ChristenUnie Leeuwarden

ChristenUnie Leeuwarden

Lijst

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is de ChristenUnie Leeuwarden?

Samen recht doen - Tegearre oan de slach yn Ljouwert - Verkiezingsprogramma ChristenUnie Leeuwarden 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

"Soft- en harddrugs hebben een negatieve invloed op mensen. Om te zorgen dathet aantal verslaafden in Leeuwarden niet zal groeien is het belangrijk om in te zetten op preventie en voorlichting. Er dient hierbij aandacht te zijn voor de schaduwkanten van drugsgebruik voor onze samenleving. Daarnaast dient er gehandhaafd te worden op de leeftijdsgrens van achttien jaar bij coffeeshops."

"Speerpunten:  (o.a.) Tegengaan van het gebruik van soft- en harddrugs onder andere door middel van preventie."

"De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de evenementen in Leeuwarden. Met name de wat losse rol van het college heeft niet bijgedragen aan een duidelijker beleid. Er waren veel onnodige rechtszaken met nadelige financiële gevolgen voor evenementenorganisaties en de vele ZZP’ers die in deze branche werken. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat evenementen in Leeuwarden veilig en gezond zijn en dat de natuur geen grote (blijvende) hinder van evenementen ondervindt. Evenementen moeten goed toegankelijk zijn. De gemeente moet werken aan heldere (subsidie-) afspraken over afval en duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs)."

Van de website: ChristenUnie Leeuwarden -  Werkbezoek 'Koffieshop de Os' - ChristenUnie Leeuwarden  

"Werkbezoek 'Koffieshop de Os'

Ja u leest het goed. Deze maand hebben wij een werkbezoek gebracht aan de 'Koffieshop de Os'. Vooraf, door de coffeeshopeigenaar, overspoelt met leeswerk over coffeeshops en gebruik van drugs in Leeuwarden, gingen wij al goed geïnformeerd de coffeeshop in.

De proef legalisering wietteelt die eraan zit te komen, en met de kans dat gemeente Leeuwarden aan die proef gaat meedoen. Wilden wij als fractie goed geïnformeerd zijn wanneer dit besproken wordt in de gemeenteraad. Ook omdat wij geluiden horen dat coffeeshops helemaal niet staan te wachten op deze invulling wietteelt."

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst – ChristenUnie Leeuwarden

De ChristenUnie Leeuwarden haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetelsDe gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van PvdA (11), CDA (5), GroenLinks (5) en D66 (4). Burgemeester van Leeuwarden is Sybrand van Haersma Buma (CDA). Andere partijen die in Leeuwarder gemeenteraad zitten zijn: ChristenUnie (2 ), VVD (4), FNP (3), Lijst058 (2), Gemeentebelangen (2) en de PvdD (1)

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke ChristenUnie?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Kiezen voor wat echt telt

"Naar een drugsvrije samenleving.

Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland, waarbij Nederland een koploperspositie heeft. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken. De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

De bestrijding van ambtelijke corruptie die drugscriminaliteit mogelijk maakt, heeft daarbij nadrukkelijk prioriteit. De aanpak richt zich ook op financiële instellingen, de transportsector en andere sectoren waarin drugscriminelen zich nu nog te gemakkelijk begeven.

• Geen normalisering, meer drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders.
De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld.
• Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
• Drugsondermijning aanpakken. De ChristenUnie onderschrijft in het kader van het door ons voorgestelde deltaplan ondermijning de hoofdlijnen van het rapport Noordanus. Dat betekent: de douane, Koninklijke Mareschaussee en politie op peil om in havens en andere knooppunten drugstransporten te onderscheppen; een weerbaar financieel systeem tegen witwassen; betere samenwerking tussen politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs); effectievere rechtsvervolging; steun aan kwetsbare wijken en verminderen van drugsgebruik.
• Blowverbod openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
• Rookverbod uitbreiden. Het rookverbod gaat ook gelden voor kruidenrookproducten. Het is inconsistent dat in shishalounges en coffeeshops het roken van deze ongezonde producten nog wel is toegestaan, terwijl dat voor tabak verboden is.
• Verbod lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
• Evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten worden in staat gesteld om de Opiumwet te handhaven.
• Nationaal rapporteur verslavingen. We maken de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen inzichtelijk. Een rapporteur doet periodiek verslag van de strijd tegen verslaving.
• Steun voor kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant."

ChristenUnie - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600