Experiment Utrecht

 

Start overgangsfase wietexperiment Q1 2024, toevoeging elfde gemeente Cannabisindustrie 05-12-2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht heeft besloten, ondanks eerdere interesse vanuit het college en de gemeenteraad, zich niet te melden voor het Experiment gesloten coffeeshopketen.

Utrecht stopt met wietproef: experiment komt te snel, en te weinig draagvlak onder coffeeshops in de Stad (NOS 6 juli 2022)

Na meer dan drie jaar is de kogel door de kerk: er komt geen wietproef in de stad Utrecht. Dat blijkt uit een nieuwe raadsbrief. Er is volgens de gemeente niet genoeg animo onder coffeeshops in de stad om de deadline van het Rijk te halen.

Het idee achter de wietproef was om tot een systeem te komen waarbij de teelt en verkoop van wiet gereguleerd zou zijn. Daarmee zou een einde komen aan het huidige gedoogbeleid waarbij de verkoop van marijuana, onder bepaalde omstandigheden, toegestaan is maar de teelt illegaal blijft.

In 2019 meldde de gemeente zich aan voor de landelijke wietproef. De stad werd toen afgewezen omdat niet alle coffeeshops wilden meedoen en dat was wel een eis van het Rijk. De ondernemers hebben nu nog steeds dezelfde zorgen als toen. Zo zetten ze vraagtekens bij de noodzaak van deelname van alle coffeeshops en willen ze hun eigen producten blijven verkopen naast de door de overheid gekweekte wiet. De coffeeshops pleitten ook voor een regeling om financiële verliezen op te vangen en opperden om als gemeente later in te stromen in de proef 'als de eerste kinderziektes zijn overwonnen'

Raadsbrief afzien van deelname aan experiment gesloten coffeeshopketen Wethouder Eerenburg 05-07-2022

"Nu dit draagvlak onder coffeeshophouders ontbreekt hebben wij, ondanks interesse vanuit het college en raad, ons niet aan te melden voor het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen. Wel blijven wij in gesprek met het Rijk over ruimte voor regulering en andere innovaties in het landelijke drugsbeleid.

 

Beantwoording van de schriftelijke raadsvragen (1 februari 2022)

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2021 nummer 310 van raadslid Wiegant (SP) van 21 december 2021 over Landelijk Wietexperiment. (...)

Vraag 1

Uit contacten met de sector hoort de SP dat burgemeester Dijksma tot dusverre geen gesprekken met de eigenaars van de coffeeshops heeft gevoerd, ondanks dat haar voorganger dit met enige regelmaat deed. Is dit correct? En zo ja, wat is hier de reden van?

Antwoord 1

Er is meerdere keren ambtelijk contact geweest naar aanleiding van het experiment gesloten coffeeshopketen omdat de coffeeshophouders hierin een belangrijke gesprekspartner zijn. Op 26 januari jl. is er ook een bestuurlijk overleg geweest met de burgemeester en wethouder Eerenberg en de coffeeshophouders, waarbij vrijwel alle ondernemers aanwezig waren. Onder andere door Corona heeft er niet eerder een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In het overleg van eind januari hebben we afgesproken om periodiek te overleggen met de coffeeshophouders.

Vraag 2

Is het college het met de SP eens dat de eigenaars van de Utrechtse coffeeshops een onontbeerlijke gesprekspartner zijn als het gaat om eventueel meedoen met het landelijke wietexperiment?

Antwoord 2

Zie antwoord 1

Vraag 3

Is het college het met de SP eens dat het aansluiten bij het landelijke wietexperiment alleen door kan gaan als alle coffeeshops in Utrecht hier achter staan?

Antwoord 3

Het belangrijkste doel van het experiment gesloten coffeeshopketen is om te onderzoeken hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis en hasj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kan worden geleverd. Het ministerie heeft verschillende voorwaarden gesteld voor deelname, waaronder verplichte deelname van alle coffeeshops, maar het experiment bevindt zich nog (inmiddels ruim 2 jaar) in de voorbereidingsfase. In overleg met de coffeeshophouders inventariseren we onder welke voorwaarden de coffeeshophouders in Utrecht willen deelnemen.

Vraag 4

Is het college het met de SP eens dat het aansluiten bij het landelijke wietexperiment alleen kan als de voorwaarden significant veranderd worden? Zo ja, welke voorwaarden betreft dit?

Antwoord 4

Naar aanleiding van het regeerakkoord zijn we in gesprek met het ministerie over deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen, dit op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Wij zijn met de coffeeshophouders in gesprek over de voorwaarden en dit nemen we mee in de gesprekken met het ministerie.

Vraag 5

Ziet het college kans dat het Rijk de voorwaarden voor het experiment op deze punten zal aanpassen zodat aan de Utrechtse zorgen wordt tegemoetgekomen? Wordt hier actief voor gelobbyd?

Antwoord 5

Zie antwoord op vraag 3 en 4.

Vraag 6

Is het college het met de SP eens dat deelname van Utrecht aan het landelijk wietexperiment door de Raad moet worden geaccordeerd?

Antwoord 6

Wij vinden het belangrijk dat de raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen van deelname aan het wietexperiment. Wij willen de raad actief betrekken bij deelname aan het experiment. Als het tot aanmelding komt zullen wij de raad hier voorafgaand over laten besluiten (conform motie M496 Deelnemen aan het wietexperiment).

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht

Fragment Burgemeester Dijksma (over de moties 495 en 496). Start 2:44:50. Einde 2:49:05

Agendapunt: 21. Raadsvoorstel Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden': tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit

M496 Deelnemen aan het wietexperiment.

Indieners: Assen, H. (Hester) (PvdA) - Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht) - Corler, P.H. van (Peter) (GroenLinks) - Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren) - Koning, M.A. (Maarten) (D66) - Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD) - Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter) - Wiegant, R. (Ruurt) (SP)

Portefeuillehouder: Burgemeester Dijksma
Beleidsveld: Openbare Orde en Veiligheid

Status: Motie ingetrokken en overgenomen 

Stemagenda raad 23-12-2021 23:15 - 01:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)  

M495 Lobby voor een progressiever, realistischer drugsbeleid - AANGENOMEN 

Ingediend door:
• Maarten Koning, D66
• Peter van Corler, GroenLinks
• Tessa Sturkenboom, Student & Starter
• Ruurt Wiegant, SP
• Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
• Hester Assen, PvdA

Bijlagen

SV 2021 nr. 310 Landelijk Wietexperiment (met antwoord) Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) Wiegant, R. (Ruurt) (SP), 21 december 2021 

Agenda
Vragenuur - donderdag 10 juni 2021 17:00
Bijlagen

 
 

Wietexperiment Raadsinformatiebijeenkomst - donderdag 13 juni 2019 11:30
Toelichting
Tijd: 11...
Deze motie roept op Utrecht aan te melden voor het landelijke wietexperiment (‘wet experiment gesloten coffeeshopketen’)...
In het licht van de uitvoering van motie 162 door het college en de recent gepubliceerde spelregels van het experiment (zie hier), willen de agenderende fracties van de Utrechtse coffeeshophouders, de gemeente (VGZ en Veiligheid), politie/handhaving en andere belanghebbenden (en/of waar waardevol experts) horen hoe zij tegen Utrechtse deelname aankijken en wat hierin aandachtspunten voor hen zijn
Bijlagen
 
Agenda
Raadsinformatiebijeenkomst - donderdag 13 juni 2019 11:30
Toelichting
Tijd: 11...
Deze motie roept op Utrecht aan te melden voor het landelijke wietexperiment (‘wet experiment gesloten coffeeshopketen’)...
Bijlagen
 
Mondelinge Vragen nr... 2 van Sander van Waveren, mede ingediend door Rachel Streefland (CU), Queeny Rajkowski (VVD), Heleen de Boer (GroenLinks), Has Bakker (D66), David Bosch (PVV), Mahmut Sungur (DENK), Cees Bos (SBU), Bülent Isik (PvdA), Maarten van Heuven (PvdD), Ruurd Wiegant (SP) over 'pas op de plaats voor coffeeshop Overvecht'.
Agenda
Vragenuur - donderdag 31 januari 2019 17:00
Bijlagen
 
 
 

 

 

 
Agenda
Commissie Mens en Samenleving - dinsdag 17 november 2015 20:00
Toelichting
Wethouder Kreijkamp en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt.De fracties zouden in de bespreking graag de uitkomsten van de ronde tafel/expertmeeting op 3 november met coffeeshop ondernemers meenemen (dat wil zeggen dat wij deze brief graag willen agenderen ná 3 november).Tijdens de commissie gaan de fracties graag met het college en andere fracties in gesprek over de in de brief geschetste maatregelen om vraag en aanbod meer met elkaar in overeenstemming te brengen, gelinkt aan de zaken waar coffeeshopondernemers tegenaan lopen bij het dagelijks runnen van hun onderneming, waar de (lokale en landelijke) regelgeving bijt en welke invloed dat heeft op de omgeving.
Bijlagen
 
Agenda
Gemeenteraad - donderdag 21 mei 2015 19:30
Bijlagen
 
Agenda
Gemeenteraad - donderdag 21 mei 2015 19:30
Bijlagen
 
Agenda
Commissie Mens en Samenleving - dinsdag 20 januari 2015 20:00
Toelichting
Geagendeerd door mevrouw Rajkowski (VVD), mevrouw Haage (PvdA) en mevrouw Metaal (CDA):...
  • De fractie van de VVD is verheugd te lezen dat de gemeente druk bezig is om een drive in te realiseren en wil graag in gesprek over de mogelijkheden van een coffeeshop drive in en hoe wij hier als gemeente ruimte voor kunnen geven...
  • De fractie van de PvdA bespreekt graag met het college en de overige raadsfracties de voortgang in de initiatieven rondom nieuwe coffeeshops...
    Volgens de PvdA is het nodig om tot een diverser aanbod van coffeeshops te komen...
  • De fractie van het CDA wil graag in gesprek met college en andere partijen over de vertraging die het project voor een coffeeshop aan de rand van de stad lijkt op te lopen en hoe we daar als gemeente ruimte voor kunnen geven...
Bijlagen
 
 

 

 
Agenda
Commissie Mens en Samenleving - dinsdag 30 oktober 2012 14:00
Bijlagen
 
Agenda
Commissie Mens en Samenleving - maandag 17 september 2012 00:00
Bijlagen
 
Agenda
Commissie Mens en Samenleving - dinsdag 7 februari 2012 00:00
Bijlagen
 
Agenda
Commissie Mens en Samenleving - dinsdag 7 februari 2012 00:00
Bijlagen
 

Lokaal beleid Utrecht

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600