUnie wil een blowverbod voor de openbare ruimte in Amsterdam. Hiermee stellen we een duidelijke norm en bestrijden we overlast. (…) De gemeente betrekt de inwoners actief bij het herkennen van en signalering van (vermoedens van) ondermijnende activiteiten en het melden hiervan.

DENK Amsterdam - Maar om de drukte aan te pakken verspreiden we de toeristen over de stad en de regio daarbuiten, zetten in op vermindering van het aanbod van drugs, alcohol en sekswerkers. We voeren een zero tolerance-handhavingsbeleid in het centrum we voorkomen dat de verspreiding terecht komt in de buurt van woonwijken. 

Vestigingsbeleid

CDA Amsterdam - Geen verdere verspreiding van coffeeshops door de stad

De Groene Basis Piraten Amsterdam - We maken een einde aan de stop op coffeeshops en stimuleren kleinschalige coffeeshops verspreid door de stad.

Democratisch Socialisten - Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit te voorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden en dat ze verspreid zijn over de stad. (…) 'We stoppen de vertrutting. We maken ons hard voor vrije sluitingstijden in de horeca waar dat kan (niet in woonwijken) en staan voor een ruimhartig coffeeshopbeleid.

DENK Amsterdam - DENK daarbij aan het parkeerbeleid en het drugs- en alcoholbeleid in de binnenstad en de verplaatsing van deze problemen naar gebieden vaak kwetsbare jongeren makkelijker worden verleidt.

PvdD Amsterdam- Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen. 

Thuisteelt/eigen kweek

De Groene Basis Piraten Amsterdam - We treden niet op tegen thuisteelt voor eigen gebruik.

 

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Amsterdam zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk met stip: De Groene Basis Piraten Amsterdam

Cannabisvriendelijk (net geen stip): Volt Amsterdam en Democratisch Socialisten 

Cannabisvriendelijk: BIJ1 Amsterdam, D66 Amsterdam, GroenLinks Amsterdam, Partij voor de Dieren Amsterdam, Hart voor Vrijheid Amsterdam en LEF

 

Notabene - In Amsterdam kan 16 maart 2020 zowel voor de gemeenteraad als voor de stadsdeelcommissie worden gekozen.

Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk.

Voor wie zich verder wil verdiepen, zie Achtergrondinformatie - Amsterdam

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600