Fair trade opties voor de cannabismarkt

Fair trade opties voor de cannabismarkt/Fair(er) trade options for the cannabis market.

-Samenvatting
In een Engelstalig rapport van 40 pagina’s schrijven Martin Jelsma, Sylvia Kay (TNI) en David Bewley-Taylor (Swansea University) over veranderingen in de mondiale cannabismarkt van de afgelopen vijf jaar, zowel op het gebied van medicinale cannabis als beleidsveranderingen die de regulering van niet medische cannabis die een impact hebben gehad op de volksgezondheid en de mensenrechten. Er zijn ook zorgen over ontwikkelingen aangaande de marktdynamiek waarbij winstgevende bedrijven de legale opkomende multi-miljard marktruimte innemen en kleine traditionele Colombiaanse, Jamaicaanse, Marokkaanse en Nepalese boeren en kleine producten die de illegale markt altijd bevoorraden en het meest hebben geleden door ‘de war on drugs’ uit de legale gereguleerde markt drukken.

Vanuit de duurzaamheidsdoelen van de verenigde naties is er veel voor te zeggen dat beleidsmakers van verschillende overheden regulering zo afstemmen dat kleinschalige traditionele producten naast de grotere bedrijven kunnen blijven bestaan. Daartoe zou er een Fair Trade beleidsrichtlijn en wetgeving ontwikkeld moeten worden voor een marktstrategie waarbij de ethiek van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid centraal staan. Training op het gebied van Good Agricultural Practise (GAP) voor kleinere producten die de legale internationale markt willen betreden en de rechten van vrouwen en ecologische productiemethoden maken daarvan deel uit, naast minimumprijzen, toegang tot bankieren, werknemers-inspraak of Community Supported Agriculture (CSA).

Historische vergissing
Historische beleidsveranderingen geven momenteel vorm aan de mondiale cannabis markt en de geleidelijke ontmanteling van het mondiale verbodsregime van de laatste decennia is een welkome ontwikkeling. Het zou echter een dramatische uitkomst zijn indien de legale gereguleerde medische en niet medische markten die nu opstijgen vanuit het verbod, uiteindelijk zouden leiden tot wat het verbod beoogde maar wat nooit gebeurd is: de vernietiging van de overblijfsels van traditionele cannabis culturen die nauwelijks in leven konden blijven en het uitvagen van overlevende economie in het Zuiden.


De constructie van het mondiale verbodsregime was een historische vergissing die ernstige consequenties heft gehad, maar als de hervorming naar een legale gereguleerde markt resulteert in een bedrijfsovername die winsten in de handen laat vloeien van Big Pharma, Agro en cannabis bedrijven die kleinschalige boeren in het Zuiden uit de markt drukken, dan zou een andere historische vergissing in de maak zijn. Borging dat fair(er) trade principes de transitie naar legalisering vormgeven zal overheden en de cannabisindustrie ten goede komen. Voor Zuidelijke overheden zal het betekenen dat gestructureerde producent netwerken het potentieel hebben voor gunstige gevolgen om bij te dragen aan het bereiken van de duurzaamheidsagenda 2030 die op VN niveau worden nagestreefd en in dat kader is het verdrag van ‘The Declaration on the Rights of Peasants and Other People in Rural Areas', dat op 20 april 2018 is aangenomen relevant; het behelst ‘een belofte om niemand achter te laten en over te leveren aan discriminatie of armoede of buiten te sluiten door marginalisatie, of te vergeten omdat er een ongemakkelijke waarheid is voor de bevoorrechten’. Echter boeren in achtergestelde gebieden worden wel buitengesloten en een gevaar vormt voor hen die aangewezen zijn op de illegale cannabisteelt. Nu de verandering is ingezet is het van belang om Fair Trade structuren de boventoon te laten voeren om de belangen van kleinschalige boeren die de volle laag van het verbod hebben moeten doorstaan en anderen die te lijden hebben gehad onder het verbod te beschermen en hen een plaats in de opkomende legale markt te verzekeren.

Leidende principes
Terwijl de snel ontwikkelende legale cannabis mark ten aanverwante politieke, wetgevende en winstgevende perspectieven complex en vloeibaar blijven is het wel mogelijk een aantal leidende principes aan te geven voor het ontwikkelen van een Fair(er) Trade model, zoals:

1 Commitment aan solidariteit en sociale rechtvaardigheid, die voorbij gaan aan alleen winst en handelsmogelijkheden maar die ethische belangen als fundament te nemen, waarbij kleinschalige boeren en producenten die de illegale markt voorheen bevoorraden een voorkeursbehandeling te geven door het kwijtschelden van een eventueel strafblad.
2 Centreer producent bekrachtiging en ‘community benefit sharing’ door rechtvaardige handelsvoorwaarden. Bij deze benadering zijn producenten niet alleen verstrekkers van ruw materiaal maar ook waarde vormgevers.
3 Het gebruik van productiemethoden borgen die gericht zijn op duurzaamheid-standaarden in relatie tot het gebruik van energie, water en tuinbouw-input.
4 Instellen van goede arbeidsvoorwaarden om veiligheid, gezondheid en werkvoldoening te verzekeren.
5 Bevordering van meer democratische controle, participatie en besluitvormingsprocessen door inclusieve bedrijfsmodellen met werknemer gedreven sociale verantwoordelijkheid.
6 Ontwikkel transparantie en een volgsysteem bij de vormgeving van de cannabismarkt en bevoorrading.
7 Gerichtheid op lange termijn doelen, toegankelijkheid voor producenten van achtergestelde groepen die de overgang van illegaal naar legaal doormaken en overweeg juridisch herstel in geval van een strafblad waardoor deze voorheen uitgesloten of gecriminaliseerd werden.
8 Afstemming met de sociale geschiedenis van een specifieke plaats, rekening houdend met traditionele kwekers en de rol van cannabis binnen hun culturele en religieuze identiteit en gebruiken.

HK, 26-3-2019.

Full report: www.cannabisinnovate.org (geldige email nodig om rapport te lezen of te downloaden) & zie ook (english) "Fair trade blog

Onderzoeken

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600