Featured

Achtergrondinformatie - Rotterdam

Verzoek D66 en PvdA aan college inzake beraadslaging experiment gesloten coffeeshopketen 4 juni 2019, te bespreken op de raadsvergadering van 13 juni 2019 (zie agendapunt 24).

Raadsinformatiebrief van Burgemeester Aboutaleb 14-05-2019

'"De voorwaarden van de pilot staan nog niet helemaal vast. De Algemene Maatregel van Bestuur wordt momenteel voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Op basis hiervan kunnen de randvoorwaarden van de pilot in principe nogwijzigen. Vooralsnog constateer ik echter dat het onuitvoerbaar is om onder de huidige voorwaarden aan de proef deel te nemen.

Mochten deze voorwaarden nog veranderen zodat het voor Rotterdam wél mogelijk is om aan deze proef deel te nemen,dan breng ik u hiervan op de hoogte.Ik blijf de uitwerking van de proef op de voet volgen en zal bezien of er nieuwe inzichten uit de proef komen die voor Rotterdam van belang zijn.

Ik stel voor met deze brief de schríftelijke vragen 17bb5679 en 19bb14590 en de motie 17bb8452 als afgedaan te beschouwen.

De burgemeester,

A.Aboutaleb"

nu.nl 12-04-2019 Aboutaleb: 'Wietproef gaat 'm niet worden in Rotterdam'

"Burgemeester Aboutaleb denkt niet dat de wielproef kans van slagen heeft in Rotterdam of andere grote steden. Aboutaleb vindt het een irreële voorwaarde dat alle coffeeshops mee moeten doen om in aanmerking te komen voor de wielproef. Het kabinet wil gedurende vier jaar experimenteren met gereguleerde wietteelt en cannabisverkoop."

Zie ook video via nu.nl 12 april 2019

 Schriftelijke vragen D66 Rotterdam 19bb14590 Wietexperiment naar Rotterdam 12-04-2019

Brief Ahmed Aboutaleb, bm Rotterdam, en Femke Halsema, bm Amsterdam 21-12-2018 aan Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (Afschrift: verzonden aan de Minister voor Medische Zorg en Sport, dhr. Bruins en de Minister van Justitie en Veiligheid, dhr. Grapperhaus) 

"Verzoek aan ministers

In de eerdere brieven van de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam is verzocht de voorwaarden zoals deze in de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Knottnerus zijn verwoord, in de concept-Algemene Maatregel van Bestuur zodanig aan te passen dat deelname door (één van) de grote steden mogelijk wordt.

Wij hebben de ministers verzocht de voorwaarden van het experiment aan te passen:
het mogelijk maken van deelname van een deel van de coffeeshops in een gemeente (Amsterdam), danwel exclusieve deelname van nieuw op te zetten coffeeshops (Rotterdam);
het introduceren van een overgangstermijn met betrekking tot de verkoop van illegaal geweekte wiet naar legaal geweekte wiet. 
 
Voorts is de eindigheid van het experiment problematisch voor de deelnemende coffeeshops. Als na de evaluatie van het experiment niet wordt overgegaan tot het omzetten van de experimenteerwet naar algemeen geldende wetgeving is het zeer de vraag of de coffeeshops weer terug kunnen naar de illegaliteit. Hiervoor wordt nadrukkelijk een oplossing gevraagd. 
 

Verzoek om wijziging voorwaarden

Wij vinden het belangrijk om uw Kamer deelgenoot te maken van de argumentatie voor het verzoek tot het wijzigen van de voorwaarden om onze deelname mogelijk te maken. In de AMvB is opgenomen dat alle coffeeshops in een deelnemende gemeente aan het experiment moeten meedoen. De reden die de ministers hiervoor aandragen, is dat meerdere toezicht- en handhavingsregimes binnen één gemeente onwenselijk zijn. Wij zijn echter van mening dat het zeer goed mogelijk is om binnen de gemeentegrenzen coffeeshops te hebben die wel en die niet meedoen, zoals bijvoorbeeld Rotterdam binnen het experiment uitsluitend met nieuw op te zetten coffeeshops ervaring op wil doen en Amsterdam met alle coffeeshops in een stadsdeel wil deelnemen."

AD 12-11-2018 Aboutaleb ziet wietproef in huidige opzet niet meer zitten

"Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam ziet niet zo veel meer in een proef met de gereguleerde teelt van softdrugs. Zo heeft hij aan de ministers Grappenhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruins (Medische Zorg) laten weten."

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600