Piratenpartij Eindhoven

Piratenpartij Eindhoven

Lijst

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is Piratenpartij Eindhoven?

Claim je ruimte (om te leven) Verkiezingsprogramma Piratenpartij Eindhoven 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

"Daarom wil de partij , bij verkoop van woonruimte, gefaseerd en gericht een woonplicht instellen en bewoners in de directe omgeving een grotere stem geven bij woningsplitsing of bij de vestiging van een kamerverhuurbedrijf. 

 1. Bij alle nieuwbouwprojecten zullen we een goede verdeling tussen huur- en koop blijven aankaarten. Tenminste 30% dient sociale huurwoningen te zijn.
 2. Voldoende huisvesting voor alle verschillende inkomens en woonvormen.
 3. Het stimuleren van sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment.
 4. Bij verkoop van een woning wordt een woonplicht ingesteld. Een maatregel voor leefbaarheid en tegen prijsopdrijving door koop door beleggers, vastgoedmagnaten en huisjesmelkers.
 5. Actie tegen overlast van straatdealers en meer en betere spreiding van coffeeshop."

"4 Jeugd, jongeren en ouderen. - Jeugd en jongeren vormen de toekomst van Eindhoven, de ouderen vormen de basis. Het verbinden van (de waarden van) deze groepen en het als groep én als individu kunnen ontplooien, is daarom belangrijk. De Piratenpartij Eindhoven wil luisteren en bijdragen zodat projecten en ideeën kunnen worden gerealiseerd.

 1. Zorgdragen voor goede startmogelijkheden voor jongeren.
 2. Toezicht op jeugdzorg, betere beoordeling van uithuisplaatsingen en inzet jeugdzorg
 3. Soepeler beleid inzake alternatieve schoolvormen voor uitvallers.
 4. Experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen voor jongeren van 18-25, aangezien de jongeren op dit moment met een enorme achterstand beginnen aan een volwassen deelname aan de maatschappij.
 5. Inzetten op meer en betaalbare jongerenhuisvesting.
 6. Voor jongeren invoering van een laagdrempelig programma voor schuldpreventie en schuldsanering.
 7. Voorlichting (vooral aan de jeugd) over drugsgebruik en benadrukken van de negatieve invloed op gezondheid, verkeersveiligheid, milieu, leefomgeving en veiligheid. Maar ook het recht van zelfbeschikking respecteren en het gebruik niet verbieden (tenzij in het verkeer). Wel gezondheidszorg bieden voor verslaafden."

Website: Piratenpartij Eindhoven   

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst Piratenpartij Eindhoven

Piratenpartij Eindhoven haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetelsDe Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van VVD (7), GroenLinks (7), PvdA (6) en CDA (6). Burgemeester van Eindhoven is John Jorritsma. Andere partijen die in Eindhovense gemeenteraad zitten zijn: D66 (5), SP (2), Ouderen Appèl (5) Lijst Pim Fortuyn (2), 50PLUS (1), DENK (1), Leefbaar Eindhoven (1), ChristenUnie (1) en M.A. Scheurs (1).

Verkiezingsprogramma Piratenpartij 2021-2025 

Legaliseren cannabis

De wietproef is overbodig. Coffeeshops blijken tot de vitale sectoren te horen, sinds ze na 24 uur lockdown weer open gingen. Internationale of Europese verdragen zijn geen belemmering voor legalisatie van cannabis gezien de voorbeelden in het buitenland waaronder de VS en Luxemburg.

De Piratenpartij stelt het volgende voor:

Cannabis (hennep) wordt per direct geschrapt uit de opiumwet. De plant is vrij te telen en te gebruiken.

Er komt een overgangsjaar waarin de huidige situatie met coffeeshops in stand blijft. Het kweken wordt niet meer aangepakt, tenzij de veiligheid in het geding is.
In dat overgangsjaar wordt in samenwerking met de cannabissector/gemeenschap regelgeving voorbereid voor de handel en productie van cannabisproducten voor menselijke consumptie (warenwet).

Bedrijven in de cannabissector staan te springen om slagen te maken op het gebied van kwaliteitsverbetering maar worden nu tegen gehouden door de wet. Eerlijke voorlichting of het testen van producten is nu verboden.

De verkoop van cannabisproducten die THC (>1%) bevatten zal uiteindelijk in speciaalzaken plaatsvinden. Dit kan in de vorm van een (web)winkel (detailhandel) of als horecagelegenheid (coffeeshop).

Nederland sluit actief handelsverdragen met landen die een legale cannabisindustrie hebben om internationale cannabishandel en wereldwijde legalisatie te bevorderen.
Er komt een Generaal Pardon voor mensen die veroordeeld zijn voor hennep gerelateerde zaken (tot een bepaalde grens) en strafbladen worden geschrapt.

Reguleer XTC, paddo's en andere psychedelica
Middelen die bij verantwoord gebruik relatief onschadelijk zijn, dienen gelegaliseerd te worden. Verkoop kan plaatsvinden via speciaalzaken met opgeleid personeel, zoals bijvoorbeeld een smartshop.

Geen verbod op lachgas
De Piratenpartij is tegen een verbod op lachgas om het simpele feit dat drugsverboden niet helpen. Voorlichting én legale beschikbaarheid van andere middelen zal dit de overlast verminderen.

Overige drugs reguleren op basis gezondheidsrisico
Hoewel drugsverboden contraproductief zijn, hoeven niet alle middelen vrij verkrijgbaar te zijn, zolang ze maar wel op een veilige manier beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld heroïne kan beter verstrekt worden via een apotheek. Bezit en gebruik wordt niet meer bestraft.

War on drugs mislukking
Criminalisering van drugs is een spectaculaire mislukking van beleid. Er worden meer drugs geproduceerd, verhandeld en gebruikt dan ooit en politie en justitie hebben hun handen er vol aan. De war on drugs is ontstaan na de drooglegging. Toen die hopeloos mislukte ging de Amerikaanse overheid andere drugs verbieden, zoals opium, cannabis en cocaïne, en sleepte landen als Nederland hierin mee. Tijdens de Vietnam werd dit geintensiveerd. De strategie was vooral gericht tegen linkse antioorlogsactivisten en de zwarte bevolking door ze met drugs te associëren, en die dan zwaar te criminaliseren.

De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid, door de middelen veiliger te maken en verslaafden hulp te bieden in plaats van straf. Zo spelen we capaciteit vrij bij politie en justitie om achter moordenaars, dieven en verkrachters aan te gaan.

Drugsbeleid
De strijd tegen drugs richt meer schade aan dan de middelen zelf. Als we goed kunnen omgaan met één van de meest schadelijke drugs, namelijk alcohol, dan moet het met andere middelen ook mogelijk zijn. De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid, cannabis legaal, en overige drugs decriminaliseren en reguleren.

-Een verstandig drugsbeleid

Inmiddels is duidelijk dat de 'war on drugs' meer kwaad doet dan goed. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik. De prijzen van drugs stijgen niet door schaarste. Dit verbod levert ons – al jaren – meer zware criminaliteit, meer corruptie, meer ernstige gezondheidsproblemen en milieuschade op. In het zuiden van het land mogen buitenlanders de coffeeshops niet meer in – dus meer straathandel, criminaliteit en overlast van drugstoeristen. Er zijn tal van andere voorbeelden.

Uit het Manifest Joint Regulation blijkt dat 77% van de totale opsporingscapaciteit wordt besteed aan het handhaven van drugsverboden. Politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen kunnen hun capaciteit allemaal beter besteden. Dit geldt ook voor diensten die afval moeten opruimen dat in een legale situatie eenvoudig verwerkt kan worden.

Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid is ingehaald door de realiteit. De meest schadelijke stoffen (alcohol, tabak) zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebaseerd op misinformatie en perverse belangen en beslist niet op wetenschap en feiten.

-Drugsverdragen op basis van wetenschap

De meeste internationale verdragen met betrekking tot de voorbereiding, bewerking en consumptie van psychoactieve stoffen zijn verouderd en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Wetenschappelijk bewijs suggereert bijvoorbeeld dat legalisatie van cannabis minder schadelijk is voor mens en maatschappij dan een verbod. Internationale drugsverdragen zijn in strijd met mensenrechtenverdragen: drugsverboden belemmeren de medische toepassing van de middelen. In Nederland lopen veel zieke mensen het risico op een strafblad of huisuitzetting, puur omdat hun medicijn bestreden wordt.

De Piratenpartij stelt voor dat Nederland werkt aan het veranderen van de internationale conventies met betrekking tot psychoactieve stoffen naar een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. We willen een kader opstellen dat de wetenschappelijke aanpak faciliteert, dat onder andere informatie moet uitwisselen en onderzoek naar psychoactieve stoffen moet helpen financieren. Dat kader moet wetgeving en regulering van cannabis in de afzonderlijke lidstaten bepleiten, om de zwarte markt te beperken. We willen verdragen sluiten met landen die cannabis gelegaliseerd hebben om onderlinge handel mogelijk te maken.

Als je boven de 18 bent moet je het zelf weten. De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd. Als er sprake is van problematisch gebruik is dit een taak voor gezondheidszorg en niet voor justitie, net zoals bij alcohol en tabak. De productie en handel in drugs moet gereguleerd worden. Daardoor kun je de criminele markt veranderen in een nieuwe (innovatieve)industrie, die tal van voordelen met zich meebrengt.

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600