ChristenUnie Eindhoven

ChristenUnie Eindhoven

Lijst 10

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is de ChristenUnie Eindhoven?

Een partij in de samenleving - Verkiezingsprogramma ChristenUnie Eindhoven 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

“Drugs en drank

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde criteria.

Het huidige wiet-beleid blijkt al jaren niet te werken. De ChristenUnie heeft ingestemd met een pilot om te komen tot betere regulering onder strikte voorwaarden. Onze uitgangspunten blijven: De gezondheid van de inwoner en terugdringing van de criminaliteit.

Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De burger die gedupeerd wordt door illegale dumping dient gecompenseerd te worden

Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

  • Het aantal casino’s en gokhallen moet verminderd worden, en de vestiging van nieuwe moet worden voorkomen.
  • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
  • De gemeente Eindhoven maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken....”

"Mensen met een verslaving

Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. Voorlichting op universiteiten, scholen en bij feesten moet vooral gericht zijn op preventie en pas dan op het veilig gebruik en controle ervan."

"Cultuurgebouwen moeten kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn. Samengebruik moet regel zijn i.p.v. uitzondering. In komende periode zal een financiële oplossing voor huidige tekorten van het Muziekgebouw moeten worden gevonden, die aan voorgaande uitgangspunten voldoet. Uitgangspunt is dat deze behouden blijft voor de stad en de regio, vanwege hoge waarde en uitstekend niveau.

  • ChristenUnie pleit voor cultuuraanpak in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen
  • Evenementen in Eindhoven moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval, duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs). De Evenementennota is hierin volstrekt duidelijk maar de inzet op handhaving is onder de maat. De ChristenUnie blijft pleiten voor strakke handhaving i.p.v. “wegkijken”. "

Website: ChristenUnie Eindhoven

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 ChristenUnie Eindhoven

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

De ChristenUnie Eindhoven haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 1 zetelDe Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van VVD (7), GroenLinks (7), PvdA (6) en CDA (6). Burgemeester van Eindhoven is John Jorritsma. Andere partijen die in Eindhovense gemeenteraad zitten zijn: D66 (5), SP (2), Ouderen Appèl (5) Lijst Pim Fortuyn (2), 50PLUS (1), DENK (1), Leefbaar Eindhoven (1), ChristenUnie (1) en M.A. Scheurs (1).

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke ChristenUnie?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Kiezen voor wat echt telt

"Naar een drugsvrije samenleving.

Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland, waarbij Nederland een koploperspositie heeft. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken. De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

De bestrijding van ambtelijke corruptie die drugscriminaliteit mogelijk maakt, heeft daarbij nadrukkelijk prioriteit. De aanpak richt zich ook op financiële instellingen, de transportsector en andere sectoren waarin drugscriminelen zich nu nog te gemakkelijk begeven.

• Geen normalisering, meer drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders.
De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld.
• Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
• Drugsondermijning aanpakken. De ChristenUnie onderschrijft in het kader van het door ons voorgestelde deltaplan ondermijning de hoofdlijnen van het rapport Noordanus. Dat betekent: de douane, Koninklijke Mareschaussee en politie op peil om in havens en andere knooppunten drugstransporten te onderscheppen; een weerbaar financieel systeem tegen witwassen; betere samenwerking tussen politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs); effectievere rechtsvervolging; steun aan kwetsbare wijken en verminderen van drugsgebruik.
• Blowverbod openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
• Rookverbod uitbreiden. Het rookverbod gaat ook gelden voor kruidenrookproducten. Het is inconsistent dat in shishalounges en coffeeshops het roken van deze ongezonde producten nog wel is toegestaan, terwijl dat voor tabak verboden is.
• Verbod lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
• Evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten worden in staat gesteld om de Opiumwet te handhaven.
• Nationaal rapporteur verslavingen. We maken de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen inzichtelijk. Een rapporteur doet periodiek verslag van de strijd tegen verslaving.
• Steun voor kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant."

ChristenUnie - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600