ChristenUnie Zaanstad

ChristenUnie Zaanstad

Lijst 13

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is ChristenUnie Zaanstad?

Samen recht doen Verkiezingsprogramma ChristenUnie Zaanstad 2022-2026 

Hierin staat:

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcoholmisbruik actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief (blijven) handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.) Ook moet het afstandscriterium (minimaal 250 meter van scholen vandaan) opgenomen blijven in het lokale coffeeshopbeleid en wordt hier strikt op gehandhaafd.

De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Zaanstad. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid helaas een dubbele boodschap af. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden.

De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat Zaanstad zich met de regio inspant in de strijd hiertegen.

De ChristenUnie wil de strijd tegen drankmisbruik samen voeren met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen en de gemeente neemt daartoe zo nodig het voortouw.

Op de website van ChristenUnie Zaanstad is geen informatie over coffeeshopbeleid beschikbaar. 

Stemwijzer Zaanstad bevat de stelling ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops tegenhouden’. ChristenUnie Zaanstad is het met deze stelling EENS: ‘De aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs moet actief worden tegengegaan. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Het afstandscriterium (minimaal 250 van scholen vandaan) moet opgenomen blijven in het lokale coffeeshopbeleid.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst ChristenUnie Zaanstad 

ChristenUnie Zaanstad had bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 1 zetel. De gemeenteraad van Zaanstad heeft 39 leden De coalitie in Zaandam wordt gevormd door CU (1), VVD (4), CDA (2), Rosa (4), PvdA (4), D66 (3), Groen Links (3). De burgemeester van Zaanstad is Jan Hamming (PvdA). De andere partijen in Zaanstad (Zaandam) zijn POV (4), ROSA (4), D66 (3), SP (3), DZ (4), PVV (1), De Socialisten (3), BVNL (2), DENK (2), PvdD (1), Lokaal Zaans (1).

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke ChristenUnie?

Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2021-2025 Kiezen voor wat echt telt

Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland, waarbij Nederland een koploperspositie heeft. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken.
De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

De bestrijding van ambtelijke corruptie die drugscriminaliteit mogelijk maakt, heeft daarbij nadrukkelijk prioriteit.
De aanpak richt zich ook op financiële instellingen, de transportsector en andere sectoren waarin drugscriminelen zich nu nog te gemakkelijk begeven.

 • Geen normalisering, meer drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders.
  De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld.
  • Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
  • Drugsondermijning aanpakken. De ChristenUnie onderschrijft in het kader van het door ons voorgestelde deltaplan ondermijning de hoofdlijnen van het rapport Noordanus. Dat betekent: de douane, Koninklijke Mareschaussee en politie op peil om in havens en andere knooppunten drugstransporten te onderscheppen; een weerbaar financieel systeem tegen witwassen; betere samenwerking tussen politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs); effectievere rechtsvervolging; steun aan kwetsbare wijken en verminderen van drugsgebruik.
  • Blowverbod openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
  • Rookverbod uitbreiden. Het rookverbod gaat ook gelden voor kruidenrookproducten. Het is inconsistent dat in shishalounges en coffeeshops het roken van deze ongezonde producten nog wel is toegestaan, terwijl dat voor tabak verboden is.
  • Verbod lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
  • Evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten worden in staat gesteld om de Opiumwet te handhaven.
  • Nationaal rapporteur verslavingen. We maken de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen inzichtelijk. Een rapporteur doet periodiek verslag van de strijd tegen verslaving.
  • Steun voor kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant.

Zie ook ChristenUnie Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600