D66 Arnhem

D66 Arnhem

Lijst 3

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is D66 Arnhem?  

Bouwen aan een mooier Arnhem Verkiezingsprogramma D66 Arnhem 2022-2026.

In het verkiezingsprogramma staat:

  • Een ‘war on drugs’ werkt niet. Het verbod op de productie en verkoop van drugs heeft er niet voor gezorgd dat er minder gebruikt wordt. Tegelijkertijd verdienen criminelen er miljarden aan. Bovendien slaagt de overheid er nu niet in de veiligheid van gebruikers te garanderen. D66 pleit daarom voor een realistisch drugsbeleid, waar we drugs als wiet en xtc, net als alcohol en tabak, streng reguleren en ontraden, maar de productie ervan en handel erin niet illegaal maken.
  • Gereguleerde wiet. Arnhem is geselecteerd voor de wietproef. D66 wil dit experiment zo snel mogelijk uitvoeren en leren van de goede uitkomsten. Ook blijven we ons inzetten voor ruime randvoorwaarden, zodat het een volwaardige proef wordt. • Inzet voor meer reguleren. Op de langere termijn kiezen we voor regulering van alle drugs, te beginnen met wiet en xtc. Lokaal nemen we daarin het voortouw. Samen met andere gemeenten lobbyen we voor een realistisch en werkend beleid voor alle drugs.

Van de website D66 Arnhem  Standpunten Vrijheid en veiligheid:

'Illegale wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. D66 is voor het reguleren van wietteelt. Ons doel is hiermee de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de overlast en criminaliteit die hiermee gepaard gaan te beperken. Regulering gaat wat ons betreft samen met goede voorlichting.

  • Arnhem is een logische plek voor een van de landelijke pilots met gereguleerde wietteelt. Er is in Arnhem al veel kennis aanwezig over (vezel)hennepteelt. Bij voorkeur wordt een pilot regionaal opgezet. Overheid, kennisinstellingen en ondernemers kunnen hierin samenwerken.
  • Thuisteelt van medicinale cannabis kan onder voorwaarden worden toegestaan. Mits de patiënt zich houdt aan het maximum van vijf planten, valt het thuis telen helemaal binnen de wettelijke kaders. Woningcorporaties hanteren echter vaak een zero tolerance beleid. Wat D66 betreft kan het niet zo zijn dat patiënten vanwege het telen van medicinale wiet voor eigen gebruik uit hun woning worden gezet. De gemeente moet het voortouw nemen om hierover met alle betrokken partijen eenduidige afspraken te maken'. 

Op deze volwassenen kun je stemmen Kandidatenlijst D66 Arnhem 

D66 Arnhem haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 5 zetels.  De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1. 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke D66? 

Verkiezingsprogramma D66 2021-2025 Een nieuw begin. Laat iedereen vrij maar niemand vallen 

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. Daarom is het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico's van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. De internationale drugsverdragen knellen om het drugsbeleid te moderniseren. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in een coalition of the willing.

Coffeeshops zitten al decennialang in een vreemde spagaat. Softdrugs verkopen mag, softdrugs inkopen of telen mag niet. Hiermee leveren we coffeeshophouders over aan het criminele circuit. Dat kan zo niet langer. Het is een goede zaak dat gemeenten mogen gaan experimenteren met legale telers.
• Het is tijd een stap verder te gaan. Alle coffeeshops in Nederland moeten legaal kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit wordt getest. Mensen in een coffeeshop moeten weten wat ze roken.
• Coffeeshophouders moeten terecht kunnen bij de bank voor een zakelijke rekening. Dit is essentieel voor de legale keten.

Mensen met psychische of lichamelijke klachten kunnen veel baat hebben bij drugs als medicijn. Zo zijn er naast de bekende effecten van cannabis ook kansrijke studies naar het behandelen van PTSS met MDMA en het behandelen van depressies met paddo’s. We willen inzetten op meer onderzoek naar de medicinale en therapeutische werking van drugs.
• Om de kansen die drugs kunnen bieden in onze reguliere geneeskunde ten volle te benutten, gaan we internationale samenwerking in dit onderzoek stimuleren 
• Ook de negatieve medische effecten van drugs moeten beter worden onderzocht, zoals de relatie tussen cannabis en psychoses. Risicogroepen – zoals psychiatrische patiënten en jongeren – moeten worden beschermd met effectieve voorlichting.

Het debat over welke drugs legaal en illegaal moeten zijn, duurt eindeloos. Voor ons staat voorop dat we niet alle drugs over één kam kunnen scheren.
• We willen via onderzoek in kaart brengen wanneer en op welke manier regulering voor de verschillende middelen mogelijk en verstandig is en wanneer niet.
• We willen een staatscommissie instellen die voorstellen doet om ons drugsbeleid te hervormen. Het uitgangspunt is dat de gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk worden gehouden en de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze samenleving als geheel zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. Daarom is het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico's van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. De internationale drugsverdragen knellen om het drugsbeleid te moderniseren. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in een coalition of the willing. 

D66 – Drugsmanifest: tijd voor een nieuwe drugsaanpak

Zie ook D66 Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600