Coffeeshopbeleid Apeldoorn, raadsstukken & berichtgeving

5 coffeeshops

Lijst van burgemeesters Apeldoorn
Ton Heerts (PvdA) 2019 – heden
Petra van Wingerden- Broers (VVD) 2019
John Berends (CDA) 2012-2019
Hans Esmeijer (CDA) 2011-2012 

Coalitie Apeldoorn per 20-04-2022: VVD (6), Lokaal Apeldoorn (6), Groen Links (4), SP (2) en SGP (2).
Oppositie: PvdA (4), ChristenUnie (3), D66 (3), Gemeentebelangen (2), CDA (2), WijApeldoorn (2), PvdD (2), FvD (1) en 50+ (1).  

Coffeeshopbeleid Apeldoorn

Wijziging beleidsregels coffeeshops Apeldoorn (11-04-2019)
-Op 2 november 2016, ABRS 201406676/1 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat voor de verdeling (en verlening) van schaarse rechten specifieke verdelingsnormen gelden. Zo dient het verdelende bestuursorgaan met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voldoende mededingingsruimte te creëren door alle potentiële gegadigden expliciet in de gelegenheid te stellen om hun belangstelling voor de beschikbare schaarse rechten kenbaar te maken door middel van het indienen van formele aanvragen. Ook is het verdelende bestuursorgaan verplicht om een passende mate van openbaarheid te verzekeren als het gaat om de wijze waarop de beschikbare schaarse rechten worden verdeeld en verleend. De beschikbare schaarse rechten mogen alleen voor bepaalde tijd verleend worden.

-In het coffeeshopbeleid 2013 is bepaald dat maximaal vijf gedoogverklaringen voor het vestigen van een coffeeshop mogen worden verleend. Alle vijf gedoogverklaringen zijn verleend en er zijn partijen die interesse hebben in het vestigen van een coffeeshop in Apeldoorn. Dit maakt de gedoogverklaring coffeeshop (in potentie) schaars.
De huidige coffeeshophouders in Apeldoorn exploiteren reeds vele jaren hun bedrijf. Vier van de vijf coffeeshophouders hebben een gedoogverklaring voor bepaalde tijd. De praktijk tot dusverre was dat de gedoogverklaring na afloop van de termijn steeds opnieuw werd verleend aan de zittende gedoogverklaringhouders. Eén coffeeshophouder (De Palm) heeft een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd.
De rechtspraak over de verdeling van schaarse rechten maakt dat de huidige praktijk met één gedoogverklaring voor onbepaalde tijd en vier gedoogverklaringen voor bepaalde tijd die na afloop van de termijn steeds opnieuw worden verleend aan de zittende gedoogverklaringhouders – zonder andere gegadigden in de gelegenheid te stellen om mee te dingen - niet langer kan blijven voortbestaan

Coffeeshopbeleid 2013 (01-01-2013)
‘In de aanwijzing Opiumwet zijn landelijke gedoogcriteria opgesteld. Deze zijn van toepassing op het coffeeshopbeleid van alle gemeente in Nederland waaronder Apeldoorn. De AHOJGI criteria hebben betrekking op het volgende:

A: geen affichering. Dit betekent geen enkele vorm van reclame maken anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. Dit betekent geen enkele reclame aan de gevel of verwijsborden met daarop aangegeven dat er softdrugs wordt verkocht bijvoorbeeld door middel van een hennepblad. Reclame in huis-aan-huisbladen, flyers, freecards etc. is niet toegestaan evenals sponsoring van sportclubs via shirtreclame.

H: geen harddrugs. Er mogen geen harddrugs verkocht worden en/of voorhanden zijn in de coffeeshop.

O: geen overlast. Onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast, geluidshinder, vervuiling en/of rond de coffeeshops rondhangende jongeren. Niet iedere klacht m.b.t. overlast kan leiden tot onmiddellijke sluiting van een coffeeshop. Veel hangt af van de aard, de frequentie en de ernst van de overlast. De bewijsvoering voor het optreden tegen overlaat moet bestaan uit bewijsstukken als politierapporten, processen-verbaal, verklaringen en klachten van omwonenden.

J: geen toegang en verkoop aan jeugdigen. Hierbij is de minimale leeftijdsgrens van 18 jaar van toepassing.

G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie. Dit betekent dat hoeveelheden grote dan geschikt voor eigen gebruikt (5 gram) niet zijn toegestaan. Onder transactie wordt verstaan alle koop en verkoop in een coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot een koper. I: geen lidmaatschap voor de coffeeshop voor anderen dan ingezetenen van Nederland van 18 jaar of ouder. 

I: Ingezetencriterium. Hierbij zijn coffeeshops alleen toegankelijk voor ingezetenen van Nederland. Deze is onder de noemer van ‘lokaal maatwerk’ komen te vervallen voor Apeldoorn’.

Wet Bibob
'Om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt is op 1 juni 2003 de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) inwerking getreden. Deze wet geeft bestuursorganen en aanbestedende diensten de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen. Als uit de screening blijkt dat er ernstig gevaar dreigt dat de vergunning of subsidie misbruikt wordt dan kan een bestuursorgaan de aanvraag afwijzen of de afgegeven vergunning of subsidie intrekken. Omdat coffeeshops tevens dienen te beschikken over een vergunning alcoholvrij bedrijf, kan de screening plaatsvinden op basis van de aanvraag van laatstgenoemde vergunning'.

Coffeeshops & openingstijden
Op dit moment zijn er 5 coffeeshops gevestigd in Apeldoorn, die maandag tot vrijdag tot 1.00 open mogen zijn en zaterdag en zondag tot 2.00

  1. De Waterpijp (Nieuwstraat 64a)
  2. De Bazar (Marktstraat 8)
  3. De Palm (Asselsestraat 118)
  4. Het Bunkertje (Laan van Mensenrechten 101)
  5. Power Flower (Arnhemseweg 181) 

Kosten:

  • € 2.715,80 voor een aanvraag gedoogverklaring coffeeshop
  • € 543,18 voor wijziging vergunning gedoogverklaring coffeeshop 

Vestigingsbeleid coffeeshops Apeldoorn
Coffeeshops kunnen binnen de bebouwde kom van het stedelijk gebied van Apeldoorn gevestigd worden. De verdeling uit het coffeeshopbeleid 2004 tussen binnenstad (vier) en overige delen van het bebouwde kom van het stedelijk gebied van de stad Apeldoorn (maximaal één) wordt gecontinueerd. In de binnenstad is er een concentratie van horeca en aanverwante ondernemingen gevestigd. De tolerantiegrenzen ten aanzien van horeca en coffeeshops liggen in de binnenstad hoger dan daarbuiten waar relatief meer woonfuncties zijn. Daarnaast is er in binnenstad meer regulier toezicht voorhanden. Het pand waarin de coffeeshop is gevestigd, dient een horecabestemming of een daar aan gelijk te stellen bestemming te hebben, waarbij geen terras zal worden toegestaan en een 350 meter afstand tot scholen zal worden gehanteerd. 

Wet damocles (bevoegdheid van de burgemeester) geldend vanaf 12-07-2017.
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft in het Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2015-2018 een vijftal prioriteiten vastgesteld. Een van deze prioriteiten is de aanpak van georganiseerde criminaliteit en dan met name aanpak hennepteelt, mensenhandel en OMG (outlaw motorcycle gangs).

Binnen de gemeenten is hennepteelt de meest bekende vorm van georganiseerde criminaliteit. Er is een verschuiving/trend zichtbaar binnen de hennepteelt van huurwoningen naar koopwoningen. Als het een hennepplantage in een huurwoning betreft is het instrumentarium vastgelegd in het regionaal hennepconvenant en het daarbij horend uitvoeringsprotocol. Dit biedt de mogelijkheid om gezamenlijk (politie, OM, woningbouwcoöperatie en gemeente) op te treden tegen de vervaardiging van softdrugs (indachtig opiumwet 11a wet op de voorbereidingshandelingen).

Artikel 13b Opiumwet luidt als volgt:

  • 1. De burgemeester is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.
  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen.

Overtreding sluiting:

In een woning (+ bijbehorende erven) wordt drugshandel t.a.v. softdrugs geconstateerd met een handelsvoorraad van > 30 gram:

1ste constatering: 3 maanden sluiting

2de constatering: 6 maanden sluiting

3de constatering: 12 maanden sluiting

Niet gedoogde verkooppunten van drugs: de drugshandel en hennepteelt in (al dan niet voor het publiek opengestelde) lokalen dan wel in of bij zodanige lokalen behorende erven.

In beginsel wordt er overeenkomstig de bovenstaande beleidsregels besloten. De burgemeester kan op basis van feiten en omstandigheden in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de maatregelen zoals deze zijn vastgesteld in het onderhavige beleid (artikel 4:84 Awb, de zgn. inherente afwijkingsbevoegdheid). Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat bij zeer ernstige overtredingen een stap wordt overgeslagen of voor een langere periode wordt gesloten. Enkele voorbeelden van situaties die zich kunnen voordoen (niet limitatief) zijn; het aantreffen van een zeer grote hoeveelheid drugs, het aantreffen van zowel harddrugs als softdrugs, het aantreffen van wapens, overige criminele activiteiten, een grote gevaarsetting voor de directe omgeving, signalen van overlast, gevaar voor de volksgezondheid. Overigens kan er ook aanleiding zijn om in plaats van een last onder bestuursdwang een last onder dwangsom op te leggen indien de situatie erom vraagt.

Op de tabakswet (verbod op tabak) wordt gehandhaafd door de NVWA.

 

Raadsstukken  

De Raad van State doet op 13 september uitspraak inzake een tijdelijke in plaats van een onbeperkte gedoogbeschikking (schaarsevergunning) in Aprldoorn, RvS 11-09-2023

Uitspraak over de zogenoemde gedoogverklaring die de burgemeester van Apeldoorn heeft afgegeven voor een coffeeshop in de stad. Het gaat om een tijdelijke gedoogverklaring voor de duur van zes jaar. De uitbaters van de coffeeshop beschikten eerder over een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd. In de uitspraak van november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat bij de verdeling van zogenoemde schaarse vergunningen, potentiële gegadigden gelijke kansen moeten krijgen om in een procedure mee te dingen naar een vergunning. Naar aanleiding van die uitspraak heeft de burgemeester besloten om de wijze van afgeven van gedoogverklaringen in de gemeente te veranderen. Daarom heeft hij een tijdelijke gedoogverklaring afgegeven aan de coffeeshop. De uitbaters zijn het daar niet mee eens en kwamen eerder tegen het besluit van de burgemeester in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die stelde hen in oktober 2021 in het ongelijk. De uitbaters laten het er niet bij zitten en zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Die heeft de zaak op 7 september 2022 op zitting behandeld

Brief aan gemeenteraad Stand van zaken coffeeshopbeleid, 02-11-2021
‘Onlangs is het Manifest Ondermijnende Criminaliteit verschenen, waarin 36 burgemeesters oproepen tot een verbeterde aanpak van ondermijning. Hiertoe worden in het manifest vier voorstellen gedaan, waarvan het legaliseren van softdrugs er één is. Middels deze brief wordt meer toelichting gegeven over de visie die het college heeft ten aanzien van het Manifest en wordt de stand van zaken van het coffeeshopbeleid in Apeldoorn toegelicht.

De 5 gedoogverklaringen voor coffeeshops die in Apeldoorn beschikbaar zijn, zijn allemaal uitgegeven. Er is op dit moment dus geen ruimte voor nieuwe gegadigden. Dit is in strijd met een uitspraak van de hoogste bestuursrechter van 2 november 2016 op het gebied van schaarse rechten, waaronder schaarse vergunningen en subsidies. Een schaarse vergunning is een vergunning waarvan er maar een beperkt aantal kan worden verleend, terwijl er meer (potentiële) aanvragers zijn. In Apeldoorn zijn onder meer de gedoogverklaringen voor coffeeshops, de casinovergunningen en vergunningen voor marktstandplaatsen schaars. Kort samengevat bepaalt de uitspraak van de bestuursrechter dat bij schaarse vergunningen openbaarheid en transparantie verplicht is, zodat alle potentiële gegadigden een eerlijke kans hebben om mee te dingen naar de vergunning.
Op dit moment is de manier waarop gedoogverklaringen worden verleend nog niet in overeenstemming gebracht met de regels die gelden voor de verdeling van schaarse rechten. Om hieraan te voldoen, moet een transparante verdeelprocedure worden opgesteld zodat voor alle potentiële gegadigden inzichtelijk is onder welke voorwaarden zij kunnen meedingen naar een gedoogverklaring. Zolang dit niet is gedaan, kan de gedoogverklaring niet via een openbare en transparante procedure worden verleend en is er sprake van strijd met het leerstuk van de verdeling van schaarse rechten. Voor de huidige exploitanten van de coffeeshops geldt een overgangstermijn. Nadat deze is afgelopen, komt de gedoogverklaring vrij en kan iedere geïnteresseerde zich hiervoor melden.
De eerste gedoogverklaringen komen per 4-5-2023 te vervallen. Het is daarom van belang om in 2022 het nieuwe beleid te actualiseren, zodat vervolgens uitgewerkt kan worden op welke manier Apeldoorn de gedoogverklaring transparant gaat vrijgeven en deze procedure ook gepubliceerd kan worden.

Aan de basis van het huidige Coffeeshopbeleid hoeven geen wijzigingen te worden aangebracht. Het beleid gaat geactualiseerd worden op de volgende punten:
1. Er wordt een handhavingsmatrix opgesteld en toegevoegd aan het beleid;
2. Daarnaast wordt er een kaart toegevoegd aan het beleid waaruit blijkt waar coffeeshops zich wel en niet mogelijk vestigen;
3. Tevens wordt een financieel en juridische onderbouwde overgangstermijn voor zittende exploitanten, en passende duur van gedoogverklaringen voor nieuwe exploitanten onderzocht en vastgesteld.’ 

Bespreekvoorstel Politieke Markt Apeldoorn, 23-05-2019
"Burgemeester Berends heeft naar aanleiding van het PMA debat d.d 7 juni 2018 aangegeven zich onder voorwaarden aan te willen melden voor het experiment. Dit is door de burgemeester per brief medegedeeld aan het ministerie. Inmiddels zijn de voorwaarden en criteria bekend en kan de gemeente zich definitief aanmelden voor het experiment. Het experiment bestaat eruit dat binnen dit experiment ten hoogste 10 daartoe door het ministerie aangewezen telers cannabis mogen produceren. Alle coffeeshops in de gemeenten die meedoen mogen alleen legaal (door deze 10 telers) geproduceerde cannabis verkopen. In Apeldoorn hebben alle coffeeshops aangegeven bereid te zijn om mee te werken."

Kijk nog eens terug: Vergadering Politieke Markt Apeldoorn, 23-05-2019

Verslag POLITIEKE MARKT APELDOORN 2019AANMELDING DEELNAME EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN (WIETTEELT), 23-05-2019

"Wethouder Cziesso is voorstander van legalisering van wiet maar is tegen dit experiment. Bij het experiment zou medewerking van alle coffeeshophouders moeten worden afgedwongen via een aanzegging van de burgemeester. Daartegen kan in beroep gegaan worden. Het Rijk voorziet niet in de kosten hiervan. Als 1 of meerdere coffeeshophouders niet meewerken dan komen de kosten bij de gemeente terecht en dat is niet reëel. De VNG-richtlijn waarschuwt voor deze rigide vorm van experimenteren en heeft zowel bij de Kamer als de Ministeries aangedrongen op wijziging van de kaders/voorwaarden van dit experiment. Financieel en juridisch is dit een groot bezwaar. De burgemeester geeft aan dat er dinsdag weer een collegevergadering is. De opbrengst van vandaag wordt meegenomen.

Conclusie:
Het onderwerp komt opnieuw aan de orde in de volgende collegevergadering waarbij de opbrengst van deze consultatie wordt meegenomen."

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn, 07 mei 2019

"Besluit: Het college, met uitzondering van de wethouder stelt de gemeenteraad voor ons niet aan te melden voor het experiment. Dit omdat het college van mening is dat het experiment in deze vorm en onder deze condities onvoldoende helpt om de problematiek op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid te verminderen en/of te voorkomen. Verder is het college van mening dat Apeldoorn niet voorop moet lopen door deel te nemen aan dit experiment. Tot slot heeft het college hiertoe besloten omdat in het experiment geen maximum wordt gesteld aan de werkzame stoffen in cannabis, waardoor mogelijke gezondheidsrisico’s a.g.v. een hoog THC-gehalte niet afnemen." 

Collegevoorstel Aanmelding deelname Experiment Gesloten Coffeeshopketen, 30-04-2019

"8. Communicatie van het besluit
Indien ervoor gekozen wordt om Apeldoorn aan te melden voor het experiment, dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het ministerie. In het najaar van 2019 wordt bekend welke gemeente definitief zullen deelnemen aan het experiment. Mocht Apeldoorn geselecteerd worden, dan volgt een persgesprek- en persbericht.

Realisatie van het besluit
9.Het besluit van het college wordt ter consultatie aan de Raad voorgelegd in een PMA op 23 mei 2019. Tijdens deze consultatie is naast de burgemeester ook de portefeuillehouder volksgezondheid aanwezig."

Brief gemeente Apeldoorn aan gemeenteraad, 17-01-2019

Brief burgemeester Apeldoorn aan Ministerie van Justitie en Veiligheid, 11 juni 2018 aan Ministerie van Justitie en Veiligheid, 11 juni 2018 

 

Berichtgeving in media

De Stentor 13-09-2023 Iedereen kan bij rechter bezwaar maken tegen gedoogbeschikking coffeeshop: 'Burgemeester wil markt openstellen"

Coffeeshopeigenaren, concurrenten en omwonenden kunnen voortaan naar de rechter als ze het niet eens zijn met een gedoogverklaring die de burgemeester heeft afgegeven aan een coffeeshop. Dit maakte de Raad van State woensdag bekend in een uitspraak over de Apeldoornse coffeeshop Broodjescounter De Palm in de Asselsestraat.

Raad van State 13-09-2023 Bezwaar en beroep mogelijk tegen gedoogverklaringen voor coffeeshops

In de concrete rechtszaak in Apeldoorn betekent de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak dat de burgemeester van Apeldoorn alsnog inhoudelijk moet beslissen op de bezwaren van een exploitant van een coffeeshop die een tijdelijke gedoogverklaring heeft gekregen. Eerder verklaarde de burgemeester de bezwaren niet-ontvankelijk, omdat de gedoogverklaring geen besluit zou zijn waartegen bezwaar mogelijk was.

Cannabis-Kieswijzer 13-09-2023 Raad van State: Vergunning coffeeshop mag voor brpaalde tijd

Tegen een gedoogverklaring voor de verkoop van softdrugs kan voortaan bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Dat geldt ook voor de beslissing om een gedoogverklaring te weigeren of in te trekken. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State na 2,5 jaar bepaald in een rechtszaak tussen een coffeeshop en de burgemeester van Apeldoorn. De hoogste algemene bestuursrechter stelt met deze uitspraak haar rechtspraak voor coffeeshops bij. In deze concrete rechtszaak betekent de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak dat de burgemeester van Apeldoorn alsnog inhoudelijk moet beslissen op de bezwaren van een exploitant van een coffeeshop die een tijdelijke gedoogverklaring heeft gekregen. Eerder verklaarde de burgemeester de bezwaren niet-ontvankelijk, omdat de gedoogverklaring geen besluit zou zijn waartegen bezwaar mogelijk was. De exploitant verweert zich tegen een tijdelijke gedoogverklaring van de duur van zes jaar.

De Stentor 30-06-2023 Coffeeshop Apeldoorn is net weer open, als ineens de politie op de stoep staat (met grote gevolgen)

De deur was net weer van het slot, toen op 1 juni opeens de politie en gemeente op de stoep stonden. Nu blijkt dat bij die controle in coffeeshop ’t Bunkertje opnieuw een te grote voorraad softdrugs is gevonden. Het gevolg: de zaak mag vanaf vanmiddag tijdelijk geen drugs verkopen.

'Een coffeeshop mag maximaal 500 gram op voorraad hebben. De gemeente stelt dat er ruim 8 procent (ruim 40 gram) meer aanwezig was.'

Cannabisindustrie 22-03-2023 Coffeeshop 't Bunkertje in Apeldoorn drie maanden dicht

Coffeeshop ’t Bunkertje in Apeldoorn is drie maanden gesloten. De gemeente heeft de gedoogverklaring tijdelijk ingetrokken. Dit meldt woordvoerder Arnoud van der Steen van de gemeente Apeldoorn. De maatregel is gisteren, 21 maart, ingegaan en duurt tot juni.
Uit een controle van gemeente, politie en Belastingdienst in januari is gebleken dat de coffeeshop zich niet houdt aan de voorwaarden van de gedoogverklaring. De coffeeshop heeft onder andere een hogere handelsvoorraad dan wettelijk is toegestaan, verstrekt bij de verkoop van softdrugs geen voorlichtingsmateriaal, houdt het kasboek niet dagelijks bij en de gedoogverklaring staat niet op naam van de leidinggevenden

Cannabisindustrie 14-09-2022 Apeldoornse coffeeshop De Palm voor Raad van State om schaarse vergunning

Coffeeshophouder Zeki Özyurt van coffeeshop De Palm in Apeldoorn is naar de Raad van State gestapt om hopelijk een uitspraak te krijgen waarin een uitzondering wordt gemaakt voor dit bijzondere geval ingaande schaarse vergunningen.

in de zaak rondom de Apeldoornse coffeeshops geeft de Raad van State aan dat coffeeshops op dit moment niet legaal zijn. Daardoor valt een gedoogtoestemming of wijziging daarvan niet onder de Algemene wet bestuursrecht, waardoor de coffeeshopondernemers ineens zonder vergunning kunnen komen te staan. Alleen in bijzondere gevallen maakt de Raad van State een uitzondering, waar nu de advocaat op aanstuurt.

De Stentor 11-01-2021: Coffeeshops in Apeldoorn bundelen krachten

‘Drie van de vijf coffeeshops in Apeldoorn verenigen zich in een platform. Ze hopen gezamenlijk hun stem duidelijker te laten horen, onder meer in gesprekken met de gemeente, en effectiever onderling te overleggen. Ook de klant moet daar uiteindelijk baat bij hebben.

Het platform moet als aanspreekpunt ook een teken zijn van de huidige professionaliteit van de sector. ‘Het toont aan dat de coffeeshop van nu de schimmigheid is ontgroeid’, staat in een verklaring’.

De Stentor 27-11-2021: Coffeeshops in Apeldoorn zijn hun positie niet meer zeker.

‘Apeldoorn gaat opnieuw bepalen welke coffeeshops hier zijn toegestaan. Mogelijk gaan striktere voorwaarden gelden, bijvoorbeeld dat zo’n zaak niet in een woonwijk gevestigd mag zijn. Dat zorgt voor onzekerheid en dus onrust bij de huidige zaken’.

De Stentor 31-08-2019 Apeldoorn kansloos voor deelname wietproef 

‘Afgelopen week is duidelijk geworden welke gemeenten aan de proef gaan meedoen. Apeldoorn zit daar niet bij. En dat was ook geen optie, blijkt nu uit een rapport dat de adviescommissie opstelde. De aanvullende voorwaarden aan deelname die deze gemeente stelde, botsten met de opzet van de proef. Daarbij ging het met name om het uitgangspunt dat alle coffeeshops in de gemeente mee zouden moeten doen. Apeldoorn wilde op dat punt meer ruimte’.

Omroep Gelderland 14-06-2019 Apeldoorn toch kandidaat voor wietproef

"Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden vond deelname te risicovol, maar is daarop terug gekomen na felle discussie in de gemeenteraad. De burgemeester laatst nog wel kanttekeningen, want ze wil niet dat Apeldoorn het schip in gaat door bij voorbeeld claims van coffeeshophouders die niet willen meewerken aan de wietproef. De gemeente heeft daar het budget niet voor waarschuwt ze. De rijksoverheid stelt als voorwaarde dat alle coffeeshops in een gemeente mee moeten doen. Ook heeft deze burgemeester er moeite mee dat er binnen de wietproef geen maximum zit aan het THC-gehalte, hoe waarborg je dan de volksgezondheid vraagt ze zich af en eist dus kwaliteitscontrole door de NVWA."

Apeldoorn Direct 29-05-2019 Een drogreden en drie argumenten tegen het wietexperiment

-Door christenunie apeldoorn
“In het regeerakkoord van 2017 heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de afspraak gemaakt om op lokaal niveau een experiment uit te voeren met een gedoogde en gesloten coffeeshopketen. Het zogenaamde wietexperiment. Tien (middel)grote gemeenten worden nog voor het einde van het jaar door het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgekozen om deze proef uit te rollen.

Er is veel te doen rondom de proef. Een groot aantal gemeenten heeft inmiddels aangegeven geen belangstelling te hebben. Het college van B&W van Apeldoorn was een half jaar geleden nog positief over deelname, maar nadat de opzet en kaders van de proef concreet werden gemaakt, is ook Apeldoorn voornemens zich niet aan te melden. Ook tussen de fracties in de gemeenteraad wordt zeer verschillend gedacht over een mogelijke aanmelding. Hoog tijd om 3 argumenten en een drogreden te benoemen waarom meedoen aan de wietproef geen goed idee is."

De Stentor 24-05-2019 Deel raad wil dat Apeldoorn zich alsnog aanmeldt voor proef legale wietteelt

,,In het experiment wordt schone wiet verkocht, pure winst voor de gezondheid’’, stelt VVD’er Bart van Erven. Hij vraagt het college dan ook om het besluit te heroverwegen. Zijn partij is niet de enige. Ook de PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren dringen er bij portefeuillehouder burgemeester Petra van Wingerden op aan om het besluit in heroverweging te nemen en Apeldoorn toch aan te melden als proefgemeente.”

“De ChristenUnie, Lokaal Apeldoorn, SGP, CDA en Gemeente Belangen staan juist achter de lijn die het college heeft gekozen.”

OG 24-05-2019 Gemeentebestuur Apeldoorn vindt deelname aan wietproef te risicovol

"Apeldoorn gaat zich zeer waarschijnlijk niet aanmelden voor een landelijke proef met gereguleerde wietteelt. Burgemeester Petra van Wingerden is van mening dat het experiment zoals dat er nu ligt onvoldoende helpt om de problematiek op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid te verminderen. Ook het financiële risico voor de gemeente vindt zij te groot."

 

 

 

Lokaal beleid Apeldoorn

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600