Experiment Leeuwarden

Coffeeshopoverleg 16-05-2019

Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig: Namens de gemeente Leeuwarden 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging, namens de Politie de wijkagent van de binnenstad en  16 eigenaren/vertegenwoordigers van 12 van de 13 coffeeshops. Dit waren: De Eenhoorn, De Zone, De Os, 058, Flower Power, Miami, Downtown, Liberty, Utoop, De Vriendschap, Repelsteeltje en Relax. American was afwezig.

Agendapunt 3: Experiment gesloten coffeeshopketen, geagendeerd door De Os. Verslag:

“Rinnie is naar een bijeenkomst experiment gesloten coffeeshopketen voor gemeenten in Utrecht geweest en Marjan in Groningen. Meeste aanwezige gemeenten kunnen nog geen uitsluitsel geven of ze meedoen aan het experiment omdat ze het nog moeten voorleggen aan de Raad en/of in overleg moeten met de coffeeshopexploitanten of zij mee willen doen aan het experiment. Gemeente Leeuwarden heeft aangegeven niet mee te doen.”

“Gerrit Jan is 28 januari bij het politiek café met Vera Bergkamp (D66) in Zalen Schaaf geweest, evenals Hendrik van der Veen van de politie. De gemeente en de gemeenteraad was ook vertegenwoordigd. Link naar kort verslag van de avond gemaakt door D66.

“Er mogen maximaal tien telers die tijdens het experiment legaal hennep mogen produceren en verkopen. Als niet deelnemende gemeente (experiment gesloten coffeeshopketen) kan het voorkomen dat er een teler in onze gemeente wil beginnen. Daarvoor is een vergunning van de Minister nodig, maar de burgemeester heeft hierin een adviserende rol met betrekking tot de openbare orde en veiligheid. De telers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals bv. ervaring en kennis met betrekking tot de teelt van gewassen. Tot op heden is het nog niet bekend dat er een teler in onze gemeente een legale hennepteelt wil beginnen.”

Coffeeshopoverleg - Het coffeeshopoverleg dat sinds 2010 gehouden wordt (als een uitvloeisels van de Projectgroep Buurtgastheren), vindt minimaal 2 keer per jaar plaats, meestal in het stadhuis.. Deelnemers aan dit overleg zijn de (beleids-)ambtenaren van de Sector Juridische en Veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden, wijkagenten van de binnenstad (en/of politiefunctionarissen verantwoordelijk voor de reguliere controles van de Leeuwarder coffeeshops) en de eigenaren (of hun vertegenwoordigers) van de dertien coffeeshops die Leeuwarden rijk is. De burgemeester zelf is met enige regelmaat ook deelnemer aan het overleg. Alle deelnemers kunnen voor het overleg agendapunten aanvoeren. Een ambtenaar van de gemeente draagt zorg voor de vergaderlocatie, de agenda en het verslag.

Email Koffieshop De Os 30-04-2019 aan Gemeente Leeuwarden: agendapunt coffeeshopoverleg 16-05-2019

"MAYA’S GROW VOF
KOFFIESHOP DE OS

Aan de burgemeester van Leeuwarden en alle overige deelnemers van het coffeeshopoverleg

Onderwerp: Coffeeshopoverleg 16 mei 2019

Leeuwarden, 30 april 2019

Beste meneer Crone, beste mensen,

Sinds 23 april 2019 kunnen gemeenten zich aanmelden voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Hoewel op dit moment de parlementaire behandeling van het ontwerpbesluit (de zgn. voorhangprocedure bij een AMvB) nog op zich laat wachten, weten we dankzij de concepttekst van de AMvB al heel veel meer dan tijdens het vorige coffeeshopoverleg op 11 oktober 2018.

De vraag voor het komende coffeeshopoverleg is: zijn er in de concepttekst van de AMvB wezenlijke veranderingen in het experiment aangebracht, zodat we het gezamenlijke nee moeten herzien? Het korte antwoord luidt volgens ons nee!

Naast enkele voordelen, zoals bonnen van de gedoogde telers voor onze boekhouding, productinformatie op basis van tests voor de consumenten, blijven er een aantal wezenlijke bezwaren tegen deelname aan het experiment bestaan.

Mocht Leeuwarden deelnemen aan het experiment dan zal een grote verstoring van de huidige cannabismarktmarkt optreden: van het huidige aanbod zal een aanzienlijk deel van de menukaarten van coffeeshops verdwijnen, denk hierbij aan o.a. aan “edibles” (etenswaren, zoals o.a. spacecake, muffins), kant en klare producten zoals joints met of zonder tabak en niet te vergeten de importproducten zoals Marokkaanse en andere hasj en de buitenlandse wiet. De Nederlandse buiten geteelde wiet is nergens terug te vinden in de kabinetsstukken: dus ook die staat op de lijst af te voeren producten. Grof geschat spreken we over 30 tot 50 procent van het huidige aanbod. Dit omvangrijke deel van het huidige zichtbare aanbod gaat allemaal buiten zicht verhandeld worden op een illegale markt met alle gevolgen voor de volksgezondheid en openbare orde.

De verplichte deelname van alle shops in een deelnemende gemeente is ons inziens zeer onwenselijk. Afgezien van dat je bij vrijwillige deelname (sommige shops wel, en sommige niet) ook kunt waarnemen hoe in een gemeente een gesloten keten bij (de deelnemende) coffeeshop(s) functioneert, je kunt dan tevens aan de hand van consumentengedrag zien of de gekozen experimenteerwijze ook meer klanten oplevert. Sommige ondernemers vrezen bij verplichte deelname aan het voorgestelde experiment een aanzienlijke krimp van hun bedrijfsomvang (niet alleen qua afzet, maar ook qua medewerkers, omdat veel van de huidige taken door coffeeshopmedewerkers zullen verschuiven naar de gedoogde kweker). De vraag is gerechtvaardigd of dit in bedrijfseconomische zin te dragen is.

Het experiment bestaat uit vier fasen: de voorbereidingsfase, waaronder een overgangsfase, de experimenteerfase en de afbouwfase. Kenmerk van iedere fase: er zit een einde aan! Vroeg of laat is het voorbij, ook met de afbouwfase. Reken even mee: Voorbereidingsfase: minimaal één jaar (dit is inclusief de “nieuwe” overgangsfase van maximaal 6 weken); Experimenteerfase: minimaal vier jaar - uiterlijk vijf en een half jaar en een Afbouwfase: uiterlijk zes maanden. Maximaal 7 jaar vanaf zeg maar nu: medio 2026 is het echt voorbij. Of toch niet? Het zal dan aan het dan bestaande kabinet en Parlement zijn of het niet al dan niet definitief afgeblazen wordt.

Coffeeshopondernemers functioneren al jaren in een onmogelijke markt met een half afgemaakt gedoogbeleid. Er is een ding zeker: het beleid van ons bedrijf baseren we liever niet op koffiedik kijken. Er zijn teveel nadelen en onzekerheden: voor de consumenten, de coffeeshopondernemingen, de gemeente, voor de leefbaarheid in de stad (volksgezondheid en openbare orde), maar ook de kleinschalige kwekers die er nu al zijn en vanwege de grootschaligheid sowieso buiten de boot vallen. In die zin blijven we voorstander voor wat we het model Crone hebben genoemd. Onder verantwoordelijkheid van de coffeeshop wordt de kweek en bevoorrading geregeld. De importproducten worden niet verboden.

Samengevat: wat ons betreft is er niks wezenlijks veranderd en zien we geen reden om het gezamenlijke nee te wijzigen. Het lijkt ons wijs de deelname aan het experiment opnieuw te agenderen voor het aanstaande coffeeshopoverleg van 16 mei. Tevens zouden we de burgemeester willen vragen om hiervoor (kort) aanwezig te zijn. Dan is er opnieuw een gezamenlijk en onderbouwd nee. Daarnaast zouden we als deelnemers aan het coffeeshopoverleg ook gelegenheid hebben even formeel afscheid te nemen van burgemeester Crone. Nu al zingen er wat namen rond voor zijn opvolger (m/v).

Het is onder de bewindsperiode van Crone geweest dat het Coffeeshopoverleg zich heeft ontwikkeld tot een structureel overleg. We hebben daarvoor veel waardering. Onder zijn leiding was er sprake van een coffeeshopbeleid gebaseerd op feiten, pragmatisme, overleg en inspraak. We hopen dat een nieuwe burgemeester uit hetzelfde hout is gesneden.

Stand van zaken april 2019

Voor een feitelijk juiste beeldvorming hebben we het een en ander op een rijtje gezet.

  • Het kabinet en het parlement.

De ministeries van J&V en VWS hebben een brochure gemaakt getiteld: Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen[1]. Deze verscheen tegelijktijdig met de tekst van het zogenaamde: “ontwerp-Besluit, houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen“

De brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien. Na een algemene introductie worden in drie delen de voorwaarden die gelden voor coffeeshops in deelnemende gemeenten, de deelnemende gemeenten en aspirant-telers uiteen gezet. Daarna wordt de opzet van het experiment, met de verschillende fases, uitgelegd.

Het “ontwerp-Besluit” is bedoeld voor de parlementaire behandeling in Tweede en Eerste Kamer. Op 11 april 2019 stuurden de ministers van J&V en VWS brieven naar beide Kamers met daarin de voorlegging van het ontwerpbesluit. Dit gebeurt in het kader van de voorhangprocedure die in artikel 13 van het voorstel van Wet experiment gesloten coffeeshopketen is voorgeschreven. Deze biedt de beide Kamers de mogelijkheid om zich gedurende vier weken uit te spreken over het ontwerpbesluit, voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd. Het is op dit moment niet bekend wanneer het op de agenda zal staan.

  • VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in een hoorzitting op 18 april 2019 gesproken met Tweede Kamerleden over het experiment gesloten coffeeshopketen. De VNG had naar aanleiding van het verschijnen van de AMvB gevraagd om een hoorzitting. Ze hebben de Kamerleden hierbij tevens een zgn. “position paper” overhandigd: VNG-position paper t.b.v. gesprek experiment gesloten coffeeshopketen op 18 april.

Samengevat volgens eigen zeggen: “In de AMvB zitten nog twee elementen die tot problemen kunnen leiden in de uitvoering: • Er wordt vastgehouden aan het ingezetenencriterium. Dat zorgt voor veel praktische problemen voor grensgemeenten. De VNG pleit ervoor dat grensgemeenten zelf kunnen bepalen om de verkoop van wiet al of niet uitsluitend toe te staan aan de eigen inwoners/pashouders. Gemeenten zitten niet te wachten op overlast rond coffeeshops en kunnen de noodzaak prima zelf beoordelen. • Er wordt vastgehouden aan de eis dat alle coffeeshops in de gemeente deel moeten nemen. Het lastige aan deze eis is dat gemeenten instrumenten missen om te kunnen toetsen of coffeeshops mee willen en kunnen doen. Deze toets zou in de AMvB opgenomen moeten worden”.

Tot zover de meest actuele informatie. Het kan zijn dat we nog meer agendapunten en/of informatie zullen aandragen voor het komende overleg.

We zouden graag zien dat deze mail doorgeleid wordt aan de burgemeester en alle deelnemers van het coffeeshopoverleg.

Met vriendelijk groet namens Koffieshop De Os,
Gerrit Jan ten Bloemendal"

LinkedIn GJtB 01-02-2019 In dit summiere verslag wordt van veel geen verslag gedaan.

"Ik heb die avond ook gesproken over de aanzienlijke verstoringen van de cannabismarkt in Leeuwarden, mocht het experiment in zijn huidige vorm in deze stad plaatsvinden. Met grote gevolgen voor consumenten en coffeeshops. De marktsegmenten die zullen wegvallen bij de shops, zijn de nieuwe markten voor illegale dealers: volksgezondheid en open orde lopen risico’s.

Ook heb ik verteld dat bij het laatste coffeeshopoverleg de aanwezige 10 coffeeshops (van de 13) zich unaniem tegen het wietexperiment hebben uitgesproken. De burgemeester liet op zijn beurt de shops weten dat hij de verplichte deelname van de shops aan het experiment en het na verloop van tijd stoppen, onverteerbare elementen vindt in de huidige opzet. Voorgaande heeft de burgemeester de gemeenteraad ook medegedeeld.

Nadrukkelijk heb ik er ook op gewezen dat we juist constructieve kritiek leveren: ook wij willen een experiment, maar niet in de huidige vorm.

Lees het allemaal nog maar eens na.

Koffieshop De Os."

D66 Leeuwarden 31-01-2019 Verslag Politiek Café Wietexperiment met Vera Bergkamp

"Op maandag 28 januari organiseerde D66 Leeuwarden een politiek café over het experiment met de gelegaliseerde wietteelt in het historische Zalen Schaaf. Daar is ooit de grootste wietkwekerij in de Leeuwarder geschiedenis opgerold.

Te gast was Tweede Kamerlid Vera Bergkamp, zij is de drijvende kracht achter het experiment met de legalisatie van wietteelt. Er was veel belangstelling van Leeuwarder raadsleden, ambtenaren, coffeeshopondernemers, wietteelt en uiteraard D66 leden.

We begonnen de avond met een korte presentatie van Hendrik van de Veen van de politie Leeuwarden. Hij heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de Leeuwarder coffeeshops.

Daarna was het woord aan Vera, zij gaf een uitgebreide toelichting op de huidige stand van zaken rond het experiment. Aansluitend vond een pittige discussie plaats met Gerrit Jan ten Bloemendal, een van de eigenaren van coffeeshop De Os. Hij maakt zich zorgen over de risico’s die hij loopt wanneer Leeuwarden deel zou nemen aan het experiment.

Tot slot was er voor het publiek nog de gelegenheid om vragen te stellen. Al met al een geslaagd en interessant politiek café. Wordt ongetwijfeld vervolgd."

D66 Leeuwarden 17-01-2019 Burgemeesters: doe mee met het wietexperiment

"Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het wietexperiment. De fracties van D66 hebben op initiatief van D66 Venlo de krachten gebundeld en doen een oproep aan iedereen die betrokken is bij het experiment: doe mee! We vragen onze burgemeesters, welke politieke kleur ze ook hebben, om zich in te schrijven voor het experiment.

Frans Aerts en Remy Maessen, Venlo (AD 17-01-2019 D66: Meedoen aan proef haalt wiet uit schimmenrijk) - Toon van Gent, Nijmegen - Stef Stevens, Helmond - Loes ten Dolle, Winterswijk - Rene van den Kerkhof, Den Bosch - Alexander Hammelburg, Amsterdam - Has Bakker, Utrecht - Karel Eggen, Emmen - Gernand Ekkelenkamp, Zoetermeer - Dilia Leitner, Haarlem - Julie Bruijnincx, Leeuwarden - Sanne de Wilde, Lelystad - Martine van Bemmel, Almere - Tyas Bijlholt, Amersfoort - Robin Verleisdonk, Eindhoven - Claudia van Bruggen, Zwolle - Pieter Herngreen, Doetinchem - Tiko Smetsers, Flevoland - Han Boer, Berkelland - Koen Mookhoek, Apeldoorn - Susan van Ommen, Arnhem - Francien Zeggelt, Leiden - Gert van den Ham, Alphen aan den Rijn - Benjamin Hofland, Westland - Robin Visker, Zeewolde - Wim van Wegen, Noordoostpolder - Joek van Pul, Breda - Hanneke van der Werf, Den Haag - Peter de Kraker, Terneuzen - Jan Stoop, Tilburg - Elene Walgenbach, Rotterdam - Ine Woudstra, Oude IJsselstreek - Saskia Verheij, Goes - Josephine Elliott, Vlissingen - Iris Rutjes, Enschede - Pieter Herngreen, Doetinchem - Han Boer, Berkelland - Marc ten Barge, Hengelo"

FD 02-11-2018 Leeuwarden haakt af bij wietproef

"Je moet bijvoorbeeld het roken van tabak in de coffeeshop ontmoedigen. Dat begrijp ik nog wel, maar ik snap niet waarom het dan verboden wordt om wiet in eetbare producten, als spacecake te verkopen. Dit soort producten zal, net als soorten wiet en hasj die buiten het experiment vallen, alsnog gekocht worden op de zwarte markt. En op de zwarte markt wordt niet aan leeftijdscontrole gedaan en wordt wiet tegelijk met harddrugs verkocht. Dan zijn we terug bij de situatie van dertig jaar geleden."

LC 01-11-2018 Eisen te streng: geen proef met wietteelt

"Het aanvankelijke enthousiasme hierover in Friesland is inmiddels echter verdwenen. Na overleg met coffeeshophouders ,,heb ik zelf de afweging gemaakt om niet mee te doen’’, zei de Leeuwarder burgemeester gisteren op vragen van D66 in de gemeenteraad. De door het rijk gestelde eisen bieden ,,geen goede route’’."

Coffeeshopoverleg 18-10-2018

Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig: Namens de gemeente Leeuwarden 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging en de burgemeester, namens de Politie de wijkagent van de binnenstad en 10 eigenaren/vertegenwoordigers van 10 van de 13 coffeeshops. Dit waren: De Eenhoorn, De Zone, De Os, 058, Flower Power, Miami, Downtown, Liberty, Utoop en De Vriendschap. Repelsteeltje, Relax en American waren niet aanwezig.

Agendapunt 2: Gedachtenwisseling deelname experiment legale wietteelt, ingediend door de gemeente en De Os. Het experiment met legale wietteelt en deelname door de gemeente Leeuwarden hieraan zou besproken worden alvorens een gezamenlijk besluit te nemen over wel of geen deelname. In het verslag van deze vergadering staat hierover het volgende:

“De voorwaarden van het experiment zijn inmiddels in grote lijnen bekend. Zowel burgemeester Crone als de aanwezige coffeeshophouders van Leeuwarden zien op dit moment geen heil in deelname van aan het experiment in de huidige vorm. Mochten er ontwikkelingen zijn of veranderen de voorwaarden dan wordt er een aanvullend overleg gepland met coffeeshophouders en de burgemeester.”

 Email Koffieshop De Os 05-10-2018 aan Gemeente Leeuwarden: agendapunt coffeeshopoverleg 18-10-2018

"MAYA’S GROW VOF
KOFFIESHOP DE OS

Hoi Elisabeth,

“Coffeeshophouders zijn het niet eens met de huidige insteek. Zij verzoeken de burgemeester om voor toezegging om tafel te gaan met de coffeeshophouders van Leeuwarden. Marjan geeft dit door aan de burgemeester, maar geeft ook aan dat wat betreft Crone de toezegging van gemeente Leeuwarden af hangt van de voorwaarden van het experiment.” Citaat verslag Coffeeshopoverleg Leeuwarden, 17 mei 2018.

Gezien het tijdstip van het komende overleg (11 oktober 2018) staat wat De Os betreft het agendapunt “Wel of geen deelname door de Leeuwarder coffeeshopondernemingen aan het experiment gesloten coffeeshopketen” prominent op de agenda. En dit, zoals toegezegd, in aanwezigheid van de burgemeester. Voor een overzicht van de belangrijkste bezwaren tegen het experiment gesloten coffeeshopketen verwijzen we naar het overzicht op de website www.cannabis-kieswijzer.nl : “Inventarisatie bezwaren en vragen binnen gemeenten om zich aan te melden voor het experiment gesloten coffeeshopketen” . We willen bij dit agendapunt ook nog de volgende stukken agenderen: Persbericht D66 Leeuwarden 18 september 2018 (zie bijlagen) en de brief van Femke Halsema (burgemeester Amsterdam) aan de ministers Grapperhaus en Bruins van 27 september 2018 (zie bijlagen).

Groet Gerrit Jan."

Persbericht D66 Leeuwarden 18-09-2018

Omrop Fryslân 21 november 2017 - 19:27 VIDEO: Legale wietteelt, goed idee of niet?

"Is het wel zo'n goed idee om als gemeente mee te doen aan het experiment voor de legale wietteelt? De gemeente Leeuwarden lobbyt al jaren voor een experiment, en dit lijkt steeds dichterbij te komen. De nieuwe regering wil in tien gemeenten proberen of het kweken van wiet legaal kan worden. Maar bij veel coffeeshops zijn twijfels, en de VVD in Leeuwarden vindt het experiment in hun stad helemaal geen goed idee. Gerrit Jan te Bloemendal van coffeeshop De Os in Leeuwarden en Harry Bevels van de VVD in Leeuwarden discussiëren in Fryslân Hjoed over de kwestie."

D66 Leeuwarden 10 juni 2015 Politiek café: D66 is voor het reguleren van wietteelt.

"10 juni 2015 organiseerde D66 Leeuwarden een politiek cafe over de toekomst van het softdrugsbeleid. Er waren verschillende gastsprekers aanwezig, Magda Berndsen, lid van de Tweede-Kamerfractie van D66, Hendrik van der Veen namens de politie Leeuwarden, Jacqueline van wijk, hoofd regionaal expertise en informatie centrum Noord (RIEC) en tot slot Gerrit Jan ten Bloemendaal, coffeeshop eigenaar te Leeuwarden. De presentatie was in handen van Danny Hoogstad, politiek commissaris van de Jonge Democraten Friesland. Aan de hand van een aantal stellingen gingen de gastsprekers het debat aan met het publiek.

Meerdere coffeeshophouders riepen op tot een aanpassing van het huidige Coffeeshopbeleid, zodat de mogelijkheid ontstaat om ook buiten het centrum een coffeeshop te openen. Op die manier zou de overlast, die de bewoners van de binnenstad ervaren, verminderd kunnen worden. Genoeg stof tot nadenken voor de aanwezige raadsleden!

Wij kijken terug op een succesvolle avond!

Namens de fractie van D66 Leeuwarden

Julie Bruijnincx"

D66 is voor het reguleren van wietteelt. D66-Tweede Kamerlid Magda Berndsen: “De huidige gedoogsituatie waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren werkt niet. Reguleer daarom de wietteelt! Dat zorgt voor minder gezondheidsrisico’s, meer veiligheid en levert 500 miljoen op.” Begin dit jaar diende D66 hierover al een wetsvoorstel in. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het reguleren van wietteelt in steden. Wat vind jij? Youtube filmpje

Democraten66 26 februari 2015

"Kamerlid Magda Berndsen vertelt over het D66 initiatiefwetsvoorstel, waarmee zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop gereguleerd wordt. D66 vindt dat de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen moet plaatsvinden. Berndsen: “Het reguleren van zowel de voor- als de achterdeur is noodzakelijk. De huidige gedoogsituatie waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren is onhoudbaar. Het zorgt voor te hoge gezondheidsrisico’s, kost te veel politiecapaciteit en is een gevaar voor de algemene veiligheid." "

 Terug luisteren Radio EenVandaag 18-03-2014 14:00 Burgemeester Leeuwarden zet wietteelt door

"Minister Opstelten wil er niets van weten. Toch gaat de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, een plan optuigen dat de wietteelt in zijn stad zal toelaten. Zo wil hij klaar zijn voor de dag dat de Tweede Kamer de hennepkweek en -aanvoer zal gedogen.

Nu is dit wettelijk nog niet mogelijk. Het ‘model Crone’ houdt in dat in Leeuwarden de coffeeshops verantwoordelijk worden voor de teelt, het vervoer en de verkoop van wiet. Bij Radio EenVandaag is Gerrit-Jan ten Bloemendal, eigenaar van coffeeshop de Os in Leeuwarden te gast."

Gemeente Leeuwarden Brief Motie Pilot Coffeeshop gereguleerd toezegging brede discussie coffeeshop en drugsbeleid 20-09-2011

Lokaal beleid Leeuwarden

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600