LAAT JE STEM NIET IN ROOK OPGAAN, STEM BEWUST, GA STEMMEN !

LAAT JE STEM NIET IN ROOK OPGAAN: STEM BEWUST!

FRONTNIEUWS

Provinciale Statenverkiezingen

Ga Stemmen in alle Staten voor de Eerste Kamer

We zijn onderweg naar de Provinciale Staten verkiezingen in maart 2015. De dan vers gekozen Provinciale Statenleden kiezen later, dinsdag 26 mei 2015, met z'n allen een nieuwe Eerste Kamer.

Wij als kiezers kiezen dus indirect voor Eerste Kamerleden door onze stem uit te brengen op een Statenlid. Dit is de enige keer dat je door te stemmen, feitelijk meer dan één stem uitbrengt. De Staat doet dit merkwaardig offer you can't refuse eens in de vier jaar. Was het bij de Tweede Kamerverkiezingen zo dat elke stem telt, de zetelverdeling van Eerste Kamer is afhankelijk van de door jou uitgebrachte, aan een Statenlid gekoppelde, tweede stem. Om het overzichtelijk te houden: die vers gekozen Statenleden kunnen zichzelf niet in de Eerste Kamer kiezen, ze brengen hun stem uit op iemand die op de kandidatenlijst Eerste Kamer staat - elke partij stelt een kandidatenlijst op, stemt er over en het eindresultaat is een lijst meestal zonder ook maar één Provinciale Statenlid. Lees verder...

Stem in alle Staten 2011

Cannabis in de Eerste Kamer

Wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete. Dit wetsvoorstel maakt via een wijziging van de Opiumwet alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar, met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete. Hiermee wil het kabinet een bijdrage leveren aan de bestrijding van illegale hennepteelt. Met dit voorstel worden personen en bedrijven die geld verdienen met de levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt strafbaar. Het gaat bijvoorbeeld om growshops, transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt (deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer). Het wetsvoorstel 32 842 is op 6 juli 2011 ingediend bij de Tweede Kamer en op 2 april 2013 aangenomen; PVV, SGP, CDA, ChristenUnie en VVD stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 met 39 stemmen voor en 31 stemmen tegen aangenomen. Door deze wetswijziging, die op 1 maart 2015 ingaat, kunnen zodoende dus ook alle schakels in de voorfase van de cannabisproductie worden vervolgd. Tijdens hetzelfde debat werd de motie-Ter Horst (PvdA) c.s. over de instelling van een commissie die de regering moet adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid (EK 32 842, L) ingediend. De motie is op 11 november 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Een minderheid van PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Bij de plenaire behandeling op 4 november jongstleden had senator mw. Ter Horst (PvdA) een aantal opmerkelijke vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie: “De minister heeft telkenmale aangegeven dat hij het bestaande gedoogbeleid niet wil frustreren. Valt het verlenen van vergunningen aan coffeeshops door gemeenten onder het faciliteren van de in artikel 11, derde en vijfde lid van de Opiumwet, strafbaar gestelde feiten? Met andere woorden: is het verlenen van vergunningen aan coffeeshops in strijd met de onderhavige wet? Klopt onze beoordeling dat dit wetsvoorstel extra drempels opwerpt voor de door burgemeesters gewenste experimenten met regulering van hennepteelt? Hoe zit het met het ambtelijk of bestuurlijk voorbereiden van nota's over het reguleren en certificeren van hennepteelt? Is dat wellicht ook strafbaar?”

Antwoord van dhr. Opstelten,de minister van Veiligheid en Justitie, op deze vragen: “Mevrouw Ter Horst vroeg of verlening van een vergunning voor het houden van een coffeeshop onder de reikwijdte van het wetsvoorstel valt. Dit wetsvoorstel ziet op voorbereidingshandelingen. In coffeeshops vinden geen voorbereidingshandelingen plaats. De vergunningverlening in coffeeshops is dan ook een andere dan bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning voor een growshop. Het laatste kan met dit wetsvoorstel dan ook niet meer.”

Wanneer de publicatie in het Staatsblad een feit is en het wetsvoorstel definitief wet geworden is, zal het voor degenen - de (illegale) kwekers die de coffeeshops nu voorzien van de cannabis neerlandica (die gedoogd aan de voordeur wordt verkocht) - alleen maar nog moeilijker worden te voorzien in de vraag van de coffeeshops. Immers: geen groeishops meer om je materialen van te betrekken en nog meer mogelijkheden voor justitie om tot vervolging over te gaan.

Deze wijziging van de Opiumwet bemoeilijkt een regulering van de aanvoer naar de gedoogde coffeeshops ten zeerste. Of om senator Nagel (50PLUS) te citeren (ook plenaire behandeling Eerste Kamer 4 november 2014): “Voorzitter. Zo'n 40 jaar geleden was ik eindredacteur van het politieke radioprogramma In de Rooie Haan. In dat programma gaf de helaas dit jaar overleden Koos Zwart, zoon van PvdA-minister Irene Vorrink, wekelijks drugsvoorlichting en noemde hij de zwartemarktprijzen van de diverse wietsoorten. Toen al ging de discussie over begrippen als illegaliteit, criminaliteit, kwaliteit en gezondheid. In die dagen werd alom geconstateerd dat de Haagse politiek achter de feiten aanholde. Nu, 40 jaar later, geldt die conclusie opnieuw of nog steeds. Of je nu voor of tegen het reguleren van bepaalde softdrugs bent, de conclusie kan niet anders zijn dan dat het huidige beleid finaal is vastgelopen en dat de voorliggende wetswijziging geen oplossingen biedt maar de problemen juist zal vergroten.”

 

Politieke ontwikkelingen: coffeeshopbeleidsbeeldanalyse of eigenlijk een dreigingsbeeldanalyse aangaande voor- en achterdeur

In zijn argumentatie tegen regulering van de productie van cannabis (hennepteelt) voor de aanvoer naar gedoogde coffeeshops zwaait de minister van Justitie en Veiligheid zeer regelmatig met het cijfer dat 80 procent van de huidige illegale hennepteelt bestemd is voor export. En omdat een regulering voor de coffeeshops dan ‘slechts’ de overblijvende 20 procent zou omvatten, zou een regulering vanuit oogpunt van bestrijding van de (grote) georganiseerde criminaliteit geen zoden aan de dijk zetten. Bovendien zou er een aanzuigende werking van de gedoogde hennepteelt uitgaan, aldus de minister, daarbij geruggesteund door de Landelijke Politie.

Het cijfer dat de minister hanteert ontleent hij aan de publicatie “Georganiseerde hennepteelt, Criminaliteitsbeeldanalyse 2012” van de toenmalige KLPD – Dienst Nationale recherche. Omdat dit cijfer tot stand is gekomen aan de hand van aannames, schattingen, gemiddelden en extrapolaties, bestaat er bij deskundigen en politici gerede twijfel over de juistheid van de veronderstelde omvang van de export. De minister van Veiligheid heeft bij brief van 21 maart 2014 aan de Tweede Kamer daarom de toezegging gedaan dat het WODC de gemaakte schatting met betrekking tot het percentage wiet dat is bestemd voor de export (zoals genoemd in de Criminaliteitsbeeld Analyse georganiseerde hennepteelt 2012) zal valideren. Rond de jaarwisseling wordt deze publicatie verwacht.

Dat de toenmalige Nationale Recherche een criminaliteitsbeeldanalyse opstelde, bracht ons op het idee ook met een analyse te komen: een coffeeshopbeleidsbeeldanalyse of eigenlijk een dreigingsbeeldanalyse aangaande voor- en achterdeur.

Dreigingsbeeldanalyse achterdeur

 

Europese Verkiezingen

Laat je stem niet in rook opgaan! Stem bewust! Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk!

In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van Cannabis-Kieswijzer heeft een zo compleet mogelijke inventarisatie gemaakt van de passages in de Nederlandse partijprogramma's over de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid.

Je vindt hier een overzicht van alle 19 partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen (dus ook al die kleine, soms nieuwe partijen die nooit in het nieuws zijn), opdat je een op inhoud gefundeerde beslissing kan nemen op welke partij te stemmen. Ook tref je linkjes aan naar de partijen zelf en hun verkiezingsprogramma: zo kun je dus ook een compleet partijprogramma lezen, je opinie vormen.


Europese Verkiezingen nader toegelicht klik hier.

Check ook de website van ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies - Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid) en lees hier hun stemadvies (voorkeurstem) (kandidaten voor het Europees Parlement die de oorlog tegen drugs willen beëindigen, die het MANIFEST VOOR EEN VEILIG EN GEZOND DRUGBELEID IN DE EUROPESE UNIE hebben ondertekend), klik ook hier. Zie ook de VOC.

Europese stemwijzers - Net als bij nationale verkiezingen, zijn ook bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 verschillende stemwijzers beschikbaar. Ze kunnen zwevende kiezers helpen bij hun stemkeuze op 22 mei. De manier waarop dat wordt gedaan, verschilt echter per stemwijzer. Klik hier voor een overzicht.


LL/JB/GJtB, 22 mei 2014

 

Koos Zwart

19 mei 1947 - 8 mei 2014

"De meeste mensen sterven en zijn niet gelukkig. Het is de moeite waard de veranderingen nog tijdens ons leven te ervaren, het is de moeite waard thans nog gelukkig te worden en zodoende van een goed leven in een goed land te genieten."

We zijn diep bedroefd vanwege het overlijden van Koos Zwart, journalist en idealist, collega-redacteur en (politiek) adviseur, initiator en organisator, docent, onderzoeker, analyticus en cannabisconsument, visionair en filosoof en bovenal eigenzinnig lief mens: onvervangbaar zijn bijdrage, onbeschrijfelijk het gemis... (Lees hier meer)

Dankjewel voor alles en rust zacht. Dag Koos!!!

redactie cannabis-kieswijzer: Jeroen Bos / Lisa Lankes / Gerrit Jan ten Bloemendal, 8 mei 2014

 

Een debat over wiet, maar er verandert niets? Tot nader order uitgesteld!

Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn).

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Volgcommissie(s): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bewindsperso(o)n(en): minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn
Activiteit: Algemeen overleg
Datum: dinsdag 25 maart 2014
Tijd: 16.30 - 18.00 uur
Openbaar/besloten: openbaar
Onderwerp: Coffeeshopbeleid (tweede termijn)

Agendapunt: Toezeggingen coffeeshopbeleid
Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 december 2013: Toezeggingen coffeeshopbeleid - 24077-314
Agendapunt: Manifest Joint Regulation
Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 februari 2014: Manifest Joint Regulation - 24077-315
Agendapunt*: Toezeggingen Algemeen Overleg coffeeshopbeleid en aanbieding rapport 'Internationaal recht en cannabis'
Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 maart 2014: Toezeggingen Algemeen Overleg coffeeshopbeleid en aanbieding rapport 'Internationaal recht en cannabis' - 2014Z05315

Lees hier het nieuwsbericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie: Geen juridische ruimte voor regulering van hennepteelt

Lees hier het conceptverslag van het Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid - eerste termijn 19 februari 2014

 

Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 Lees meer→


Eindhoven - Utrecht - Amsterdam Lees meer→


Stem Wijzer! Stem Bewust! Ga Stemmen! Lees meer→

JB/GJtB, 19 maart 2014

 

Vanaf 1 januari 2015 hasj of wiet met een thc-gehalte van 15 procent of meer een harddrug?

Koffieshop De Os stuurde de D66-fractie in de Tweede Kamer op 6 maart 2014 een mail met onder meer de volgende vragen: "De inbrengdatum voor het stellen van nadere vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 6 maart 2014 te 14.00 uur. Mag ik uit het bovenstaande begrijpen dat de invoeringsdatum op zijn vroegst 1 januari 2015 is? Wat is het vervolg van de procedure na de beantwoording van uw vanmiddag in te dienen vragen door de staatssecretaris VWS. Gaan we weer 9 maanden wachten op antwoord? En is dan de vroegst mogelijke invoeringsdatum 1 januari 2016? Zoals ik gisteren al aangaf: Het is een democratisch tekort wanneer de Opiumwet op dit punt per AMvB gewijzigd wordt. Bij een wetswijzigingsvoorstel kan nader wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden naar (we citeren de staatssecretaris) de niet wetenschappelijk onderbouwde grens van 15 procent. Hierbij uit ik opnieuw de wens het onderwerp als wet te behandelen. Hoe ziet u dit? Is het überhaupt mogelijk?"

Dit was op 10 maart 2014 het antwoord van D66: "U bent benieuwd naar de verder procedure. Het ministerie van VWS zal onze nadere vragen en die van de PvdA en de SP nu gaan beantwoorden. Wij weten niet binnen welke termijn dat zijn zal zijn, al kan ik me niet voorstellen dat antwoorden nogmaals 9 maanden op zich zullen laten wachten. Invoeringsdatum zal waarschijnlijk inderdaad neerkomen op 1 januari 2015, er is immers geen Kamermeerderheid om dat tegen te gaan. De optie om het bij wet te bespreken is er niet meer, al zijn we het met u eens dat het goed zou zijn geweest een dergelijke belangrijke maatregel per wet te bespreken. We hebben dit echter overlegd met Bureau Wetgeving en de griffie, maar dit is niet mogelijk."

GJtB, 13 maart 2014

 

Op naar de 20 procent ? ? ? (anders kost het ons potverdulleme onze hasj....)

Naar aanleiding van de Kamerbrief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 februari 2014 met als bijlage zijn reactie op de vragen van verschillende fracties naar aanleiding van het Ontwerpbesluit tot wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer richtte Koffieshop De Os 18 februari jl. enkele vragen aan leden van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Samengevat kwamen de vragen op het volgende neer:

  • We begrijpen dat de staatssecretaris inmiddels antwoord heeft gegeven op de schriftelijke vragen met betrekking tot cannabis met een THC-gehalte van 15 procent of meer. Onze grote vraag luidt: hoe gaat het nu verder?
  • Morgen staat het coffeeshopbeleid op de agenda tijdens het AO van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Uit de agenda begrijpen we dat de staatsecretaris VWS als bewindspersoon ook aanwezig zal zijn. Mogen we hieruit afleiden dat het "Ontwerpbesluit (AMvB) houdende de wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer" ook deel uitmaakt van dit overleg? Dit mede gezien het volgende citaat uit de Kamerbrief Manifest Joint Regulation van de minister V & J van 17 februari jl.: "Uit het manifest blijkt verder dat de roep om regulering mede wordt ingegeven vanuit de wens om in het kader van de volksgezondheid de kwaliteit van hennep te kunnen bewaken. Het kabinet zet diverse instrumenten in om gezondheidsschade die samenhangt met cannabisgebruik te voorkomen. Hiervoor verwijs ik naar de brief aan uw kamer van 18 december jl." De minister doelt hierbij, naar we aannemen, op het volgende in zijn desbetreffende brief aan de Tweede Kamer (kst-24077-314): "Bescherming van de volksgezondheid is tevens een van de redenen dat het kabinet onderscheid wil maken tussen hennep met een hoog en een laag THC-gehalte en slechts laatstbedoelde hennep in coffeeshops wil toelaten" (hierbij verwijzend naar Kamerstuk 33 593, nr. 1 = het ontwerpbesluit).

D66 liet nog geen 2 uur later per e-mail aan De Os het volgende weten: Het antwoord van Van Rijn op de inbreng maakt in ieder geval geen deel uit van het Algemeen Overleg dat morgen plaatsvindt in de commissie V&J, zoals u vraagt. Wel staat het op de agenda (punt 18) van de Procedurevergadering van VWS morgen. Wij zullen pleiten voor extra onderzoek en een hoorzitting vanuit de commissie VWS.

Het pleidooi heeft gehoor gevonden in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: in de procedurevergadering van 19 februari 2014 is belsloten dat er nog extra vragen gesteld mogen worden. Of er ook een hoorzitting komt wordt pas na de beantwoording door de staatssecretaris VWS van de extra vragen besloten door de commissie.Voor antwoord op de vorige schriftelijke vragen had de staatssecretaris ruim 9 maanden nodig.

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 februari 2014
18. Agendapunt: Beantwoording vragen commissie over het Besluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer
Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 februari 2014 - 33593-2
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van nadere vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 6 maart 2014 te 14.00 uur.
Volgcommissie(s): V&J
Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 17 februari 2014 Verzoek tot stellen aanvullende vragen en organiseren hoorzitting n.a.v.
beantwoording vragen over THC 15% of meer (33593-2) - 2014Z02921
Besluit: Voorshands wordt volstaan met een aanvullend SO (zie bovenstaand besluit)
Wil je overigens de Tweede Kamer- en haar comissievergaderingen live volgen klik dan hier.

GJtB, 20 februari 2014

 

Els Borst overleden

Wij missen Els nu al. Haar doortastende aanpak was voortgekomen uit haar opvattingen als huisarts, omgeven door de gedachte van D66 "we gaan de wereld veranderen" (mr. H.A.F.M.O. van Mierlo). Het gaat hier om de doortastendheid die huisartsen eigen is: supersnel beslissingen nemen. Ingaande het beleid in 1976 -1977 brak een periode aan, waarin 20 jaar lang geen onderzoek werd gedaan naar bijvoorbeeld de sterkte van de nederwiet, waarover dan ook 20 jaar lang geen adequate voorlichting gegeven kon worden. Als minister van Volksgezondheid ( ex art. 1 Opiumwet: voert de Opiumwet uit) voorzag Els Borst het Trimbos-instituut van de mogelijkheden om een flyeroffensief te ontketenen, wat tot op dat moment zijns gelijke niet kende: de collectie drugsvoorlichtingsflyers van het Trimbos-instituut is thans nog steeds te vinden in heel wat coffeeshops en in alle drugshulpverleningsinstellingen (in 1996 Postbus 51-actie en alle flyers in alle postkantoren en overheidsgebouwen in de foldermolen).

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in een vrijheidslievende benadering van de cannabisplant is Els Borst van wezenlijk belang geweest bij het beantwoorden van de vragen: die importvervangende cannabis neerlandica, Wat zit erin?, (THC-gehalte, onderzoek vanaf 1996) en Wat zit erop?(eenmalig onderzoek naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen [fungiciden, herbiciden, insecticiden], 1999-2001). Van de periode vóór 1996 bestaan geen onderzoeksgegevens wat betreft het THC-gehalte in cannabis neerlandica (zie ook www.trimbos.nl en lees het artikel in het Algemeen Dagblad van 24 april april 2001).

Zeer terecht werd Els Borst minister van Staat (overigens de enige vrouw in dat gezelschap ! ! ! ).

Rust zacht, lieve Els.

Enkele citaten van de minister van VWS, Dr. E. Borst-Eilers:

De minister staat uit het oogpunt van de volksgezondheid sympathiek tegenover de gedachte van een kwaliteitscontrole. Er vindt jaarlijks een controle plaats naar het THC-gehalte in cannabis. Ook loopt er een onderzoek naar de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen. In het jeugddebat is uiteengezet dat er problemen van technische aard zijn. Een groot deel van de productieketen onttrekt zich aan de waarneming, waardoor pas in de coffeeshop kan worden gekeken naar residuen van bestrijdingsmiddelen en het THC-gehalte. Formeel-juridisch is het bovendien onmogelijk om een kwaliteitsstempel van de overheid af te geven voor een illegaal middel. De eerste voorlopige berichten van het onderzoek doen vermoeden dat het THC-gehalte van nederwiet in de afgelopen jaren niet is gestegen, maar hoger ligt dan van geïmporteerde wiet. De minister stelt dat als het roken van het aantal joints wordt aangepast aan het THC-gehalte, er minder joints met een hoger THC-gehalte zullen worden gerookt en dat men daardoor minder schadelijke stoffen van tabak zal binnenkrijgen. Desgevraagd zegt zij toe dat zal worden nagegaan wat hierover in de literatuur bekend is. Zij wil het THC-gehalte jaarlijks blijven controleren. Bekeken wordt of het mogelijk is om de coffeeshophouder de gegevens uit het onderzoek te laten vermelden op de producten. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 24 077, nr. 88)

De shops vervullen voor jongeren een nuttige sociale functie als buffer tegen de criminele scene rond hard-drugs. De vraag komt op of niet zou moeten worden overgegaan tot legalisering van de aanvoer van soft-drugs naar de shops. Liberalisering zonder meer, dat wil zeggen volledige commercialisering van de handel in soft-drugs, achten wij ongewenst. Het gebruik dient, o.a. door voorlichting te worden ontmoedigd.(Tweede Kamer, vergaderjaar 1994–1995, 24 077, nrs. 2–3)

Gerrit Jan ten Bloemendal/ Koos Zwart, 11 februari 2014.

 

Definitieve uitslagen verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 13 november 2013

Vrijdagochtend 15 november 2013 stelde de voorzitter van het hoofdstembureau, burgemeester Ferd Crone, de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden ongewijzigd vast. De nieuwe gemeenteraad wordt 2 januari 2014 geïnstalleerd, na de herindeling met hetnoordelijke deel van de gemeente Boarnsterhim.

Uitslag en zetelverdeling

De nieuwe gemeenteraad per 2 januari 2014 telt straks 39 zetels. De zetelverdeling inclusief restzetelverdeling is: PvdA 12, CDA 6, D66 4, NLP 4, PAL GroenLinks 4, VVD 4, ChristenUnie 2, FNP 2,Verenigd Links 1.

Opkomst

86.113 kiezers werden opgeroepen om een stem uit te brengen. 39,51% ging daadwerkelijk naar de stembus (33.916 geldige stemmen). Tijdens de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was het opkomstpercentage 50,04 %.

Kiesdeler

De kiesdeler gebaseerd op de voorlopige uitslagen is 869,641 en wordt als volgt berekend:
•het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het totaal aantal te verdelen zetels;
•het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen is 33.916. Het aantal te verdelen zetels voor de nieuw gemeente Leeuwarden is 39;
•dit geeft de volgende rekensom:  33916 / 39 = 869,641. Dit is de kiesdeler.

Voorkeursstem

Een voorkeurstem is een stem bij een verkiezing die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst van een politieke partij is uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Gegeven het aantal zetels dat een partij heeft behaald, kunnen voorkeurstemmen beïnvloeden aan welke kandidaten deze zetels worden toegewezen. Een kandidaat die laag op de lijst is geplaatst, kan door de voorkeurstemmen toch een zetel in de raad aan krijgen. Voor het verwerven van een voorkeurszetel, is 25% van de kiesdeler toereikend. Bij deze verkiezingen was de voorkeursdrempel 217 stemmen.

Opkomstbevordering

LaK, de vereniging Liwwadder actieve Koffieshopondernemers i.o., publiceerde via deze website de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid van de 11 politieke partijen die deelnamen aan deze raadsverkiezingen in het grotere, heringedeelde Leeuwarden. Door op de hieronderstaande link te klikken, kon je als kiesgerechtigde een bewuste keuze kunt maken.

Je vindt hier de 11 partijen die deelnamen aan verkiezingen in Leeuwarden

“Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen”. De cannabis-kieswijzer probeerde en probeert u te helpen met het vormen van een genuanceerd beeld van de politiek, het maken van een heldere keuze bij de komende verkiezingen. GJtB, 3 december 2013

 

A gift to the ABA: begin van einde Drugs Wars ?

Iedereen heeft wel een oordeel over Amerikaanse advocaten. In de USA is het devies dan ook: don’t give ‘em an inch! Des te opmerkelijker is het dat wat wij zouden noemen de minister van justitie – maar wat in Amerika de Attorney General wordt genoemd, zeg maar de procureur-generaal  de advocaten bij hun werk voorziet van argumenten in dit geval om het hele systeem van minimumstraffen aan te passen. In een aantal staten der VS is het thans niet mogelijk over te gaan tot behandeling, reclassering en resocialisatie in plaats van een minimumstraf in welke tijd de gevangene alleen maar zit. Tot dusver hebben we de War On Drugs gezien als iets wat je niet zachter of anders kon doen en wat eindeloos zou voortduren. Er komt een punt waarop je teruggerapporteerd krijgt dat alle gevangenissen vol zitten. In de VS heb je federale gevangenissen, gevangenissen van deelstaten en gevangenissen die eigendom zijn van commerciële bedrijven. Er is ook dwangarbeid, buitenshuis de weg repareren met een ijzeren bal aan je been (daar bestaat zelfs een woord voor: “chain gang” - luister naar Sam Cooke) of binnenshuis de producten assembleren (waarvoor nog geen robot voorhanden is, zoals zakjes plakken en onderdelen tellen). Al eerder hoorden we dat 1 procent van de bevolking der VS in de gevangenis zit, zo’n beetje de hoogste score ter wereld, waar het gaat om drugs gerelateerde criminaliteit. De federale gevangenen kosten jaarlijks 80 miljard dollar. Niet de overheid, maar de medegevangenen voorzien in opleidingen, uitzicht op werk, en in het algemeen, zijn die bepalend bij de vraag hoe iemand na die minimumstraf in de maatschappij terugkeert. Dat het hoog tijd is deze heilloze weg te verlaten moge blijken uit de toespraak van Eric Holder, de Attorney General, op de jaarlijkse bijeenkomst van de ABA (American Bar Association). Hij gaf aan wetswijzigingsvoorstellen van enkele congresafgevaardigden en senatoren te zullen ondersteunen, waarbij voorwaardelijke straffen, elektronisch huisarrest en maatregelen als gericht toezicht mogelijk worden waar dat nu nog niet kan. Feitelijk is strekking en inhoud besproken in het kabinet van Obama, zoals blijkt wanneer je naar de site van het Amerikaanse ministerie van Justitie surft, zie de officiële publicatie Smart on Crime. Vind je dat eng beperk je dan tot de site van de advocaten!

Bij deze veranderingen kunnen we rustig spreken van een aardverschuiving, de eerste sinds 1971. Maar kunnen we dit zien als het begin van een einde aan de drugs wars? Want er bestaan ook plannen om de grensmuur met Mexico op te hogen (Mexicanen blijken te beschikken over 6 meter hoge ladders) en het aantal grensbewakers (thans 50.000) eveneens op te hogen, wat past in de rubriek "meer van hetzelfde”. De drugsoorlog in Mexico eist dagelijks doden en dat in een omvang en wreedheid waar zelfs Colombianen verbaasd over zijn.

Intussen blijft het spannend of er reactie volgt op het in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties door Evo Morales in maart 2012 neergezette verhaal over de coca en de cocaboeren die toen gezamenlijk tot 30.000 hectare coca-aanplant kwam. De Boliviaanse president onderstreepte zijn betoog door op een cocablad te kauwen en zijn stem zeer krachtig te verheffen. Sommige waarnemers spraken zelfs van een “schreeuwpartij”, maar de Verenigde Naties, noch de Verenigde Staten, zijn Bolivia binnen gevallen om de verouderde Single Convention met geweld op te leggen.

Wij hebben uit Bolivia weinig gehoord over marktenscheiding, marihuana, of opheffing strafbaarstelling van gebruik. Wat die elementen betreft zal Uruguay het de komende maand er beter vanaf brengen op de AV der VN. De president van Uruguay zal toelichten hoe hij tot een scheiding kwam tussen enerzijds de wiet en anderzijds alle andere verboden drugs, hoe hij gebruikers definieert als personen met niet meer dan 39 gram en hoe hij denkt om te gaan met een coöperatie van telers (6 planten per teler) die een gezamenlijke voorraad planten kunnen aanhouden, alsmede hoe een systeem van winkeltjes zou kunnen voorzien in transacties. Uruguay heeft Nederland daarmee ingehaald?

Een ander politiek klimaat. Dat kan je bespeuren. Ook CNN bespeurt dat. Na gruwelijke reportages over Mexico of filmpjes van het op straat oppakken van wetsovertreders, gaat CNN laten zien dat de marihuanaplant niet puur slecht is, maar een bijdrage kan leveren aan ons geneesmiddelenpakket. Er worden verbazingwekkende medische rapportages in het vooruitzicht gesteld. Zaterdag 24 augustus 2013, 21:00 uur onze tijd op CNN de documentaire van de arts Sanjay Gupta die bij CNN het medisch nieuws verzorgt. GJtB / KZ, 22 augustus 2013

 

Uruguay? Ja, Uruguay!!!

Een groeiend realiteitsbesef valt waar te nemen in Zuid-Amerika. Mexico, Venezuela, Colombia, Peru, en recentelijk Uruguay, zoeken meer en meer eigen wegen oplossingen te vinden op de door Washington met oorlog tegen drugs veroorzaakte moeilijkheden. Ook in Midden-Amerikaanse staten zijn dergelijke geluiden opgevallen. Dat valt te prijzen. Door goedkeuring te verlenen aan de initiatiefwet van Sebastián Sabini is door het Huis van Afgevaardigden (Cámara de Representantes) een daad gesteld, maar die meerderheid is wel flinterdun (50-49). Die stemverhouding zou volgens ons anders zijn uitgevallen als de Paus zijn mond had gehouden. De Paus waarschuwde niets van die drugs te “legaliseren”. Dat de Paus wijst op het nut van drugsvoorlichting en dat de drugsslachtoffers drugshulpverlening moet worden geboden – ach, eindelijk is het dan toch doorgedrongen tot een van de meest conservatieve hoofden ter wereld. Maar we hebben hem niets horen zeggen over de door Washington veroorzaakte ‘violencia’, waarvan we allemaal al weten dat het kwalijk is. Wel duidde hij voortdurende uitzichtloze armoe als een van de oorzaken van drugsgebruik. De gebruikers dienen zich (met of zonder wietpas) voor de verstrekking naar de apotheek te geven, zo weet de Belgische VRT nog te melden. Uruguay ontbeert thans nog een Bureau Medicinale Cannabis en gaat zo,n bureau oprichten. We zoeken intussen naar het vorig parlementair besluit het gebruik van cannabis niet langer strafbaar te stellen en tot een cijfermatige grens te komen, waarboven je als een handelaar wordt aangepakt en waaronder je als gebruikende ongemoeid gelaten wordt (1998?).GJtB / KZ, 1 augustus 2013

Uruguay Twee .

Zonder kennis van de presentielijst te hebben kunnen nemen, kunnen we toch wat preciezer zijn: 50 voorstanders en 45 tegenstanders en 4 leden ofwel afwezig met bericht van verhindering ofwel stemonthoudingen. Het aldus bekrachtigd voorstel gaat nu naar de senaat, waar de regeringspartij een ruimere meerderheid heeft. Overigens gaven opiniepeilingen aan dat 65 – 83 procent van de bevolking tegen het bevrijdende plan de wetsteksten te wijzigen gekant is.

In Nederland is begin 2009 door Maurice de Hond gemeten dat zo’n 50 procent van de Nederlanders voorstander is van legalisatie (Maurice maakte dit resultaat bekend op 9 februari 2009 op BNR-radio). Zeer recent heeft Maurice gemeten hoeveel % van de Nederlanders achter het plan van Uruguay staat: 54 procent. We merken als een aanwijzing voor de voorlichtingscampagnes van de actieve coffeeshops op, dat het CDA de meeste tegenstanders van legasitie heeft, te weten 72 procent - gelukkig heeft het CDA wel steeds minder zetels in het parlement en de gemeenteraden. Er is wel meer acceptatie van een legalisatiemodel dan 4,5 jaar geleden. Dat is hoopgevend en een dus een stimulans voor actieve coffeeshops nut en noodzaak van een verstandig drugsbeleid telkenmale weer naar voren te brengen.

In het wilde weg Wenen

Wild geworden heeft de INCB (International Narcotics Control Board van de VN te Wenen) alvast eventjes voor haar beurt gesproken door zich tegen het in Uruguay ingediende wetsvoorstel uit te spreken onder verwijzing naar de Single Convention (New York, 1961) zonder de door de Senaat goedgekeurde documenten in haar bezit te hebben. Af te wachten is beter, de Senaat kan immers nog corrigerend optreden in het debat met Sebastián Sabini die met zijn medeondertekenaars zijn voorstel nog in behandeling genomen moet zien (volle agenda van Senaat, enzovoorts). GJtB / KZ, 5 augustus 2013

 

Treft Tabakswet Teeuwens televisieavond?

Zichtbaar was dat tenminste 1 en vermoedelijk ook 2 anderen tijdens hun tv-arbeid (op zondagavond 28 juli 2013) blootgesteld waren aan de tabaksrook van cabaretier Hans T.. En dat is 1 of meer bewijsbare overtredingen van de Arbowet, waar de VPRO als werkgever optrad. Dat er een Tabakswet met allerlei verbodsbepalingen is en dat er een Omroepwet is die allerlei vrijheden suggereert, speelt eigenlijk geen rol, alhoewel redelijkheid en billijkheid anders zouden doen vermoeden.

Dit alles kan zeker niet los gezien worden van het tabaksrookverbod wat 1 januari 2009 van kracht werd in de hele EU-horeca, maar hier te lande pas ingevoerd zal worden op 1 juli 2014, aanstaande (“Vanaf juli volgend jaar rookverbod voor hele horeca”, Trouw pag. 3, za. 4 mei 2013). Dit beoogd totaal-tabaksrookverbod zal nu ook alle kleine ZZP-horecaondernemers treffen.

Voor zover je coffeeshop nog geen tabaksrookruimte heeft, is thans het tijdstip aangebroken om te denken aan het organiseren en bouwen daarvan, wil die coffeeshop nog enige toekomst hebben. Zou de Tweede Kamer er nog over debatteren? Ingaande het zomerreces 2013 stonden er nog 47 te voeren debatten geagendeerd. Het gaat dus eventjes duren voordat erover gesproken kan en zal worden (“Kamer gaat reces in met flinke achterstand”, Parool pag. 3, vr. 5 juli 2013). GJtB / KZ, 31 juli 2013.

 

 

“Nee, ik kan het niet en, B, ik wil het niet”

Anders gezegd: 18 burgemeesters gaan gezellig op hun donder krijgen voor het indienen van allerhande achterdeuractiviteiten. Ik kan (vanwege de Single Convention) het niet en ik wil het niet (want ik ga de verouderde Single Convention niet opzeggen), terwijl er geactualiseerde Verdragen van Wenen beschikbaar zijn. De Single Convention ( het Enkelvoudig Verdrag) verbiedt alleen cultivation van cannabis, papaver en erithroxylon coca. Echterde Verdragen van Wenen gaan over alle drugs. Achterdeur: gemeenten hadden tot 1 april jongstleden de gelegenheid een plan of opvattingen kenbaar te maken aan de minister van Justitie.

Inmiddels is het reces, parlementaire vakantie. Een aantal van de door Opstelten in het vooruitzicht gestelde overzichten, rapportages en een soort van evaluaties heeft hij niet af, waardoor je van de bespreking coffeeshopbeleid in de Kamercommissie Veiligheid en Justitie op 3 juli jl. (klik hier voor het ongecorrigeerde verslag) de indruk overhoudt dat alle andere deadlines zijn opgeschoven richting nog net voor of na de Kerst. En zo bericht Nu.nl dan ook: 'Geen deadline handhaving coffeeshopbeleid'. GJtB / KZ, 4 juli 2013

 

 

Lokaal Nieuws

Berichten over de Noord-Zuidtegenstelling: in het Zuiden wordt reeds gehandhaafd en later zal ook in het Noorden worden gehandhaafd. In zuidelijke coffeeshops heeft kaalslag plaatsgevonden. Trouwe medewerkers konden vertrekken, de bedrijfsvoering moest efficiënter en feitelijk moet worden omgezien naar automatisering van handelingen die steeds herhaald moeten worden. In veel zuidelijke shops is de omzet gehalveerd sinds invoering van de Ingezeteneneis 1 mei 2012: nog maar de helft van de bezoekers in vergelijking met april 2012. Al meer dan 1 jaar is er geen sprake van terugkeer. In de cannabisbranche was men sterk gekant tegen de zogenaamde wietpas, waarbij het door de coffeeshop registreren van bezoekers gepresenteerd werd als een ongewenste vorm van registratie door de overheid, dat klinkt afschrikwekkend en de campagne had dan ook succes. Vooral de jongste categorie bezoekers bleef weg.

Stel er wordt een toerist aangetroffen, wat gaat er dan gebeuren? Is dat even erg als het aantreffen van een minderjarige? Als dat zo is, heeft de coffeeshop per direct een paar maanden sluiting in het vooruitzicht (3, 6, 9, maanden dicht, in Den Bosch is zelfs 24 maanden mogelijk). Uit de kranten weet je dat inmiddels wietverkopers veroordeelt zijn, omdat ze aan een buitenlander verkochten. De burgemeester sloot de betreffende coffeeshops, eigenaar en werknemers ontvingen een dagvaarding van de officier van justitie. Dit laatste kan zo maar overal in het land nog een keer gebeuren. Het is dus zaak hierover in overleg te gaan met je gemeente. Noord en Zuid : hoe staat het er voor in Leeuwarden (zie ook en zie vervolgens) en in Eindhoven?

And finally we have a strong warning for all aliens (niet-ingezetenen): do not step out of your windows! We all know you may get high but you cannot fly!

GJtB / KZ, 4 juli 2013

 

 

15 procent en meer

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum                        26 maart 2013

Betreft                        Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I,
behorende bij de Opiumwet

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, een ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer.

Tevens zend ik u het rapport “impactanalyse zware cannabis op lijst I” zoals dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voorafgaand aan de totstandkoming van het ontwerpbesluit.

Op grond van artikel 3a, vierde lid, van de Opiumwet geschiedt de voordracht aan de Koningin ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan 4 weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het streven is de voorgestelde wijziging zo spoedig mogelijk in werking te laten treden.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn

 

Bovenstaande brief is ook gericht aan de voorzitter van de Eerste Kamer en is tevens verschenen als Kamerstuk 33 593 nr. 1. Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 27 maart 2013. De wens dat het in het ontwerp van de maatregel geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 april 2013.

Koffieshop De Os stuurde op 9 april 2013 mede namens www.cannabiskieswijzer.nl en de actieve coffeeshops Dolphins (Amsterdam), Pink (Eindhoven), The New Balance (Zwolle), Capricorn (Heerlen), De Kuil (Amsterdam),'t Grasje (Utrecht) en de actieve groeiwinkel/uitgeverij Organic Earth/Press (Maastricht) een brief (met als bijage een eerdere brief) aan de leden van vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege een procedurevergadering op 10 april. De brief had betrekking op agendapunt 4 (Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet; Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 maart 2013, Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer - 33593-1) en het voorstel aan de commisie om dit voor kennisgeving aannemen.In de brief verzoeken de verontruste, actieve cannabisondernemingen de Tweede Kamerleden dit voorstel niet voor kennisgeving aan te nemen, maar de wens te uiten het onderwerp als wet te behandelen.

Via de live internetuitzending van de commissievergadering was waar te nemen hoe de leden van de commissie geen bezwaar maakten, toen Pia Dijkstra (D66) voorstelde het ontwerpbesluit te stuiten. Dit houdt in dat de leden van de vaste Kamercommissie VWS de gelegenheid krijgen de staatsecretaris VWS schriftelijke vragen te stellen. Uit de besluitenlijst valt te concluderen dat de inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld is op 25 april 2013 te 14.00 uur. Daarna heeft de staatssecretaris 6 weken de tijd (exclusief recessen) voor schriftelijkelijke antwoorden. Volgens een eenvoudige berekening is de deadline voor de staatsecretaris dan donderdag 20 juni 2013 (week 25): het Meireces is van vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013 (week 18 en 19). Afhankelijk van de beantwoording kan gevraagd worden om een VAO (kort plenair debat ter afronding van een algemeen overleg van een Kamercommissie, een overleg waar je moties kan indienen) of mondeling overleg. Een en ander kan leiden tot een andere behandeling (geen algemene maatregel van bestuur, maar bijvoorbeeld een wetsbehandeling). GJtB, 10 april 2013.

Op initiatief van Vera Bergkamp (D66) vond er op 23 april een ronde tafelgesprek plaats in het Tweede Kamergebouw. Naast Kamerlid Vera Bergkamp en 2 fractiemedewerkers van D66, waren er ook fractiemedewerkers van het CDA, de VVD en de SP aanwezig om te overleggen met deskundigen. De volgende experts/betrokkenen namen deel aan de ronde tafel: de heer R. Niesink (toxicoloog/ farmacoloog, Trimbos instituut), mevr. L. Lankes (bestuurslid Platform Cannabisondernemingen Nederland, bestuurslid Verenigde Coffeeshops Eindhoven), de heer G.J. ten Bloemendal (vennoot  Maya’s Grow, Koffieshop De Os, Leeuwarden), de heer R.J. Hebben (zelfstandig onderzoeker), de heer S. Smeets (advocaat), de heer F. Polak (voormalig psychiater GGD Amsterdam), de heer D. Bergman (secretaris Verbond voor Opheffing Cannabisverbod) en mevrouw D. Bruin (onderzoeker sectie strafrecht, Universiteit van Amsterdam).  Aanleiding voor de ronde tafel was het eerder genoemde schriftelijk overleg in de Tweede Kamer (donderdag 25 april 2013). Vera Bergkamp wilde (meer) informatie krijgen van de verschillende betrokkenen over de consequenties van het ontwerpbesluit, waarbij ze in elk geval aandacht vroeg voor 1. gevolgen voor de volksgezondheid, 2. de mate van uitvoerbaarheid in de praktijk, 3. de mate van controleerbaarheid en 4. de legalisering van de ‘achterdeur’.

Het verslag van het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (d.w.z. een aantal vragen en opmerkingen van de fracties voorgelegd aan de staatssecretaris VWS over zijn brief van 26 maart 2013) is inmiddels gepubliceerd. De staatssecretaris heeft tot op heden niet geantwoord. Als antwoord op de vraag van onze redactie wanneer we een reactie van de staatssecretaris mogen verwachten, liet een persvoorlichter van het ministerie van VWS weten dat de antwoorden naar verwachting nog deze zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De herfst begint dit jaar 22 september, 22:44 uur. GJtB, 9 augustus 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...
U bent hier: Home

Verkiezingen

Cannabis

VOC Vereniging Opheffing Cannabisverbod

We Smoke Cannabis Consumentenbond

Trimbos Roesmiddelen informatie

Poll

Gaat u stemmen?
Resultaten