Zelfvoorzienende thuiskweek Tilburg

Brief burgemeester Weterings in kader van convenant Tilburg (via gemeente site raad Utrecht 11-04-2023)

Brief Weterings naar Tilburgse gemeenteraad iz medicinale thuiskweek 07-03-2023

Tilburgers mogen op voorschrift van arts medicinale cannabis blijven kweken Cannabisindustrie 23-11-2022

  • Alle Tilburgers met een voorschrift van een arts kunnen een brief van de burgemeester krijgen als waarborg, met telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is.
  • Lidmaatschap van Stichting PGMCG is niet nodig.
  • Per persoon mogen 5 planten worden geteeld.
  • Als 2 mensen met artsenvoorschrift in 1 huishouden wonen, mogen ze maximaal 10 planten telen
  • De burgemeester zal er nogmaals bij de woningbouwverenigingen op aandringen deze groep ongemoeid te laten.

Verder wordt er niet gerept over binnen of buitenkweek, dus ook binnenteelt is toegestaan.

Bravo! Tilburgse burgemeesterstaat pal voor medicinale thuistelers Cnnbs 22-11-2022

Elke Tilburger met een doktersvoorschrift voor medicinale cannabis kan bij de gemeente een brief krijgen van de burgemeester. Daarin staat dat je wiet kweekt voor medicinaal gebruik, binnen de gestelde voorwaarden. Er staat een telefoonnummer in dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Als er politie aan de deur staat, kunnen ze dit nummer bellen en afzien van inbeslagname. Het maximum van vijf planten blijft gehandhaafd, maar, zei Weterings ‘als je met twee personen in een huis woont die het nodig hebben mogen het er ook tien zijn’

Bravo, burgemeester. Dat maar veel collega’s dit voorbeeld mogen volgen.

Marjan en Serge kunnen hun eigen wiet blijven kweken zodat ze niet ziek worden Omroep Brabant 21-11-2022

Vijf wietplantjes per persoon zorgen ervoor dat Marian Hutten en Serge de Bruijn uit Tilburg op de been blijven. Ze hebben van de gemeente toestemming om zelf hun medicinale wiet te kweken. Maar de gemeente dreigt die toestemming in te trekken. 

Maandagavond liet burgemeester Weterings weten dat hij een extra zekerheid inbouwt voor de medicinale cannabis gebruiker. Iedereen die wiet gebruikt op doktersvoorschrift kan een brief van de burgemeester krijgen waarin staat dat er met toestemming geteeld wordt. Samen met de doktersverklaring moet dat voldoende waarborg zijn dat de politie of woningbouwvereniging het huis niet binnenvalt voor vijf planten.

21 november raadsbijeenkomst medicinaal cannabis convenant PGMCG 11-10-2022

De agendacommissie van de Tilburgse gemeenteraad heeft gisteren besloten dat er op maandag 21 november van 20:30 tot 22:30 uur een gecombineerde informatie- en debatbijeenkomst zal plaatsvinden ter opvolging van de bijeenkomst 10 oktober jl:

Agendapunt 9D (archiefstream 21-11-2022 vanaf 20.30)

Stelling: 'Het is niet terecht dat de gemeente de voorwaarden waaronder de deelnemers van de Stichting PGMCG hun eigen medicinale cannabis konden kweken (max. 5 planten) zo maar terzijde heeft geschoven en dat daardoor deze kwetsbare Tilburgers in de problemen komen en veel angst en stress ervaren. Dit alles terwijl dit experiment prima verliep tot tevredenheid van de deelnemers'.
• Voorzitter geeft debatvraag aan
• Inleiding debat door SP | Helma Oostelbos
• Ruimte voor het uitwisselen van argumenten, vragen stellen en het beantwoorden van vragen door de portefeuillehouder. Via de interruptiemicrofoons.
• Voorzitter benoemt conclusies, antwoorden en eventuele toezegging

Informatiedebat gemeenteraad op verzoek van SP Tilburg inzake opschorten convenant thuiskweek medicinale cannabis (10-10-2022 zie raadszaal 2 vanaf 16.00 uur).

In de raadsvergadering van 18 juli jl. heeft raadslid Oostelbos (SP) de motie actueel: Handhaven van de afspraken inzake thuiskweek medicinale cannabis van de leden van de Stichting PGMCG ingediend. Het college werd daarin verzocht, nadat de uitspraak van de voorzieningenrechter in een procedure aangespannen door de bestuursleden van de Stichting PGMCG is geweest, een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad van Tilburg te organiseren waarbij een toelichting wordt gegeven op het proces tot dan toe gevolgd. Burgemeester Weterings heeft daarop toegezegd bereid te zijn in het najaar een informatiebijeenkomst te organiseren en er is tevens een Power Point presentatie gegeven.

Zie ook eerder gestelde raadsvragen over dit onderwerp.

Doel: De raad informeren over het tot nu toe gevolgde proces inzake de afspraken met de stichting PGMCG omtrent de thuiskweek van medicinale cannabis en belanghebbenden de gelegenheid geven in te spreken

Bezwaar PGMCG tegen opschorten Tilburgs kweekconvenant afgewezen Cannabisindustrie 03-08-2022

De stichting had bezwaar gemaakt tegen de brief van de burgemeester van 12 mei 2022, waarin staat dat hij geen redenen ziet om af te wijken van de regeling dat in het geval van het telen van maximaal 5 cannabisplanten voor medicinaal gebruik niet bestuursrechtelijk wordt gehandhaafd.

In de toelichting valt te lezen dat de intrekking van een gedoogbeslissing niet kan worden aangemerkt als een voor beroep vatbaar besluit in de zin van van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB).

Thuiskweek medicinale thuiskweek Tilburg mag niet meer. ‘Patienten zijn terug bij af’ BD 25-06-2022

Zieke inwoners die op doktersvoorschrift medicinale cannabis gebruikten, mochten in Tilburg jarenlang met toestemming thuis vijf hennepplanten hebben. Daar had oud-burgemeester Noordanus mee ingestemd. Zijn opvolger Weterings zet een streep door die afspraak. Advocaat: “Patiënten zijn nu vogelvrij.”

Het beëindigen van de afspraken komt als een donderslag bij heldere hemel en heeft grote gevolgen voor de groep van ruim dertig patiënten die zijn aangesloten bij stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG), zegt hun advocaat Barbalique Peters. ,,Dit is heel ernstig, deze zieke mensen zijn terug bij af. We spreken over medicatie voor een hele groep patiënten, die nu is overgeleverd aan de willekeur van politieagenten, de woningbouwcorporatie of de burgemeester.”

Raadsvragen SP en D66 (31-05-2022)

Op 12 mei 2022 hebben alle leden van de Stichting een brief ontvangen waarin namens de burgemeester werd medegedeeld dat de afspraken met burgemeester Noordanus, zoals gemaakt op 16 september 2016 , niet langer gelden De burgemeester stelt dat o.g.v. de evaluatie, in het vervolg enkel het reguliere landelijke Damocles beleid geldt voor de leden van de Stichting PGMCG zoals bepaald in artikel 13b Opiumwet.
De burgemeester stemt niet langer af met de het OM, Politie en woningbouwvereniging. Het OM, Politie en Woningcorporaties kunnen vanaf nu een eigen afwegingen maken met betrekking tot het wel of niet optreden bij het aantreffen van 5 planten of minder. Patiënten kunnen weer strafrechtelijk vervolgd worden en de huurwoning uitgezet worden. Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wat was de aanleiding voor de evaluatie?
2. Is de evaluatie besproken met de Stichting PGMCG ?
3. Zo nee waarom niet?
4. Waarom is de door Burgemeester Noordanus, onder voorwaarden verleende toestemming m.b.t. het telen van maximaal vijf hennepplanten voor medicinale cannabis ingetrokken nu alle leden van de Stichting aan de voorwaarden voldoen en tevreden zijn over de werkzaamheden van de Stichting?
5. Kent het college de brief aan de Raad van 12 oktober 2016?
6. Waarop baseert het college de opmerking dat het lid worden van de stichting geen voorwaarde was voor het telen van medicinale cannabis nu burgemeester Noordanus in de brief van 12 oktober 20216 als voorwaarde voor de toestemming stelt dat patiënten een convenant moeten tekenen met Stichting PGMCG.
7. Betekent dit dat patiënten die nu middels deze eerder verleende “toestemming onder voorwaarden” maximaal vijf hennepplanten telen voor eigen gebruik op voorwaarde van een medische verklaring van een BIG geregistreerde zorgverlener, en lidmaatschap van de Stichting PGMCG nu weer strafrechtelijk vervolgd kunnen worden of hun huis uitgezet kunnen worden?
8. Wat zijn de alternatieve mogelijkheden voor deze, vaak zwaar zieke, patiënten die enkel baat hebben bij het thuiskweken van medicinale cannabis omdat het hen helpt bij o.a. pijn, spierkrampen, spiertrekkingen bij MS, maar ook bij misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker.
9. Heeft het college overleg gehad met de artsen/behandelaars van deze patiënten c.q. onderzoek gedaan naar de medische gevolgen voor de gezondheid, nu het intrekken van de afspraken en toestemming betekent dat deze patiënten niet langer de voor hen, door de arts geadviseerde noodzakelijke medicatie, te weten medicinale cannabis zelf kunnen kweken?
10. De namen en adressen van deze patiënten die thuis medicinale cannabis kweken zijn bekend bij het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Tilburg. Dit was een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toestemming om medicinale cannabis thuis te kweken. Kan het college zich voorstellen dat naast onrust over het stopzetten van de gemaakte afspraken, de registratie van de lijst met namen en adressen bij de afdeling veiligheid en mogelijk politie/ OM en woningcorporaties, eveneens voor grote onrust zorgt bij deze groep patiënten. Wat gaat het college hieraan doen?
11. Met welke afdelingen van de gemeente / instanties worden de persoonsgegevens van deze patiënten gedeeld en hoe waarborgt de gemeente Tilburg de privacy van deze patiënten.

Mondelinge raadsvraag 13-06-2016: ‘De heer Van den Hoven (LST) is groot voorstander van het ook goed regelen van de achterdeur. Vorige maand heeft de Tilburgse stichting die strijdt voor kleinschalige thuisteelt verzocht om het maken van een afspraak met het college, maar dat is tot nog toe niet gebeurd. Tilburg kan een signaal afgeven door werkelijk iets gaan te doen. Tegen die stichting kan gezegd worden dat er wat geregeld wordt in plaats van geen reactie geven.De voorzitter bevestigt dat en vindt die gang van zaken slordig, hetgeen hij zichzelf aanrekent. Hij zal met spoed zorgen dat die stichting bij hem aan tafel komt’.

Medicinale thuiskweek PGMCG (Patienten groep medicinaal cannabis gebruikers)

Brief Burgemeester Noordanus aan Marian Hutten van de PGMCG 12-09-2016:

Geachte mevrouw Hutten,

Naar aanleiding van ons gesprek op 27 juni jl. waarin we hebben gesproken over het telen van medicinale cannabis bericht ik u het volgende.

Op de eerste plaats mijn excuses voor de late beantwoording. De vertraging had te maken met overleg met het Openbaar Ministerie en de Lokale Driehoek. Naast de politieke aandacht voor dit onderwerp heb ik ook gezocht naar een strafrechtelijke en bestuursrechtelijk kader voor dit probleem.

Hierbij laat ik u weten dat ik het telen van medicinale cannabis onder strikte voorwaarden, toe zal staan.

Deze voorwaarden zijn als volgt:

− U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen;

− Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn;

− U dient te beschikken over een medische verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik. De verklaring van de BIG-geregistreerdezorgverlener moet ondertekend zijn en zijn voorzien van een dagtekening, waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn;

− U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning;

− U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteitsvoorziening voor wat betreft de lamp (en) die u voor deze planten gebruikt;

− De cannabis strikt voor eigen gebruik is;

− Verkoop aan derden niet is toegestaan;

− Beroeps -of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan;

− De teler moet meerderjarig zijn.

Mocht bij controle blijken dat u aan een van deze voorwaarden niet voldoet, ben ik genoodzaakt de politie in te schakelen.

Daarnaast kan ik, bij overschrijding van bovenstaande voorwaarden, mij beraden op passende bestuursrechtelijke sancties

Zoals aangegeven heb ik bovenstaande lijn afgestemd met de leden van de Lokale Driehoek (Openbaar Ministerie en Politie).

Lokaal beleid Tilburg

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600