CDA Utrecht

CDA Utrecht

Lijst 5

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is het CDA Utrecht?

Voor een stad op mensen maat - Verkiezingsprogramma CDA Utrecht 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

“3.1 Openbare orde en veiligheid - Openbare orde en veiligheid zijn een basisvoorwaarde voor prettig wonen en leven in de stad. Ook het gevoel van veiligheid in wijken en straten is daarbij belangrijk. Daarom wil Cda Utrecht dat de gemeente adequaat reageert op signalen en incidenten als autokraken, diefstal en inbraken die grote invloed hebben op het persoonlijk leven. Drugshandel op de Utrechtse straten is aan de orde van de dag. De gemeente doet momenteel te weinig om deze ontwikkeling tegen te gaan. De onwil om hard op te treden en de angst om problemen bij hun naam te noemen heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat de Utrechtse aanpak van straatcriminaliteit ernstig tekort schiet.”

3.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit en radicalisering - Utrecht staat voor grote veiligheidsuitdagingen. De gemeente heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een centrum van de internationale drugshandel. De gemeente heeft hier de laatste jaren te weinig tegen opgetreden. De komende jaren moeten alle zeilen

worden bijgezet om drugscriminaliteit en ondermijning tegen te gaan. Dit vraagt om een goed actieplan waarin repressie en preventie hand in hand gaan. Er moet geïnvesteerd worden in de politie, maar ook in kwetsbare wijken en vertrouwen in de overheid. Meer dan ooit wordt van inwoners gevraagd om burgerschap waar te maken en samen een lijn te trekken tegen nieuwe vormen van criminaliteit.

Het probleem van drugscriminaliteit moet hard aangepakt worden. Geld dat door crimi[1]nelen is verdiend met drugshandel moet geconfisceerd worden en geven we terug aan de samenleving via een speciaal fonds. Om de drugscriminaliteit goed aan te kunnen pakken is het belangrijk om samen te werken met het Openbaar Ministerie en andere grote ste[1]den die kampen met vergelijkbare problematiek."

"Concreet:

  • Er komt een actieplan ondermijnende drugscriminaliteit waarmee effectief wordt ingegrepen in de Utrechtse onderwereld.
  • Voorkomen is beter dan genezen. Via een gerichte preventiecampagne, waarbij we ook de ouders betrekken, willen wij voorkomen dat Utrechtse jongeren in de criminaliteit belanden.
  • Het CDA wil dat de Utrechtse politie en handhaving structureel meer capaciteit en opsporingsbevoegdheden krijgen.
  • Middels een lik-op-stukbeleid wordt crimineel geld geconfisceerd en teruggegeven aan de maatschappij. Hierbij wordt de Rotterdamse ‘patseraanpak’ als voorbeeld gebruikt.
  • De gemeente organiseert jaarlijks een actie “Wapens uit de wijk” en zet steviger in op bewustwording onder jongeren op de gevaren van wapens en wapenbezit.
  • Wij willen dat de gemeente actief beleid gaat maken om het aantal coffeeshops in de (binnen)stad te verminderen"

Van de website: CDA Utrecht -  Bert Bukman over experimenten met wietteelt 

“Hoe sympathiek dit streven ook mag zijn: iedereen begrijpt dat legalisering van soft drugs het gebruik ervan doet toenemen. Juist bij de meest kwetsbare groepen, zoals schoolgaande en werkende jongeren. Iets wat vrij verkrijgbaar is, is onderhevig aan de wetten van de vrije markt, en wordt dus goedkoper en op meer plekken verkrijgbaar – kijk maar naar de beschikbaarheid van allerlei vormen van fastfood.

Moeten we dat willen voor een product dat aantoonbaar zo schadelijk is als wiet? Je hersenen beschadigen erdoor, zeker als je jong bent, en je belandt maar al te makkelijk in een vicieuze cirkel van lamlendigheid en nietsdoen, zeker als er problemen op de arbeidsmarkt bij komen kijken.

Mijn idee is: wiet is schadelijk, het is verboden – houden zo. Strenger handhaven als het even kan. En coffeeshops sluiten, in Utrecht om te beginnen bijvoorbeeld met een per jaar. Is het niet vanwege het welzijn van onze jongeren, dan wel omdat het zo verschrikkelijk stinkt.”

Wietteelt: niet de oplossing, maar het probleem

"Wat wil het CDA - Als je het beleid en de praktijk echt wil veranderen, moet je eerst internationale afspraken met buurlanden maken, vindt het CDA. Internationale verdragen moeten gewijzigd worden. Ook deze internationale verdragen staan dergelijke experimenten immers nu niet toe. En met goede reden!

CDA wil wijzen op de schadelijkheid van drugsgebruik, met name bij jongeren maar uiteraard ook bij volwassenen. De overheid moet duidelijk maken dat cannabisgebruik op geen enkele manier ‘normaal’ gevonden of behandeld kan worden. Ook op het gebied van opleiding en voorlichting zal volop ingezet moeten worden om drugs (gebruik) tegen te gaan. Uiteraard moet de overheid de schadelijkheid van bijvoorbeeld roken of alcoholgebruik eveneens in de voorlichting betrekken.

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 CDA Utrecht

De gemeente Utrecht neemt niet deel aan De Stemwijzer van Prodemos.

Het CDA Utrecht haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 3 zetelsDe gemeenteraad van Utrecht bestaat uit 45 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van GroenLinks (12), D66 (10) en de ChristenUnie (2). Burgemeester Utrecht is Sharon Dijksma (PvdA). Andere partijen die in Utrechtse gemeenteraad zitten zijn: , VVD (6), PvdA (3), CDA (3), PvdD (2), DENK (2), Student & Starter (2), SP (2), PVV (1) en Stadsbelang Utrecht (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke CDA?

verkiezingsprogramma 2021-2025

Voor een land dat we door willen geven 

"Standpunt veiligheid 

• Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.

• Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.

• Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

• Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen."
 
 
logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600