CDA Leeuwarden

CDA Leeuwarden

Lijst 2

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is het CDA Leeuwarden?

Toch CDA! Ons nieuw contract voor Leeuwarden - Verkiezingsprogramma CDA Leeuwarden 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

“ Dit zijn voor ons belangrijke punten: 3. Leefbaar en veilig - De stad moet veilig zijn. Overal. De groeiende criminele ondermijning in vastgoed en grondaankopen vraagt radicale stappen. Huisjesmelkers nemen sommige wijken over. Het CDA wil snel een gericht beleggersverbod op aankoop van woningen voor verhuur. Zorgvoorzieningen voor jeugd en kwetsbare inwoners delen te vaak dezelfde straat met drugsdealers en coffeeshops. Bouwbesluiten worden vaak met voeten getreden en willekeurig gedoogd. Met handhaving en regelgeving gaan we dat terugdringen. 

Handhaving geldt ook voor de andere deelterreinen als illegale bouw in afwijking van vergunning en bestemmingsplan en verkoop van drugs in nabijheid van scholen en zorgvoorzieningen. Een betrouwbare overheid laat zich ook daar gelden. De speerpunten zijn:

  1. Combinatie van (jeugd-)zorg en drugsverkoop in dezelfde straat wordt verboden, ongeacht welke drugs wordt aangeboden. In een straal van 100 meter mogen geen coffeeshops en andere verkooppunten aanwezig zijn. 
  1. Dit krijgt u allemaal niet van het CDA - U krijgt wat ons betreft geen coffeeshops meer. Als het aan het CDA ligt gaan we het aantal coffeeshops eerst terugdringen, te beginnen met coffeeshops buiten de grachten. We zijn tegen nieuwe coffeeshops en legalisering van drugs. U krijgt van ons geen verhalen uit het progressief liberale sprookjesboek die vertellen dat legalisering leidt tot minder overlast. Wij weten dat het tegendeel waar is. Het trekt criminele organisaties juist aan en ondermijnt onze samenleving nog meer.”

Van de website: CDA Leeuwarden CDA tegen komst coffeeshop in Vlietzone

In de Leeuwarder Courant van d.d. 29 oktober jl. lezen wij een artikel over de exploitatievergunningverlening voor een coffeeshop op Het Vliet. Het CDA vindt het bestaan van coffeeshops in deze gemeente in het algemeen ongewenst maar op het Vliet in het bijzonder uitermate ongewenst. Deze wijk wordt reeds geplaagd door drugscriminaliteit  en andere overlast. De verkoop van drugs hoort niet tussen scholen, woonhuizen en speeltuinen te gebeuren.

Door een, ons inziens, verkeerde beslissing in juni 2018 is het nu mogelijk om coffeeshops buiten de grachten te vergunnen. De bewoners van Het Vliet gaan hier nu de wrange vruchten van plukken. Tijdens het open podium van woensdag jl. heeft het CDA in het openbaar aan de afvaardiging van de wijk gevraagd of zij zitten te wachten op een tweede coffeeshop. Het antwoord laat zich raden: absoluut niet.

Behalve de onwenselijkheid van een tweede coffeeshop in de Vlietzone heeft het CDA ook vragen aangaande de vergunningsprocedure. Zo lezen wij dat de wijkwethouder niet op de hoogte was van de aanvraag, dat de aanvraag niet gepubliceerd is op overheid.nl en dat de wijk amper tot niet betrokken is bij deze aanvraag. Nu hoeft dat laatste geen wettelijke verplichting te zijn, maar gelet op de problematiek in de wijk en de ontstane onrust had dit volgens het CDA Leeuwarden gepast geweest.

Het CDA zal zich in de komende tijd overigens wederom inzetten om het coffeeshopbeleid in Leeuwarden zodanig aan te passen dat wijken niet geconfronteerd worden met de bijbehorende drugsoverlast.” (01-11-2019)

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst – CDA Leeuwarden

Het CDA Leeuwarden haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 5 zetelsDe gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van PvdA (11), CDA (5), GroenLinks (5) en D66 (4). Burgemeester van Leeuwarden is Sybrand van Haersma Buma (CDA). Andere partijen die in Leeuwarder gemeenteraad zitten zijn: ChristenUnie (2 ), VVD (4), FNP (3), Lijst058 (2), Gemeentebelangen (2) en de PvdD (1).

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke CDA?

verkiezingsprogramma 2021-2025

Voor een land dat we door willen geven 

"Standpunt veiligheid 

• Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.

• Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.

• Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

• Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen."
 
 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600