Coffeeshopbeleid Tilburg

Lijst van burgemeesters

Theo Weterings (VVD)          28-11-2017 – heden
Peter Noordanus (PvdA)      16-07-2010 – 29-09-2017
Ivo Opstelten (VVD)              04-11-2009 – 16-07-2010
Ruud Vreeman (PvdA)          28-06-2004 - 04-11-2004
Johan Stekelenburg (PvdA) 01-07-1997 – 22-09-2003

Coffeeshop Toermalijn , Coffeeshop Crackers , Coffeeshop de Muze , Coffeeshop Pasja , Coffeeshop Shiva , Coffeeshop Level , Coffeeshop Maximillian , Coffeeshop Africa, Coffeeshop Grass Company , Coffeeshop Ochtendgloren

Tilburg is een van de gemeenten die meedoet aan het experiment gesloten coffeeshopketen - 13 coffeeshops

Nieuwe coffeeshops Tilburg (09-06-2023)
Er komen 2 nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg, waarmee er 13 in totaal zullen zijn . Na een openbare loting door een notaris op donderdag 8 juni is bepaald welke 2 ondernemers een aanvraag voor een horecavergunning voor een coffeeshop mogen indienen bij de gemeente. Het gaat om locaties in Tilburg Noord en Berkel-Enschot.

Coffeeshopbeleid Tilburg

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Tilburg stamt uit 1992 (Eindnota koffieshop-problematiek) en is aan vervanging toe. Dit nieuwe coffeeshopbeleid zal hierna worden aangeduid als het 'Coffeeshopbeleid Tilburg 2020' en vervangt het voormalige Tilburgse beleid rondom coffeeshops.

Het Nederlands drugsbeleid richt zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker voor zover leidend tot gezondheids- en sociale schade, en eveneens op het voorkomen en verminderen van de schade die aan het gebruik van, de productie van en de handel in drugs is verbonden.

In de Opiumwet en het Nederlandse drugsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen softdrugs -en harddrugs. Harddrugs zijn op lijst I geplaatst als stoffen met een onaanvaardbaar risico (voor de volksgezondheid). Op lijst II staan onder andere cannabisproducten die als softdrugs worden aangemerkt.

Zowel landelijk als lokaal wordt beoogd dat:

  • De markt voor softdrugs wordt gescheiden van de markt voor harddrugs;
  • Overlast en verstoring van de openbare orde zoveel mogelijk wordt beperkt en beheersbaar blijft;
  • Gezondheidsrisico's worden beperkt, met name voor jongeren, door middel van preventie en voorlichting.

Omdat softdrugs minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan harddrugs, gelden hiervoor soms andere regels. Coffeeshops kunnen onder strenge voorwaarden en conform de richtlijnen, vertaald in de AHOJG(I)-criteria1, cannabis (wiet en hasj) verkopen. Zij worden daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd. Dit is de essentie van het gedoogbeleid.

Handhavingsmatrix

Uitgangspunten van het handhavingsbeleid voor coffeeshops zijn: Indien een coffeeshop zich niet houdt aan de AHOJG(I)-plus criteria wordt er bestuursrechtelijk handhavend opgetreden.

Er wordt gekozen voor het toepassen van bestuursdwang in de vorm van sluiting van de inrichting.
2. Van de exploitant wordt extra inspanning verwacht op de volgende aspecten (zogenoemde ‘geprioriteerde criteria’):· De exploitant dient er voor zorg te dragen, dat er in de inrichting geen drugshandel ten aanzien van harddrugs plaatsvindt (H-criterium);
· Voorts dient de exploitant er voor zorg te dragen, dat er in de inrichting geen drugshandel aan en/of het toelaten van een persoon in de inrichting, die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, plaatsvindt (J-criterium);
· De exploitant dient er zorg voor te dragen dat in en nabij de inrichting geen parkeeroverlast, geluidsoverlast, vervuiling en/of sociale onveiligheid wordt veroorzaakt (O-criterium).De coffeeshops worden op een regelmatige basis onaangekondigd gecontroleerd door de politie en de gemeente op naleving van de AHOJG(I)-pluscriteria en de overige hierboven genoemde criteria en voorwaarden. De coffeeshops dienen voor deze personen vrij toegankelijk te zijn.

De sluitingstermijn wordt afhankelijk gesteld van de ernst van de geconstateerde omstandigheden, maar in ieder geval geldt het volgende handhavingsarrangement. Coffeeshops worden gesloten in de volgende gevallen:
- harddrugs in coffeeshops Bij constatering van handel in of aanwezigheid van harddrugs in de coffeeshop of daarbij behorende erven wordt de coffeeshop bij een 1ste overtreding voor 12 maanden gesloten. Bij een tweede constatering binnen twee jaar na de eerste overtreding wordt de coffeeshop voor onbepaalde tijd gesloten en buiten het gedoogbeleid geplaatst. Om de bekendheid weg te nemen dat ter plaatse harddrugs verkrijgbaar was, is een periode van minimaal één jaar sluiting noodzakelijk.

In (gedoogde) coffeeshop: handel in of aanwezigheid van harddrugs (H-criterium).

1 ste constatering: 12 maanden sluiting
2 de constatering: sluiting voor onbepaalde tijd en buiten het gedoogbeleid plaatsen van de coffeeshop

Bij constatering van overtreding van de gedoogvoorwaarden wordt een coffeeshop gesloten in de navolgende gevallen:

a. Affichering- en Overlast (A -en O-criteria)
-Bij een 1ste constatering, sluiting voor de duur van 1 maand.
-Bij een 2de constatering binnen twee jaar na de eerste constatering, sluiting voor de duur van 3 maanden.
-Bij een 3de constatering binnen twee jaar na de tweede constatering, sluiting voor de duur van 6 maanden.
-Bij een 4de overtreding binnen twee jaar na de derde constatering, sluiting voor onbepaalde tijd;

b. Grote hoeveelheden (G-criterium):
-Bij een 1ste constatering, een bestuurlijke waarschuwing.
-Bij een 2de constatering binnen twee jaar na de eerste constatering, sluiting van 3 maanden.
-Bij een 3de constatering binnen twee jaar na de tweede constatering, sluiting van 12 maanden.
-Bij een 4de constatering binnen twee jaar na de derde constatering, sluiting voor onbepaalde tijd;

c. Jeugdigen (J-criterium):
-Bij een 1ste constatering, sluiting voor de duur van 6 maanden.
-Bij een 2de constatering, binnen twee jaar na de eerste constatering, sluiting van 12 maanden.
-Bij een 3de constatering, sluiting voor onbepaalde tijd en buiten het gedoogbeleid plaatsen van de coffeeshop.

Overtreding A- en O-criteria.
1 ste constatering: 1 maand sluiting
2 de constatering: 3 maanden sluiting
3 de constatering: 6 maanden sluiting
4 de constatering: sluiting voor onbepaalde tijd

Overtreding G-criterium (transactie).
1 ste constatering: bestuurlijke waarschuwing
2 de constatering: 3 maanden sluiting
3 de constatering: 12 maanden sluiting
4 de constatering: sluiting voor onbepaalde tijd

Toelaten van een persoon onder de 18 jaar (J-criterium).
1 ste constatering: 6 maanden sluiting

2 de constatering: 12 maanden sluiting

3 de constatering: sluiting voor onbepaalde tijd en buiten het gedoogbeleid plaatsen van de coffeeshop.

- Aanwezig zijn/verstrekken van en gebruik van alcohol in een coffeeshop (plus-criterium)

Bij een 1ste constatering van het aanwezig zijn/verstrekken van en gebruik van alcohol in een coffeeshop sluiting van 3 maanden.
Bij een 2de constatering binnen twee jaar na de eerste constatering, sluiting van 6 maanden en bij een 3de constatering binnen twee jaar na de tweede constatering, sluiting van de coffeeshop voor een periode van 12 maanden.

Grotere handelsvoorraad dan 500 gram
Bij een 1ste constatering van meer dan 500 gram handelsvoorraad in een coffeeshop volgt een sluiting van maximaal 12 maanden conform staffels (bijlage arrangement)
Bij een 2de constatering binnen twee jaar na de eerste constatering van meer dan 500 gram handelsvoorraad in een coffeeshop volgt een sluiting van maximaal 12 maanden conform staffels (bijlage arrangement) en bij een 3de constatering binnen twee jaar na de tweede constatering van meer dan 500 gram handelsvoorraad in een coffeeshop volgt een sluiting voor onbepaalde tijd en buiten het gedoogbeleid plaatsen van de coffeeshop.

Door de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg en Sport is in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen toegezegd dat zij gaan bekijken of er een voorziening mogelijk is om de maximale handelsvoorraad voor deelnemende coffeeshops te verruimen, zodra de wet-en regelgeving in werking treedt. Vooralsnog is in de amvb geregeld dat de verruiming gaat gelden bij aanvang van de overgangsfase (laatste weken voor de start van de experimenteerfase).

Overtreding meer dan 500 gram handelsvoorraad (handelsvoorraadcriterium) in een coffeeshop.

1 ste constatering: maximaal 12 maanden sluiting conform bijgaande staffels (bijlage 1).
2 de constatering: sluiting van maximaal 12 maanden conform bijgaande staffels (bijlage 1).
3 de constatering: sluiting voor onbepaalde tijd en buiten het gedoogbeleid plaatsen van de coffeeshop.
- Herhaalde overtreding In een coffeeshop wordt nadat is gewaarschuwd of een besluit tot sluiting is genomen, opnieuw gehandeld in strijd met één of meerdere AHOJGI-plus criteria. Een vervolgstap wordt alleen genomen indien de overtreding plaatsvindt binnen 2 jaar na de laatst opgelegde bestuurlijke maatregel in hetzelfde criterium. Tijdens de experimenteerfase van het experiment gesloten coffeeshopketen zal het handhavingsbeleid aangepast worden in overleg en afstemming met de deelnemende gemeenten en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Raadsstukken

Raadsbrief van burgemeester Theo Weterings van 14-10-2021 iz voornemen tot intrekking vergunningen twee coffeeshops.

'Beste raadsleden,
Via deze brief deel ik u mede dat ik opnieuw aan twee coffeeshops in de stad mijn voornemen tot het intrekken van hun vergunningen heb geuit Het betreft The Grass Company aan de Spoorlaan en Ochtendgloren aan de Piusstraat in Tilburg. Dit voornemen doe ik op grond van de wet Bibob en de
artikelen 39 jo 43 van de Algemene Plaatselijke Verordening'.

Raadsbrief 03-03-2020 

'Gelet op de mogelijk toekomstige sluiting van twee coffeeshops en het gegeven dat het huidige coffeeshopbeleid dateert uit 1992, laat ik een actualisatie van dit beleid voorbereiden. Dit mede in het licht van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Ik verwacht dit geactualiseerde beleid voor het zomerreces met u te kunnen bespreken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Burgemeeester Weterings'. 

29-08-2019 Raadsinformatiebrief Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen tweede adviesrapportage 

‘De onafhankelijke adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen brengt met dit rapport advies uit aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Medische Zorg en Sport, over de vraag welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment met een gesloten cannabisketen. De commissie spreekt hierbij over het nomineren van gemeenten voor deelname.’

Brief burgemeester Theo Weterings aan Minister Grapperhaus (J&V) 22-05-2019

Excellentie, 22 mei 2019

Bij brief van 17 april jongstleden heeft u mij geïnformeerd over het experiment gesloten coffeeshopketen en aangegeven dat gemeenten tot 10 juni aanstaande schriftelijk aan u hun belangstelling kenbaar kunnen maken voor deelname aan het experiment.

Sinds de aankondiging van het voornemen een experiment te starten door het kabinet is er veel gebeurd. Door de commissie Knottnerus is advies uitgebracht hoe het experiment vorm te geven. Over de uitwerking van het experiment zijn gesprekken gevoerd met een veelheid aan partijen in de samenleving. Ook met de bestuurlijke werkgroep van de VNG -onder mijn leiding- is uitgebreid gesproken, zowel door de adviescommissie als door u en uw collega voor Medische Zorg. Dit heeft geleid tot verbeteringen in het concept wetsvoorstel en de ontwerp algemene maatregel van bestuur.

Er is echter nog een aantal aandachtspunten waar duidelijkheid over moet komen.
Vanuit de VNG is in reactie op het voorliggende wetsontwerp gewezen op enkele resterende verbeterpunten. Vanuit lokaal perspectief gelden in het bijzonder als voorwaarden voor de uiteindelijke deelname het afdekken van de juridische en financiële risico's voor de aan dit landelijk experiment deelnemende gemeenten en het bieden van extra steun -al dan niet tijdelijk- bij het bestrijden van mogelijk ongewenste neveneffecten rondom de deelnemende coffeeshops.

Het constructieve overleg dat wij tot nu toe over de vormgeving van het wietexperiment hebben gehad geeft mij het vertrouwen dat ook op de nog openstaande vraagpunten een bevredigend antwoord komt.
Ik verzoek u dan ook Tilburg op te nemen in de belangstellingsregistratie als kandidaat voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Tevens verzoek ik u gelet op artikel 12 i van de concept AMvB in Tilburg geen toepassing van het I criterium te verlangen.

Hoogachtend, drs. Th.L.N. Weterings - burgemeester

Antwoord raadsvragen Heijndijk over het wietexperiment (Groen Links) 11-12-2018

Vraag 1 Welke mogelijkheden ziet het college om te zorgen voor een aanpassing van de voorwaarden voor de deelnemers aan het wietexperiment?Antwoord 1 Zoals bij u bekend is de burgemeester portefeuillehouder namens de VNG op het dossier "experiment gesloten wietteeltketen". In dat kader heeft er zeer recent overleg plaats gevonden tussen de burgemeester en de minister van Justitie & Veiligheid over de voorwaarden waaronder het landelijke experiment gereguleerde wietteelt uitgevoerd zal gaan worden. Voor de uitkomst van dit gesprek verwijzen wij u dan ook naar de bijgevoegde VNG brief.

Vraag 2 Is het college voornemens om zich bij gelijkblijvende voorwaarden terug te trekken als kandidaat voor het wietexperiment? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2 Als er definitieve voorwaarden zijn en als de Tweede Kamer hiermee heeft ingestemd, zal de burgemeester hierop bij de raad terug komen om zodoende te bekijken of aanmelding onder de dan geldende voorwaarden voor Tilburg opportuun is.

tilburg 480x280

Berichtgevingen

Cannabisindustrie 24-10-2023 Burgemeester Tilburg steltbeslissing over Berkel-Enschot coffeeshop uit tot eind november

De burgemeester van Tilburg heeft in een brief aangekondigd dat de beslissing over de coffeeshop ‘Dispensary Legal‘ bij winkelcentrum Koningsoord is uitgesteld tot eind november berichtte Omroep Tilburg eind vorige week. Het oorspronkelijke besluit zou op 19 oktober worden genomen, maar meer informatie is vereist voordat een definitief oordeel kan worden geveld.

Cannabisindustrie 13-09-2023 Winkeliersvereninging Berkel-Enschot dreigt met boete tegen nieuwe coffeeshop Legal Dispensary

De Vereniging van Eigenaren (VvE) en de winkeliersvereniging in Berkel-Enschot dreigen met een boete en rechtszaak tegen de ondernemer van de nieuwe coffeeshop Dispensary Legal in winkelcentrum Koningsoord. De handel in cannabis is in het contract van het pand verboden, en de VvE is vastbesloten om dit te handhaven.

Eerder dit jaar werd bekend dat er in Tilburg twee nieuwe coffeeshops bij moeten komen. De gemeente heeft via een loting een pand in winkelcentrum Koningsoord aangewezen. De keuze voor dit winkelcentrum viel rauw op het dak van omwonenden en winkeliers. Meer dan 3.000 mensen ondertekenden een petitie tegen de komst van een coffeeshop. De ondernemer van de coffeeshop heeft ondanks de commotie een vergunning aangevraagd. De gemeente Tilburg heeft nog niet beslist over de aanvraag.

Cannabisindustrie 29-08-2023 Nieuwe afhaalcoffeeshop "Dispensary legal' in Berkel-Enschot nthult plannen

De aankomende coffeeshop Dispensary Legal heeft zijn toekomstplannen onthuld voor de inrichting en bedrijfsvoering in Berkel-Enschot. De initiatiefnemers presenteerden afgelopen vrijdag 25 augustus hun visie op een afhaalconcept met een apotheekachtige uitstraling, waar klanten alleen kunnen afhalen en vervolgens elders consumeren. De nadruk wordt gelegd op transparantie en veiligheid, met extra investeringen in beveiliging.

Dispensary Legal heeft het ambitieuze doel om als eerste coffeeshop vanaf de opening volledig gebruik te maken van de toelevering vanuit het Experiment gesloten coffeeshopketen.
Terwijl Tilburg en Breda eerder willen starten met de aanloopfase, wil deze nieuwe coffeeshop meteen vanaf de start legaal geproduceerde producten aanbieden. Dit streven wordt echter bemoeilijkt door de huidige beperkte beschikbaarheid van legale wiettelers.

Cannabisindustrie 26-06-2023 Coffeeshop Berkel-Enschot: ondernemer aan zet, gemeente Tilburg blijft afzijdig

Burgemeester Weterings van Tilburg heeft aangegeven dat de gemeente op dit moment geen rol zal spelen in de overeenkomst tussen de eigenaar en huurder van het beoogde pand voor een coffeeshop in Berkel-Enschot. De verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer, die uiterlijk 21 juli zijn papieren voor de vergunningsaanvraag bij de gemeente moet indienen. De beoordeling van de aanvraag zal plaatsvinden binnen dertien weken, waarbij de gemeente nog wel een rol zal spelen.

Cannabisindustrie 21-06-2023 Geen nieuwe coffeeshop aan Verdiplein Tilburg vanwege nabijgelegen jongerencentrum

De gemeente Tilburg heeft bekendgemaakt dat er geen nieuwe coffeeshop zal komen aan het Verdiplein, ondanks het winnende lot uit de loting. Het besluit volgt nadat de gemeente ontdekte dat er een nabijgelegen jongerencentrum in wijkcentrum De Ypelaer over het hoofd was gezien. “Het is buitengewoon zuur dat dit zo is gelopen, zowel voor de betrokken ondernemer als voor de omgeving”, aldus burgemeester Theo Weterings.

BD 14-06-2023 Dit is waarom het onhandig is om de lokatie van een coffeeshop te laten bepalen door loting

Doetinchem, Deventer, Zaanstad. Met een loting bepalen waar een coffeeshop komt: verschillende gemeenten gingen Tilburg daarin voor. Van een leien dakje gaat het nergens. Is loten voor zoiets als de locatie van een coffeeshop eigenlijk wel handig? ,,Als dit bedoeld is om gedoe te voorkomen, dan werkt het in elk geval niet.” Na loting kwam winkelcentrum Koningsoord in het dorp Berkel-Enschot uit de hoge hoed als beoogde nieuwe locatie voor een coffeeshop. De Bibobprocedures moeten nog gaan lopen. De keus voor eren loting komt voort uit een uitspraak van de raad van State, waarin staat dat er een gelijk speelvled koet zijn voor alle gegadigden die aan de eisen voldoen. De vraag is dus vooral hoe scherp de eisen zijn.
Tientallen ondernemers gaven zich op, uit dertien locaties die aan de eisen voldeden werd uiteindelijk geloot. Als er dan buurtprotesten komen, kan de gemeente zeggen dat er eerlijk geloot is.  

Cannabisindustrie 14-02-2023 Rechter: Eigenaar Coffeeshop Afrika moet ruim 280.000 euro betalen

De voorraad van de coffeeshop werd op 25 september 2019 in twee garageboxen gevonden; zo’n 100 kilo hasj en wiet, evenals 30.000 voorgedraaide joints en een kluis met briefgeld en muntgeld van in totaal zo’n 560.000 euro. De rechter sprak voor het bezit van de cannabis een 9a uit: schuldig zonder strafoplegging. Maar de rechtbank oordeelde ook dat de ondernemer 280.430,56 euro moet betalen.

Cannabisindustrie 31-01-2023 Eigenaar dreigt coffeeshop Afrika in Tilburg te sluiten bij een veroordeling

Over het algemeen wordt er juist door (bijvoorbeeld) de gemeente gedreigd dat ze een coffeeshop willen sluiten, maar in een strafzitting vorige week dreigde juist de eigenaar van de coffeeshop Africa zelf dat hij de zaak zal sluiten bij een veroordeling bericht het Brabants Dagblad.

“Het is onzin. Als ik voor witwassen wordt veroordeeld, stop ik met de zaak. Ik doe al 32 jaar netjes zaken. Dit geld is nu contant gevonden, maar had ook op de bank gevonden kunnen worden. Het is netjes en eerlijk verdiend geld. Ik heb daar hard voor gewerkt.”

BD 25-01-2023 Tilburgse passen voor proef met legale wiet, veel animo voor nieuwe coffeeshops

Tientallen ondernemers hebben zich gemeld voor de twee nieuw te vestigen coffeeshops in Tilburg. De bestaande coffeeshops passen ondertussen voor een versnelde proef met legale wiet, zoals burgemeester Weterings wil.

BD 26-01-2023 Eigenaar Tilburgse coffeeshop dreigt zaak te sluiten als rechter hem veroordeelt voor vijf ton aan contant geld in garage

Kilo’s hasj en wiet, duizenden joints en emmers vol geld. Maar hoe die in een garagebox kwamen, vertelde een Tilburgse coffeeshophouder de rechter niet. Hij wil niet ingaan op hoe de inkoop van drugs voor zijn coffeeshop is geregeld.

Cannabisindustrie 22-11-2022 Coffeeshop Caza vecht sluitingna handgranaat aan bij rechter

Afgelopen vrijdag stond advocaat Ilonka Kamans namens coffeeshop Caza voor de rechtbank in Breda om de sluiting van drie maanden aan te vechten nadat eind oktober een handgranaat voor de coffeeshop werd gelegd. De advocate pleitte voor het ‘Rotterdamse model’, “zodat chantage niet wordt beloond.”

Er loopt al een bezwaar bij de gemeente tegen de sluiting, maar met de rechtszaak hoopt de ondernemer een uitspraak over de duur van de sluiting te krijgen van de rechter. Volgens de ondernemer is die buiten proporties en laat ook de burgemeester weten dat hem niets te verwijten valt.

Omroep Brabant 28-10-2022 Coffeeshop moet sluiten nadat er een handgranaat voor de deur werd gevonden

Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg is per direct drie maanden gesloten door burgemeester Theo Weterings. Voor de deur van het pand werd donderdag een handgranaat gevonden.
 

Politie Tilburg 27-10-2022 Wie weet meer over mogelijke handgranaat bij coffeeshop in Tilburg? 

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk meer weten over het handgranaat gelijkend voorwerp dat in de nacht van woensdag 26 op donderdag 27 oktober is neergelegd voor een coffeeshop aan de Gasthuisring in Tilburg.

Cannabisindustrie 14-10-2022 1 december start procedure voor twee nieuwe coffeeshops in Tilburg

Gisteren werd bekend gemaakt op de website van Tilburg dat 1 december 2022 een procedure start voor twee nieuwe coffeeshops. Belangstellenden kunnen tot en met 15 januari 2023 een verzoek in te dienen.

Cannabisindustrie 07-09-2022 Raad van State: burgemeester Tilburg mocht panden voorraad coffeeshop Grasscompany sluiten

De Raad van State heeft een uitspraak gepubliceerd in een zaak die werd aangespannen door de burgemeester van Tilburg over het sluiten van een pand met de voorraad voor de coffeeshops van The Grass Company. Daarin kiest de Raad van State de kant van de burgemeester.

BD 21-04-2022 Tilburg krijgt er twee coffeeshops bij

Het aantal coffeeshops in Tilburg mag groeien van elf naar dertien. Burgemeester Theo Weterings start nog voor de zomer procedures om dit mogelijk te maken. Er zijn beperkingen: de nieuwe shops mogen niet binnen de ringbanen, op bedrijventerreinen of in het buitengebied komen.

Cannabisindustrie 04-04-2022 Minister Kuipers op werkbezoek bij coffeeshops met burgemeesters Depla en Weterings

Bijzonder bezoek aan coffeeshop Het Paradijs in Breda afgelopen maandag. Daar was namelijk de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers (D66) begin deze week op bezoek samen met de burgemeester van Breda Paul Depla (PvdA) en de burgemeester van Tilburg Theo Weterings (VVD) in kader van het steeds maar uitgestelde wietexperiment.

Binnenlands bestuur 30-03-2022 Proef met legaal gekweekte wiet uitgesteld

Ook burgemeester Theo Weterings van Tilburg reageert somber. ‘Wederom vertraging - hoeveel kun je nóg vertragen’, laat hij via zijn woordvoerster weten. ‘We verwachten dat enkele Kamerleden zich nu toch wel achter de oren gaan krabben, zo van: wat gebeurt hier?’

BD 11-01-2021 ING mag coffeeshopketen The Grass Company niet buitenzetten

De ING mag de bankrelatie met coffeeshopketen The Grass Company niet opzeggen. De rechtbank in Amsterdam vindt dat het feit dat justitie de coffeeshops verdenkt van witwassen en belastingfraude onvoldoende reden om nu al de bankrekening op te zeggen.

De bank liet The Grass Company vorig jaar op 9 april weten dat ze de relatie met de door Johan van Laarhoven opgerichte coffeeshopketen (met twee filialen in Tilburg en twee in Den Bosch) wil opzeggen. Aanleiding daarvoor is het feit dat het Openbaar Ministerie in Breda de bestuurders van The Grass Company verdenkt van belastingfraude en witwassen.

2Doc 03-12-2021 In gesprek met coffeeshopmanager J. Rutten Grasscompany 

Langzaam maar zeker zet de Nederlandse overheid stappen om de verkoop van wiet uit de illegaliteit te halen. In een experiment zullen coffeeshops in tien gemeentes komende jaren alleen nog wiet inkopen van legale telers die door de overheid zijn aangewezen. Hoe kijken de coffeeshops aan tegen het experiment? 2Doc praatte erover met Jasper Rutten (40), manager van coffeeshop ‘The Grass Company’ met filialen in Tilbug en Den Bosch.

Denken jullie tijdens de wietproef dezelfde kwaliteit wiet te krijgen die jullie gewend zijn?
'Als ik kijk naar de fantastische kwaliteit wiet die er nu illegaal geteeld wordt, dan kan ik me alleen maar voorstellen dat er legaal nog veel betere producten gaan komen. Je kunt er dan voor zorgen dat er geen pesticiden in zitten en telers kunnen langer de tijd nemen voor het groeiproces omdat ze niet bang hoeven te zijn om gepakt te worden.Daarbij kan er veel beter gekeken worden naar de stoffen in de cannabis, en hoe je een plant zo laat groeien dat deze stoffen in balans zijn. CBD, THC, cannabinoïden, flavonoïden en terpenen: er zitten zoveel interessante stoffen in cannabis die samen voor een prachtig effect zorgen. En hoe beter we dat weten, hoe meer we weer kunnen experimenteren met verschillende manieren van consumeren.

BD 04-11-2021 Dringend pleidooi aan minister Grapperhaus: sta meer dan halve kilo voorraad toe in coffeeshops Tilburg

Burgemeester Weterings gaat demissionair minister Grapperhaus opnieuw vragen of de Tilburgse coffeeshops meer dan een halve kilo voorraad in huis mogen hebben. Bijna twee jaar geleden opperde hij dat al eens maar vertraging van de wietproef en corona zetten een streep door het vervolg. Maak haast, stellen coffeeshophouders.

Bijna twee jaar geleden startte de gemeente Tilburg een onderzoek naar mogelijkheden om de voorraad in de shops op te rekken naar één kilo. In aanloop naar het landelijke wietexperiment met de gesloten coffeeshopketen, wilde Weterings daarmee aan een wens van de coffeeshophouders in de stad tegemoet komen.

Hij wil de tijdelijke verruiming van de voorraad samen oppikken met de minister van justitie en de andere negen deelnemende gemeenten aan de proef met legale staatswiet. Maar die liep al veel vertraging op en werd afgelopen zomer voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat voorbereidingen, waaronder het aanwijzen van de telers, meer tijd vergen.

Deze vertraging verklaart volgens de woordvoerster van de burgemeester waarom het verzoek is blijven liggen. ,,Samen met corona, waardoor de prioriteiten elders lagen. Daarmee hebben we ons in de vingers gesneden. Maar we gaan het opnieuw aankaarten, nog voor het einde van dit jaar.”

BD 14-10-2021 Tilburg zet door: coffeeshops Grass Company moeten dicht

De gemeente Tilburg blijft bij haar voornemen om de twee coffeeshops van The Grass Company te sluiten. Burgemeester en wethouders zien nog steeds een gevaar dat The Grass Company haar vergunningen misbruikt voor 'het plegen van strafbare feiten', zo schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad.

Buro Jansen en Janssen 03-03-2021 Integraal Appel, nepwetenschap Tilburg University

Eind 2013 wordt Integraal Appel gepubliceerd. Het is een vertrouwelijk rapport over de wietkweek en -handel in Tilburg. Op 28 januari 2014 bespreekt de Tilburgse gemeenteraad het stuk om te bepalen of het geheim moet blijven. De geheimhoudingsdiscussie wordt ingehaald door artikelen in de landelijke media die uit Integraal Appel citeren. Toch wordt het document niet vrijgegeven. Slechts mondjesmaat druppelt de afgelopen jaren informatie naar buiten.

Waarom jaren later een analyse produceren? Integraal Appel is door de overheid gepresenteerd als een belangrijke publicatie. De media presenteerde de bevindingen van de publicatie met koppen als ‘Tilburg wietstad’ en ‘Hennepteelt in Tilburg levert zo’n 800 miljoen per jaar op’. In de publicaties worden de gegevens uit het document opgeschreven alsof het om wetenschappelijke waarheden gaat.

Een analyse van de kwaliteit van Integraal Appel is niet alleen in het kader van wetenschappelijke integriteit van belang. De bevindingen uit Integraal Appel worden door de overheid ingezet bij de landelijke uitrol van de RIEC-structuur, het uittrekken van geld ter bestrijding van ‘ondermijning’ en maatregelen tegen witwassen. Ook wordt het rapport gebruikt in rechtszaken.

Sinds enige tijd heeft Buro Jansen & Janssen het document Integraal Appel via de Wob in handen gekregen. Het document is ook openbaar gemaakt door de gemeente op haar website. Buro Jansen & Janssen heeft de gegevens uit de publicatie geanalyseerd. De bevindingen zijn schokkend.

De onderzoekers wekken de indruk bij de analyse van de Tilburgse wietteelt uit te gaan van een landelijke benadering om zo bij de Tilburgse cijfers te komen. De analyse van Buro Jansen & Janssen toont echter aan dat cijfers over de Tilburgse wietteelt die slechts afkomstig zijn van een bron, een verdachte van wiethandel, bedoeld zijn om de Tilburgse wietteelt op te kloppen, schromelijk te overdrijven en de indruk te wekken dat dit ook het landelijk beeld is.

De onderzoekers van Tilburg University gebruiken voor Integraal Appel gegevens over de gehele wiethandel (productie, handel en inkomsten) die stelselmatig zonder enige wetenschappelijke onderbouwing worden uitvergroot, overdreven en naar de conclusies toe worden geïnterpreteerd. Buro Jansen en Janssen concludeerd:

“Het onderzoek Integraal Appel van Tilburg University is niet alleen onwetenschappelijk en slecht het is ook van een twijfelachtig allooi. Het heeft ook nog eens discriminatoire kanten, zet beroepsgroepen weg als verdacht en verhult de ware reden van het lobbydocument, namelijk het veiligstellen van een budget voor de Taskforce B5 en de ‘integrale aanpak’ van hennepteelt. Met het opkloppen van de wiet-industrie in Tilburg worden burgers van die stad in de verdachtenbank gezet zonder dat daarvoor enige onderbouwing wordt geleverd. Dit ondermijnt het rechtsgevoel, de rechtstaat en goed openbaar bestuur. Diepgaand onderzoek naar de totstandkoming van Integraal Appel is noodzakelijk.” (na een radioitem volgen op 15-10-2018 hierover kamervragen van Vera Bergkamp)

BD 18-12-2020 Voorraadpand The Grass Company mag open blijven: 'Er lag geen 300 maar 57 kilo'

Burgemeester Weterings besloot in juni de opslagplaats en het kantoor aan de Kooikerstraat in Tilburg te sluiten voor een periode van 2 jaar. De reden hiervoor was de voorraad softdrugs die tijdens een controle op 15 november 2019 was aangetroffen. In 2014 en 2015 werden in hetzelfde pand ook al grote hoeveelheden softdrugs gevonden. The Grass Company bevoorraadt vanaf dit adres zijn vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. 
Volgens de burgemeester is sluiting van de bedrijfsruimte noodzakelijk ter bescherming van het woon- en leefklimaat en het herstel van de openbare orde.

Volgens de rechter is de hoeveelheid gevonden softdrugs veel te hoog ingeschat. Bovendien is er doelgericht naar de voorraad gezocht, wat in dit geval tegen de regels is. 'Er komt legale aanvoer van wiet. Daardoor is het minder vanzelfsprekend om nu te gaan optreden, vindt de rechter.'

NOS 22-11-2020 Telers klaar om legale wietteelt te verbouwen, wachten is op goedkeuring minister

De gemeente Tilburg wil niet zeggen of er aanvragen zijn gedaan, maar een woordvoerder laat weten dat Tilburg in algemene zin open staat voor wietteelt in de gemeente. Tilburg hoort bij de tien verkoopgemeenten binnen de proef. "Als je A zegt moet je ook B zeggen. Dus als er een aanvraag komt gaan we daar vanuit een open perspectief naar kijken."

BD 03-10-2020 Coffeeshop Africa in Tilburg mag open blijven 

De sluiting die coffeeshop Africa boven het hoofd hing, is van de baan. De eigenaar heeft burgemeester Weterings ervan overtuigd dat de vergunning niet wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, zoals bureau Bibob suggereerde.
 
30-09-2020 Topkapi Films NPO2 - 6 delige documentare-serie 'Cannabis
o.a over Johan van Laarhoven oprichter van de Grasscompany in Tilburg (uitzending gemist)

Coffeeshop Ochtendgloren (Grass company)
BD 03-03-2020 Burgemeester Weterings wil coffeeshops the Grass Company Tilburg sluiten 

Weterings is de procedures gestart om de vergunningen van beide shops in te trekken. Hij neemt de maatregel op basis van een advies dat hij onlangs ontving van het Landelijk Bureau Bibob, dat op verzoek van gemeenten onderzoek doet naar de integriteit van ondernemers. ‘Het bureau komt tot de conclusie dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen mede gebruikt worden om crimineel vermogen te benutten en om strafbare feiten te plegen', schrijft Weterings in een brief aan de gemeenteraad.

BD 29-01-2020 Tilburg onderzoekt of coffeeshops meer voorraad zouden mogen hebben: dat zou een stap voorwaarts zijn.

Coffeeshops in Tilburg mogen in de toekomst mogelijk meer dan een halve kilo softdrugs in huis hebben. Burgemeester Weterings onderzoekt of hij een interne voorraad van één kilo kan toestaan. Hiermee komt hij tegemoet aan de wens van de coffeeshophouders, in aanloop naar het landelijke wietexperiment.

Fhj 04010-2019 Coffeeshopklanten kopen toch wel wiet. een saaie verpakking houdt ze echt niet tegen.

De wietverpakkingen zullen er tijdens de wietproef in 2021 heel anders uit gaan zien dan de huidige verpakkingen, maar dat zal gebruikers niet van het consumeren weerhouden, zegt Tilburgse coffeeshophouder Gijs van Schijndel. ‘’Natuurlijk willen we onze producten zo aantrekkelijk mogelijk verkopen, dat kan niet met de regels die we tijdens de wietproef moeten hanteren. Hier hebben we helaas geen zeggenschap over, dit bepaalt de overheid.’’ Desondanks de eenvoudige verpakkingen gaat het om de inhoud, volgens Gijs. ‘’Ik hoop dat de wiet van de goedgekeurde wiettelers net zo goed van kwaliteit is als de wiet die we nu verkopen. Daar gaat het uiteindelijk om.’’

Omroep Brabant 09-09-2019 Coffeeshops staan te trappelen om met wietproef te beginnen, al zijn er nog wel wat vraagtekens

"Hier zijn we hartstikke blij mee", zegt Alex Meijer van de Achterdeur in Tilburg. "In dit experiment worden eisen gesteld aan de wiet die geteeld wordt. Dat is een positief punt." De startdatum van de proef, begin 2021, zorgt bij Meijer voor vraagtekens. "Er staat nog geen plant in de grond en voor je het weet is het al 2020. Dan hebben we nog een jaar om telers te selecteren, kwekerijen te bouwen en moet er ook nog geteeld worden."

Om de strijd aan te gaan met de illegale markt, die volgens Meijer 'gepokt en gemazeld' is in het telen van wiet, moeten de telers in de wietproef wel de tijd krijgen om zich goed voor te bereiden. Hij plaatst daarom vraagtekens bij de snelheid waarmee de wietproef van start moet gaan.

Tilburgers 29-08-2019 Ook Tilburg doet mee aan de wietproef  

Een woordvoerder van de Gemeente Tilburg liet weten: "Het College van B& W is blij dat ze van start kunnen met de Wietproef. Aan de bezwaren die Burgemeester Weterings eerder in een brief heeft gesteld, ook toegankelijk voor niet-Tilburgers en het mogelijk afhaken van coffeshops wordt tegemoetgekomen. Maar het is nog wel een lang traject. De wet moet nog wel door de 1e kamer, en 2020 is voorbereidingsjaar waarin teeltplannen en andere details worden vastgelegd."

Brabants dagblad 03-06-2019 Tilburg meldt zich aan voor wietproef

"Ook Tilburg meldt zich aan voor deelname aan de wietproef, maar stelt wel voorwaarden. Burgemeester Weterings wil buitenlanders niet opnieuw gaan weren uit de coffeeshops. Net als eerder Breda heeft Tilburg zich onder voorwaarden aangemeld voor deelname aan de wietproef van het kabinet. Zo wil de gemeente niet hoeven opdraaien voor eventuele kosten voor het geval coffeeshops afhaken en vervolgens mogelijk schade claimen. Den Bosch en Eindhoven bedankten eerder voor deelname. Burgemeester Weterings, die namens een VNG-werkgroep de gesprekken met justitieminister Grapperhaus leidde, stelt zich op het standpunt dat Tilburg geen grensgemeente is. Dat betekent dat Tilburgse coffeeshops ook aan buitenlanders mogen verkopen, of dat nu toeristen zijn of arbeidsmigranten. ,,Handhaven op het ingezetenen-criterium is voor ons niet meer aan de orde. Als het kabinet ons toch als grensgemeente ziet? Dan moeten we ons nader beraden”, zegt de woordvoerster van Weterings."

Uitnodiging debatavond 7 mei 2019 'Wiet of niet?'

"Op dinsdag 7 mei a.s. organiseert het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout een gespreksavond rondom het thema ‘wiet of niet?’ Tijdens deze avond zullen landelijk CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg, Dr. Pieter Tops, schrijver van het boek ‘De achterkant van Nederland’ en vanwege zijn onderzoek naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit. Tenslotte zal ook Alex Meijer aanwezig zijn. Hij is coffeeshophouder van coffeeshop Maximillian aan de Korvelseweg en woordvoerder van ‘de Achterdeur’, de vereniging van de Tilburgse coffeeshops. Iedere spreker zal vanuit zijn of haar expertise en zijn of haar blik op de materie een voordracht houden, waarna we als zaal daarover met hen in gesprek gaan over de vraag; ‘Wiet of niet?’ "

 

Lokaal beleid Tilburg

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600