Experiment Arnhem

Raadsstukken & berichtgevingen wietexperiment Arnhem

Gemeente Arnhem Raadsbrief van de burgemeester 01-07-2021 

Geachte voorzitter en leden,
Met deze raadsbrief informeren wij u over de huidige stand van zaken van de Arnhemse deelname aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. Wij blikken ten eerste terug op de afgelopen ontwikkelingen, vervolgens leest u meer over de stand van zaken in Arnhem.

Op 21 april 2021 namen wij deel aan het bestuurlijk overleg experiment gesloten coffeeshopketen. Dit is een regulier overleg van de ministers met de burgemeesters van de tien deelnemende gemeenten aan het experiment en een van de gremia waar wij hebben gepleit voor biologische verpakkingen van de diverse hennepproducten. De ministers vertelden ons toen nogmaals dat een start van het experiment, voorafgegaan door een overgangsfase, in september of oktober van dit jaar niet haalbaar is.
Tegelijkertijd konden zij op dat moment ook niet met zekerheid zeggen wanneer dit wel het geval is. Daarvoor kent het proces naar dat moment toe nog te veel onzekerheden.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris, de burgemeester

Raadsvragen PVV Arnhem over mogelijke schadeclaims van coffeeshops bij een mogelijke deelname aan de wietproef 05-06-2019

Het raadslid Rob Sanders van de fractie van de PVV heeft ons per brief, ingekomen 6 juni 2019, schriftelijk vragen gesteld, op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Arnhem 2018, over mogelijke schadeclaims van coffeeshops. De brief met vragen is als bijlage bij deze reactie gevoegd. Ter beantwoording van de vragen delen wij u het volgende mee:

1. Heeft het college zicht op/verwacht het college eventuele schadevergoedingen die aangevraagd gaan worden?

-Het college heeft geen zicht op eventuele schadevergoedingen die aangevraagd gaan worden.

*Op woensdag 29 mei verschijnt bij Omroep Gelderland het onderstaande artikel: "Alle coffeeshops moeten meedoen als de proef er komt. Coffeeshops die dat niet willen raken de vergunning kwijt, maar kunnen bij de rechter wel een schadevergoeding afdwingen. 'Die kosten zijn voor de gemeente, het ministerie betaalt hier niet aan mee', zei wethouder van financiën Cziesso in Apeldoorn eerder. 'De voorwaarden voor coffeeshophouders zijn ontzettend beperkend. Ik was gisteren nog in Groningen en daar staan ondernemers klaar om claims in te gaan dienen', besluit Bergman."

2. In bovenstaand artikel* geeft de wethouder van Apeldoorn aan dat de kosten van schadevergoedingen door de gemeente betaald moeten gaan worden. Heeft het college enig inzicht welke bedragen met deze schadevergoedingen gemoeid gaan zijn? Uit welk budget gaan deze betaald worden?
-Het college heeft geen zicht op de hoogte van de bedragen die via eventuele schadevergoedingen geclaimd gaan worden. In zijn brief aan uw raad van 25 april 2019 over de Arnhemse aanmelding voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen, heeft de burgemeester als risico benoemd dat het budget voor deelnemende gemeenten vooralsnog onduidelijk is.3. Zijn er nog andere mogelijke financiële tegenvallers bij deze proef te verwachten, is het college bereid hier inzicht in te geven? Zo ja, welke andere tegenvallers verwacht het college?
-Ja, in zijn brief van 25 april 2019 over de Arnhemse aanmelding voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen, heeft de burgemeester geschreven dat de kosten voor de uitvoering van het experiment naar verwachting substantieel zullen zijn. Daarbij gaat het om kosten voor de benodigde beleidsontwikkeling, de organisatie van extra toezicht en waarschijnlijk ook de juridische procedures.

Raadsbrief burgemeester Marcouch over deelname aan wietproef 24-06-2020

“Geachte voorzitter en leden,

Per 1 juli 2020 starten wij als gemeente Arnhem met negen andere gemeenten, drie ministeries en 79 coffeeshops de eerste fase van het Experiment gesloten coffeeshopketen. Graag informeer ik u over de stand van zaken.

Na meer dan vier decennia onduidelijkheid over het Nederlandse coffeeshopbeleid mogen vanaf volgend jaar coffeeshops in tien gemeenten legale, door de overheid goedgekeurde cannabis en hennep verkopen voor recreatief gebruik. Het gaat om een proef genaamd 'Wet experiment gesloten coffeeshopketen' (13 november 2019). Door deel te nemen, willen wij bijdragen aan de criminaliteitsbestrijding en het versterken van de volksgezondheid en openbare orde.

In juni 2019 heb ik minister Grapperhaus geïnformeerd over de interesse van Arnhem om deel te nemen aan het wietexperiment. Ik heb de minister toen ook gevraagd Arnhem te registreren als één van de maximaal tien gemeenten die mogen gaan experimenteren met een gesloten coffeeshopketen, die de criminaliteit aan de achterdeur bij de coffeeshops weghoudt. Eind augustus 2019 bleek de gemeente Arnhem geselecteerd om deel te nemen aan de vierjarige proef, voorafgegaan door een jaar voorbereiding en vervolgd met een afbouwperiode van zes maanden. De gemeente Arnhem staat dan ook met naam en toenaam als deelnemende gemeente in de algemene maatregel van bestuur (AMvB).”

Raadsbrief burgemeester Marcouch inzake aanmelding Arnhem voor wietproef 25-04-2019

“Geachte voorzitter en leden,

Graag informeer ik uw raad over de stand van zaken voor onze potentiële deelname aan het experiment voor de gesloten coffeeshopketen. Tot en met 10 juni aanstaande kunnen wij onze interesse kenbaar maken aan de Minister van Justitie en Veiligheid. In deze brief beschrijf ik de actuele stand van zaken

De Minister van Justitie en Veiligheid bericht ik vóór 10 juni of wij interesse hebben. Voor de selectie laat de minister zich adviseren door De adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen (commissie Knottnerus). De keuze volgt naar verwachting in het najaar 2019. Gemeenten die deelnemen, gaan het eerste jaar in de voorbereidingsfase adequaat toezicht opstarten en een handhavingsarrangement voorbereiden met de partners. Relevante verordeningen worden aangepast en beleidsregels herschreven of ontwikkeld. Op dit moment kan de Minister nog niet aangeven wanneer de voorbereidingsfase aanvangt en wanneer het experiment vervolgens feitelijk start. Ik vertrouw erop dat u mij uw interesse en overwegingen als gemeenteraad meegeeft voor dit project, zodat ik voor 10 juni de minister van Justitie en Veiligheid de brief kan schrijven die uw inbreng adequaat weerspiegelt.
- Hoogachtend Ahmed Marcouch”

Berichtgevingen

19-11-2021 De Gelderlander Marcouch sluit voor het eerst panden met noch in te richten wietkwekerijen

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft donderdagmiddag twee hennepkwekerijen zonder wietplanten gesloten. Als eerste burgemeester in de regio maakt Marcouch gebruik van deze nieuwe bevoegdheid in de Opiumwet.

"Een kwekerij in werking brengt gevaar voor de brand, ontploffing en wateroverlast met zich mee. Maar dat niet alleen. De omgeving van een drugspand of hennepkwekerij trekt drugsdealers aan", zegt Marcouch.

Hij merkt vaak dat bewoners die een hennepkwekerij beginnen de consequenties van hun daden niet kunnen overzien. ,,Sommige hebben schulden, anderen denken met één of twee oogsten een extra centje te verdienen. Het probleem is dat het daar vaak niet bij blijft. Het gaat om criminelen die de oogst stelen, waarna ze de kwekers chanteren.

02-07-2021 Coffeeshopbond Start wietproef voor onbepaalde tijd uitgesteld

In zijn vijf pagina’s tellende brief, met als onderwerp ‘Arnhemse deelname aan het wietexperiment’, noemt Marcouch twee momenten in april. Op 16 april informeerden de ministers de Tweede Kamer over de voortgang van de wietproef. ‘De ministers gaven aan dat uit de teeltplannen en gesprekken met de ingelote telers bleek dat telers een langere voorbereidingstijd nodig hebben dan de eerder genoemde zes maanden’, schrijft Marcouch. ‘Zij wilden na aanwijzing van de telers opnieuw een voorlopig startmoment bepalen. Dat was voor hen het moment waarop naar verwachting de kwaliteit en diversiteit van de door de aangewezen telers geteelde hennep en/of hasj voldoende zou zijn.’

Op 21 april vond een bestuurlijk overleg plaats over de wietproef, waaraan Marcouch deelnam. Marcouch: ‘Dit is een regulier overleg van de ministers met de burgemeesters van de tien deelnemende gemeenten aan het experiment (…). De ministers vertelden ons toen nogmaals dat een start van het experiment, voorafgegaan door een overgangsfase, in september of oktober van dit jaar niet haalbaar is. Tegelijkertijd konden zij op dat moment ook niet met zekerheid zeggen wanneer dit wel het geval is. Daarvoor kent het proces naar dat moment toe nog te veel onzekerheden.’

14-01-2021 De nieuwsredactie Duurzame verpakkingen geen regel voor wietexperiment  

Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch pleit voor milieuvriendelijke wietzakjes. Duurzame wietzakjes zijn nog niet meegenomen in de huidige regelgeving van het zogeheten wietexperiment. Hij hoopt dat hij nieuwe regels voor duurzame softdrugs verpakkingen ingevoerd kan krijgen.

Er zijn al duurzame wietzakjes, gemaakt van pergamijn, verkrijgbaar. Pergamijn bestaat uit recyclebare materialen en is volledig composteerbaar. Bij de groothandel  kunnen coffeeshops deze duurzame zakjes kopen. Vorige week nog heeft de groothandel miljoenen zakjes verkocht aan coffeeshops in Amsterdam. Een nadeel van de duurzame wietzakjes is dat ze niet waterdicht zijn. In Amsterdam zal het niet meer lang duren voordat de nieuwe zakjes verkocht gaan worden. “Waarschijnlijk zwerven de eerste duurzame zakjes binnenkort op straat in Amsterdam.”

03-09-2019 DG Arnhemse coffeeshophouders in shock over proef met 'staatswiet'

"Je krijgt eenheidsworst, elf coffeeshops die allemaal dezelfde legale wiet gaanverkopen’’, zegt een Arnhemse coffeeshophouder. ,,De wiet en hasj die de klanten niet meer kunnen krijgen, kopen ze dan in een andere stad of illegaal op straat.”

30-08-2019 Omroep Gelderland Wietproef in Gelderland: wat zijn de gevolgen voor...

Politie, burgemeester, coffeeshophouder, consument en teler 

28-08-2019 AD Arnhem hoopt vurig op staatswiet

Marcouch is voorstander van de wietproef: ,,De gedoogsituatie in Nederland is schizofreen: coffeeshophouders staan door de illegale aanvoer noodgedwongen met één been in de misdaad. We moeten leren van de situatie in Canada. Misschien zal ook hier de misdaad niet direct verminderen. Het wordt hard werken. Dus dit moet je niet romantiseren.’’

In Arnhem wordt elke week wel een hennepkwekerij opgerold, weet hij. ,,Ik hoop dat de resultaten van het experiment positief uitpakken en dat we politiecapaciteit vrijspelen. Denk ook aan de gebruikers. Die krijgen nu de kans een geheel legaal product te kopen.”

Omroep Gelderland 28-08-2019 Arnhem en Nijmegen doen mee aan de wietproef 

07-06-2019 Omroep Gelderland Doet jouw gemeente mee met de wietproef?

"Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Harderwijk en Tiel gaan zich aanmelden als kandidaat voor de wietproef. Tot uiterlijk 10 juni kunnen gemeenten hun belangstelling om te experimenteren met legale wiet kenbaar maken bij het Rijk. Landelijk worden er tien gemeenten uitgepikt die de proef mogen gaan doen."

Doet jouw gemeente mee met de wietproef? Bekijk hier of jouw gemeente (in de provincie Gelderland) zich aanmeldt.

Lokaal beleid Arnhem

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600