Coffeeshopbeleid Maastricht

Lijst van burgemeesters

Annemarie Penn-te Strake (partijloos) 01-07-2015 – heden
Onno Hoes (VVD)                                      01-06-2010  – 2015
Jan Mans (PvdA)                                        2010
Gerd Leers (CDA)                                       2002 – 2010

Handhavingsmatrix per 2011  - 14  coffeeshops, Maastricht neemt deel aan wietproef

 1. Er zal bestuursrechtelijk handhavend worden opgetreden indien een coffeeshop zich niet houdt aan de landelijk door het Openbaar Ministerie vastgestelde AHOJ-G-criteria, zoals hierna aangegeven.
 1. In beginsel wordt als beleidsuitgangspunt gekozen voor het toepassen van bestuursdwang in de vorm van een sluiting. Ten aanzien van de onder Affichering en op onderdelen van de onder Overlast genoemde overtredingen wordt opgetreden door het opleggen van een last onder dwangsom.
 2. Als begunstigingstermijn wordt een periode van 3 uur aangehouden waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last.
 3. Indien er sprake is van Affichering wordt bij de eerste overtreding een waarschuwing gegeven. Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd wordt een last onder dwangsom opgelegd. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt eveneens een last onder dwangsom opgelegd.
 4. Indien er sprake is van Harddrugs wordt bij de eerste overtreding de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd. In die gevallen wordt (onder verwijzing naar artikel 5:24, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht) geen begunstigingstermijn gesteld.
 5. Indien er sprake is van Overlast wordt bij de eerste overtreding een waarschuwing gegeven. Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt een last onder dwangsom opgelegd. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor drie maanden.
 6. Indien sprake is van toelating van c.q. verkoop aan een Jeugdige wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden.
 7. Indien sprake is van verkoop van Grote hoeveelheden (meer dan 5 gram per transactie) wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden.
 8. Indien er in de inrichting een te grote handelsvoorraad wordt aangetroffen wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden.

 

maastricht 480x280

Raadsstukken 

In de gemeenteraad van Maastricht heeft de CDA fractie naar aanleiding van de Roermondse uitspraak van de Raad van State meteen op 13-09-2023 raadsvragen gesteld aan de burgemeester

De gemeente Roermond heeft vandaag in hoger beroep een zaak gewonnen die ging over het schaarse vergunningenbeleid omtrent coffeeshops. Het betekent dat ook coffeeshops onder het schaarse vergunningenbeleid kunnen vallen en gemeente Roermond hanteert een vergunningsduur
van 5 jaren. Deze uitspraak kan precedentwerking en dus ook gevolgen voor Maastricht hebben. De vrees voor overlast bij coffeeshops is legitiem. Sommige coffeeshops geven weinig tot geen overlast daar waar andere veel overlast geven. Het risico met een vergunningsduur van 5 jaren is dat de
coffeeshophouders die hun zaken goed regelen en geen overlast veroorzaken buiten de boot vallen als het op een loting aankomt. Wij hebben hierbij de volgende vragen.

 1. Bent u bekend met de uitspraak? Laat u deze bestuderen door onze juristen? Wat zijn de gevolgen voor Maastricht?
 2. Wordt het door deze uitspraak verplicht voor coffeeshops schaarse vergunningenbeleid op te stellen?
 3. De bestuursrechter stelt als voorwaarde dat er een dwingende reden van algemeen belang moet zijn om te dat te doen, denk aan overlast. Is dat zo in Maastricht?
 4. Hoe verhoudt deze gestelde voorwaarde zich tot ander schaarse vergunningenbeleid, denk aan nachtwinkels, markten etc.? Waarom is het hier wel verplicht?
 5. Is gemeente Maastricht voornemens ook voor coffeeshops schaarse vergunningenbeleid op te stellen en is daar al enig voorwerk in verricht?
 6. Aan welke vergunningsduur denkt gemeente Maastricht voor coffeeshops?
 7. Kan de gemeente criteria stellen in eventueel schaarse vergunningenbeleid over het niet veroorzaken van overlast? Aan welke criteria denkt de gemeente dan?
 8. Deelt u onze zorgen dat gezien de ‘branche’ waarover we het hier hebben de kans groot is dat er mensen zullen meedingen die overlast zullen veroorzaken?
 9. Deelt u onze mening dat het bij het tijdelijk vergunnen beter is aan de hand van kwaliteitscriteria te werken i.p.v. loting?

Beleidsregel samenscholingsverbod drugsoverlast Maastricht-Centrum (20-03-2020)

DE BURGEMEESTER VAN MAASTRICHT,

Overwegende:

dat gelet op het uitgangspunt van het Nederlands cannabisbeleid (het scheiden van de markten in softdrugs en harddrugs) onder zéér strenge voorwaarden wordt gedoogd dat in zogenaamde coffeeshops zeer kleine hoeveelheden softdrugs aan ingezetenen worden verkocht;

dat in het centrum van Maastricht een aantal coffeeshops gelegen is;

dat in Maastricht tevens sprake is van verschillende illegale drugsmarkten waarop soft-, hard- en synthetische drugs worden geproduceerd en verhandeld, welke handel overlast en een grote mate van onveiligheid(sgevoelens) bij burgers in de directe omgeving tot gevolg heeft; 

dat de specifieke ligging van Maastricht als grensgemeente en het gegeven dat er coffeeshops zijn een aanzuigende werking heeft gehad en nog steeds heeft op handelaren in verdovende middelen buiten de coffeeshopbranche, die buiten de coffeeshops om trachten verdovende middelen te verkopen aan onder meer niet ingezetenen;

dat het rondhangen en de manier van werken van groepjes drugsrunners en drugsdealers die deze potentiële klanten willen bedienen ertoe leidt dat burgers zich onveilig voelen;

dat de overlast verder bestaat uit hinderlijk rondhangen, lastig vallen van voorbijgangers (met het oogmerk aan hen verdovende middelen te verkopen), intimidatie en bedreiging van omwonenden en ondernemers die hierover klagen, lastig vallen van bewoners en winkeliers in de buurt etc.;

dat dit als gevolg heeft dat er sprake is van een inbreuk op de openbare orde en een aantasting van het woon- en leefklimaat;

dat (omwille van de omstandigheden op dat moment) eerder op 21 mei 2013, 13 oktober 2014 en op 9 februari 2017 is besloten tot het daadwerkelijk handhaven van het in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Maastricht (APV) opgenomen samenscholingsverbod in het gebied “van Hasseltkade/Mosae Forum/Boschstraatkwartier” en wel ten aanzien van drugsrunners en drugsdealers en de inzet van dit middel destijds effectief is gebleken.

Reactie coffeeshops Maastricht internetconsultatie regeling wietproef 08-11-2019

“Het is dan ook zeer wenselijk dat de antwoorden op de meest gestelde vragen van onze klanten gewoon in de beschikbare informatie komen te staan, zoals:

 • Is het een Indica, Hybride of Sativa soort, deze bepalen voor een gedeelte hoe de uitwerking zal zijn.
 • Is het hydro, biologisch, organisch of zelf veganistisch gekweekt.
 • Naast het meest gevraagde THC- en CBD-gehalte komen er steeds meer vragen over andere Cannabinoïden zoals, CBDA, CBN, CBC, CBG, THCV, THCA, enz.
 • Dan komen er ook steeds meer vragen over terpeengehaltes, deze bepalen naast de smaak ook voor een groot deel het effect.
 • Bij nieuwe soorten wil men ook graag weten uit welke varianten deze zijn voortgekomen (welke kruising).

Wij zouden het dan ook een uitstekende bijdrage vinden als de kwekers dit op hun verpakking gaan vermelden. Nog beter zou zijn middels een QR-code op de verpakking de consument alle informatie, inclusief de laboratorium resultaten, ter beschikking te stellen.”

Raadsinformatiebrief burgemeester Annemarie Penn 14-05-2019

"Geachte raadsleden,

Op 20 december 2018 heb ik u geïnformeerd over het experiment gesloten coffeeshopketen. Naast informatie over de stand van zaken op dat moment heb ik u geïnformeerd over het standpunt van de coffeeshops daarin. Zij vonden op dat moment het experiment niet goed genoeg uitgewerkt en konden er daarom niet mee instemmen.

Inmiddels is het experiment door de rijksoverheid verder uitgewerkt. Met ingang van 23 april 2019 is de termijn gestart waarbinnen een burgemeester interesse in deelname aan dit experiment aan de minister kenbaar kan maken (belangstellingsregistratie). In een brief die ik daartoe ontvangen heb van de ministers van Justitie en Veiligheid en Medische Zorg wordt aangegeven dat het tijdvak daarvoor loopt tot 10 juni a.s. Na afloop van dit tijdvak start het selectieproces van maximaal 10 gemeenten.

Gelet op deze actuele stand van zaken heb ik de coffeeshops uitgenodigd voor een overleg hierover. De coffeeshophouders hebben de verdere uitwerking ook bekeken en hebben geconstateerd dat zij nu wel graag willen meedoen aan een experiment. Zij hebben daarbij inhoudelijk een aantal kanttekeningen geplaatst, die we nader gaan bekijken waar het gemeentelijke aspecten betreft en die ik naar de ministeries zal doorgeleiden waar dit onderdelen van het experiment betreft. Overigens geldt dat er ook voor ons nog vragen en onduidelijkheden zijn.

Nu de coffeeshops willen meewerken aan het experiment wil ik, in lijn met de wens van uw raad, aan de minister van Justitie & Veiligheid kenbaar maken dat Maastricht interesse heeft om deel te nemen aan het experiment. Dit betreft momenteel enkel een belangstellingsregistratie waarmee nog geen sprake is van daadwerkelijke deelname.

Ik vertrouw erop dat u hiermede voldoende bent geïnformeerd.

Hoogachtend, J.M. Penn-te Strake Burgemeester"

Politieacademie. Softdrugsbeleid Maastricht. Een tweede tussenbalans 2015

Per 1 mei 2012 werd in de gemeenten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland het Besloten Club- en het Ingezetenencriterium ingevoerd, met uitzondering van het maximumaantal leden van 2.000. Dus ook in Maastricht.

Bij de kabinetsformatie van Rutte II werd afgesproken het softdrugsbeleid te veranderen. Bij het nieuwe beleid kwam, kort door de bocht, het B-criterium te vervallen. De ‘wietpas’ werd geschrapt, maar het I-criterium bleef overeind, al was er ruimte voor “fasering van de handhaving” en voor “lokaal maatwerk”. In Maastricht blijft het I-criterium van kracht.

Politie in samenwerking met Lokale zaken en Bureau Beke Het nieuwe coffeeshopbeleid in Maastricht. Een overzichtelijke tussenbalans, april 2013

Coffeeshopgemeenten De voor en achterdeur “open” Limburgs voorstel voor reguleren van de achterdeur, 27-09-2013

De Limburgse coffeeshopgemeenten hebben besloten gezamenlijk een pilot gereguleerde hennepteelt ter bevoorrading van de coffeeshops vorm te geven. Behalve de juridische kaders die minister Opstelten hieraan heeft verbonden’, hebben de betrokken burgemeesters 4 kader stellende doelen geformuleerd, dan betreft het:
1 Het beheersbaar maken van de risico’s voor de volksgezondheid
2 De coffeeshops uit het criminele circuit halen
3 Verminderen van de overlast en het gevaar in woonwijken als gevolg van hennepkwekerijen
4 Bestrijding van de voedingsbodem voor criminele netwerken

BreuerIntraval in opdracht van gemeente Maastricht: Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 2008

Om het softdrugstoerisme beter te reguleren heeft de gemeente het voornemen enkele van de gedoogde coffeeshops in het centrum te verplaatsen naar locaties buiten de stadskern (de zogenoemde coffeecorners). De gemeente wil de resultaten van deze verplaatsingen, met name de ontwikkelingen in de overlast en het aantal bezoekers, monitoren.

Berichtgevingen

NOS 18-07-2023 Politie vindt grote partij softdrugs op boten in Maastricht

De politie heeft vanochtend een grote hoeveelheid softdrugs in beslag genomen in Maastricht. Dat gebeurde bij invallen op twee boten aan de Maaspromenade. Het gaat om meer dan 20 kilo hennep, 45 kilo hasj en duizenden joints t.b.v de bevoorrading van coffeeshops.

RTV Maastricht 14-10-2019 Gemeente viert teugels richting coffeeshops

De gemeente gaat vanaf november soepeler om met de coffeeshopbezoeker: die hoeft behalve zijn paspoort of rijbewijs daarnaast niet langer een uittreksel uit het personenregister te tonen als hij een joint wil kopen. In de aanloop naar Maastrichtse deelname aan de staatswietproef past deze versoepeling volgens burgemeester Annemarie Penn-te Strake bij de 'bestendige' situatie die momenteel rondom de coffeeshops bestaat.

DL 11-10-2019 Burgemeester Penn laat teugels richting coffeeshops vieren.

Maastricht laat vanaf 1 november een jaar lang de strenge toelatingseisen voor coffeeshops los. Nu de stad meedoet aan de landelijke proef met legale wietteelt, hecht de stad belang aan een betere relatie met de coffeeshophouders.

BCD-blog 29-09-2019 Zonder buitenlandse hasj weinig vertrouwen in het experiment.

In Maastricht hebben de coffeeshopondernemers het gevoel dat ze na de mislukte invoering van de wietpas (met dramatische gevolgen) in 2012 nu wéér voor de leeuwen worden geworpen.

1Limburg 29-08-2019 Als staatswiet te duur wordt blijft illegale handel bestaan

"Wat gaat er gebeuren als de gereguleerde teelt duurder is dan de prijs bij criminelen?", vraagt burgemeester Penn-te Strake zich af. Ze vreest dat de illegale straathandel dan blijft bestaan. "We moeten niet naïef zijn. Als het aantal coffeeshopbezoekers aanzienlijk afneemt in die proef dan kan je wel bedenken dat ze ergens anders naartoe zijn gegaan", aldus de Maastrichtse burgemeester.

1Limburg 28-08-2019 Maastricht en Heerlen doen mee met de wietproef 

DL 16-05-2019 Coffeeshops Maastricht nu toch in voor pilot met gereguleerde wietverstrekking

"Maastricht gaat zich aanmelden voor de pilot met gereguleerde wietverstrekking. De coffeeshops zijn alsnog bereid om mee te doen. Een halfjaar geleden waren ze nog faliekant tegen.

Er komt een landelijk experiment dat de wietproductie uit de illegaliteit moet halen. Daar kunnen tien Nederlandse gemeenten aan meedoen. In november kreeg burgemeester Annemarie Penn-te Strake het deksel op de neus. Woordvoerder namens de coffeeshophouders Marc Josemans zei toen: „Als we kijken naar de positieve resultaten in landen als Uruguay, enkele Amerikaanse staten en Canada, rest alleen legalisering.” 

BCD-blog 29-09-2019 Zonder buitenlandse hasj weinig vertrouwen in het experiment.

In Maastricht hebben de coffeeshopondernemers het gevoel dat ze na de mislukte invoering van de wietpas (met dramatische gevolgen) in 2012 nu wéér voor de leeuwen worden geworpen.

1Limburg 29-08-2019 Als staatswiet te duur wordt blijft illegale handel bestaan

"Wat gaat er gebeuren als de gereguleerde teelt duurder is dan de prijs bij criminelen?", vraagt burgemeester Penn-te Strake zich af. Ze vreest dat de illegale straathandel dan blijft bestaan. "We moeten niet naïef zijn. Als het aantal coffeeshopbezoekers aanzienlijk afneemt in die proef dan kan je wel bedenken dat ze ergens anders naartoe zijn gegaan", aldus de Maastrichtse burgemeester.

1Limburg 28-08-2019 Maastricht en Heerlen doen mee met de wietproef 

DL 16-05-2019 Coffeeshops Maastricht nu toch in voor pilot met gereguleerde wietverstrekking

"Maastricht gaat zich aanmelden voor de pilot met gereguleerde wietverstrekking. De coffeeshops zijn alsnog bereid om mee te doen. Een halfjaar geleden waren ze nog faliekant tegen.

Er komt een landelijk experiment dat de wietproductie uit de illegaliteit moet halen. Daar kunnen tien Nederlandse gemeenten aan meedoen. In november kreeg burgemeester Annemarie Penn-te Strake het deksel op de neus. Woordvoerder namens de coffeeshophouders Marc Josemans zei toen: „Als we kijken naar de positieve resultaten in landen als Uruguay, enkele Amerikaanse staten en Canada, rest alleen legalisering.” "

Cannastembus in Maastricht 12-03-2019

RTL 12-06-2013 Coffeeshopbeleid Maastricht in strijd met de Grondwet

Tegen vier Maastrichtse coffeeshopeigenaren heeft het Openbaar Ministerie boetes, werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist voor de verkoop van softdrugs aan buitenlanders. De coffeeshophouders vinden het weigeren van buitenlandse klanten in strijd is met de grondwet.
 
De verdachten werden begin mei aangehouden tijdens controles in de coffeeshops Mississippi, Kosbor en Smokey. Ze hebben een allereerste strafzaak over de verkoop aan buitenlanders uitgelokt, erkenden ze volmondig. "We hebben heel lang geprobeerd om bij deze rechtbank te komen. We hebben dit moeten doen. Wij vinden artikel 1 van de grondwet tegen discriminatie belangrijker dan een aanwijzing van de minister die in de rest van het land niet wordt gehandhaafd", vatte de eigenaar van coffeeshop Smokey samen.

Europa Nu Maastricht mag toegang tot coffeeshops verbieden die niet in Nederland wonen 15-07-2010

Deze maatregel is noodzakelijk om de openbare orde te beschermen tegen de hinder die door drugstoerisme wordt veroorzaakt en hij draagt bij aan de strijd tegen de illegale drugshandel in de Europese Unie

In Nederland zijn coffeeshops fastfoodrestaurants die evenwel de verkoop van softdrugs, zoals van cannabis afkomstige marihuana en hasjiesj, als hoofdactiviteit hebben. Het bezit van softdrugs voor eigen gebruik is er niet langer strafbaar en de verkoop ervan in coffeeshops wordt, hoewel bij wet verboden, door de autoriteiten gedoogd. Volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie mogen zij wel niet meer dan 5 g cannabis per persoon en per dag verkopen, terwijl de „voorraad” niet meer dan 500 g mag bedragen. Voorts mag de verkoop van cannabis geen overlast veroorzaken.

Om het hoofd te bieden aan de problemen als gevolg van de belangrijke en steeds groter wordende toestroom van drugstoeristen, heeft de gemeente Maastricht besloten om de toegang tot de coffeeshops voor te behouden aan Nederlandse ingezetenen.

Josemans baat een coffeeshop in Maastricht uit waar, naast alcoholvrije dranken en etenswaren, softdrugs worden verkocht en gebruikt. Bij twee politiecontroles van deze inrichting werd vastgesteld dat niet in Nederland woonachtige onderdanen van de Unie daartoe waren toegelaten. Daarop heeft de burgemeester van Maastricht besloten de coffeeshop tijdelijk te sluiten.

Josemans is tegen deze beslissing in beroep gegaan en de Raad van State, bij wie deze zaak aanhangig is, heeft het Hof van Justitie gevraagd of het unierecht zich verzet tegen een regeling die de toegang tot coffeeshops verbiedt voor personen die geen Nederlandse ingezetenen zijn.

 

Lokaal beleid Maastricht

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600