PvdD Amsterdam

PvdD Amsterdam

Lijst 6

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdD Amsterdam? 

Verbeter de wereld, begin in Amsterdam Verkiezingsprogramma PvdD 2022-2026

In het verkiezingsprogramma staat:

'De gemeente zet stevig in op veiligheid in de brede zin van het woord. Om op de lange termijn veilig en leefbaar te houden wordt zowel criminaliteit als racisme en discriminatie actief bestreden. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op het verkeerde pad raken en in de criminaliteit belanden.

Het gebruik van genotsmiddelen kan risico’s voor de gezondheid en veiligheid opleveren en kan leiden tot verslaving. Ook mag het gebruik niet leiden tot vervuiling van het milieu en hinder voor de omgeving.

  • De gemeente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van verslavende middelen, waaronder ook gamen, (online) gokken, internet en sociale media. Jongeren hebben hierbij speciale aandacht. Amsterdam ondersteunt het tegengaan van verslaving.
  • Amsterdam werkt toe naar een rookvrije generatie. Er wordt niet meer gerookt bij scholen, op kinderspeelplaatsen en bij sportgelegenheden. Er komen meer rookvrije zones in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gemeentelijke gebouwen.
  • Er komen geen nieuwe casino’s of gokhallen.
  • Amsterdam staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.
  • Er komt een preventiecampagne over het gebruik van lachgas. Vanwege milieu-, klimaat- en gezondheidsrisico’s wordt lachgas in de openbare ruimte verboden.
  • Amsterdam investeert in meer toezicht en handhaving om (zware) criminaliteit tegen te gaan, zoals wapenbezit, drugshandel en illegale prostitutie.
  • Er komt meer aandacht voor de oorzaken van criminaliteit en het voorkomen van criminaliteit, bijvoorbeeld door te investeren in jongeren in kansarme situaties. Ook zet de gemeente in op preventie door goed en zinvol jongerenwerk en voldoende opbouwwerkers. De gemeente biedt, liefst proactief, gerichte ondersteuning aan ouders met kinderen, pubers die dreigen af te glijden, bij voorkeur door professionals met dezelfde culturele achtergrond'. 

Op de website van PvdD Amsterdam staat een motie mede op initiatief van de PvdD over Aanpak Coronacrisis ‘Voorkomen van de terugkeer van overlast gevend toerisme na de coronacrisis’: 

"De raad, gehoord de discussie over de actualiteit inzake aanpak Coronacrisis.

Overwegende dat:

- Toerisme na de coronacrisis in meer of mindere mate zal terugkeren in de stad;

- De stad voor de coronacrisis te maken had met veel overlast als gevolg van massatoerisme;

- Wanneer het toerisme na de coronacrisis terug zal keren het goed is dat we als stad keuzes maken over welke type toerisme we ofwel graag, ofwel liever niet zien terugkeren in de stad;

- Overlast gevend toerisme zoals blow- en braltoerisme niet hoeft terug te keren na de coronacrisis;

- Het stadsbestuur hier bijvoorbeeld op kan sturen door vanwege faillissementen of anderszins vrijgekomen panden (bv coffeeshops) te herbestemmen tot woningen of te bevorderen dat hier een ander soort onderneming in terug keert;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  1. In de beleidsuitvoering met betrekking tot toerisme en economische zaken na de coronacrisis in te zetten op het weren van overlast gevend toerisme;
  2. Met een plan te komen (bijv. door het herbestemmen van panden) om het overlast gevend toerisme ook daadwerkelijk te verminderen en terug te dringen zodat deze niet in dezelfde mate na de coronacrisis zal terug keren."

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. PvdD Amsterdam is het met de stelling EENS: “Een verbod op de verkoop van softdrugs zal leiden tot straatdealers. De PvdD is tegen een verbod op softdrugs. De overlast van het drugstoerisme voor buurtbewoners moet wel worden aangepakt. Coffeeshops in woonwijken en bij scholen is een slecht idee.” 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdD Amsterdam 

PvdD Amsterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 3 zetels.

De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke PvdD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Plan B: idealisme is het nieuwe realisme

Er staan welgeteld twee zinnen in het 52 pagina's lange PvdD verkiezingsprogramma over softdrugs & coffeeshops: 

"De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van het gebruik van softdrugs. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen".

"Er komt een Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit. Dit Ministerie krijgt dezelfde status als het Ministerie voor Financiën: het beleid van andere Ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid." Welke betekenis dit heeft voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen of het vezelhennep-beleid zou dus interessant zijn. 

"De PvdD wil een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar"; Resulteert dit er dan ook in dat mensen vanaf 16 de coffeeshop softdrugs kunnen aanschaffen? Dat zou tenminste wel consequent zijn en hoeven 16 jarigen die ervoor kiezen om te willen blowen niet meer blootgesteld worden aan handelaren op straat die ook zwaardere middelen, zoals coke, in de aanbieding hebben”. 

PvdD - Cannabis Kieswijzer 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600