VVD Leeuwarden

VVD Leeuwarden

Lijst 3

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is de VVD Leeuwarden?

Leeuwarden: een gemeente met perspectief - Verkiezingsprogramma VVD Leeuwarden 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

"Rondom softdrugs bestaat al lang een vreemde situatie. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur van de winkel wordt gedoogd, is de inkoop aan de achterdeur illegaal. Een gedoogbeleid is tijdelijk; het wordt tijd voor een gereguleerde oplossing."

Ferkiezingsprogramma VVD Ljouwert

"Om softdrugs hinne bestiet al lang in frjemde situaasje. Wylst de ferkeap fan kannabis oan de foardoar fan de winkel gedoge wurdt, is de ynkeap oan de achterdoar yllegaal. In 'gedoochbelied' is tydlik; it wurdt tiid foar in regulearre oplossing."

Website: VVD - Leeuwarden

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 VVD Leeuwarden

De VVD Leeuwarden haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 4 zetelsDe gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van PvdA (11), CDA (5), GroenLinks (5) en D66 (4). Burgemeester van Leeuwarden is Sybrand van Haersma Buma (CDA). Andere partijen die in Leeuwarder gemeenteraad zitten zijn: ChristenUnie (2 ), VVD (4), FNP (3), Lijst058 (2), Gemeentebelangen (2) en de PvdD (1)

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke VVD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Samen aan de slag. Ons nieuwe verhaal 

"Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs."

VVD - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600