ChristenUnie Almere

ChristenUnie Almere

Lijst 9 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is de Almeerse ChristenUnie?

Samen voor Almere  Verkiezingsprogramma ChristenUnie Almere 2022-2024.

In het verkiezingsprogramma staat:

‘Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank, of verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt raken. Deze dingen leiden niet alleen tot persoonlijke, maar ook tot maatschappelijke problemen. De ChristenUnie is daarom voor heldere kaders rond drugs- en drankgebruik, onder andere door maximale inperking van de handel en gebruik van drugs, ontmoedigen van gokken en strikte toepassing van de Drank- en Horecawet.

De ChristenUnie wil het aantal coffeeshops in Almere niet verder uitbreiden en streng optreden tegen overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.
De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.)

Het afstandscriterium (minimaal 250 meter tot scholen) moet strikt gehandhaafd worden. De ChristenUnie wil dat deelname aan de landelijke wietproef wordt stopgezet.’ 

De website van ChristenUnie Almere bevat een blog uit 2019 “Geen wietproef in Almere”  

Op de Stemwijzer Almere kiest staat de stelling “Geen nieuwe coffeeshop”. ChristenUnie Almere is het met deze stelling EENS: “Drugs maakt veel kapot en leidt tot veel persoonlijke en maatschappelijke problemen. Een extra coffeeshop is overbodig en nergens goed voor”.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst ChristenUnie Almere

ChristenUnie Almere haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 1 zetel. De gemeenteraad van Almere bestaat uit 45 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van VDD (8), D66 (5), GroenLinks (4), Leefbaar Almere (3), ChristenUnie (1) en het CDA (2). De burgemeester van Almere is Ank Bijleveld (CDA). De andere partijen in de gemeenteraad van Almere zijn PvdA (8), PVV (6), SP (3), PvdD Almere (3), Respect Almere (1), AP/OPA (1) NIDA (1) Groep Rijssel (1) 

Hoe cannabisvriendelijk is de ChristenUnie landelijk?

Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2021-2025 Kiezen voor wat echt telt  

'Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland, waarbij Nederland een koploperspositie heeft. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs'.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken.
De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

De bestrijding van ambtelijke corruptie die drugscriminaliteit mogelijk maakt, heeft daarbij nadrukkelijk prioriteit.
De aanpak richt zich ook op financiële instellingen, de transportsector en andere sectoren waarin drugscriminelen zich nu nog te gemakkelijk begeven.

Geen normalisering, meer drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders. De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld.

• Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
• Drugsondermijning aanpakken. De ChristenUnie onderschrijft in het kader van het door ons voorgestelde deltaplan ondermijning de hoofdlijnen van het rapport Noordanus. Dat betekent: de douane, Koninklijke Mareschaussee en politie op peil om in havens en andere knooppunten drugstransporten te onderscheppen; een weerbaar financieel systeem tegen witwassen; betere samenwerking tussen politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs); effectievere rechtsvervolging; steun aan kwetsbare wijken en verminderen van drugsgebruik.
• Blowverbod openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
• Rookverbod uitbreiden. Het rookverbod gaat ook gelden voor kruidenrookproducten. Het is inconsistent dat in shishalounges en coffeeshops het roken van deze ongezonde producten nog wel is toegestaan, terwijl dat voor tabak verboden is.
• Verbod lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
• Evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten worden in staat gesteld om de Opiumwet te handhaven.
• Nationaal rapporteur verslavingen. We maken de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen inzichtelijk. Een rapporteur doet periodiek verslag van de strijd tegen verslaving.
• Steun voor kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant.

Zie ook ChristenUnie Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600