PvdD Zaanstad

PvdD Zaanstad

Lijst 12

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdD Zaanstad?

Verkiezingsprogramma PvdD Zaanstad 2022-2026 

Hierin staat:

"Het gebruik van genotsmiddelen kan risico’s voor de gezondheid en veiligheid opleveren en kan leiden tot verslaving. Ook mag het gebruik niet leiden tot vervuiling van het milieu en hinder voor de omgeving.
● De gemeente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van verslavende middelen, waaronder ook gamen, (online) gokken, internet en sociale media. Jongeren hebben hierbij speciale aandacht. Zaanstad ondersteunt het tegengaan van verslaving.
● Zaanstad werkt toe naar een rookvrije generatie. Er wordt niet meer gerookt bij scholen, op kinderspeelplaatsen en bij sportgelegenheden. Er komen meer rookvrije zones in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gemeentelijke gebouwen.
● Er komen geen nieuwe casino’s of gokhallen.
● Zaanstad staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.
● Er komt een preventiecampagne over het gebruik van lachgas. Vanwege milieu-, klimaat- en gezondheidsrisico’s, wordt lachgas in de openbare ruimte verboden. 

De gemeente zet stevig in op veiligheid in de brede zin van het woord. Om de stad op de lange termijn veilig en leefbaar te houden wordt zowel criminaliteit als racisme en discriminatie actief bestreden. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op het verkeerde pad raken en in de criminaliteit belanden.
● Ondermijning (onderlinge verwevenheid tussen boven- en onderwereld) is een groot probleem in heel Nederland. De gemeente investeert in de politiecapaciteit tegen ondermijning, witwassen en fraude en bekijkt het vergunningenbeleid kritisch.
● Zaanstad investeert in meer wijkagenten, de ogen en oren van de buurt. Dankzij de inzet van de wijkagent kunnen mogelijke problemen in de buurt al in een vroeg stadium worden gesignaleerd, voor ze ontsporen.
● Er komt meer aandacht voor de oorzaken van criminaliteit en het voorkomen van criminaliteit, bijvoorbeeld door te investeren in jongeren in kansarme situaties. Ook zet de gemeente in op preventie door goed en zinvol jongerenwerk en voldoende opbouwwerkers. De gemeente biedt, liefst proactief, gerichte ondersteuning aan ouders met kinderen en pubers die dreigen af te glijden, bij voorkeur door professionals met dezelfde culturele achtergrond".

Op de website van PvdD Zaanstad staat een artikel van 16-02-2029: PvdD reageert op onrust over preventief fouilleren:  

''Jongeren met een wapen op zak zijn helaas vaak betrokken bij andere criminele activiteiten, met in het bijzonder de drugshandel. Hier rollen in Zaanstad veel te veel jongeren in doordat ze op én rond schoolpleinen in aanraking komen dealers, een zwakke thuissituatie hebben of onvoldoende ondersteuning krijgen op school.

Te veel jongeren zijn daarom kwetsbaar en belanden in de criminaliteit. Daar ligt de wortel van het probleem en preventief fouilleren is alleen dweilen met de kraan open. Mogelijk dat op de korte termijn enkele incidenten worden voorkomen, maar een lange termijnoplossing is het niet. Bovendien leidt deze vorm van symptoombestrijding tot een ongehoorde privacy-schending en juist een verhoogd gevoel van onveiligheid. Zo is het een bekend psychologisch effect dat mensen zich juist onveiliger gaan voelen wanneer ze vaker geconfronteerd worden met veiligheidsmaatregelen. De maatregel werkt ook daarom averechts ''. 

Stemwijzer Zaanstad bevat de stelling ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops tegenhouden’. PvdD Zaanstad is het met deze stelling ONEENS: ‘De Partij voor de Dieren is niet tegen de vestiging van nieuwe coffeeshops. Bij nieuwe coffeeshops is de mening van buurtbewoners belangrijk. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen. Ook zijn wij voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt moet wel duurzaam en biologisch zijn.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdD Zaanstad

PvdD Zaanstad had bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 1 zetel. De gemeenteraad van Zaanstad heeft 39 leden De coalitie in Zaandam wordt gevormd door CU (1), VVD (4), CDA (2), Rosa (4), PvdA (4), D66 (3), Groen Links (3). De burgemeester van Zaanstad is Jan Hamming (PvdA). De andere partijen in Zaanstad (Zaandam) zijn POV (4), ROSA (4), D66 (3), SP (3), DZ (4), PVV (1), De Socialisten (3), BVNL (2), DENK (2), PvdD (1), Lokaal Zaans (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is de PvdD landelijk?

Verkiezingsprogramma PvdD 2021-2025 Plan B. Idealisme is het nieuwe realisme 

Er staan welgeteld twee zinnen in het 52 pagina's lange PvdD verkiezingsprogramma over softdrugs & coffeeshops: 

"De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van het gebruik van softdrugs. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen".

"Er komt een Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit. Dit Ministerie krijgt dezelfde status als het Ministerie voor Financien: het beleid van andere Ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid." 

Zie ook PvdD Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600