PvdD Tilburg

PvdD Tilburg

Lijst 12

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdD Tilburg?

Verbeter de wereld begin in Tilburg Verkiezingsprogramma PvdD Tilburg 2022-2026

Hierin staat:

  • ‘Het gebruik van genotsmiddelen kan risico’s voor de gezondheid en veiligheid opleveren en kan leiden tot verslaving. Ook mag het gebruik niet leiden tot vervuiling van het milieu en hinder voor de omgeving.
  • De gemeente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van verslavende middelen, waaronder ook gamen, (online) gokken, internet en sociale media. Jongeren hebben hierbij speciale aandacht. Tilburg ondersteunt het tegengaan van verslaving.
  • Tilburg werkt toe naar een rookvrije generatie. Er wordt niet meer gerookt bij scholen, op kinderspeelplaatsen en bij sportgelegenheden. Er komen meer rookvrije zones in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gemeentelijke gebouwen.
  • Er komen geen nieuwe casino’s of gokhallen.

Tilburg staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.

  • Er komt een preventiecampagne over het gebruik van lachgas. Vanwege milieu-, klimaat- en gezondheidsrisico’s, wordt lachgas in de openbare ruimte verboden.
  • De gemeente zet stevig in op veiligheid in de brede zin van het woord. Om op de lange termijn veilig en leefbaar te houden wordt zowel criminaliteit als racisme en discriminatie actief bestreden. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op het verkeerde pad raken en in de criminaliteit belanden.
  • Ondermijning (onderlinge verwevenheid tussen boven- en onderwereld) is een groot probleem in heel Nederland. De gemeente investeert in de politiecapaciteit tegen ondermijning, witwassen en fraude en bekijkt het vergunningenbeleid kritisch.
  • Tilburg investeert in meer toezicht en handhaving om toenemende criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan, zoals dumpingen van drugsafval, illegale verhuur aan drugsproducenten, stroperij en illegale bomenkap.
  • Tilburg investeert in meer wijkagenten, de ogen en oren van de buurt. Dankzij de inzet van de wijkagent kunnen mogelijke problemen in de buurt al in een vroeg stadium worden gesignaleerd, voor ze ontsporen.
  • Er komt meer aandacht voor de oorzaken van criminaliteit en het voorkomen van criminaliteit, bijvoorbeeld door te investeren in jongeren in kansarme situaties. Ook zet de gemeente in op preventie door goed en zinvol jongerenwerk en voldoende opbouwwerkers’.

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. PvdD Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘Tilburg staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch. Er komen echter geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen’.

Op de website van PvdD Tilburg is geen drugsparagraaf beschikbaar.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdD Tilburg

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen deed PvdD Tilburg niet mee. De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).   

Hoe cannabisvriendelijk is de PvdD landelijk?

Verkiezingsprogramma PvdD 2021-2025 Plan B. Idealisme is het nieuwe realisme  

Er staan welgeteld twee zinnen in het 52 pagina's lange PvdD verkiezingsprogramma over softdrugs & coffeeshops: 

"De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van het gebruik van softdrugs. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen".

"Er komt een Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit. Dit Ministerie krijgt dezelfde status als het Ministerie voor Financien: het beleid van andere Ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid." 

Zie ook PvdD Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600