Experiment Amsterdam

24-06-2019 Brief burgemeester Halsema aan Ministers VWS/JenV inzake geen belangstelling voor experiment gesloten coffeeshopketen (TKN 9)

‘Voor de gemeente Amsterdam waren de volgende voorwaarden problematisch:
1. de verplichte deelname van alle coffeeshops in een experiment-gemeente;
2. het ontbreken van voldoende overgangstermijn, en
3. onvoldoende garantie op een voldoende gevarieerd gereguleerd aanbod cannabis.
Aan deze bezwaren is in de uitwerking van de voorwaarden in de Algemene Maatregel van Bestuur behorende bij de Wet gesloten coffeeshopketen, in onvoldoende mate tegemoet gekomen. Amsterdam heeft zich daarom niet als belangstellende voor deelname aan een experiment gesloten coffeeshopketen laten registreren’.

01-11-2018 Brief burgemeester Halsema aan Ministers VWS/JenV over een uniform experiment met een gesloten coffeeshopketen (TKN 7)

‘Enkele voorwaarden die aan deelname aan het experiment verbonden zijn, vormen voor Amsterdam een obstakel. Heb u daarom verzocht rekening te houden met een aantal uitgangspunten bij de vaststelling van de Algemene Maatregel van Bestuur:
-Geen verplichte deelname van alle coffeeshops
-Naast aanbod gereguleerde wiet ook verkoop van buitenlandse hasj en overgangsperiode
-Er moet een gevarieerde keuze zijn die aansluit bij wensen van verschillende klanten
-Optie om bevoegdheid te geven om met stadsdeel deel te nemen’.

27-09-2018 Brief burgemeester Halsema aan Minister VWS/JenV over uniform experiment met een gesloten coffeeshopketen (TKN 7)

Benoeming drieledig probleem: ‘1. de schaal. 2. de verplichting deel te nemen 3. de onmiddellijke transitie naar een assortiment gereguleerde cannabis. Alle Amsterdamse coffeeshops zullen in één klap hun illegale leveranciers moeten afstoten. Het is niet denkbeeldig dat er op dat moment problemen met 'de achterdeur' zullen ontstaan. Daarbij komt dat de coffeeshops zullen worden gedwongen deel te nemen in de wetenschap dat ze binnen vier tot vijfenhalf jaar de illegale leveranciers opnieuw aan zich moeten binden, terwijl er vooraf geen duidelijkheid over continuering is (wanneer en met welke uitkomsten is het experiment geslaagd?)’

 14-12-2017 Brief burgemeester van Aartsen aan Ministers VWS/JenV over aanmelding deelname experiment gesloten coffeeshopketen met opmerking dat de handhaving op het Ingezetencriterium geen optie zal zijn ('ontbindende voorwaarde') voor de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een aangenomen raadsmotie 1395.17 AM (agendapunt 21)

Lokaal beleid Amsterdam

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600