ChristenUnie Amsterdam

ChristenUnie Amsterdam

Lijst 11  

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is ChristenUnie Amsterdam? 

Samen recht doen Verkiezingsprogramma ChristenUnie Amsterdam 2022-2026 

Hierin staat

‘In Nederland en met name in Amsterdam is te lang vergoelijkend gedaan over drugsverkoop en gebruik. De ChristenUnie wil een aanpak met het perspectief van een drugsvrij Amsterdam en dat de gemeente dit perspectief ook overneemt en uitstraalt. Dat betekent inzetten op preventie, het aanspreken op en ontmoedigen van drugsgebruik, het laten verdwijnen van drugs uit het straatbeeld en een effectieve aanpak van drugscriminaliteit. We zijn een internationaal drugsparadijs met productie, doorvoer en de bijbehorende internationale bendes. De verwoestende effecten van drugs zijn het meest zichtbaar aan de onderkant van onze samenleving en worden op kwetsbare wijken afgewenteld. We hebben een nieuw perspectief nodig waarin we oog hebben voor de mensen die kwetsbaar zijn in onze samenleving en echt werk gaan maken van het terugdringen van het gebruik van drugs. 

  • De ChristenUnie wil een gerichte voorlichtingscampagne die waarschuwt voor de gevaren van drugsgebruik en de sterke link met georganiseerde criminaliteit. Net als voor roken moet Amsterdam ook een ontmoedigings- en preventiebeleid voeren voor drugsgebruik.
  •  Er komen veel toeristen specifiek naar Amsterdam om drugs te gebruiken. Daarom wil de ChristenUnie dat het ingezetenencriterium wordt ingevoerd. Dit kan alleen samengaan met een grotere inzet op de bestrijding van straathandel.
  •  Evenementen in Amsterdam worden drugsvrij en hier wordt actief op gecontroleerd. Wanneer drugsgebruik wordt geconstateerd krijgt de organisator een boete, zodat hij gestimuleerd wordt om zelf te handhaven. De ultieme consequentie kan zijn dat een organisatie voor een volgend jaar geen vergunning krijgt.
  • De ChristenUnie wil een blowverbod voor de openbare ruimte in Amsterdam. Hiermee stellen we een duidelijke norm en bestrijden we overlast.
  • Drugsgebruik faciliteert criminaliteit die onze samenleving ondermijnt. De ChristenUnie wil dat de wet Bibob gericht gebruikt wordt om ondermijning te voorkomen.
  • De gemeente betrekt de inwoners actief bij het herkennen van en signalering van (vermoedens van) ondermijnende activiteiten en het melden hiervan.
  • De ChristenUnie heeft in de vorige raadsperiode een lachgas verbod afgedwongen. Amsterdam moet dat actief gaan handhaven’. 

Op de website van ChristenUnie Amsterdam is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar. 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. ChristenUnie Amsterdam is het met deze stelling ONEENS: ‘Mensen over de wereld komen veelal naar Amsterdam omdat ze hier drugs kunnen gebruiken en zorgen daarmee voor veel overlast. Daarom willen wij de softdrugs verkoop aan toeristen stoppen.’  

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst ChristenUnie Amsterdam 

ChristenUnie Amsterdam had bij de vorige gemeenteraadsverkiezing 1 zetel. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1)  

Hoe cannabisvriendelijk is de ChristenUnie landelijk? 

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Kiezen voor wat echt telt

"Naar een drugsvrije samenleving.

Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland, waarbij Nederland een koploperspositie heeft. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken. De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

De bestrijding van ambtelijke corruptie die drugscriminaliteit mogelijk maakt, heeft daarbij nadrukkelijk prioriteit. De aanpak richt zich ook op financiële instellingen, de transportsector en andere sectoren waarin drugscriminelen zich nu nog te gemakkelijk begeven.

• Geen normalisering, meer drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders.
De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld.
• Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
• Drugsondermijning aanpakken. De ChristenUnie onderschrijft in het kader van het door ons voorgestelde deltaplan ondermijning de hoofdlijnen van het rapport Noordanus. Dat betekent: de douane, Koninklijke Mareschaussee en politie op peil om in havens en andere knooppunten drugstransporten te onderscheppen; een weerbaar financieel systeem tegen witwassen; betere samenwerking tussen politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs); effectievere rechtsvervolging; steun aan kwetsbare wijken en verminderen van drugsgebruik.
• Blowverbod openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
• Rookverbod uitbreiden. Het rookverbod gaat ook gelden voor kruidenrookproducten. Het is inconsistent dat in shishalounges en coffeeshops het roken van deze ongezonde producten nog wel is toegestaan, terwijl dat voor tabak verboden is.
• Verbod lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
• Evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten worden in staat gesteld om de Opiumwet te handhaven.
• Nationaal rapporteur verslavingen. We maken de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen inzichtelijk. Een rapporteur doet periodiek verslag van de strijd tegen verslaving.
• Steun voor kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant."

Zie ook ChristenUnie Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600