Significant Scenarioverkenning Cannabis

De rapportage van bureau Significant beschrijft de gevolgen van mogelijke wijzigingen in het cannabisbeleid. Via een ex ante impactanalyse door de afdeling Simulatie Modellen Strafrechtketen van het Ministerie van VenJ in samenwerking met onderzoeksbureau Significant zijn drie beleidsscenario’s beschreven gericht op werklastgevolgen voor de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsketen. Methodologisch meteen ook de beperking van deze analyse op hoofdlijnen. Bij de drie beleidsscenario’s die door het Ministerie van VenJ en VWS zijn opgesteld is curieus genoeg niet het initiatiefwetsvoorstel gesloten coffeeshopketen (D66) betrokken.

-De beleidsscenario’s die ontwikkeld zijn betreffen:
1. Het reguleren van de teelt van cannabis ten behoeve van de verkoop in gereguleerde verkooppunten;

2. Het gedogen van de teelt van cannabis ten behoeve van de verkoop in gedoogde verkooppunten;

3. Het verbieden (lees: niet meer gedogen) van de verkoop van cannabis, waarbij de teelt verboden blijft.

Bij het eerste beleidsscenario wordt uitgegaan van gereguleerde teelt en verkoop. Telers en verkopers moeten aan diverse voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op een vergunning. De in de vergunning gestelde voorwaarden, waaronder het waarborgen van een gesloten systeem, worden intensief gecontroleerd door de overheid. Hierbij zijn twee varianten aangegeven; De eerste is de gereguleerde verkoop via 480 tot 700 gereguleerde verkooppunten. De tweede is de gereguleerde verkoop via 1000 tot 1500 gereguleerde 18+ verkooppunten.

Bij het tweede beleidsscenario geldt de huidige wet- en regelgeving inclusief het bestaande gedoogbeleid als uitgangspunt. Het gedoogbeleid wordt uitgebreid door net als bij de verkoop ook de teelt van cannabis onder bepaalde voorwaarden te gedogen. Overige wet- en regelgeving zijn hierbij dus niet aangepast. Het gedogen van de teelt voor eigen medicinale en of recreatieve zelfvoorziening is hier bijvoorbeeld niet eens genoemd.

Het laatste scenario gaat uit van een totaalverbod op de teelt en verkoop. Feitelijk betekent dit het einde van de gedoogde verkoop van cannabis via coffeeshops. Voor het in bezit hebben van gebruikershoeveelheden geldt een lage opsporingsprioriteit. De bestaande strafrechtelijke en bestuursrechtelijke inzet bij de aanpak van illegale teelt blijft hierbij gelijk.

Reflectie - De uitkomsten bij deze scenarioverkenning zijn bedoeld als inbreng voor de discussie rondom het cannabisbeleid en nadrukkelijk niet bedoeld als concreet uitgewerkte beleidsvoorstellen, staat aangegeven. De rekenmodellen die zijn beschreven zijn wel gebaseerd op onderbouwde aannames, maar dus uiteindelijk bedoelt voor de werklastgevolgen vanuit overheidswege voor de ambtelijke handhaving, waar de gevolgen voor bijvoorbeeld volksgezondheid niet bij zijn betrokken. Daarmee en ook vanwege afgeperkte onderzoeksvragen is er bij dit Significant onderzoek dus sprake van een beperkte validiteit (meten wat je wilt weten).

Significant, 10-05-2017 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/10/tk-bijlage-scenarioverkenning-cannabis%5B2%5D 

 

Onderzoeken

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600