ChristenUnie/SGP Den Haag

ChristenUnie/SGP Den Haag

Lijst 10

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is ChristenUnie/SGP Den Haag?

Samen recht doen Verkiezingsprogramma ChristenUnie/SGP 2022-2026 

Hierin staat wat de ChristenUnie/SGP Den Haag vindt:

'Drugs- en alcoholgebruik zorgt voor veel ellende in onze stad. Het brengt schade toe aan je gezondheid, je kunt er verslaafd aan raken en je financiert er de criminele organisaties mee die drugs aanbieden. Bovendien is het schadelijk voor het milieu. Ook leiden de problemen die voortvloeien uit een drugs- en alcoholverslaving tot hoge maatschappelijke kosten. Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening en zorgkosten. Een verslavingsvrije samenleving begint bij preventie. 

-Geen gokreclames in Den Haag. Het is bekend dat gokreclames leiden tot meer gokken. Kwetsbare groepen zoals jongeren en (ex-)verslaafden zijn hier extra gevoelig voor. Daarom komt er een verbod op gokreclames in Den Haag in de openbare ruimte. De gemeente gaat in gesprek met casino’s over reclame bij casino’s. Er komen geen nieuwe casino’s bij in Den Haag.

-Alcoholpreventie begint op straat. Bij avondwinkels en slijterijen zijn hele ramen en muren beplakt met stickers van alcohol. De gemeente gaat in gesprek met avondwinkels en slijterijen en onderzoekt hoe zulke uitingen aan banden kunnen worden gelegd.

-IJslands preventiemodel ook voor onze stad. Den Haag neemt IJsland als voorbeeld als het gaat om drugs- en alcoholpreventie. Deze aanpak is erop gericht om een positieve leefomgeving te creëren waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien bijvoorbeeld door het aanbieden van sportactiviteiten. Ouders, scholen en de gemeente werken nauw samen om dit te bereiken.

-Geen gemeentewiet. Den Haag doet niet mee met experimenten om de verkoop van wiet te legaliseren.

-Festivals drugsvrij. Een evenementenvergunning wordt alleen gegeven voor een festival als de organisatie concrete maatregelen treft om het evenement drugsvrij te maken en te houden. Wanneer overtredingen worden geconstateerd kan een ultieme consequentie zijn dat het evenement wordt stilgelegd en/of dat er in het volgende jaar geen vergunning wordt afgegeven.

-Middelbare scholen drugsvrij. We vergroten de afstand tussen coffeeshops en scholen om drugsgebruik door scholieren minder laagdrempelig te maken.

-Dat ballonnetje gaat niet op. Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een streng lachgasverbod in Den Haag. Er komt meer geld om hierop te handhaven en de boete voor het gebruik of de verkoop van lachgas in de openbare ruimte en in het verkeer gaat omhoog. Daarnaast plaatsen we op hotspots borden waarbij gebruikers op het verbod worden gewezen. Ten slotte gaat de politie, in samenwerking met politie en handhaving, mystery-shoppers inzetten om lachgaskoeriers aan te pakken.

-Taskforce drugs. De gemeente werkt samen met buurgemeenten om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken in een zogenaamde taskforce.

-Uitsterfbeleid coffeeshops. Een aantal gebieden in Den Haag ervaart veel overlast door de vele coffeeshops die in hun buurt gevestigd zijn. In plaats van het verplaatsen van coffeeshops en bijbehorende overlast, komt er een uitsterfbeleid. Er komen geen nieuwe coffeeshops meer bij in Den Haag, ook niet als een coffeeshopeigenaar stopt.

-Overlast door coffeeshops aanpakken. De gemeente gaat experimenteren met mobiel cameratoezicht rondom coffeeshops waar veel overlast wordt gemeld. Zo kan overlast snel worden aangepakt.

-Coffeeshops alleen toegankelijk voor inwoners Den Haag. Een gedeelte van de bezoekers van Haagse coffeeshops komt niet uit Den Haag. Daarmee hebben coffeeshops een aanzuigende werking op inwoners uit omliggende gebieden. Er wordt gehandhaafd op het zogenaamde ingezetenencriterium. Coffeeshops mogen geen wiet verkopen aan buitenlandse toeristen en we onderzoeken of we de verkoop kunnen beperken tot inwoners van Den Haag.

-Geen geblow op straat. We breiden het blowverbod uit. Het is nergens toegestaan om in de openbare ruimte drugs te gebruiken en ook niet om te blowen. Zo voorkomen we overlast'.

Stemwijzer Den Haag heeft een stelling “Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. ChristenUnie/SGP Den Haag is het hier mee EENS: ‘ Blowen in de openbare ruimte leidt tot overlast en is bovendien slecht voor de gezondheid. Als het aan de ChristenUnie/SGP ligt, komt er een algeheel blowverbod in de openbare ruimte in Den Haag.’ 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst ChristenUnie/SGP Den Haag

ChristenUnie/SGP Den Haag heeft bij de verkiezingen van 2017 in totaal 1 zetel gekregen. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden. De (hernieuwde) coalitie in Den Haag wordt sinds 2019 gevormd door VVD (7), D66 (6), GroenLinks (5), CDA (3) en PvdA (3). De burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Den Haag zijn: Hart voor Den Haag/Groep de Mos (7), Haagse Stadspartij (3) PvdD (3), SP (1) Islam Democraten (1), ChristenUnie/SGP (1), PVV (1), NIDA (1), Partij van de Eenheid (1). Groep Hoijinck van Papendrecht (1), Groep Roopram (1) 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke ChristenUnie?

Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2021-2025 Kiezen voor wat echt telt

Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland, waarbij Nederland een koploperspositie heeft. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken.
De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

De bestrijding van ambtelijke corruptie die drugscriminaliteit mogelijk maakt, heeft daarbij nadrukkelijk prioriteit.
De aanpak richt zich ook op financiële instellingen, de transportsector en andere sectoren waarin drugscriminelen zich nu nog te gemakkelijk begeven.

 • Geen normalisering, meer drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders.
  De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld.
  • Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
  • Drugsondermijning aanpakken. De ChristenUnie onderschrijft in het kader van het door ons voorgestelde deltaplan ondermijning de hoofdlijnen van het rapport Noordanus. Dat betekent: de douane, Koninklijke Mareschaussee en politie op peil om in havens en andere knooppunten drugstransporten te onderscheppen; een weerbaar financieel systeem tegen witwassen; betere samenwerking tussen politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs); effectievere rechtsvervolging; steun aan kwetsbare wijken en verminderen van drugsgebruik.
  • Blowverbod openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
  • Rookverbod uitbreiden. Het rookverbod gaat ook gelden voor kruidenrookproducten. Het is inconsistent dat in shishalounges en coffeeshops het roken van deze ongezonde producten nog wel is toegestaan, terwijl dat voor tabak verboden is.
  • Verbod lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
  • Evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten worden in staat gesteld om de Opiumwet te handhaven.
  • Nationaal rapporteur verslavingen. We maken de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen inzichtelijk. Een rapporteur doet periodiek verslag van de strijd tegen verslaving.
  • Steun voor kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant.

Zie ook ChristenUnie Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600