LAAT JE STEM NIET IN ROOK OPGAAN, STEM BEWUST, GA STEMMEN !

LAAT JE STEM NIET IN ROOK OPGAAN: STEM BEWUST!

Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015

(under construction - tekst in uitvoering)

We zijn onderweg naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015. De dan vers gekozen Provinciale Statenleden kiezen later, dinsdag 26 mei 2015, met z'n allen een nieuwe Eerste Kamer. Ga Stemmen in alle Staten voor de Eerste Kamer

Provinciale Staten en haar verkiezingen nader toegelicht. In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten. Ieder van de 12 provincies heeft dus zo'n eigen vertegenwoordigend orgaan: de Provinciale Staten. De leden van dit ‘provinciale parlement’ worden eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van de provincie. Lees meer...(under construction - tekst in uitvoering)

De redactie van de website is al weer geruime tijd bezig met het verzamelen, analyseren en ontsluiten van alle  verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen die deelnemen aan de komende Provinciale Statenverkiezingen. Veel van de partijen die mee doen met de Provinciale Statenverkiezingen zijn landelijke bekend en zijn al te vinden in de Eerste en Tweede Kamer, maar tijdens de provinciale verkiezingen doen ook provinciale (regionale) partijen mee. Zie het overzicht: Partijen die in alle provincies deelnemen / Overige partijen per provincie (under construction - tekst in uitvoering)

Slechts enkele provinciale partijen reppen in hun verkiezingsprogramma's met enig woord over beleid ten aanzien van cannabis. De meeste provinciale verkiezingsprogramma's echter zeggen niets over het gedoogbeleid ten aanzien van cannabis of over gereguleerde cannabisteelt voor coffeeshops of eigen gebruik. Zie: Partijen per Provincie (under construction - tekst in uitvoering).

De cannabis(on)vriendelijkheid van de provinciale politieke partijen, die tevens in de Eerste of Tweede Kamer zitting hebben, wordt daarom geanalyseerd aan de hand van de landelijke verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing van 12 september 2012. Zie: Alle Partijen (under construction - tekst in uitvoering)

Daarnaast wordt er door de redactie een analyse gemaakt van de standpunten (zoals o.a. verwoord door de woordvoerders en neergelegd in moties ) van de politieke partijen ten aanzien van cannabis (coffeeshopbeleid, wijzigingen van de Opiumwet) in zowel de Eerste Kamer als de Tweede kamer in de periode 2012-2014. Ook worden de standpunten over cannabis op de partijwebsites onder de loep genomen.

Stem in alle Staten 2011

Provinciale Stem- en Kieswijzers (under construction - tekst in uitvoering)

Cannabis in de Eerste Kamer

(under construction - tekst in uitvoering)

De wijziging van de Opiumwet volgens Lubach op zondag

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. Het kabinet denkt met deze wijziging een bijdrage te leveren aan de bestrijding van illegale hennepteelt. Met dit wetsvoorstel (32 842) worden personen en bedrijven die geld verdienen met de levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt strafbaar. Het gaat bijvoorbeeld om growshops, transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld. Door deze wetswijziging, die op 1 maart 2015 ingaat, kunnen zodoende dus alle schakels in de voorfase van de cannabisproductie (de tuin- en achterdeuren) worden vervolgd. Dit betekent met name dat vanaf deze datum het exploiteren van growshops strafbaar wordt gesteld . Lees verder... (under construction - tekst in uitvoering)

Wij als kiezers kiezen dus indirect voor Eerste Kamerleden door onze stem uit te brengen op een Statenlid. Dit is de enige keer dat je door te stemmen, feitelijk meer dan één stem uitbrengt. De Staat doet dit merkwaardig offer you can't refuse eens in de vier jaar. Was het bij de Tweede Kamerverkiezingen zo dat elke stem telt, de zetelverdeling van Eerste Kamer is afhankelijk van de door jou uitgebrachte, aan een Statenlid gekoppelde, tweede stem. Lees verder... (under construction - tekst in uitvoering)

Politieke ontwikkelingen: dreigingsbeeldanalyse aangaande voor- en achterdeur

(under construction - tekst in uitvoering)

In zijn argumentatie tegen regulering van de productie van cannabis (hennepteelt) voor de aanvoer naar gedoogde coffeeshops zwaait de minister van Justitie en Veiligheid zeer regelmatig met het cijfer dat 80 procent van de huidige illegale hennepteelt bestemd is voor export. En omdat een regulering voor de coffeeshops dan ‘slechts’ de overblijvende 20 procent zou omvatten, zou een regulering vanuit oogpunt van bestrijding van de (grote) georganiseerde criminaliteit geen zoden aan de dijk zetten. Bovendien zou er een aanzuigende werking van de gedoogde hennepteelt uitgaan, aldus de minister, daarbij geruggesteund door de Landelijke Politie.

Het cijfer dat de minister hanteert ontleent hij aan de publicatie “Georganiseerde hennepteelt, Criminaliteitsbeeldanalyse 2012” van de toenmalige KLPD – Dienst Nationale recherche. Omdat dit cijfer tot stand is gekomen aan de hand van aannames, schattingen, gemiddelden en extrapolaties, bestaat er bij deskundigen en politici gerede twijfel over de juistheid van de veronderstelde omvang van de export. De minister van Veiligheid heeft bij brief van 21 maart 2014 aan de Tweede Kamer daarom de toezegging gedaan dat het WODC de gemaakte schatting met betrekking tot het percentage wiet dat is bestemd voor de export (zoals genoemd in de Criminaliteitsbeeld Analyse georganiseerde hennepteelt 2012) zal valideren. Rond de jaarwisseling wordt deze publicatie verwacht.

Dat de toenmalige Nationale Recherche een criminaliteitsbeeldanalyse opstelde, bracht ons op het idee ook met een analyse te komen: een coffeeshopbeleidsbeeldanalyse of eigenlijk een dreigingsbeeldanalyse aangaande voor- en achterdeur.

Dreigingsbeeldanalyse achterdeur - Wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete.

Dreigingsbeeldanalyse voor- en achterdeur - Ontwerpbesluit tot wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer.

U bent hier: Home

Verkiezingen

Cannabis

VOC Vereniging Opheffing Cannabisverbod

We Smoke Cannabis Consumentenbond

Trimbos Roesmiddelen informatie

Fietsen voor regulering

 

Kieswijzers

Poll

Gaat u stemmen?
Resultaten