ChristenUnie Arnhem

ChristenUnie Arnhem

Lijst 10 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 -  Hoe cannabisvriendelijk is ChristenUnie Arnhem?

Hoopvol Arnhem Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2022-2026 

Hierin staat:

'Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank, of verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt raken

- Minder coffeeshops. De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief tegengaan.
- Een brede aanpak van drugs, van productie, via dealers, naar gebruikers.
- Arnhem maakt zich in de regio / provincie sterk voor een taskforce drugs, om drugsgerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken. Naast de inzet om drugsproductie en gebruik tegen te gaan.
- Drugsgebruik wordt niet langer genormaliseerd. De gemeente doet meer tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs.
- Ervaringsdeskundigen worden ingezet om drugsgebruik tegen te gaan. 
- Er wordt streng opgetreden bij drugsoverlast. De gemeente moet bij coffeeshops actief handhaven op het verboden the Affichieren, Harddrugs te verhandelen, Overlast te veroorzaken, Jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, Grote hoeveelheden te verhandelen en het Ingezetenencriterium.
- Er komt toezicht op parkeeroverlast rondom de coffeeshops en de verkeersdeelname van gebruikers.
- Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Een kwart van de woningbranden wordt direct of indirect veroorzaakt door illegale wietkwekerijen.
- De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door de gemeente. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af.
- De strijd tegen drankmisbruik wordt gevoerd samen met ouders, scholen, horeca, verslavingszorg, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.' 

 

Op de website van ChristenUnie Arnhem is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar

Op welke volwassenen kun je stemmen? Kandidatenlijst ChristenUnie Arnhem 

ChristenUnie Arnhem haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1.

Hoe cannabisvriendelijk is de ChristenUnie landelijk?

Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2021-2025 Kiezen voor wat echt telt  

Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland, waarbij Nederland een koploperspositie heeft. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken.
De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

De bestrijding van ambtelijke corruptie die drugscriminaliteit mogelijk maakt, heeft daarbij nadrukkelijk prioriteit.
De aanpak richt zich ook op financiële instellingen, de transportsector en andere sectoren waarin drugscriminelen zich nu nog te gemakkelijk begeven.

 • Geen normalisering, meer drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders.
  De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld.
  • Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
  • Drugsondermijning aanpakken. De ChristenUnie onderschrijft in het kader van het door ons voorgestelde deltaplan ondermijning de hoofdlijnen van het rapport Noordanus. Dat betekent: de douane, Koninklijke Mareschaussee en politie op peil om in havens en andere knooppunten drugstransporten te onderscheppen; een weerbaar financieel systeem tegen witwassen; betere samenwerking tussen politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs); effectievere rechtsvervolging; steun aan kwetsbare wijken en verminderen van drugsgebruik.
  • Blowverbod openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
  • Rookverbod uitbreiden. Het rookverbod gaat ook gelden voor kruidenrookproducten. Het is inconsistent dat in shishalounges en coffeeshops het roken van deze ongezonde producten nog wel is toegestaan, terwijl dat voor tabak verboden is.
  • Verbod lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
  • Evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten worden in staat gesteld om de Opiumwet te handhaven.
  • Nationaal rapporteur verslavingen. We maken de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen inzichtelijk. Een rapporteur doet periodiek verslag van de strijd tegen verslaving.
  • Steun voor kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant.

Zie ook ChristenUnie Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600