PvdA Roosendaal

PvdA Roosendaal

Lijst 6

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdA Roosendaal?

Verkiezingsprogramma PvdA Roosendaal 2022-2026.

Hierin staat:

'In onze kwetsbare wijken waar de meeste woninginbraken zijn, is de verloedering door vandalisme en achterstallig onderhoud het grootst en is de overlast door ondermijnende criminaliteit het meest tastbaar. Daar kunnen juist de sociaal werkers een grote rol spelen in de vorm van bezoek, advies, doorverwijzing in het netwerk en de organisatie van activiteiten. Het gaat niet enkel om een taak, maar het gaat om mensen kennen. Mensen kennen de sociaal werker en dat schept vertrouwen. Hierdoor ontstaat de mogelijk van vroegsignalering en preventie. Door meer in de wijk aanwezig te zijn, zorgen we ervoor dat de verlokkingen van het snelle geld van de drugscriminaliteit minder vat krijgen op de inwoners.

Leegstand willen we voorkomen. Leegstaande bedrijfspanden, schimmige schuren en stallen hebben een aantrekkingskracht op verkeerde investeerders. In het kader van de aanpak van ondermijning en drugslabs is het transformeren van deze panden naar woningen een oplossing. We willen meer experimenteerruimte hiervoor.

De illegale (soft)drugsmarkt is tot op heden de grote winnaar van het huidige drugsbeleid. Dat moet anders. Een lokaal uitgiftepunt, gebaseerd op de pijlers: preventie, handhaving en goede afstemming met buurgemeenten (waaronder ook die in België) staat hierbij centraal'.

Standpunt Veiligheid op de website van PvdA Roosendaal:

“De drugsoverlast is ook een aandachtspunt in Roosendaal. Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS zei één op de acht inwoners van Roosendaal veel overlast te ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt.

De PvdA pleit al jaren voor een drugsbeleid waarin een balans wordt gevonden tussen preventie en repressie. Zeker gelet op de overlast en toenemende criminaliteit gepaard gaande met de illegale teelt van wiet, is het noodzaak om een andere aanpak in Roosendaal te hanteren. Drugsoverlast, drugscriminaliteit blijven we bestrijden.

Naast de repressieve aanpak is er ook sprake van preventie. Door het sluiten van de coffeeshops is een succesvol einde gemaakt aan het drugstoerisme. Dit heeft ertoe geleid dat de eerder aanwezige 12.000 drugstoeristen in Roosendaal per week, met alle overlast die dat met zich mee bracht, niet meer komen. De drugsoverlast, de illegale straathandel, is echter niet uitgebannen.

Op dit moment is de illegale markt de grote winnaar van het huidige systeem. Dat moet anders. Wat ons betreft zal dat gebeuren op basis van een integrale aanpak, met een lokaal uitgiftepunt (coffeeshop) gebaseerd op vier pijlers:

  1. Preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan;
  2. Handhaving zodat er een stevige prikkel is om het beleid na te leven;
  3. Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop;
  4. Goede afstemming met de grensgemeenten, waaronder ook die in België.”

Zie ook artikel 21-09-2021 Coffeeshopverbod niet langer heilig   

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdA Roosendaal

Stemwijzer mijn stem Roosendaal heeft een stelling: ‘Wietteelt onder controle van de gemeente Roosendaal toestaan”. PvdA Roosendaal stelt hierover: ‘De illegale markt is tot op heden de grote winnaar van het huidige drugsbeleid. Dat moet anders. Een lokaal uitgiftepunt, gebaseerd op de pijlers: preventie, handhaving en goede afstemming met buurgemeenten (waaronder ook in België)’.

PvdA haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Roosendaal 2 zetels. De gemeenteraad in Roosendaal bestaat uit 35 zetels De coalitie in Roosendaal wordt gevormd door de Roosendaalse lijst (7) VVD (4) CDA (4) en Groen Links (3). De burgemeester van Roosendaal is Han van Midden (VVD). Andere partijen in de gemeenteraad van Roosendaal zijn: VLP (8), Lokaal Sociaal 21 (3), PvdA (2), D66 (1), ChristenUnie (1), Burger Belangen Roosendaal (1), Jac Weezenbeek (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke PvdA?

Verkiezingsprogramma PvdA 2021-2025 Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

Hierin staat

  • ‘Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit geen vat op heeft.
  • Veiligheid en gezondheid staan voorop in het drugsbeleid. Het absurde aan het huidige beleid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is onderworpen, maar het gebruik van alle zogeheten harddrugs niet. Laten we daarom drugsgebruikers niet langer zien als criminelen, maar hun gezondheid vooropstellen. Door drugsgebruik uit de taboesfeer te halen voeren we effectiever beleid, lichten we beter voor en voorkomen we dodelijke ongelukken.
  • Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde misdaad zijn de echte criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid schaden met gevaarlijke drugs - pakken we keihard aan’.

Zie ook PvdA Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600