Coffeeshopbeleid Eindhoven

Lijst van burgemeesters

Jeroen Dijsselbloem (PvdA)  13-09-2022 - heden
John Jorritsma (VVD)            12-09-2016 - 13-09-2022
Rob van Gijzel (PvdA)            07-04-2008 - 06-04-2008
Gerrit Baks (CDA)                   01-09- 2007- 06-04-2008

11 Coffeeshops in Eindhoven:
Casa Blanca, Cool, Euro-Garden, Highlander Eindhoven, High Times, Meetpoint, New Wave, Pink, Sindbad, Upstairs , The Wall

Aangesloten leden/coffeeshops bij het VCE (Verenigde Coffeeshops Eindhoven) hanteren uniforme huis- en gedragsregels. Hieronder is te lezen welke dat zijn, Huisregels:

Iedere bezoeker en medewerker dient zich binnen de coffeeshop te gedragen volgens de regels van goed fatsoen. Daardoor blijft de coffeeshop gezellig en veilig voor iedereen die de coffeeshop bezoekt. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. Verboden zijn in ieder geval:

 1. Discriminerend en/of fascistisch gedrag ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.
 2. Bedreigen of mishandelen van medewerkers of bezoekers.
 3. Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van seksueel geweld.
 4. Het dragen van wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden.
 5. Handel en gebruik van harddrugs is verboden. Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek)zakken te tonen. Bij weigering wordt er van uitgegaan, dat de inhoud tegen één van de huisreglementen verstoot en dient de betrokken bezoeker in kwestie de zaak te verlaten.
 6. Dronkenschap, of ander hinderlijk en aanstootgevend gedrag of het zich niet uiterlijk verzorgen volgens geldende normen en waarden c.q. zich profileren als zijnde zwervend.
 7. De toegang voor personen beneden de 18 jaar. Bezoekers moeten op verzoek legitimatie kunnen tonen.
 8. Eigendommen van de coffeeshop of van bezoekers te beschadigen, te vernielen of ongevraagd mee te nemen.
 9. Handel in goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie (van handel in gestolen goederen wordt aangifte gedaan)
 10. Alcohol drinken en dranken nuttigen welke niet door de coffeeshop zijn verstrekt. Consumptie is verplicht.
 11. Fotograferen en filmen binnen de coffeeshop zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.
 12. Zich met meerdere personen bevinden in één toilet en/of toiletten te gebruiken die bedoeld zijn voor het andere geslacht.
 13. Gok- en kaartspelen om geld.
 14. Overtreding van het reglement uitlokken of aanzetten tot overtreding.
 15. De coffeeshop maakt gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshop betreden stemmen erin toe om opgenomen te worden. (Bij een misdrijf kunnen de opnames als bewijsmateriaal gebruikt worden.)
 16. Het management behoudt zich het recht voor om (te grote) groepen de toegang tot de zaak te weigeren.
 17. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Het overtreden van de regels 1 t/m 8 leidt altijd tot verwijdering uit de coffeeshop. Bij regel 9 t/m 14 wordt de betrokkene gewaarschuwd, geeft deze geen gehoor dan volgt verwijdering uit de coffeeshop. Deze duurt tenminste tot de eerste bijeenkomst van het managementteam welk dan de uiteindelijke sanctie bepaalt. Als dat een lokaalverbod is, wordt dit gemeld bij de politie. Overtreding van dit verbod leidt tot aangifte en uitzetting door de politie en de bijbehorende gerechtelijke procedure. Van gepleegde strafbare feiten binnen de coffeeshop wordt altijd aangifte gedaan.

Gedragsregels zijn ook van toepassing op de directe omgeving van de bij VCE aangesloten coffeeshop.

 1. Dubbel parkeren voor de zaak.
 2. Tegen het verkeer in parkeren.
 3. Lawaai overlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag.
 4. Het blokkeren van het trottoir met rijwielen en scooters.
 5. Elke andere vorm van hinderlijk gedrag.

Bij overtreding van deze gedragsregels kan de toegang tot de coffeeshop geweigerd 

eindhoven 480x280 

Coffeeshopbeleid gemeente Eindhoven 2020 12-12-2019 

"Voorwoord van de burgemeester

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Eindhoven stamt uit 1995 en is aan vervanging toe. Waar we mee aan de slag zijn gegaan: vanaf 2011 is er een uitsterfbeleid, waardoor we een afname zien van het in 1995 vastgestelde maximum van vijftien naar twaalf coffeeshops. We zien daarentegen een licht stijgende vraag en vooralsnog in de regio geen draagvlak voor extra coffeeshops. Dat betekent dat Eindhoven als centrumgemeente de verantwoordelijkheid heeft om hierop te handelen met als uitgangspunt het voorkomen van de overlast van straathandel voor inwoners en ondernemers.

Toch, deze gedoogconstructie blijft wringen. Aan de voorkant reguleren en aan de achterkant inzetten op bestrijden van de criminele productie- en logistieke keten. Daarom is het belangrijk dat we goed kijken naar de toekomst, waarin bescherming van het woon- , leef en ondernemersklimaat centraal staat. Vooral in die gebieden en wijken waar we al een stapeling van kwetsbaarheden en multi-problematiek zien, zijn we terughoudend met de opening van nieuwe coffeeshops. Belangrijk is dan ook dat we de verbinding blijven zoeken met het gebiedsgericht werken in onze stad. Dat doen we al voor het thema veiligheid in zijn algemeenheid; nu dus ook voor het coffeeshopbeleid.

De gemeenteraad heeft het mogelijk gemaakt om dit Coffeeshopbeleid Eindhoven 2020 uit te voeren, door onze afdeling Veiligheid de uitvoeringscapaciteit te geven die nodig is. Laten we nu de balans zoeken tussen enerzijds het bieden van duidelijkheid aan inwoners en ondernemers en anderzijds het verwerken van lokale en landelijke ontwikkeling in het nieuwe beleid.

J.A. Jorritsma, burgemeester"

Handhavingsmatrix

Het handhavingsbeleid, zoals mede verwoord in het Horecastappenplan ten aanzien coffeeshops, heeft een aantal uitgangspunten:

• er wordt strafrechtelijk opgetreden indien een coffeeshop zich niet houdt aan de AHOJGI-criteria;
• er wordt bestuursrechtelijk handhavend opgetreden indien een coffeeshop zich niet houdt aan de AHOJGI-plus criteria;
• de exploitant draagt er zorg voor dat in en nabij de inrichting geen overlast (waaronder parkeeroverlast, geluidshinder, vervuiling en/of sociale onveiligheid) wordt veroorzaakt.

 De coffeeshops worden op een regelmatige basis onaangekondigd gecontroleerd door de politie en de gemeente op naleving van de AHOJGI-pluscriteria en de overige hierboven genoemde criteria en voorwaarden. De coffeeshops dienen voor deze personen vrij toegankelijk te zijn.  

Stappen per gebeurtenis

Maatregels bij A-criterium:
1ste constatering: 1 maand sluiting
2de constatering: 3 maanden sluiting
3de constatering: 6 maanden sluiting
4de constatering: sluiting onbepaalde tijd
H-criterium:
1ste constatering: 12 maanden sluiting
2de constatering: sluiting onbepaalde tijd (minimaal één jaar om de bekendheid weg te nemen dat ter plaatse harddrugs verkrijgbaar waren) en buiten het gedoogbeleid plaatsen van de coffeeshop
O-criterium:
1ste constatering: 1 maand sluiting
2de constatering: 3 maanden sluiting
3de constatering: 6 maanden sluiting
4de constatering: sluiting onbepaalde tijd
J-criterium:
1ste constatering: 6 maanden sluiting
2de constatering: 12 maanden sluiting  
3de constatering: sluiting onbepaalde tijd en buiten het gedoogbeleid plaatsen van de coffeeshop.
G-criterium:
1ste constatering: waarschuwing
2de constatering: 3 maanden sluiting  
3de constatering: 12 maanden sluiting
4de constatering: sluiting onbepaalde tijd
I-criterium:
1ste constatering: waarschuwing
2de constatering: 3 maanden sluiting  
3de constatering: 12 maanden sluiting
4de constatering: sluiting onbepaalde tijd
Alcoholcriterium:
1ste constatering: 3 maanden sluiting
2de constatering: 6 maanden sluiting  
3de constatering: 12 maanden sluiting
Handelsvoorraadcriterium:
1ste constatering: - 500 gram tot 5 kilo: waarschuwing
- 5 tot 10 kilo: 3 maanden sluiting
- 10 tot 15 kilo: 4 maanden sluiting
- 15 tot 20 kilo: 5 maanden sluiting
- 20 tot 25 kilo: 6 maanden sluiting
- 25 tot 30 kilo: 7 maanden sluiting
- 30 tot 40 kilo: 8 maanden sluiting
- 40 tot 50 kilo: 9 maanden sluiting
- 50 tot 60 kilo: 10 maanden sluiting
- 60 tot 80 kilo: 11 maanden sluiting
- 80 kilo en meer: 12 maanden sluiting
2de constatering:
- 500 gram tot 5 kilo: 1 maand sluiting
- 5 tot 10 kilo: 3 maanden sluiting
- 10 tot 15 kilo: 4 maanden sluiting
- 15 tot 20 kilo: 5 maanden sluiting
- 20 tot 25 kilo: 6 maanden sluiting
- 25 tot 30 kilo: 7 maanden sluiting
- 30 tot 40 kilo: 8 maanden sluiting
- 40 tot 50 kilo: 9 maanden sluiting
- 50 tot 60 kilo: 10 maanden sluiting
- 60 tot 80 kilo: 11 maanden sluiting
- 80 kilo en meer: 12 maanden sluiting
3de constatering:
- 500 gram tot 25 kilo: 6 maanden sluiting
- 25 kilo en meer: sluiting onbepaalde tijd, intrekken exploitatievergunning en buiten het gedoogbeleid plaatsen van de coffeeshop

Specifiek voor Eindhovens coffeeshopbeleid:
Onwenselijkheid van belangen in meer dan één coffeeshop In het kader van dit beleid en de verlening van een exploitatievergunning voor een coffeeshop en de plaatsing ervan op de gedooglijst is het niet toegestaan dat natuurlijke en/of rechtspersonen belangen hebben in meerdere coffeeshops die zijn gevestigd in de gemeente Eindhoven. Indien een (rechts)persoon reeds op enigerlei wijze is verbonden met een coffeeshop in de gemeente Eindhoven vindt geen plaatsing plaats op de gedooglijst.

Raadsstukken

Brief naar VNG inzake tijdelijke verruiming coffeeshops ivm Covid-19 raadsadres 18-03-2020

Wij verzoeken u een aantal richtlijnen waar wij als coffeeshop (vanuit het gedoogbeleid) mee te maken hebben tijdelijk te (helpen) verruimen. Het gaat om de volgende voorschriften:
1. De maximale aankoophoeveelheid: De maximale hoeveelheid die een consument bij een coffeeshop mag kopen is 5 gram. Voor een groot deel van de klanten betekent dit dat zij tenminste twee keer per week een coffeeshop moeten bezoeken. Om het aantal bezoeken te beperken zouden we graag zien dat de maximale aankoophoeveelheid per klant tijdelijk wordt verhoogd naar 30 gram per keer.
2. De handelsvoorraad: De maximale hoeveel cannabis die in een coffeeshop aanwezig mag zijn is 500 gram. Voor het overgrote merendeel van de coffeeshops betekent dit dat mensen die aan de achterdeur werkzaam zijn de voorraad vele malen per dag komen aanvullen. Naast het risico op besmetting, lopen zij het gevaar om tijdens het transport van de cannabisproducten overvallen te worden. Zeker nu er weinig verkeersbewegingen op straat zijn, vallen zij extra op. Om dit risico te beperken verzoeken wij u de toegestane handelsvoorraad tijdelijk te verhogen naar een weekvoorraad.
3. Banken en contant geld: Om het contact met besmet geld te beperken moedigen wij onze klanten aan om met de pinpas te betalen. Wij kunnen onze leveranciers echter alleen met contant geld betalen. Zolang het produceren van cannabis illegaal is, kan een coffeeshop de factuur van zijn leverancier immers niet met een bankoverschrijving voldoen. Onder dreiging van opzegging van de bankrekening eisen banken dat 70% van de omzet uit pinbetalingen moet bestaan. Teveel contant geld opnemen kan eveneens een reden voor banken zijn om de bankrekening op te zeggen. Wij vinden het terugdringen van contante transacties een goede zaak, maar komen nu in de problemen.

Raadsadres van Coffeeshops Pink & Upstairs 09-12-2019 (niet ter openbaarheid)

Geacht raadslid, Op 16 september j.l. heeft de burgemeester een concept nieuw coffeeshopbeleid aan u gepresenteerd. Naar onze mening zijn er nog aandachtspunten en betreuren wij dat er weinig vernieuwingen zijn t.a.v. gezondheidsaspecten. Als ervaringsdeskundigen hebben wij onze opvattingen neergeschreven en onze burgemeester en wethouder Renate Richters hierover geïnformeerd. Wij willen u deze informatie niet onthouden en hopen dat u ondanks uw drukke agenda tijd vindt zich hierin de verdiepen.

Presentatie Coffeeshopbeleid 16-09-2019

"17:00 (60 minuten) R. van Dooren  & J. Lebon

O.v.v. burgemeester Jorritsma

De gemeenteraad wordt geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het coffeeshopbeleid. Als onderdeel hiervan zal vanuit de afdeling Veiligheid ten behoeve van raads- en commissieleden een nadere toelichting en presentatie worden gegeven.

17.00 – 17.30 uur : Presentatie over het coffeeshopbeleid in wording aan raads- en commissieleden
17.30 - 18.00 uur : Gelegenheid tot het stellen van vragen door raads- en commissieleden ten aanzien van de beelden en verwachtingen ten aanzien van het coffeeshopbeleid

Vaststelling van het coffeeshopbeleid vindt plaats door de burgemeester

Presentatie coffeeshopbeleid A-avond 16 september 2019 (definitief)

Brief burgemeester John Jorritsma over tijdelijke opschorting I criterium 20-12-2016

"Geachte leden van de raad,

Hiermee laat ik u weten dat ik de tijdelijke opschorting van het I-criterium bij Eindhovense coffeeshops met een jaar verleng. Dit betekent dat ik tot en met 14 januari 2018 niet bestuursrechtelijk optreed tegen een coffeeshop die niet-ingezetenen van Nederland toelaat of aan hen verkoopt. In het advies van de politie gedateerd op 14 november 2016 is de volgende conclusie opgenomen: “Het eerder in de eindevaluatie van 16 december 2015 geconstateerde effect, dat het tijdelijk de-prioriteren van handhaving van het I-criterium ertoe heeft geleid dat de straatdealers rondom de coffeeshops en de daaruit voortvloeiende overlast volledig verdwenen, heeft zich in het jaar 2016 voortgezet. De handel in drugs die hier en daar in de directe omgeving van de in Eindhoven gevestigde coffeeshops nog wordt waargenomen, is minimaal en goed beheersbaar.” Daarom vind ik het wenselijk de handhaving van het I-criterium opnieuw voor een jaar op te schorten en de gevolgen daarvan te blijven onderzoeken. Dienaangaande zal een tussentijdse- en eindevaluatie plaatsvinden. Mocht de monitoring er aanleiding toe geven, dan kan ik overwegen het opschortingsbesluit tussentijds in te trekken."

Raadsinformatiebrief: Uitnodiging werkbezoek bij coffeeshops op 24-10-2018

Oproep tot samenwerking van 232 coffeeshops aan VNG leden, 31-05-2016 (met ondertekenende coffeeshops in Eindhoven, onder 10 ingekomen stukken gemeenteraadvergadering Eindhoven 21-06-2016)

"Op 8 juni 2016 legt het Vereniging voor Nederlandse Gemeenten/VNG-bestuur tijdens de ALV een resolutie aan u voor waarin wordt gepleit voor een landelijk programma van experimenten met een geregelde cannabisketen. Het standpunt van het VNG-bestuur is onder meer gebaseerd op het in 2015 gepubliceerde rapport ‘Het failliet van het gedogen’ van de bestuurlijke werkgroep ‘Modernisering cannabisbeleid’. Als betrokken coffeeshopexploitanten hebben wij met veel interesse kennisgenomen van dat rapport. Wij delen de analyse dat het huidige beleid inconsistent is. De conclusie dat er na 40 jaar een einde moet komen aan het gedoogbeleid, delen wij echter niet. De gesignaleerde problemen in het rapport hebben voor een belangrijk deel te maken met inconsistent beleid ten aanzien van de gehele cannabisketen (van productie tot en met verkoop).
Het denkbeeld in het rapport dat de coffeeshop toe is aan vervanging gaat voorbij aan de bestaande cannabiscultuur in ons land. De coffeeshop is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een veilige, vertrouwde plek voor Nederlandse cannabisconsumenten en vormt de hoeksteen van het Nederlandse cannabisbeleid."

Burgemeestersbrief R. van Gijzel inzake het Ingezetenen criterium, 12-01-2016

Opschorting handhaving I criterium met een jaar verlengd tot 14 januari 2017

Burgemeestersbrief R. van Gijzel inzake het ingezetenencriterium en regulering hennepteelt, 20-11-2015

"De raadscommissie Financiën en Bestuur heeft ingestemd met het collegevoorstel om op basis van de conclusies uit de evaluatie Handhaving I-criterium gedurende een proefperiode van zes maanden het I-criterium niet te handhaven. Alsmede om daarbij de effecten op het gebied van openbare orde en veiligheid te monitoren en met de raad te evalueren. De proefperiode loopt van 15 juli 2015 tot 15 januari 2016. Ook stemde de commissie in met het collegevoorstel om de mogelijkheden met betrekking tot de pilot hennepteelt te bezien. 
Tevens heb ik u toegezegd om het kweekplan van de Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE) te beoordelen en eventueel te betrekken bij de toekomstige activiteiten in het kader van de door ons gewenste regulering van hennepteelt. In mijn optiek voorziet het kweekplan van VCE in een paar belangrijke elementen. Zo stelt het plan een zelfvoorzienend systeem voor waarbij de wind uit de zeilen van de criminele telers wordt genomen. Ook de kleinschaligheid en de brandveiligheid van het VCE-kweekplan spreken mij aan."

Inspraak-notitie VCE over staken handhaving Ingezetenen criterium 25-06-2015  

Notitie uitwerken mogelijkheden pilot hennepteelt, 09-06-2015

In de raadscommissievergadering d.d. 4 november 2014, heeft de burgemeester toegezegd een notitie aan de Raad voor te leggen waarin concreet wordt aangegeven hoe experimenten aangaande de regulering van de cannabisteelt in Eindhoven er uit zouden kunnen komen te zien.

"Allereerst de stappen die genomen moeten worden:
1. Uitlokken proefproces;
2. Beroep doen op mensenrechtenverdragen;
3. Lokale regelgeving aanpassen;
4. Samenwerking met coffeeshops;
5. Aanbesteding;
6. Toezicht en controle door gemeente.

De kansen en bedreigingen die met de pilot samenhangen voor wat betreft:
a) De volksgezondheid;
b) Inzet van de politie en cijfers over criminaliteit en overlast
c) Gevolgen voor de maatschappij waaronder het sterker worden van de georganiseerde criminaliteit, woningbranden, ontwrichting van de samenleving e.d.;
d) Kosten en (maatschappelijke, niet financiële) opbrengsten van een pilot;
e) Economische effecten van een pilot."

Schriftelijke beantwoording rondvraag van Ferry van den Broek/VVD-fractie over handhaving I-criterium 18 november 2014

In de brief van de Burgemeester wordt gesteld dat het voor niet-ingezetenen nog steeds 'gemakkelijk is om aan drugs te komen'.

1. Kan de Burgemeester dit feitelijk en gefundeerd onderbouwen als het om de Eindhovense situatie gaat? Antwoord Volgens gegevens van ons politiebasisteam worden vooral in de directe omgeving van de binnenstedelijke coffeeshops toeristen, arbeidsmigranten en buitenlandse bezoekers actief benaderd door drugsrunners met overlast en onveiligheidsgevoelens bij ondernemers en bewoners tot gevolg. Zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling 2015 in de raadsvergadering van 4 november jl. wordt binnenkort een analyse van deze situatie in de raad behandeld. Verder concludeert het onderzoeksinstituut van het ministerie van V&J, het WODC, in haar onderzoek Coffeeshops, toeristen en lokale markt’ van september 2014 dat direct na de invoering van het Besloten clubcriterium en het ingezetenencriterium vanaf april 2012 het marktaandeel van coffeeshops kelderde en dat de illegale straathandel (straatdealers, drugsrunners, 06-dealers) daarvan profiteerde. Een jaar later – toen het Besloten clubcriterium afgeschaft en de handhaving van het Ingezetenencriterium in een aantal gemeenten opgeschort was – was er geen volledig herstel. De illegale cannabismarkt blijft groter dan voorheen en een deel van de toeristen en vooral jongere lokale gebruikers blijven via dealers hun hasj en wiet kopen. Het WODC-onderzoek werd uitgevoerd in 14 coffeeshopgemeenten waarvan Eindhoven er een was.

1.a Zo nee, waar baseert de Burgemeester deze stelling dan op? Antwoord Niet van toepassing

1.b Kan de Burgemeester onderbouwd aangeven wat we moeten verstaan onder ' jonge lokale gebruikers'? Antwoord Softdrugsgebruikende jongeren die woonachtig zijn in (de omgeving van) Eindhoven en helaas voor een deel hun heil zoeken in het illegale circuit.

2. Welke Brabantse gemeenten handhaven het I-criterium niet?

3. Welke Noord-Limburgse gemeenten handhaven het I-criterium niet? Antwoord Vanwege het vrijblijvende landelijke beleid zijn de manieren waarop gemeenten met het I-criterium omgaan zeer uiteenlopend en aan verandering onderhevig. Er zijn gemeenten die het I-criterium hebben opgenomen in hun handhavingsbeleid en er zijn gemeenten die dit niet gedaan hebben. Van de gemeenten die het hebben opgenomen, zijn er gemeenten die het wel handhaven, gemeenten die het alleen handhaven als er een aanleiding toe is en gemeenten die alleen maar waarschuwen en gemeenten die niet handhaven. Hiervan wordt geen dagelijkse administratie bijgehouden, ook niet op landelijk niveau. Rondvraag bij de G32 liet overigens zien dat een aantal gemeenten, waaronder de gemeente ’s-Hertogenbosch, het I-criterium alleen handhaaft als de situatie daarom vraagt en dat handhaving in de praktijk daar nog niet is voorgekomen. In een aantal andere gemeenten zoals de gemeente Venlo wordt het I-criterium in de praktijk niet gehandhaafd. De Burgemeester schrijft dat het WODC-rapport aantoont dat de aard van de overlast is gewijzigd van drugstoeristen naar drugsrunners.

4. Kan de Burgemeester onderbouwd aangeven hoe deze situatie in Eindhoven is en in hoeverre dit overeenkomt/afwijkt van het WODC-rapport? Antwoord Zie antwoord op vraag 1.

De Burgemeester beschrijft in zijn brief ook twee verzoeken die hij doet aan de Minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot het opleggen dan wel afschaffen van het I-criterium en of de Minister een nadere onderbouwing kan geven dat het huidige kabinetsbeleid een bijdrage levert aan de bestrijding van drugstoerisme en overlast.

5. Is de Burgemeester bereid de raad schriftelijk en blijvend te informeren over de reacties van de Minister van Veiligheid en Justitie en andere vormen van communicatie die hij heeft met de Minister aangaande het coffeeshopbeleid? Antwoord Jazeker

Cooperatieve stadstuin, VCE-reguleringsmodel Co-productie van Lisa Lankes en Koos Zwart, 2013

De Vereniging Coffeeshops Eindhoven heeft in 2013 een model ontwikkeld voor een cooperatieve stadstuin. Kwekers binnen de gemeente Eindhoven telen in het kader van de aanwijzing opiumwet in de stadstuin per Eindhovenaar maximaal 4 planten, waarbij twee planten bestemd zijn voor eigen gebruik en twee planten via een collectief van een cooperatie bestemd zijn voor de gedoogde verkoop in Eindhovense coffeeshops. Dit plan voor de cooperatieve stadstuin is namens de VCE met een pilot-notitie aangeboden aan de gemeenteraad van Eindhoven.

 

DSC 0293 Koos Zwart (zoon van PvdA VWS Minister Irene Vorrink)

 

Brief VCE over ontwikkelingen coffeeshopbeleid Brabant raadsinformatiebrief 18-09-2013   
Onder andere met beschouwingen over een THC maxiumum en het Ingezetenen en Besloten club criterium met bijlage brief Breda

Brief burgemeester van Gijzel aan VenJ Minister Opstelten in zake aanscherping gedoogbeleid, raadsinformatiebrief 17-09-2012

Gemeenteraadvergadering Eindhoven, commissie Financien en Bestuur 15-05-2012

Agendapunt 3.1 Prioritering handhaving in het kader van het coffeeshopbeleid archiefstream op min: 00.38.14

Raadsinformatiebrief van burgemeester van Gijzel inzake I & B - criterium, 07-05-2012

Beantwoording rondvraag CDA over afstandscriterium coffeeshops van 350 meter, 11-02-2011

Uit een op 4 januari in NRC Handelsblad gepubliceerde inventarisatie blijkt dat zes op de tien coffeeshops in veertien gemeenten moeten sluiten als het kabinet het plan uitvoert om 350 meter afstand te bewaren tussen coffeeshops en scholen. Volgens dezelfde krant zou dit voor Eindhoven betekenen dat 7 coffeeshops zouden moeten sluiten.

"1 Zijn de maatregelen die het kabinet neemt bekend bij het college van B&W? Antwoord: Ja de stand van zaken met betrekking tot de invulling van deze maatregel voor nu is bekend bij het college.

2 Is het afstandscriterium van 350 m absoluut of zijn er uitzonderingen Antwoord: Absoluut

3 Geldt dit afstandscriterium alleen voor middelbare scholen of scholen in het algemeen Antwoord: Dit afstandscriterium geldt voor middelbare scholen en MBO scholen (16 jarigen). De loopafstand moet gemeten worden.

4 Welke gevolgen heeft dit voor Eindhoven waar zoals bekend zeven coffeeshops moeten sluiten of verplaatst worden? Antwoord; Uitgaande van het criterium zoals thans bekend zouden op basis van de huidige metingen 2 coffeeshops voor verplaatsing in aanmerking komen; niet 7 zoals de krant aangeeft. De loopafstand is gemeten via internet. Moet nog nagelopen worden.

5 Kunnen coffeeshops per direct worden gesloten of moeten er nog allerhande procedures worden gevolgd. Antwoord Er moet een overgangstermijn ( te denken valt aan 2 a 3 jaar) worden gegund waarbinnen een andere lokatie gezocht kan worden die wel voldoet aan het criterium.

6 Een aantal BIBOB onderzoeken naar coffeeshophouders vergunningen zijn aangehouden tot nader order. Kan het zo zijn dat bovenop de coffeeshops van de 350 m criteria nog meer coffeeshops gesloten kunnen worden Antwoord. Het kan zijn dat op basis van BIBOB onderzoek vergunningen van coffeeshops niet verleend of ingetrokken moeten worden. Op dit moment loopt ten aanzien van 7 coffeeshops een BIBOB onderzoek. "

Motie Pilot achterdeur coffeeshops voorgesteld door PvdA en groen links Eindhoven, 20-07-2010

Aangenomen (23 : 8. Tegen CDA & LPF)

Overwegende, dat:

Eindhoven een grote problematiek kent ten aanzien van criminalisering aan de achterdeur van coffeeshops; het college een voorstel voor een pilot coffeeshopbeleid bij het demissionair kabinet heeft ingediend; regulering van de achterdeur van coffeeshops door de burgemeester onlosmakelijk verbonden is dit voorstel (commissievergadering FB, 13 juli 2010);

Het huidige (demissionaire) kabinet zich altijd heeft uitgesproken tegen regulering van de achterdeur van coffeeshops; er op dit moment onderhandelingen plaatsvinden over de vorming van een nieuw kabinet;

Stelt de raad voor te besluiten:

 1. De onderhandelende partijen op te roepen in een nieuw regeerakkoord ruimte te scheppen voor lokale pilots ten aanzien van regulering van de achterdeur van coffeeshops. 2. Het presidium te verzoeken de strekking van deze motie ter kennis te brengen van de onderhandelende partijen en de informateurs.

Berichtgevingen

ED 14-09-2023 Eindhoven mag vergunning coffeeshops beperken tot vijf jaar, exploitanten vrezen stoelendans

Eindhoven mag vergunningen voor bestaande en nieuwe coffeeshops (blijven) beperken tot vijf jaar. Dat volgt uit een langverwachte uitspraak van de Raad van State over twee coffeeshops in Roermond, waar de gemeente een vergelijkbaar beleid heeft

Cannabisindustrie 31-03-2023 Coffeeshop Indian Dylan in Eindhoven blkijft dicht: vergunning ingetrokken

De eigenaar kan nog wel in beroep tegen het besluit van de gemeente Eindhoven om de coffeeshop te sluiten berichtte het ED eerder deze week.

Reden voor het intrekken van de vergunning is het Bibob-onderzoek. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem (PvdA) maakte het nieuws afgelopen woensdag bekend op een door een buurtvereniging georganiseerde bijeenkomst. Op die bijeenkomst hoopten bewoners de burgemeester te overtuigen tot het verhuizen van de coffeeshop, maar hij ging dus nog een stapje verder.

Bij een controle op woensdagavond 9 februari 2022 was namelijk te veel voorraad aangetroffen. Er zou voor dik 300 kilo aan wiet en hasj zijn aangetroffen in verschillende panden, waaronder een opslagcontainer achter de coffeeshop.

ED 28-10-2022 Eindhoven krijgt er nog geen nieuwe coffeeshops bij, gemeente wacht uitspraak van de rechter af

Sinds drie jaar geleden de komst van drie extra coffeeshops in Eindhoven werd aangekondigd, is er nog geen enkele geopend. Tientallen kandidaten die een coffeeshop in de stad willen beginnen, moeten ook nog wel even geduld hebben.

De gemeente wacht met het uitdelen van nieuwe vergunningen op een uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak gaat weliswaar over twee coffeeshops in Roermond maar is ook van belang voor het nieuwe coffeeshopbeleid in Eindhoven. Dat heeft burgemeester Jeroen Dijsselbloem donderdag gemeld aan de Eindhovense gemeenteraad. Wanneer de Raad van State uitspraak doet, is nog niet bekend. 

Eind 2019 maakte toenmalig burgemeester John Jorritsma een eind aan het uitsterfbeleid voor coffeeshops in Eindhoven. De stad telde toen twaalf dergelijke zaken. Vanwege de enorme behoefte werd bepaald dat er ruimte is voor drie extra locaties waar de verkoop van wiet en hasj wordt gedoogd. 

Het is bijzonder druk in de Eindhovense coffeeshops. Dat komt door Belgische toeristen, maar ook omdat de gereguleerde verkoop in de rest van de regio beperkt is. Buiten Eindhoven is er in heel Zuidoost-Brabant tot dusver maar één andere coffeeshop, in Helmond.

Uit onderzoek blijkt dat de deur bij coffeeshops in Eindhoven wordt platgelopen. Jaarlijks vinden er gemiddeld 275.000 transacties plaats in de stad, met uitschieters naar 500.000. Landelijk ligt het gemiddeld op 175.000 transacties per jaar. 

Cannabisindustrie 21-06-2022 Gemeente, politie en belastingdienst controleren alle coffeeshops in Eindhoven

-Vorige week is gemeente Eindhoven, samen met de politie en de Belastingdienst, gestart met de controle van 11 geopende coffeeshops in Eindhoven. Alle controles vinden in de loop van dit jaar plaats.
-Er wordt onder meer gelet op de aanwezige handelsvoorraad, de identiteit van het personeel en aanwezige klanten en het gebruik en de bouwtechnische staat van de panden.
-Ook is er aandacht voor de verschuiving van voormalige cliënten van de twee gesloten coffeeshops naar de overige wel geopende coffeeshops. Een toename van de omzet betekent in relatie tot coffeeshops vaak een toename van de overlast voor omwonenden. Dit wordt scherp in de gaten gehouden.
-Inmiddels zijn er twee coffeeshops bezocht. Deze controles verliepen goed en er zijn geen substantiële afwijkingen aangetroffen.

ED 26-04-2022 Eindhovens grootste coffeeshop Indian Dylan is nog steeds dicht.

Coffeeshop Indian Dylan moet een jaar op slot nadat de recherche in februari op liefst 380,5 kilo softdrugs stuitte. De voorraad mag maximaal 500 gram zijn. De drugs ter waarde van bijna vier miljoen euro lag opgeslagen in garages in Eindhoven en Nuenen, maar was bedoeld voor verkoop in de Indian.   

ED 11-11-2021 Weer sluit Eindhoven coffeeshopvoor maanden: "Gemeente moet eens ophouden met dit gehank"  

De gemeente Eindhoven heeft donderdag coffeeshop High Times voor negen maanden gesloten. De politie vond in een pand, gelinkt aan het verkooppunt, een te grote handelsvoorraad softdrugs. Het betekent de zoveelste sluiting van een Eindhovense coffeeshop, de branche begrijpt er maar weinig van: ‘Je ontkomt er niet aan om ergens een voorraad te hebben.’

De politie vond in totaal ruim 46 kilo aan softdrugs. Dat is een veelvoud van de wettelijk toegestane hoeveelheid van 500 gram. De voorraad lag weliswaar niet in de shop zelf, maar wel in een pand dat aan de zaak kan worden gelinkt. En dus volgt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven de regels en sluit de coffeeshop aan de Roostenlaan voor negen maanden.

Eigenaar Dick van Haaren van High Times vindt de lange sluiting buitenproportioneel: „Negen maanden dicht, de impact daarvan is enorm. Ik heb afscheid moeten nemen van achttien personeelsleden. En dat terwijl ik al 36 jaar een fatsoenlijk bedrijf run. De emotie zit dan ook hoog. Laat ik er verder maar niet op reageren.”

BD 23-09-2021 Criminoloog Fijnaut kraakt plannen aantal Brabantse burgemeesters voor legalisering softdrugs

In een gezamenlijk manifest pleiten de burgemeesters, onder wie Paul Depla (Breda) en Han van Midden (Roosendaal), onder meer voor het legaliseren van softdrugs en extra geld voor politie en justitie om criminelen beter aan te pakken.

,,Als je het zo opschrijft als het daar staat, getuigt dat niet van veel wijsheid", zegt Fijnaut over het plan in het televisieprogramma KRAAK van Omroep Brabant. ,,Of je veel of weinig geld moet hebben, hangt af van je plannen. En ook dit is geen goed plan. Het is wel belangrijk om een serieuze en goede politie en justitie te hebben. En ik vind het ook gek dat de burgemeesters hier alleen voorop willen lopen en dit niet afstemmen met politie en het Openbaar Ministerie of andere betrokkenen.”

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch en John Jorritsma van Eindhoven tekenden het manifest niet.

09-03-2021 Stream CannaStemBus in Eindhoven   

Mr. Michel Ambags, arbeidsrecht advocaat
Aernout Ackermans, coffeeshop Upstairs Eindhoven, bestuurslid VCE
Kay Sachse, raadslid GroenLinks, Eindhoven
Theo Hoppenbrouwers, Raadslid 50PLUS Eindhoven
Arie van Rangelrooij, architect van o.a. coffeeshop PINK Eindhoven
Murat Tagluk, PCN, edibles specialist
Ziggy (Siegfried), presentator en programmamaker RaRa Radio Eindhoven
Antwan, Burgers Eindhoven, Armand-kenner en vriend
Derrick Bergman, de interviewer, journalist & hightea mede podcasthost VOC Nederland

BD 15-03-2020 Run op Brabantse coffeeshops, gigantische rijen om snel nog in te slaan voor 3 weken sluiting

Voor coffeeshops in Brabant zijn gigantische rijen ontstaan nadat minister Bruins zondagavond bekendmaakte op de persconferentie dat alle horecagelegenheden vanaf 18.00 uur hun deuren moeten sluiten. Mensen proberen nog snel een voorraad in te slaan, omdat de maatregel tot 6 april zou gelden. 

Studio 040 16-12-2019 Eindhoven: aantal coffeeshops mag groeien

"Het aantal coffeeshops in Eindhoven mag groeien van twaalf naar vijftien. Dat staat in het nieuwe coffeeshopbeleid van de gemeente.

De vraag naar cannabis groeit, blijkt uit rapporten in opdracht van de gemeente. “De druk op de twaalf shops die er nu zijn neemt enorm toe. Een groei naar achttien coffeeshops zou kunnen, omdat we als centrumgemeente een verzorgingsgebied hebben van bijna een miljoen mensen. Maar we hebben ook gezegd: achttien is wat te gortig, dus worden het er vijftien”, licht burgemeester John Jorritsma toe.Met de uitbreiding wil Jorritsma vooral voorkomen dat er een levendige straathandel ontstaat. “Bij een tekort aan coffeeshops neemt de straathandel het over, met alle overlast van dien. Ook kunnen we met de verkoop van cannabis in coffeeshops de kwaliteit van softdrugs beter waarborgen. Vanuit gezondheidsoogpunt is dat belangrijk.”

ED 13-12-2019 Eindhoven krijgt drie extra coffeeshops vanwege grote drukte en straathandel

"Bedolven onder aanvragen
Aan belangstelling voor de nieuwe zaken, geen gebrek. „Sinds in september bekend werd dat we hier plannen voor hadden, zijn we bedolven onder de aanvragen", zegt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. „Heel veel mensen hebben interesse om hier een coffeeshop te starten, die heel serieus al een advocatenkantoor inschakelen om hun kansen goed te onderzoeken.”

Wanneer die uitbreiding moet plaatsvinden, is nog niet duidelijk. De kans lijkt klein dat er komend jaar al een dertiende verkooppunt komt. De prioriteit ligt in eerste instantie bij het opnieuw verlenen van vergunningen aan de bestaande coffeeshops. Die vergunningen, vijf jaar lang geldig, verlopen allemaal in 2021. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven legt uit dat dat betekent dat al die ondernemers komend jaar opnieuw worden bekeken. „Onder andere met een Bibob-toets. Daar hebben we onze handen vol aan."


RTL 13-12-2019 Te veel toeloop coffeeshops Eindhoven, gemeente wil er drie coffeeshops bij

Uitbreiding van het aantal coffeeshops is hard nodig. Uit onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren blijkt volgens Jorritsma dat bij de coffeeshops in Eindhoven de deur wordt platgelopen. „Jaarlijks vinden er gemiddeld 275.000 transacties plaats per coffeeshop, met uitschieters naar 500.000. Landelijk ligt dat gemiddelde op 175.000 transacties."

VK 11-06-2019 Ook na 35 jaar is de achterdeur van de coffeeshop nog steeds in nevelen gehuld

"Coffeeshophouder Lisa Lankes dacht dat de inkoop bij wiettelers wel een keer gelegaliseerd zou worden. ‘Hartstikke frustrerend’ vindt ze het dat ze nog steeds ondernemer is in een illegale branche. Ook het wietexperiment zal daarin geen verandering brengen, vreest ze. ‘Je probeert zover mogelijk van de criminelen weg te blijven.’ "

ED 01-05-2019 Helmond zou drie coffeeshops moeten hebben, adviseren de collega's in Eindhoven

"Lijkt me een goed plan", reageert Lisa Lankes van Vereniging Coffeeshops Eindhoven. „Beter is het nog, om drie vergunningen voor shops uit te geven en er een op de plank te houden, voor het geval de shops moeten sluiten.” Het aantal van drie tot vier shops baseert Lankes op het aantal inwoners van Helmond (bijna 92.000) plus de omliggende dorpen. "Daar moet je rekening mee houden."

 

Politiek debat met alle politieke partijen uit Eindhoven georganiseerd door de VCE in de Stage op 15-03-2018

Politieke avond in Stage Café.
Vraag en antwoord, waar sta je eigenlijk? Vragen en antwoorden op actuele vraagstukken. Lokale politici geven hun mening over veiligheid, leefbaarheid, lokaal coffeeshopbeleid, het leven in de stad Eindhoven.

Deelnemers debat: PvdA: Jan Hopstaken, D66: Marco van Dorst, LPF: Tjerk Langman, VVD: Hans Rozendaal, CDA : Linda Hofman, GROENLINKS: Kay Sachse, 50PLUS: Theo Hoppenbrouwers, Forum040: Jack Schamper, Brede Beweging Linksom: Ben Reker.

 

Politieke Avond Eindhoven 15 maart 2017

Lokaal beleid Eindhoven

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600