D66 Utrecht

D66 Utrecht

Lijst 2

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is D66 Utrecht?

De Ambitieuze Stad Groei voor alle Utrechters - Verkiezingsprogramma D66 Utrecht 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

“Drugs - D66 is voorstander van een liberaal drugsbeleid. Utrecht loopt dankzij D66 voorop in gesprekken met de landelijke overheid over een beter drugsbeleid. Mede dankzij deze gesprekken is het wietexperiment van start gegaan. We willen nu vooruit met het reguleren van xtc want dat middel wordt onterecht gelijkgesteld aan veel meer schadelijke producten. Wij vinden dat het een eigen verantwoordelijkheid is van mensen om te kiezen of zij wel of geen drugs gebruiken, zeker wanneer het om drugs gaat die bij verantwoord gebruik geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom is goede voorlichting over drugs, inclusief alcohol, wat D66 betreft essentieel. Wel zijn we ons bewust van de negatieve kanten van drugs, de risico’s voor de gezondheid en de criminele wereld die schuilgaat achter de drugshandel. Meer hierover lees je in het kader over drugs op pagina 42.

In het kader van gezondheid hebben we specifiek aandacht voor lachgas. Deze drug heeft een positief en onschuldig imago en is vrij verkrijgbaar in verschillende winkels. Het wordt door uiteenlopende groepen gebruikt, maar het meest onder jongeren en jongvolwassenen en vaak in groepsverband. Maar overmatig gebruik van lachgas heeft wel degelijk gezondheidsrisico’s voor de gebruiker, zoals gevoelloze ledematen en een B12- tekort. Daarnaast zien we soms gebruik in het verkeer, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Gebruikte patronen en ballonnen blijven vaak achter op straat en in de natuur; dat is uiteraard slecht voor onze omgeving en het milieu. In een aantal wijken in Utrecht is het gebruik van lachgas al verboden, maar het gebruik binnenshuis of tijdens het uitgaan houden we daarmee niet tegen. Daarom wil D66 een veel betere informatievoorziening over lachgas en de mogelijke gezondheidsrisico’s daarvan. En het moet minder makkelijk worden om overal lachgas te kopen. Zeker voor minderjarigen.”

“KADER Een beter Utrechts drugsbeleid: effectiever en gezonder!

D66 Utrecht is voorstander van een progressief en realistisch drugsbeleid. Als je kiest voor drugs, dan vinden wij dat in principe je eigen verantwoordelijkheid. We zijn ons wel bewust van de gezondheidsrisico’s. En we zien de criminele wereld die schuilgaat achter drugshandel. Daarom vinden we dat het huidige drugsbeleid beter kan: effectiever én gezonder. Het is tijd om het anders te gaan doen.

Recreatief drugsgebruik van de minst schadelijke soorten drugs – zoals wiet en xtc - moet mogelijk zijn zonder te worden gestigmatiseerd of behandeld te worden als crimineel. Tevens is het beter voor de volksgezondheid en in het tegengaan van criminaliteit om de productie en handel van de minst schadelijke drugs uit de illegaliteit te halen en te reguleren. Dit moet altijd gepaard gaan met duidelijke voorlichting, de mogelijkheid om je drugs gratis te laten testen (ook op festivals) en goede, toegankelijke hulpverlening. Jongeren dienen te allen tijde beschermd te worden, onder de 18 jaar gebruik je niks. Alle kleine verbeteringen in het drugsbeleid de afgelopen jaren zijn voortgekomen uit experimenten en door het opzoeken van de grenzen van wat wettelijk is toegestaan. Dat is spannend en brengt risico’s met zich mee. De zaken laten zoals ze nu zijn, is voor ons geen optie. Juist in een progressieve stad als Utrecht is hier ruimte voor. Kom maar op met die xtc-shop en de tweede ronde van het wietexperiment. D66 wil dat Utrecht haar lobbykracht in Den Haag inzet om stappen te zetten naar een beter drugsbeleid.

Met liberalisering, regulering en voorlichting lossen we niet alle problemen op. Helaas heeft Utrecht een heel groot probleem met drugscriminaliteit gerelateerd aan cocaïne, door de meer dan 50 drugsnetwerken die actief zijn in Utrecht. We zien dat jongeren worden geronseld om actief te worden in deze netwerken. Of hier zelf voor kiezen en er niet meer uit komen, met alle gevolgen van dien. Deze donkere kant van drugs moeten we met prioriteit aanpakken.

Daarnaast D66 kiest hierbij in de eerste plaats voor preventie via een integrale aanpak, met de gemeente in een regisserende rol. Het programma Kapot Sterk, waarbij op basisscholen kinderen weerbaar worden gemaakt tegen drugscriminaliteit, wordt wat ons betreft een stadsprogramma voor alle basisscholen. We zetten rolmodellen in die het goede voorbeeld geven en zorgen dat het betere perspectief altijd dichterbij is dan de drugscriminaliteit. Dreigt iemand het verkeerde pad op te gaan? Dan moeten jongerenwerkers, scholen, buurtteams, de politie en andere betrokkenen dat op tijd kunnen signaleren en op tijd kunnen ingrijpen. Dat kan alleen via actieve samenwerking. De gemeente heeft een belangrijke rol in de ondersteuning daarvan.

Ten slotte willen we beter zicht op drugsnetwerken in onze stad. De zwaarste criminelen en sleutelfiguren in deze netwerken pakken we keihard aan. Wat ons betreft richten politie en handhaving zich hierop, en niet op particulier bezit of gebruik.”

"Drugscriminaliteit

Te veel Utrechters - en met name jongeren - raken te vaak betrokken in drugsnetwerken. In Midden-Nederland houden ruim 50 criminele samenwerkingsverbanden zich bezig met handel in cocaïne (Uitvoeringsplan bij het Integraal veiligheidsplan Utrecht 2019-2022, 2019). Een groot probleem is dat deze drugsnetwerken vaak en met succes jonge mensen ronselen om actief voor ze te worden. De verleiding is simpelweg te groot. Dit ligt aan een gebrek aan perspectief, maar ook aan het feit dat er gemakkelijk veel geld mee valt te verdienen.

D66 Utrecht kiest in de eerste plaats voor preventieve maatregelen om veiligheid te garanderen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente er alles aan doet om te voorkomen dat jongeren zich laten verleiden om de criminaliteit in te gaan. Deze jongeren hebben een beter perspectief nodig. Een opleiding volgen en een baan vinden, is altijd een betere keus dan het criminele pad. Want dat eindigt eigenlijk altijd in de dood, door moord of celstraf. D66 Utrecht wil dat het niet-criminele pad altijd de makkelijke en voor de hand liggende keus is. Jongeren die zich thuis voelen in Utrecht, zich opgenomen voelen in de maatschappij en perspectief hebben, gaan het criminele pad niet snel bewandelen. Ook voelen zij zich minder snel aangetrokken tot radicale opvattingen. Preventie gaat wat ons betreft hand in hand met repressie. Sleutelfiguren in criminele netwerken moeten worden aangesproken op de gevolgen van hun handelen. Een grotere pakkans, draagt namelijk ook weer bij aan preventie. Door samen te werken met scholen, bedrijven, buurten en politie, kan de gemeente hier sneller wat aan doen. Regulering kan ook een effectieve aanpak zijn bij drugscriminaliteit. Hierover lees je meer in De Gezonde Stad en in het kader op pagina 42.

Scholen en buurthuizen als kanaal voor voorlichting en signalering - In samenwerking met scholen en buurthuizen wordt een voorlichtingscampagne opgezet, die niet alleen informatie verstrekt over de gevaren van drugs, maar zeker ook over de gevaren van drugscriminaliteit. Hulpverleners, scholen en jongerenwerkers in de buurten spelen een cruciale schakel in het signaleren van problematiek. Ook kunnen zij, in samenwerking met wijkteams, een netwerk opzetten. Via dat netwerk kunnen jongeren, waarvan het risico bestaat dat zij de stap richting de drugscriminaliteit zullen maken, al vroeg begeleid worden, om te voorkomen dat zij de stap daadwerkelijk zullen maken. Er zijn namelijk sterke voorspellende indicatoren of iemand voor drugscriminaliteit kiest, zoals schooluitval of bekendheid bij de wijkagent.

Rolmodellen en perspectief bieden - Het inzetten van (betaalde) rolmodellen om jongeren perspectief te bieden is een effectieve manier om zo vroeg mogelijk wervende invloeden van criminele netwerken tegen te gaan. Rolmodellen kunnen jongeren zijn die zelf het goede voorbeeld geven en kinderen weerbaar maken tegen de gevaren van het omgaan met foute vrienden. Het programma ‘Kapot Sterk’, gericht op het bouwen aan weerbaarheid van kinderen tegen (drugs)criminaliteit, sluit hier goed op aan. Wij stellen voor dit programma breed uit te rollen op basisscholen in de stad Utrecht. Ook de rol van de wijkagenten, die een belangrijke rol spelen in het houden van verbinding tussen instanties en gezinnen, is hierbij cruciaal. De wijkagent moet prioriteit kunnen geven aan deze taak. Ten slotte kan ook de sportbuurtcoach een rol spelen in het verleiden van jongeren tot beweging met elkaar. Zie hierover De Gezonde Stad.

Een goede baan voor alle jongeren - Jongeren met een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt zijn beter gewapend tegen de verleidingen van drugscriminaliteit. Wat D66 Utrecht betreft is het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor álle jongeren de hoeksteen van het tegengaan van drugscriminaliteit. Dit doet de gemeente concreet door gericht jongeren uit kwetsbare milieus te helpen aan stage- en werkplekken. Verder is er nog steeds een groot tekort aan technisch geschoold personeel. Het is daarom nodig om jongeren te prikkelen vaker voor een technische opleiding te kiezen. Dat is goed voor de stad, en maakt jongeren tegelijkertijd weerbaarder tegen de verleidingen van drugscriminelen. Twee vliegen in 1 klap dus. In Overvecht is door een brede coalitie - energiebedrijven, onderwijs en gemeente - een omgeving gemaakt waarin leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs kennis kunnen maken met de technieken die nodig zijn voor de energietransitie (Techniek Experience Center Utrecht). Dit soort initiatieven breiden we uit naar andere wijken."

Van de website: D66 Utrecht -  D66 Utrecht — Drugs | Standpunten

"Vrijheid betekent eigen verantwoordelijkheid

D66 Utrecht is voorstander van een progressief en realistisch drugsbeleid. Utrecht loopt dankzij D66 voorop in gesprekken met de landelijke overheid over een beter drugsbeleid. Wij vinden dat het een eigen verantwoordelijkheid is van mensen om te kiezen of zij wel of geen drugs gebruiken, zeker wanneer het om drugs gaat die bij verantwoord gebruik geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom is goede voorlichting over drugs, inclusief alcohol, essentieel.

Wel zijn we ons bewust van de negatieve kanten van drugs, de risico’s voor de gezondheid en de criminele wereld die schuilgaat achter de drugshandel. Helaas heeft Utrecht een heel groot probleem met drugscriminaliteit gerelateerd aan cocaïne. Deze donkere kant van drugs moeten we met prioriteit aanpakken. 

D66 wil

  • Inzetten op preventie en signalering en daarnaast het hard aanpakken van de drugsnetwerken
  • De zwaarste criminelen en sleutelfiguren in drugsnetwerken hard aanpakken
  • Dat het gebiedsverbod op lachgas wordt geëvalueerd en verbeterd
  • Goede voorlichting over drugs, inclusief alcohol
  • De mogelijkheid om je drugs gratis te laten testen (ook op festivals) verder uitbouwen
  • Dat basisschoolleerlingen worden weerbaar gemaakt tegen drugscriminaliteit"

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 D66 Utrecht

De gemeente Utrecht neemt niet deel aan De Stemwijzer van Prodemos.

D66 Utrecht haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 10 zetelsDe gemeenteraad van Utrecht bestaat uit 45 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van GroenLinks (12), D66 (10) en de ChristenUnie (2). Burgemeester Utrecht is Sharon Dijksma (PvdA). Andere partijen die in Utrechtse gemeenteraad zitten zijn: , VVD (6), PvdA (3), CDA (3), PvdD (2), DENK (2), Student & Starter (2), SP (2), PVV (1)en Stadsbelang Utrecht (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is landelijk D66? 

Verkiezingsprogramma 2021-2025

'Een nieuw begin' Laat iedereen vrij maar niemand vallen

"Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. Daarom is het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico's van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. De internationale drugsverdragen knellen om het drugsbeleid te moderniseren. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in een coalition of the willing.

Coffeeshops uit de illegale sfeer

Coffeeshops zitten al decennialang in een vreemde spagaat. Softdrugs verkopen mag, softdrugs inkopen of telen mag niet. Hiermee leveren we coffeeshophouders over aan het criminele circuit. Dat kan zo niet langer. Het is een goede zaak dat gemeenten mogen gaan experimenteren met legale telers.
• Het is tijd een stap verder te gaan. Alle coffeeshops in Nederland moeten legaal kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit wordt getest. Mensen in een coffeeshop moeten weten wat ze roken.
• Coffeeshophouders moeten terecht kunnen bij de bank voor een zakelijke rekening. Dit is essentieel voor de legale keten.

Méér medisch onderzoek

Mensen met psychische of lichamelijke klachten kunnen veel baat hebben bij drugs als medicijn. Zo zijn er naast de bekende effecten van cannabis ook kansrijke studies naar het behandelen van PTSS met MDMA en het behandelen van depressies met paddo’s. We willen inzetten op meer onderzoek naar de medicinale en therapeutische werking van drugs.
• Om de kansen die drugs kunnen bieden in onze reguliere geneeskunde ten volle te benutten, gaan we internationale samenwerking in dit onderzoek stimuleren 
• Ook de negatieve medische effecten van drugs moeten beter worden onderzocht, zoals de relatie tussen cannabis en psychoses. Risicogroepen – zoals psychiatrische patiënten en jongeren – moeten worden beschermd met effectieve voorlichting.

Een staatscommissie voor drugs

Het debat over welke drugs legaal en illegaal moeten zijn, duurt eindeloos. Voor ons staat voorop dat we niet alle drugs over één kam kunnen scheren.
• We willen via onderzoek in kaart brengen wanneer en op welke manier regulering voor de verschillende middelen mogelijk en verstandig is en wanneer niet.
• We willen een staatscommissie instellen die voorstellen doet om ons drugsbeleid te hervormen. Het uitgangspunt is dat de gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk worden gehouden en de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze samenleving als geheel zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Coalition of the willing

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. Daarom is het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico's van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. De internationale drugsverdragen knellen om het drugsbeleid te moderniseren. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in een coalition of the willing."

Zie ook: D66 - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600