Coffeeshopbeleid Arnhem

Lijst van burgemeesters

Ahmed Marcouch (PvdA) 01-09-2017 tot heden
Boele Staal (D66)             07-10-2016 tot 31-08-2017
Herman Kaiser (CDA)      19-08-2013 tot 13-02-2017
Pauline Krikke (VVD)        03-09-2001tot 01-07-2013

10 coffeeshops nemen deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Coffeeshop De Walm - Coffeeshop Upstairs - Coffeeshop Joint Venture - Coffeeshop Lucky Luke - Coffeeshop Uncle Sam - Coffeeshop Happy Days -  Coffeeshop Speak Easy - Coffeeshop THC - Coffeeshop Omigo - Coffeeshop Zero Zero

Coffeeshopbeleid Arnhem 11-09-2020 tot heden

Op 25 januari 2016 heeft de Arnhemse gemeenteraad zich in meerderheid uitgesproken voor verruiming van het Arnhemse coffeeshopbeleid, in het bijzonder voor afschaffing van het uitsterfbeleid voor coffeeshops en voor het instellen van een maximum van elf coffeeshops in Arnhem. De raad heeft daarbij verzocht om met een herziening van het coffeeshopbeleid te komen, waarbij tevens een grotere spreiding van coffeeshops over de gemeente mogelijk wordt gemaakt. Dit is de aanleiding geweest voor de huidige herijking en verruiming van het beleid. Tegelijkertijd wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om - op uitdrukkelijk verzoek van de minister - de term "Ingezetenencriterium" expliciet in het beleid op te nemen.

Het lokale beleid voor het gedogen van coffeeshops is als volgt. 

  • 1. Het maximum aantal te gedogen coffeeshops is in Arnhem vastgesteld op elf. 
  • 2. In de binnenstad geldt een radiaal-criterium van 100 meter ten opzichte van reeds gevestigde coffeeshops. Voor het gebied buiten de binnenstad, niet zijnde industrieterreinen, geldt een radiaal-criterium tussen coffeeshops van 350 meter. Geen onderling radiaal-criterium wordt gehanteerd tussen coffeeshops gelegen buiten deze gebieden.
  • 3. Tussen coffeeshops en scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en jongerencentra geldt een afstandseis van 200 meter.
  • 4. Een coffeeshop kan enkel worden gevestigd in een pand met een horecabestemming.
  • 5. Een gedoogverklaring wordt verstrekt voor de duur van acht jaar. Hieraan zullen, in combinatie met de horeca-exploitatievergunning, nadere voorwaarden worden verbonden, die toezien op het omgevingsbeheer en op medewerking aan het verlenen van informatie over risico's van middelengebruik. Daarbij gelden ook de AHOJGI-criteria.
  • 6. In aanvulling op bovenstaande criteria wordt voor elke locatie getoetst of een coffeeshop op de aangedragen locatie acceptabel is vanuit oogpunt van openbare orde, veiligheid en/of leefbaarheid.
  • 7. De gedoogverklaring wordt enkel verstrekt aan een natuurlijke persoon. Wanneer deze zijn bedrijfsvoering staakt, vervalt de gedoogverklaring. Geen gedoogverklaring wordt verstrekt aan een natuurlijke persoon die de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.
  • 8. Voor coffeeshops die al op het moment van het schrijven van deze nota worden geëxploiteerd, geldt een overgangsregeling.

Ook gelden in Arnhem uiteraard de landelijke AJOGH(I) criteria (zie ook handhavingsmatrix)

De gedoogverklaring is een op naam van een natuurlijke persoon gestelde verklaring. De gedoogverklaring is persoonsgebonden, locatie-gebonden en niet overdraagbaar. Als de houder van een gedoogverklaring besluit om de exploitatie van zijn coffeeshop te beëindigen, dan vervalt zijn gedoogverklaring. Hetzelfde is het geval wanneer een coffeeshop op last van de burgemeester (onherroepelijk) is gesloten.

Geen gedoogverklaring wordt verstrekt aan een natuurlijke persoon die de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Een houder van een gedoogverklaring draagt een bijzondere verantwoordelijkheid. De wens van de verstrekker van de gedoogverklaring is dat sprake is van een reguliere fysieke aanwezigheid om toe te zien op: de in- en verkoop van softdrugs, de aan grenzen gebonden bevoorrading (500 gram in de shop), het onderhouden van een goede relatie met gemeente en politie, de kwaliteit van de dienstverlening, controle op mogelijke overlast en alle bijzondere aan de coffeeshopexploitatie gebonden specifieke regels, et cetera.

Handhavingsmatrix

De handhavingstabel is een beleidsregel waarin de burgemeester aangeeft hoe - ten opzichte van coffeeshops die in het bezit zijn van een exploitatievergunning en gedoogverklaring - gebruik gemaakt wordt van de in artikel 13b van de Opiumwet toegekende bestuursdwangbevoegdheid en van de bevoegdheid om een op grond van de APV verleende exploitatievergunning in te trekken of te wijzigen. De intrekking van een exploitatievergunning betekent dat ook de gedoogverklaring zal worden ingetrokken.

De handhavingstabel beoogt de rechtszekerheid te dienen - doordat zij coffeeshopexploitanten duidelijk maakt welke reactie zij kunnen verwachten bij overtreding van het coffeeshopbeleid - en bij te dragen aan een daadkrachtige en effectieve handhaving van het coffeeshopbeleid, zoals dat is verwoord in de Nota "Het Arnhems Coffeeshopbeleid 2016". De zwaarte van de diverse in de handhavingstabel genoemde maatregelen is afgestemd op de ernst en aard van de desbetreffende overtreding.

1.Handhavingstabel coffeeshops

Feit

Politie

Burgemeester

Niet toegestane vorm van Affichering door de coffeeshop (AHOJGI-criterium).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

bestuurlijke waarschuwing.

2 de Constatering:

sluiting voor twee maanden.

3 de Constatering:

sluiting voor zes maanden en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Verkoop, aflevering of verstrekking (dan wel aanwezigheid daartoe) van Harddrugs in de coffeeshop (AHOJGI-criterium).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

sluiting voor één jaar (en - indien de omvang van de handel in harddrugs dan wel bijkomende omstandigheden daartoe aanleiding geven - intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV).

2 de Constatering:

sluiting voor één jaar en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Overlast door de coffeeshop; parkeeroverlast rond de coffeeshop, geluidhinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten

(AHOJGI-criterium).

Rapport opmaken t.b.v. burgemeester. Vanaf 2deconstatering ook proces-verbaal t.b.v. OM.

1 ste Constatering:

bestuurlijke waarschuwing (evt. met voorstellen tot verbetering van de situatie, bijv. portier bij de deur).

2 de Constatering:

beperking van de openingstijden van de coffeeshop (indien overlast zich in bepaalde uren manifesteert), dan wel sluiting voor drie maanden.

3 de Constatering:

sluiting voor één jaar en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Aanwezigheid van een Jeugdige (= persoon jonger dan 18 jaar) in de coffeeshop (AHOJGI-criterium).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

bestuurlijke waarschuwing.

2 de Constatering:

sluiting voor drie maanden.

3 de Constatering:

sluiting voor zes maanden en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Verkoop aan een Jeugdige (= persoon jonger dan 18 jaar) (AHOJGI-criterium).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

sluiting voor drie maanden.

2 de Constatering:

sluiting voor zes maanden.

3 de Constatering:

sluiting voor één jaar en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Verkoop van een Grote hoeveelheid softdrugs "categorie 1"; d.w.z. meer dan 5 gram per persoon per dag, maar minder dan 50 gram

(AHOJGI-criterium).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

bestuurlijke waarschuwing.

2 de Constatering:

sluiting voor drie maanden.

3 de Constatering:

sluiting voor zes maanden en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Verkoop van een Grote hoeveelheid softdrugs "categorie 2"; d.w.z. meer dan 50 gram per persoon per dag, maar minder dan 3 kilo

(AHOJGI-criterium).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

sluiting voor drie maanden.

2 de Constatering:

sluiting voor zes maanden (en - indien bijkomende omstandigheden daartoe aanleiding geven - intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV).

3 de Constatering:

sluiting voor één jaar en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Verkoop van een Grote hoeveelheid softdrugs "categorie 3"; d.w.z. meer dan 3 kilo per persoon per dag

(AHOJGI-criterium).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

sluiting voor zes maanden (en - indien de grens van 3 kilo in extreme mate wordt overschreden dan wel bijkomende omstandigheden daartoe aanleiding geven - intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV).

2 de Constatering:

sluiting voor één jaar en intrekking van de exploitatie-vergunning o.g.v. de APV.

Aanwezigheid van een niet-Ingezetene van Nederland in de coffeeshop

(AHOJGI-criterium).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

bestuurlijke waarschuwing.

2 de Constatering:

sluiting voor drie maanden.

3 de Constatering:

sluiting voor zes maanden en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Verkoop aan een niet-Ingezetene van Nederland

(AHOJGI-criterium).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

bestuurlijke waarschuwing.

2 de Constatering:

sluiting voor drie maanden.

3 de Constatering:

sluiting voor zes maanden en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Aanwezigheid van een handelsvoorraad softdrugs groter dan 500 gram, maar kleiner dan 5 kilo

(NB: De Lokale Driehoek Arnhem heeft de maximale handelsvoorraad bepaald op 500 gram).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

bestuurlijke waarschuwing.

2 de Constatering:

sluiting voor drie maanden.

3 de Constatering:

sluiting voor zes maanden en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Aanwezigheid van een handelsvoorraad softdrugs groter dan 5 kilo.

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM.

1 ste Constatering:

sluiting voor drie maanden.

2 de Constatering:

sluiting voor zes maanden (en - indien de grens van 5 kilo in extreme mate wordt overschreden dan wel bijkomende omstandigheden daartoe aanleiding geven - intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV).

3 de Constatering:

sluiting voor één jaar en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Afwezigheid van de beheerder (artikel 2.3.1.11 APV).

Rapport opmaken t.b.v. burgemeester. Vanaf 2deconstatering ook proces-verbaal t.b.v. OM

(strafbaarstelling in artikel 6.1 van de APV).

1 ste Constatering:

bestuurlijke waarschuwing.

2 de Constatering:

sluiting voor drie maanden.

3 de Constatering:

sluiting voor zes maanden en intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV.

Overtreding van een aan de exploitatievergunning verbonden voorschrift, voor zover hiervoor niet reeds benoemd (bijv. overtreding sluitingsuur, verkoop alcohol).

Proces-verbaal opmaken en rapport opmaken t.b.v. burgemeester en OM

(strafbaarstelling in artikel 6.1 van de APV).

1 ste Constatering:

bestuurlijke waarschuwing.

2 de Constatering:

sluiting voor één maand

3 de Constatering:

sluiting voor drie maanden (en - indien bijkomende omstandigheden daartoe aanleiding geven - intrekking van de exploitatievergunning o.g.v. de APV).


Raadsstukken

Gemeente Arnhem Raadsbrief van de burgemeester 01-07-2021 

"Geachte voorzitter en leden,
Met deze raadsbrief informeren wij u over de huidige stand van zaken van de Arnhemse deelname aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. Wij blikken ten eerste terug op de afgelopen ontwikkelingen, vervolgens leest u meer over de stand van zaken in Arnhem.

Op 21 april 2021 namen wij deel aan het bestuurlijk overleg experiment gesloten coffeeshopketen. Dit is een regulier overleg van de ministers met de burgemeesters van de tien deelnemende gemeenten aan het experiment en een van de gremia waar wij hebben gepleit voor biologische verpakkingen van de diverse hennepproducten. De ministers vertelden ons toen nogmaals dat een start van het experiment, voorafgegaan door een overgangsfase, in september of oktober van dit jaar niet haalbaar is.
Tegelijkertijd konden zij op dat moment ook niet met zekerheid zeggen wanneer dit wel het geval is. Daarvoor kent het proces naar dat moment toe nog te veel onzekerheden.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris, de burgemeester."

Raadsvragen PVV Arnhem over mogelijke schadeclaims van coffeeshops bij een mogelijke deelname aan de wietproef 05-06-2019

'Het raadslid Rob Sanders van de fractie van de PVV heeft ons per brief, ingekomen 6 juni 2019, schriftelijk vragen gesteld, op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Arnhem 2018, over mogelijke schadeclaims van coffeeshops. De brief met vragen is als bijlage bij deze reactie gevoegd. Ter beantwoording van de vragen delen wij u het volgende mee:

1. Heeft het college zicht op/verwacht het college eventuele schadevergoedingen die aangevraagd gaan worden?

-Het college heeft geen zicht op eventuele schadevergoedingen die aangevraagd gaan worden.

*Op woensdag 29 mei verschijnt bij Omroep Gelderland het onderstaande artikel: "Alle coffeeshops moeten meedoen als de proef er komt. Coffeeshops die dat niet willen raken de vergunning kwijt, maar kunnen bij de rechter wel een schadevergoeding afdwingen. 'Die kosten zijn voor de gemeente, het ministerie betaalt hier niet aan mee', zei wethouder van financiën Cziesso in Apeldoorn eerder. 'De voorwaarden voor coffeeshophouders zijn ontzettend beperkend. Ik was gisteren nog in Groningen en daar staan ondernemers klaar om claims in te gaan dienen', besluit Bergman."

2. In bovenstaand artikel* geeft de wethouder van Apeldoorn aan dat de kosten van schadevergoedingen door de gemeente betaald moeten gaan worden. Heeft het college enig inzicht welke bedragen met deze schadevergoedingen gemoeid gaan zijn? Uit welk budget gaan deze betaald worden?
-Het college heeft geen zicht op de hoogte van de bedragen die via eventuele schadevergoedingen geclaimd gaan worden. In zijn brief aan uw raad van 25 april 2019 over de Arnhemse aanmelding voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen, heeft de burgemeester als risico benoemd dat het budget voor deelnemende gemeenten vooralsnog onduidelijk is.3. Zijn er nog andere mogelijke financiële tegenvallers bij deze proef te verwachten, is het college bereid hier inzicht in te geven? Zo ja, welke andere tegenvallers verwacht het college?
-Ja, in zijn brief van 25 april 2019 over de Arnhemse aanmelding voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen, heeft de burgemeester geschreven dat de kosten voor de uitvoering van het experiment naar verwachting substantieel zullen zijn. Daarbij gaat het om kosten voor de benodigde beleidsontwikkeling, de organisatie van extra toezicht en waarschijnlijk ook de juridische procedures'.

Raadsbrief burgemeester Marcouch over deelname aan wietproef 24-06-2020

“Geachte voorzitter en leden,

Per 1 juli 2020 starten wij als gemeente Arnhem met negen andere gemeenten, drie ministeries en 79 coffeeshops de eerste fase van het Experiment gesloten coffeeshopketen. Graag informeer ik u over de stand van zaken.

Na meer dan vier decennia onduidelijkheid over het Nederlandse coffeeshopbeleid mogen vanaf volgend jaar coffeeshops in tien gemeenten legale, door de overheid goedgekeurde cannabis en hennep verkopen voor recreatief gebruik. Het gaat om een proef genaamd 'Wet experiment gesloten coffeeshopketen' (13 november 2019). Door deel te nemen, willen wij bijdragen aan de criminaliteitsbestrijding en het versterken van de volksgezondheid en openbare orde.

In juni 2019 heb ik minister Grapperhaus geïnformeerd over de interesse van Arnhem om deel te nemen aan het wietexperiment. Ik heb de minister toen ook gevraagd Arnhem te registreren als één van de maximaal tien gemeenten die mogen gaan experimenteren met een gesloten coffeeshopketen, die de criminaliteit aan de achterdeur bij de coffeeshops weghoudt. Eind augustus 2019 bleek de gemeente Arnhem geselecteerd om deel te nemen aan de vierjarige proef, voorafgegaan door een jaar voorbereiding en vervolgd met een afbouwperiode van zes maanden. De gemeente Arnhem staat dan ook met naam en toenaam als deelnemende gemeente in de algemene maatregel van bestuur (AMvB).”

Raadsbrief burgemeester Marcouch inzake aanmelding Arnhem voor wietproef 25-04-2019

“Geachte voorzitter en leden,

Graag informeer ik uw raad over de stand van zaken voor onze potentiële deelname aan het experiment voor de gesloten coffeeshopketen. Tot en met 10 juni aanstaande kunnen wij onze interesse kenbaar maken aan de Minister van Justitie en Veiligheid. In deze brief beschrijf ik de actuele stand van zaken

De Minister van Justitie en Veiligheid bericht ik vóór 10 juni of wij interesse hebben. Voor de selectie laat de minister zich adviseren door De adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen (commissie Knottnerus). De keuze volgt naar verwachting in het najaar 2019. Gemeenten die deelnemen, gaan het eerste jaar in de voorbereidingsfase adequaat toezicht opstarten en een handhavingsarrangement voorbereiden met de partners. Relevante verordeningen worden aangepast en beleidsregels herschreven of ontwikkeld. Op dit moment kan de Minister nog niet aangeven wanneer de voorbereidingsfase aanvangt en wanneer het experiment vervolgens feitelijk start. Ik vertrouw erop dat u mij uw interesse en overwegingen als gemeenteraad meegeeft voor dit project, zodat ik voor 10 juni de minister van Justitie en Veiligheid de brief kan schrijven die uw inbreng adequaat weerspiegelt.
- Hoogachtend Ahmed Marcouch”

Berichtgevingen

10-10-2023 De Gelderlander Klarendalse coffeeshop krijgt geen Amsterdame opvolger: investeerder stopt met rechtszaak

De oudste coffeeshop van Klarendal, THC, krijgt op korte termijn geen opvolging. Een Amsterdamse investeerder wilde de zaak overnemen, maar die kreeg daar geen toestemming voor van de Arnhemse burgemeester Marcouch. Daarop stapten de Amsterdammers naar de rechter, maar zij trekken zich nu terug. Meijers opende zijn zaak in 1974 en is daarmee de uitbater van de oudste coffeeshop van klarendal. Hij wilde zijn coffeeshop vanwege ernstige gezondheidsklachten van de hand doen aan een Amsterdamse investeerder, maar burgemeesster Marcouch stak daar een stokje voor. ,,Ze hebben het telkens over een openbare loting, maar daar bestaat momenteel helemaal geen beleid voor. Het is allemaal zo onduidelijk.”

25-08-2023 Cannabisindustrie Burgemeester Arnhem weigert overdracht coffeeshop THC ondanks ernstige ziekte eigenaar

e langst bestaande coffeeshop van de Arnhemse wijk Klarendal, Coffeeshop THC, staat voor een uitdaging in de overdracht van eigendom. De 68-jarige eigenaar, die ernstig ziek is, wenst de zaak over te dragen aan een externe Amsterdamse investeerder. Echter, de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft aangegeven dat hij de overdracht niet zal toestaan, zelfs niet gezien de omstandigheden. Dit besluit is gebaseerd op het beleid van spreiding van coffeeshops en de beperkingen van gedoogverklaringen in de stad berichtte De Gelderlander eerder deze week.

Nieuwe vergunningen worden alleen toegekend aan exploitanten die voldoen aan de afstandscriteria, waaronder een minimumafstand van 350 meter tussen coffeeshops in woonstraten. Het standpunt van de burgemeester is dat deze aanpak de leefbaarheid van de buurt verbetert en de negatieve effecten van concentratie tegengaat.

De gemeente en THC hebben tot maandag om tot een oplossing te komen. Mocht een oplossing uitblijven, zal de rechter naar verwachting twee weken daarna uitspraak doen over de toekomst van Coffeeshop THC en de naleving van het beleid van spreiding van coffeeshops in Arnhem.

19-10-2022 De Gelderlander Coffeeshops Arnhem moeten toezichthouder bij de deur krijgen: 'Wij vinden het onzin'

Bij de ingang van elke coffeeshop in Arnhem moet een toezichthouder komen. Burgemeester Ahmed Marcouch wil zo een einde maken aan bijvoorbeeld gehang bij de deur, fout parkeren en rommel op straat.

19-11-2021 De Gelderlander Marcouch sluit voor het eerst panden met noch in te richten wietkwekerijenBurgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft donderdagmiddag twee hennepkwekerijen zonder wietplanten gesloten. Als eerste burgemeester in de regio maakt Marcouch gebruik van deze nieuwe bevoegdheid in de Opiumwet.

,Een kwekerij in werking brengt gevaar voor de brand, ontploffing en wateroverlast met zich mee. Maar dat niet alleen. De omgeving van een drugspand of hennepkwekerij trekt drugsdealers aan", zegt Marcouch.

Hij merkt vaak dat bewoners die een hennepkwekerij beginnen de consequenties van hun daden niet kunnen overzien. ,,Sommige hebben schulden, anderen denken met één of twee oogsten een extra centje te verdienen. Het probleem is dat het daar vaak niet bij blijft. Het gaat om criminelen die de oogst stelen, waarna ze de kwekers chanteren.

02-07-2021 Coffeeshopbond Start wietproef voor onbepaalde tijd uitgesteld

In zijn vijf pagina’s tellende brief, met als onderwerp ‘Arnhemse deelname aan het wietexperiment’, noemt Marcouch twee momenten in april. Op 16 april informeerden de ministers de Tweede Kamer over de voortgang van de wietproef. ‘De ministers gaven aan dat uit de teeltplannen en gesprekken met de ingelote telers bleek dat telers een langere voorbereidingstijd nodig hebben dan de eerder genoemde zes maanden’, schrijft Marcouch. ‘Zij wilden na aanwijzing van de telers opnieuw een voorlopig startmoment bepalen. Dat was voor hen het moment waarop naar verwachting de kwaliteit en diversiteit van de door de aangewezen telers geteelde hennep en/of hasj voldoende zou zijn.’

Op 21 april vond een bestuurlijk overleg plaats over de wietproef, waaraan Marcouch deelnam. Marcouch: ‘Dit is een regulier overleg van de ministers met de burgemeesters van de tien deelnemende gemeenten aan het experiment (…). De ministers vertelden ons toen nogmaals dat een start van het experiment, voorafgegaan door een overgangsfase, in september of oktober van dit jaar niet haalbaar is. Tegelijkertijd konden zij op dat moment ook niet met zekerheid zeggen wanneer dit wel het geval is. Daarvoor kent het proces naar dat moment toe nog te veel onzekerheden.’

14-01-2021 De nieuwsredactie Duurzame verpakkingen geen regel voor wietexperiment  

Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch pleit voor milieuvriendelijke wietzakjes. Duurzame wietzakjes zijn nog niet meegenomen in de huidige regelgeving van het zogeheten wietexperiment. Hij hoopt dat hij nieuwe regels voor duurzame softdrugs verpakkingen ingevoerd kan krijgen.

Er zijn al duurzame wietzakjes, gemaakt van pergamijn, verkrijgbaar. Pergamijn bestaat uit recyclebare materialen en is volledig composteerbaar. Bij de groothandel  kunnen coffeeshops deze duurzame zakjes kopen. Vorige week nog heeft de groothandel miljoenen zakjes verkocht aan coffeeshops in Amsterdam. Een nadeel van de duurzame wietzakjes is dat ze niet waterdicht zijn. In Amsterdam zal het niet meer lang duren voordat de nieuwe zakjes verkocht gaan worden. “Waarschijnlijk zwerven de eerste duurzame zakjes binnenkort op straat in Amsterdam.”

10-09-2020 de Gelderlander Raad van State sluit coffeeshop Penguin definitief 

De Arnhemse eigenaar van coffeeshop Pinguin is vergeefs naar de Raad van State gestapt om zijn zaak aan de Hommelseweg in Arnhem na ruim twee jaar weer open te krijgen. De coffeeshop werd in 2016 gesloten omdat er sprake zou zijn van schijnbeheer. Dat wil zeggen dat er andere mensen aan de touwtjes trokken dan op de vergunning stond. De eigenaar beweerde in maart tijdens de Raad van State-zitting over deze kwestie dat een oud-inkoper van softdrugs met een criminele achtergrond op staande voet was ontslagen. De man werd ervan verdacht dat hij een half miljoen euro crimineel geld zou hebben witgewassen.

03-03-2020 DG Vernieuwde Arnhemse coffeeshop wil niet meer stiekem zijn: 'Upstairs is een gewone horecazaak'.

Coffeeshop Upstairs is vernieuwd. Op zo’n manier, dat passanten even twee keer met hun ogen knipperen om te zien of de nieuwe zaak in de Arnhemse Beekstraat écht een coffeeshop is. Een rode loper en grote open ramen, binnen een toonbank als ware het een snackbar. ,,We zijn gewoon een horecazaak’’

03-09-2019 DG Arnhemse coffeeshophouders in shock over proef met 'staatswiet'

"Je krijgt eenheidsworst, elf coffeeshops die allemaal dezelfde legale wiet gaanverkopen’’, zegt een Arnhemse coffeeshophouder. ,,De wiet en hasj die de klanten niet meer kunnen krijgen, kopen ze dan in een andere stad of illegaal op straat.”

30-08-2019 Omroep Gelderland Wietproef in Gelderland: wat zijn de gevolgen voor...

Politie, burgemeester, coffeeshophouder, consument en teler 

28-08-2019 AD Arnhem hoopt vurig op staatswiet

Marcouch is voorstander van de wietproef: ,,De gedoogsituatie in Nederland is schizofreen: coffeeshophouders staan door de illegale aanvoer noodgedwongen met één been in de misdaad. We moeten leren van de situatie in Canada. Misschien zal ook hier de misdaad niet direct verminderen. Het wordt hard werken. Dus dit moet je niet romantiseren.’’

In Arnhem wordt elke week wel een hennepkwekerij opgerold, weet hij. ,,Ik hoop dat de resultaten van het experiment positief uitpakken en dat we politiecapaciteit vrijspelen. Denk ook aan de gebruikers. Die krijgen nu de kans een geheel legaal product te kopen.”

Omroep Gelderland 28-08-2019 Arnhem en Nijmegen doen mee aan de wietproef 

07-06-2019 Omroep Gelderland Doet jouw gemeente mee met de wietproef?

"Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Harderwijk en Tiel gaan zich aanmelden als kandidaat voor de wietproef. Tot uiterlijk 10 juni kunnen gemeenten hun belangstelling om te experimenteren met legale wiet kenbaar maken bij het Rijk. Landelijk worden er tien gemeenten uitgepikt die de proef mogen gaan doen."

Doet jouw gemeente mee met de wietproef? Bekijk hier of jouw gemeente (in de provincie Gelderland) zich aanmeldt.

05-11-2013 Omroep Gelderland Plan voor legale wietteelt Arnhem

In navolging van gemeenten als Eindhoven en Rotterdam moet ook de gemeente Arnhem komen met een plan voor de legale kweek van wiet om de eigen coffeeshops te bevoorraden. Dat stellen D66, SP en GroenLinks in Arnhem.

De partijen willen zo iets doen aan wat zij noemen 'de achilleshiel van het gedoogbeleid'. In Nederland mag wiet worden verkocht, maar de kweek en de levering aan de shops is illegaal.

Door als gemeente zelf te kweken worden criminaliteit en de vaak risicovolle thuisteelt aangepakt. Ook is er controle op de kwaliteit.

De partijen willen dat in Arnhem een proef wordt gehouden naar een voorstel van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Die stelde eerder voor om als gemeente een stichting op te richten die de teelt van softdrugs organiseert en zorgt dat de wiet bij de shops komt. In het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigers van onder meer gemeente, coffeeshophouders en verslavingszorg.

De Arnhemse partijen gaan de komende tijd in gesprek met de coffeeshophouders om steun te zoeken voor hun plan. Als die er is zou de Arnhemse proef in 2014 moeten beginnen. 

Lokaal beleid Arnhem

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600