Coffeeshopbeleid Amsterdam: handhavingsmatrix, raadsstukken en berichtgeving

Lijst van burgemeesters

Femke Halsema (Groen Links) 12-07-2018 tot heden
Jozias van Aartsen (VVD) 2017-2018
Eberhard van der Laan (PvdA) 2010-2017
Job Cohen (PvdA) 2001-2010
 

Vastgesteld per 06-07-2004: Handhavingsarrangement coffeeshops voor 166 Amsterdamse coffeeshops

Coffeeshop exploiteren:

Nieuwe coffeeshop niet mogelijk
Overnemen coffeeshop wel mogelijk
Kosten expolitatie-vergunning coffeeshop: 2.417,55 euro & gedoogverklaring is gratis
Duur geldigheid exploitatie-vergunning & gedoogverklaring: 3 jaar
 
Handhavingsmatrix (verjaringstermijn van 3 jaar per trede)
 • Overtreding van een van AJOGH(I) criteria: schriftelijke mededeling sluiting voor een week
 • Tweede overtreding van een van de gedoogcriteria: schriftelijke mededeling sluiting van twee weken
 • Derde overtreding van een van de gedoogcriteria: exploitatie-vergunning geschrapt en definitief coffeeshop gesloten

De volgende gedoogvoorwaarden te hanteren voor bestuurlijk optreden

 1. De Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet van 11 september 1996:

A geen affichering, reclame anders dan een summiere aanduiding op de lokaliteit;
H geen harddrugs mogen in de coffeeshop voorhanden zijn en/of verkocht worden;
O geen overlast, waaronder parkeeroverlast rond de coffeeshop, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten;
J geen verkoop aan jeugdigen (personen jonger dan 18 jaar) en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop;
G geen verkoop van hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (5 gram) per transactie (koop en verkoop in één coffeeshop op één dag met betrekking tot één koper).
- geen handelsvoorraad van meer dan 500 gram in of in de directe nabijheid van de coffeeshop.

2.   Verkoop van enig product mag niet plaatsvinden door middel van loketten aan de straatzijde, open puien of anderszins direct op of aan de weg.

3.   Verkoop dient plaats te vinden in voorverpakte eenheden.

4.   De inrichting dient het karakter van een horeca-etablissement te hebben.

5.   Het door de gemeente verstrekte vignet met de benaming coffeeshop dient in het bedrijf te worden aangebracht op zodanige wijze, dat het vignet te allen tijde van buitenaf duidelijk zichtbaar is.

Sluiten van panden (wet Damocles; bevoegdheid burgemeester vanwege Opiumwet 13b)

-Als een hennepplantage of drugs in een pand wordt aangetroffen.
-Als de openbare orde wordt verstoord door gedrag in een pand, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van wapens en munitie.
-Als in een publiek toegankelijk pand sprake is van illegaal gokken, heling of aanwezigheid van wapens.
 
Tijdsduur
 
-Een onbewoonde woning sluiten wij 3 maanden.
-Eigenaren en huurders van bewoonde woningen krijgen eerst een waarschuwing, tenzij er sprake is van verzwarende omstandigheden.
-Bedrijfspanden en publiek toegankelijke panden, zoals horecazaken of winkels, sluiten we voor onbepaalde tijd.  We trekken het bevel tot sluiting pas in na een verzoek tot heropening en alleen als we erop vertrouwen dat de openbare orde is hersteld.
 

Controle op de Tabakswet (rookverbod) vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

 

Raadsstukken 

14-04-2022 Brief Minister Kaag (Financien) in reactie op brief van BCD over de toegang tot contant geld voor coffeeshopondernemers

"Op 28 april jongslede heeft mijn voorganger van uw organisatie, de BCD een brief ontvangen, waarin u schrijft dat ondernemers in de coffeeshopbranche die moeilijkheden ervaren bij het verkrijgen en onderhouden van een bankrelatie".

11-04-2022 Raadsinformatiebrief maatregelen voor de cannabismarkt 

De driehoek (burgemeester, politiechef en OM) stelt voor het zogeheten ingezetenen-criterium in te voeren. Zo hebben buitenlandse toeristen geen toegang meer tot coffeeshops. De coffeeshops zelf mogen een hogere handelsvoorraad voeren en er zal milder worden opgetreden tegen overtredingen. Coffeeshops krijgen wél extra regels opgelegd, onder andere ten aanzien van transparantie, bedrijfsvoering en voorlichting. Ook stelt de burgemeester aanvullende maatregelen voor om de straathandel in de binnenstad tegen te gaan. Burgemeester Halsema wil snel in gesprek met de nieuwe gemeenteraad over het voorstel.

Bijlagen:
Handhaven I-criterium Amsterdam: ervaringen vergelijkingsgemeenten BreuerIntraval, november 2021
Factsheet straatdealers gemeente Amsterdam, april 2022 
Verkennende analyse straatdealers Amsterdamse binnenstad gemeente Amsterdam, oktober 2021
Profielonderzoek naar straatdealers actief in de Amsterdamse binnenstad in de periode 2017-2019 GGD Amsterdam, september 2021
Rapport rechtshandhaving straatdealers gemeente Amsterdam, 01-11-2021
Analyse veiligheidsmonitor binnenstad en raadsadressen gemeente Amsterdam, 01-09-2021
Straatdealen volgens professionals gemeente Amsterdam, september 2021
Klanten van straatdealers in de Amsterdamse binnenstad: beweegredenen en achtergronden gemeente Amsterdam, februari 2022
Intensiveringsmaatregelen straatdelers gemeente Amsterdam, maart 2022

30-06-2021 Beantwoording raadsvragen raadslid Poot (VVD) over de inzet van buurtgastheren bij Amsterdamse coffeeshops

‘Bij filialen van coffeeshopketen de Boerejongens staan vaak wachtrijen en is er veel verkeer. Deze keten zet zogeheten ‘buurtgastheren’ in de omgeving van de coffeeshop toezien op klanten en verkeer. Deze gastheren zouden ondersteunende diensten met betrekking tot handhaving van normen en waarden faciliteren.
De fractie van de VVD verneemt graag of en zo ja welke afspraken de gemeente heeft gemaakt met de ondernemer over de rol van deze gastheren en of er eventuele klachten zijn binnengekomen of het optreden van deze gastheren’. De burgemeester reageert hierop o.a met dat (geanonimiseerde) klachten met de coffeeshopondernemer besproken zijn.

04-02-2022 Brief wethouder Groot Wassink inzake Gebiedsplannen 2022 (bijlage 1 Centrum)

“Het verkennende onderzoek naar invoering van handhaving op een I-criterium en een beheersbare cannabismarkt wordt voortgezet. De aanpak straatdealers wordt doorontwikkeld met het versterken van bestaande maatregelen en het toevoegen van nieuwe maatregelen. De gemeenteraad wordt hierover nader geïnformeerd” (p.4) en “De onderzoeken naar een beheersbare cannabismarkt en eventuele invoering van een ingezetenencriterium worden naar verwachting in 2022 afgerond. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd” (p.16)

25-05-2021 Digitale expertmeeting Ingezetenencriterium

Deelnemers:
Edward van der Torre (onderzoeker bij Lokale Zaken) 
Ton Nabben (docent/onderzoeker HvA)
Joachim Helms (woordvoerder Bond voor Cannabis Detaillisten)
Floor Bakkum (Jellinek)
Bas van den Tillaar (Burgemeester Vlissingen)
Paul Depla (Burgemeester Breda)

14-05-2021 Brief Halsema naar gemeenteraad n.a.v berichtgeving Damoclesbeleid na de berichtgeving van RTL nieuws dat burgemeesters te hard zijn bij aantreffen drugs en uit huis zetten van mensen stuurde Halsema een brief naar de raad dat ze zich hierin niet herkent

14-05-2021 Raadsbrief driehoek tegen drugs & Notitie Driehoek tegen drugs:

“De softdrugsmarkt is stevig verankerd in onze stad en heeft deze onder invloed van grote toeristenstromen een enorme groei doorgemaakt. Van oudsher hebben het gedoogbeleid en de bijbehorende coffeeshops als doel om de markten van soft- en harddrugs te scheiden. Voor gebruikers heeft dat niet aan relevantie verloren: coffeeshops zijn nog altijd de plek waar je veilig cannabis kan kopen zonder te worden geconfronteerd met harddrugs. Voor de handel geldt dit echter minder, allereerst omdat de aanvoer naar de coffeeshops nog altijd illegaal is en daarmee kwetsbaar voor criminaliteit, en als tweede omdat met de handel op de overspannen Amsterdamse softdrugsmarkt telkens grotere bedragen zijn gemoeid. Daarmee dreigt ook de scheiding met de cocaïnehandel en het daaraan verbonden geweld te vervagen"

29-04-2021 Commissievergadering Algemene Zaken agendapunt 4 Halsema benoemde de zorg dat de softdrugsmarkt besmet wordt met harddrugs.

26-01-2021 Digitale inspraakavond inzake aanpak wallen & een beheersbare cannabismarkt

Sprekers o.a Joachim Helms (coffeeshop Greenhouse/woordvoerder BCD), August de Loor (Advies Buro Drugs), Hester Kooistra (humanisticus), Has Cornelissen (Stichting Legalize!)

08-01-2021 Brief van de driehoek naar gemeenteraad. Naar een beheersbare cannabismarkt (met 3 bijlagen: OIS rapport -zie 11-02-2020, Aantallen coffeeshops BreuerIntraval & OOV-notitie naar beheersbare cannabismarkt)

De driehoek noemt drie punten om te komen tot een beheersbare cannabismarkt

 1. Gefaseerd reguleren van de cannabismarkt en instellen coffeeshopkeurmerk inclusief verruiming handelsvoorraad voor coffeeshops (meer dan 500 gram)
 2. Beperken ketenvorming om monopolieposities te voorkomen
 3. Handhaving van het Ingezetenencriterium, waarbij het weren van toeristen uit coffeeshops geen doel op zich is, maar een middel om de aantrekkelijkheid van de lokale cannabismarkt als pleisterplaats voor softdrugstoerisme te verminderen en wat ten dienste staat aan de beheersbaarheid en de verdergaande regulering van de cannabismarkt. De driehoek heeft hierbij oog voor de handhaving en de mogelijke verplaatsing naar de illegale markt, maar beschouwd de invoering ervan niettemin als haalbaar.

30-07-2020 Brief gemeenteraad inzake monitor vierde verplaatsing coffeeshops Amsterdam
Onderzoeksbureau Breuer Intraval heeft de lokale neveneffecten van de vestiging van coffeeshop Betty Boop naar Humberweg 2 gemonitord. Het betrof metingen vóór, een half jaar na en anderhalf jaar na de opening van de coffeeshop. Daarbij zijn enquêtes afgenomen bij bezoekers en personeel van de coffeeshop en werknemers van omliggende bedrijven. Ook zijn tellingen en observaties uitgevoerd. Tot slot zijn politiegegevens geraadpleegd.

Het stadsdeelbestuur en de politie delen het overwegend positieve beeld dat uit de monitor blijkt. De hoofdconclusie is dan ook dat de verplaatsing van de coffeeshop naar de Humbergweg er niet toe heeft geleid dat er sprake is van een toename van overlast of onveiligheid vanwege de vestiging op deze locatie, daartoe is besloten de locatie definitief toe te voegen aan de lijst met gedoogde locaties

11-02-2020 OIS-onderzoek Coffeeshops belangrijk motief voor jonge Wallenbezoekers

‘Coffeeshops zijn een belangrijke reden om Amsterdam te bezoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van OIS naar het belang van coffeeshops en raamprostitutie voor jonge internationale toeristen in het Wallengebied. Daarbij is gekeken naar de mogelijke effecten van een viertal beleidsopties op hun bereidheid naar Amsterdam te komen. Zo geeft bijna de helft van deze bezoekers aan minder vaak (34%) of helemaal niet meer (11%) naar Amsterdam te komen wanneer zij de coffeeshops niet meer binnen zouden mogen’.

20-06-2019 Monitor derde verplaatsing Pilot Coffeeshops Amsterdam (TKN 17)

'In 2012 is de Pilot coffeeshops gestart. Elke coffeeshopexploitant in Amsterdam kon zich voor deelneming inschrijven. Zij moesten daarbij een geschikte nieuwe locatie voor hun coffeeshop aandragen. Uiteindelijk hebben vier coffeeshops de mogelijkheid gekregen om in het kader van een experiment te verplaatsen naar een andere locatie in de stad. Eén deelnemer start een coffeeshop op een nieuwe locatie zonder een locatie achter te laten.
De pilot heeft drie hoofddoelen;
1. Informatieverzameling door het beter ontsluiten van informatie over coffeeshops en het uitvoeren van veldonderzoek onder coffeeshops (afgerond in 2013).
2. het formuleren van nieuwe criteria voor experimentele coffeeshops (bijvoorbeeld 'alleen afhalen' in het kader van de pilot (afgerond in 2012).
3. het uitvoeren en monitoren van de (ver)plaatsing van maximaal 5 experimentele coffeeshops (in uitvoering sinds 2012).

De hoofdconclusie is dat het vestigen van de coffeeshop op de nieuwe locatie er niet toe heeft geleid dat er sprake is van een toename van overlast of onveiligheid op de nieuwe locatie, daartoe is besloten de locatie definitief toe te voegen aan de lijst met gedoogde locaties'.

24-06-2019 Brief burgemeester Halsema aan Ministers VWS/JenV inzake geen belangstelling voor experiment gesloten coffeeshopketen (TKN 9)

‘Voor de gemeente Amsterdam waren de volgende voorwaarden problematisch:
1. de verplichte deelname van alle coffeeshops in een experimentgemeente;
2. het ontbreken van voldoende overgangstermijn, en
3. onvoldoende garantie op een voldoende gevarieerd gereguleerd aanbod cannabis.
Aan deze bezwaren is in de uitwerking van de voorwaarden in de Algemene Maatregel van Bestuur behorende bij de Wet gesloten coffeeshopketen, in onvoldoende mate tegemoet gekomen. Amsterdam heeft zich daarom niet als belangstellende voor deelname aan een experiment gesloten coffeeshopketen laten registreren’.

30-11-2019 Openresearch Onderzoek coffeeshops, prostitutie, toerisme Singel/Wallen

‘Dit onderzoek geeft aan de hand van een enquête onder 1.161 jonge buitenlandse bezoekers van het Singel/ Wallengebied inzicht in de bezoekmotieven en het gedrag van deze doelgroep. In de vragenlijst zijn een aantal mogelijke beleidsopties voorgelegd. Hierbij is het doel om een beeld te krijgen van de mogelijke effecten van beleid op de bereidheid tot bezoek en het gedrag ter plaatse van deze doelgroep’.

30-11-2019 BreuerIntraval De markt voor coffeeshops in de gemeente Amsterdam 2020-2025

‘Voor de vraag naar cannabis van klanten van Amsterdamse coffeeshops die wonen in de Metropoolregio Amsterdam zijn 68 coffeeshops nodig. Wanneer de toeristische bezoekers in de berekeningen worden betrokken dan betekent dit dat de drie miljoen jonge toeristen die Amsterdam jaarlijks bezoeken en coffeeshops bezoeken voldoende omzet genereren voor nog eens 93 tot 112 coffeeshops. Het totale aantal benodigde coffeeshops in Amsterdam komt daarmee in 2020 op 161 tot 180 coffeeshops en in 2025 op 185 tot 207 coffeeshops’.

26-06-2018 Rekenkamer Metropool Amsterdam Project 1012 Onderzoek naar de aanpak van de Amsterdamse oude binnenstad

‘Voor het sluiten van 26 coffeeshops was de activiteit het ontnemen van de gedoogbeschikking. Er werd dus direct een juridisch instrument ingezet, waarmee het stopzetten van de bedrijfsvoering werd afgedwongen. Het sluiten van de 26 coffeeshops moest binnen een periode van zes jaar gereed zijn. Wat in 2015 gereed was’.

27-09-2018 Brief burgemeester Halsema aan Minister VWS/JenV over uniform experiment met een gesloten coffeeshopketen (TKN 7)

Benoeming drieledig probleem: ‘1. de schaal. 2. de verplichting deel te nemen 3. de onmiddellijke transitie naar een assortiment gereguleerde cannabis. Alle Amsterdamse coffeeshops zullen in één klap hun illegale leveranciers moeten afstoten. Het is niet denkbeeldig dat er op dat moment problemen met 'de achterdeur' zullen ontstaan. Daarbij komt dat de coffeeshops zullen worden gedwongen deel te nemen in de wetenschap dat ze binnen vier tot vijfenhalf jaar de illegale leveranciers opnieuw aan zich moeten binden, terwijl er vooraf geen duidelijkheid over continuering is (wanneer en met welke uitkomsten is het experiment geslaagd?)’

01-11-2018 Brief burgemeester Halsema aan Ministers VWS/JenV over een uniform experiment met een gesloten coffeeshopketen (TKN 7)

‘Enkele voorwaarden die aan deelname aan het experiment verbonden zijn, vormen voor Amsterdam een obstakel. Heb u daarom verzocht rekening te houden met een aantal uitgangspunten bij de vaststelling van de Algemene Maatregel van Bestuur:
-Geen verplichte deelname van alle coffeeshops
-Naast aanbod gereguleerde wiet ook verkoop van buitenlandse hasj en overgangsperiode
-Er moet een gevarieerde keuze zijn die aansluit bij wensen van verschillende klanten
-Optie om bevoegdheid te geven om met stadsdeel deel te nemen’.

14-12-2017 Brief burgemeester van Aartsen aan Ministers VWS/JenV over aanmelding deelname experiment gesloten coffeeshopketen met opmerking dat de handhaving op het Ingezetencriterium geen optie zal zijn ('ontbindende voorwaarde') voor de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een aangenomen raadsmotie 1395.17 AM (agendapunt 21)

10-04-2017 Brief burgemeester van der Laan aan Ministers JenV en VWS en Senatoren over thuisteelt medicinale cannabis (TKN 7)

“Met interesse heb ik kennis genomen van de discussie rond medicinale cannabis die in de marge van de debatten over het wetsvoorstel 'Wet gesloten coffeeshopketen' wordt gevoerd.
Burgemeesters worden namelijk steeds vaker om hulp gevraagd door mensen die zich - gelet op de door hen ervaren grote voordelen van het gebruik van cannabis voor hun gezondheid - gedwongen voelen om thuis cannabis te kweken. Zij doen dat alleen voor eigen gebruik en om gezondheidsredenen, maar wel illegaal, omdat het in strijd is met de wet en met de regels die bijvoorbeeld woningcorporaties hebben vastgesteld. Sommige van deze mensen gebruiken cannabis uit thuisteelt vanwege diverse ziekten, bijvoorbeeld omdat zij geen doktersverklaring hebben om apothekerswiet te kunnen krijgen. Anderen geven aan dat de aangeboden apothekerswiet voor hen niet voldoet of dat de verzekering deze wiet niet (of slechts beperkt) vergoedt”.

03-04-2017 Brief burgemeester van der Laan inzake de kweek van 50 cannabisplanten voor medicinaal gebruik door Amsterdamse HIV-patient. (TKN 1)

Brief van de burgemeester van der Laan over de consequenties van een uitspraak van de strafrechter inzake de thuisteelt van medicinale cannabis voor thuistelers in het algemeen. Bij het thuis kweken van cannabis spelen drie rechtsgebieden een rol: strafrecht, bestuursrecht en civiel recht. In de brief wordt uiteengezet dat in dit specifieke geval de burgemeester noch justitie tegen deze thuiskweek optreden: ‘Bovengenoemd vonnis alsmede signalen van andere patiënten die baat hebben bij medicinale cannabis zijn voor mij reden geweest om de onlangs aangenomen motie te ondersteunen met betrekking tot het schrijven van een brief aan de minister om het probleem rond medicinale cannabis te adresseren’.

15-03-2017 Motie inzake meer ruimte voor thuisteelt van medicinale cannabis (punt 7D)

‘Gehoord de discussie inzake medicinale cannabis. Constaterende dat…

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. een brief te sturen aan het Kabinet en de leden van de Eerste Kamer waarin deze worden opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing van deze problematiek te komen;
2. in deze brief de wens uit te spreken dat Amsterdam meer ruimte wil voor thuisteelt ten behoeve van medicinale cannabis, in lijn met de initiatiefwet van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp om wietteelt te reguleren en het amendement van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren”.

27-10-2016 Actualiteit inzake vijf schietindicidenten bij coffeeshops (agendapunt 8a)

‘Paternotte (D66) wil graag in gesprek met de burgemeester over de gevolgen van dit scenario voor de openbare orde en veiligheid, de mogelijkheden deze zware misdrijven tegen te gaan en hoe angst en zorgen bij omwonenden, bezoekers en eigenaren van een coffeeshop kan worden weggenomen’ zie ook brief vdLaan 09-11-2016 (agendapunt 69)

22-09-2016 Bespreking rapport internationaal recht en cannabis II van prof van Kempen en dr Federova (agendapunt 14)

‘De conclusie van het rapport is dat het gereguleerd toestaan van cannabisteelt en –handel voor recreatief gebruik omwille van de belangen van individuele gezondheid en volksgezondheid, veiligheid en criminaliteitsbestrijding, kan steunen op positieve verplichtingen die uit internationale mensenrechtenverdragen voortvloeien.
De resultaten bieden een mogelijkheid tot het reguleren kweek voor recreatief gebruik, gebaseerd op positieve verplichtingen die staten hebben om individuen te beschermen tegen de nadelige gevolgen - voor de gezondheid, het leven, de fysieke en psychische integriteit en het privéleven - van ongereguleerde cannabisteelt en -handel’

 01-07-2016 Gemeente Amsterdam Monitor Afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

‘De gemeente Amsterdam heeft onderzoeks- en adviesbureau Intraval opdracht gegeven de lokale ervaringen met de invoering van het afstandscriterium voor coffeeshops in Amsterdam te volgen. In deze factsheet wordt verslag gedaan van enkele resultaten van de eerste twee (van de drie) metingen met betrekking tot het aanpassen van de openingstijden van de coffeeshops. Dit betreft een 0-meting (januari 2014) en een 1-meting (mei 2014). Een jaar later zal in dezelfde periode, mei 2015, de vervolgmeting plaatsvinden’.

27-08-2015 Inspraak, notitie regulering wietteelt en brief inzake Opiumwet 11a (wet op de voorbereidingshandelingen) (Agendapunt 17 en 18).

-Inspraak Ricci namens CSC Tree of Life, Moira namens BCD, de Loor namens Advies Buro Drugs

-De notitie gaat over o.a voorbereidingen te treffen voor de start van een experiment met gereguleerde wietteelt. De brief van het College van 27 mei jl en de notitie ‘regulering wietteelt’ bevatten een voorstel tot een lobby richting het Rijk voor a. het toestaan van een tijdelijk experiment ter zake van een social cannabis club met meerderjarige leden, ingezetenen van Nederland, die in dat verband op een gedoogde locatie (voormalig of huidige coffeeshop) wiet zal kweken. b. het toestaan van een verruiming van de maximale handelsvoorraad, het toestaan van de opslag (stash) van een bepaalde hoeveelheid cannabis ten behoeve van de coffeeshop en het transport tussen de stashplek en de coffeeshop.

-Inzake Opiumwet 11a (wet op de voorbereidingshandelingen, uitbreiding growshopwet) ‘De gevolgen van de wijziging van artikel 11a Opiumwet per 1 maart 2015 (strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen voor de illegale hennepteelt) zijn in de driehoek besproken. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven samen met de politie een lijst samen te stellen van bedrijven ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan overtreding van artikel 11a Opiumwet. Het betreft hier geen bedrijven die enkel zakjes hennepzaad aan toeristen verkopen. Na een waarschuwingsbrief zal de politie indien nodig handhavend optreden. Het Openbaar Ministerie zegt dat de precieze grens van de strafbaarstelling in artikel 11a Opiumwet uit de jurisprudentie zal moeten blijken de komende tijd’.

26-01-2012 Gemeente Amsterdam Pilot rapport coffeeshops

‘Het experiment maakt verplaatsing van een beperkt aantal (max 5) bestaande coffeeshops mogelijk, waarbij de exploitant kan kiezen uit drie exploitatievormen: ‘alleen ter plekke consumeren’, ‘alleen afhalen’ of een combinatie van deze twee. De achtergebleven locatie wordt van de lijst met gedoogde verkooppunten gehaald – terugkeren is dus niet mogelijk. De nieuwe locatie is tijdelijk, voor twee jaar. De coffeeshops die mee doen in de pilot worden gedurende die tijd gemonitord. Na afloop van het experiment wordt bepaald of de locatie en de exploitatievorm definitief worden.’

08-11-2010 Amsterdamse visie op coffeeshops + voordracht voor raadsvergadering

‘In het visiedocument zijn de aanpakken en programma’s benoemd die in Amsterdam momenteel worden uitgevoerd met betrekking tot cannabisgebruik en drugsgebruik onder de jeugd. Het is wenselijk het coffeeshopbeleid hierop af te stemmen. Ook zijn momenteel concrete projecten in uitvoering benoemd die een directe relatie hebben met het coffeeshopbeleid (het project Emergo, Coalitieproject 1012), waarmee afstemming plaatsvindt. In het regeer- en gedoogakkoord van 30 september 2010, worden enkele maatregelen genoemd die het kabinet ten aanzien van coffeeshops wil invoeren. Landelijk lijkt zich een koerswijziging voor te doen, waarbij de coffeeshop niet zozeer vanuit het gezondheidsaspect wordt bezien, maar veeleer vanuit een strafrechtelijke invalshoek. Het is van belang de consequenties van de voorgenomen maatregelen voor Amsterdam in kaart te brengen en vervolgens hierover een positie in te nemen ten opzichte van het Rijk’.

01-01-2008 Gemeente Amsterdam Hart van Amsterdam. Strategienota Coalitieproject 1012

'De hoofddoelstelling van het coalitieproject bestaat uit het doorbreken van de criminele infrastructuur door overlastgevende en criminogene branches te verminderen. Tegelijkertijd dient een opwaardering bewerkstelligd te worden van het entreegebied van Amsterdam. Wij willen de eenzijdige economische structuur, met relatief veel kwaliteitsarme en overlastgevende functies, transformeren naar een meer divers en hoogwaardig aanbod'.

 

Berichten in de media

 

10-05-2022 Cannabisindustrie Coffeeshop Picasso in Amsterdam nu Green Place Haarlemmerstraat

Er is sinds afgelopen weekend een tweede Green Place Coffeeshop te vinden in Amsterdam. Coffeeshop Picasso op de Haarlemmerstraat 6 is niet meer. Op deze plek is nu Green Place Haarlemmerstraat gevestigd stond op hun instagram-account. De andere Green Place is op de Nieuwmarkt gevestigd. 

05-05-2022 Telegraaf Toerist blijft komen ook zonder coffeeshop

De drukte op de Wallen moet aangepakt, zo stelt de gemeente. "De illegale markt zal exploderen" stelt Joachim Helms.

27-04-2022 VVS Advocaten Terug van weggeweest

‘Krijgt Amsterdam straks een eigen behandeling van niet ingezetenen door middel van bordjes op de coffeeshops met de mededeling ‘niet voor toeristen’? Burgemeester Halsema overweegt het serieus. Wie helpt haar van dit dwaalspoor?
Ze zijn er weer. De Amsterdamse Wallen stromen weer vol met toeristen. Massaal schuifelen ze voetje voor voetje door het Wallengebied. Het koude voorjaar trotseren ze met Amsterdamse mutsen. Zijn de tijden van voor Covid teruggekeerd?’

27-04-2022 NRC Voorstel Halsema leidt tot meer drugsoverlast

‘Halsema schrijft dat onderzoekers het ‘lastig’ vinden om te voorspellen wat toeristen zullen doen. Dat valt wel mee. Alle deskundigen en enquêtes wijzen erop dat Amsterdam met een illegale verkoop van cannabis aan honderdduizenden toeristen te maken krijgt wanneer het de coffeeshops voor buitenlanders sluit’. 

25-04-2022 EenVandaag Coffeeshops in Amsterdam sluiten voor toeristen vanwege overlast? In Maastricht werkte het na 10 jaar handhaven

'Als het aan burgemeester Halsema ligt kunnen buitenlandse toeristen in Amsterdam geen jointje meer kopen. Maastricht ging de hoofdstad voor. "Nu is niet langer overlast van coffeeshop toeristen, maar hondenpoep de meest voorkomende klacht."
Verschillende steden gingen Amsterdam voor. Zij gingen actief handhaven op toeristen die wiet kopen in een coffeeshop. Maar een aantal daarvan hebben het handhaven inmiddels over boord gegooid.'

22-04-2022 AT5 Halsema wil alternatieven voor wietverbod toeristen: “ik vind de gemeenteraad te stil”

De invoering van het i-criterium blijft voor de burgemeester in de eerste plaats een maatregel om de softdrugsmarkt weer tot bedaren te brengen. Als het 'nee' blijft vanuit de raad hoort Halsema dus graag andere plannen om de criminaliteit te bestrijden en de overlast tegen te gaan: "Wat dat betreft vind ik de raad te stil. Ik vind dat ik dat ook weleens mag zeggen. Kijk, de raad deelt namelijk wel mijn analyse dat er een probleem zit in die binnenstad."
Van een alleingang, zoals eerder bij het preventief fouilleren, lijkt het nu niet te komen: "Ik ga niet dreigen dat ik gebruik ga maken van bevoegdheden. Ik ben dat ook niet van plan. Bij preventief fouilleren heb ik zonder de steun van de meerderheid van de raad die beslissing genomen, dat was een tijdelijke, geïsoleerde maatregel. Deze maatregel heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen - en daarin hoop ik in ieder geval in zijn tijdelijkheid steun te vinden bij de raad."

19-04-2022 Forbes Amsterdam mayor wants to ban tourists from cannabis coffee shops                                                                                   
The PvdA (Dutch labor party), which emerged as the biggest party after the March 2022 local elections, is willing to support the "residents-only" rule if the mayor is committed to banishing drug street dealing. However, the move to ban tourists from buying cannabis products in coffee shops is not backed by Democrats 66 (D66) and GroenLinks, the two of the biggest parties on the city council, which are currently in talks on forming a new coalition administration with the PvdA.
But according to the Dutch newspaper Parool, Halsema, who has been in charge as a mayor since 2018, wouldn't need to rely on majority support within the city council if she declared the situation a necessity. By calling the measure a 'necessary,' the mayor could enforce the residence-only rule in any case.

18-04-2022 NPO Radio 1 De nacht van

Interview met onderzoekster Nicole Maalste over het Amsterdams voorstel inzake het i-criterium (uitzending gemist)

17-04-2022 Volkskrant De hoofdstad zit barstensvol toeristen, niet tot ieders genoegen

‘Festivals, meubelwinkels en natuurparken melden een welkome drukte tijdens het eerste paasweekend zonder coronaregels. 'Volgens Jan Otten zijn de straatdealers alvast aan het inslaan, voor het geval het coffeeshopverbod voor toeristen doorgaat.' 'Wat opvalt: geen politie, handhaver of host te bekennen.'

17-04-2022 RTL Boulevard John van den Heuvel en Tom Blickman over i-criterium in Amsterdam

Reportage met Tom Blickman (van Trans National Institute) en misdaadverslaggever John van den Heuvel over de invoering van het ingezetenencriterium in Amsterdam (uitzending gemist).

15-04-2022 Softsecrets Plan wietverbod neergesabeld

‘Het wietverbod voor buitenlandse toeristen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is met weinig instemming ontvangen. Het voorstel is alom neergesabeld en een meerderheid in de gemeenteraad is niet overtuigd’.

15-04-2022 Hanfjournal Amsterdam: Kein Kiffen fur Reisende

‘Reisende in Amsterdam sollen zukünftig kein Gras mehr rauchen dürfen. Dafür plädierte die Bürgermeisterin der Stadt. Bei den meisten Touristen:innen steht der Besuch in einem Coffeeshop auf der Liste der To Do’s in Amsterdam. Dafür ist auch der Coffeeshop The Bulldog bekannt unter den Reisenden.
Für die Bürgermeistern, Femke Halsema, sind diese Touristen: innen nicht länger erwünscht. Nun setzt sie sich für die Änderungen der holländischen Drogenpolitik ein. Reisenden soll der Zutritt zu Coffeeshops verboten werden’.

15-04-2022 AT5 Park Politiek over een wietverbod voor toeristen

‘Burgemeester Halsema kan de gemeenteraad passeren als ze echt wil dat alleen nog Nederlandse ingezetenen een jointje in Amsterdamse coffeeshops kunnen kopen, of krijgt ze toch nog een meerderheid aan haar kant?’
Een gesprek met Sheher Khan (DENK), Rob Hofland (D66) en Sofyan Mbarki (PvdA).

14-04-2022 Best Friends, Sensi seeds, Barney’s farm Alternatieve voorstellen voor  ingezetenencriterium
Onderzoek toont aan dat het plan om toeristen de toegang tot coffeeshops te ontzeggen tot overlast en een grotere illegale markt leidt. Barneys, Best Friends en Sensi Seeds hebben daarom een discussienota met alternatieve voorstellen opgesteld.
Met de nota ‘It takes two to tango’ reageren wij op de oproep van de burgemeester om mee te denken over de vraag hoe de Amsterdamse cannabismarkt kleinschaliger, transparanter, beheersbaarder en minder aantrekkelijk voor toeristen kan worden gemaakt. De nota bevat naast 8 concrete voorstellen een goed onderbouwde analyse van de problematiek.

14-04-2022 De Morgen Welkom in Amsterdam, maar niet in coffeeshops: burgemerester ziet coffeeshoptoeristen liever in rook opgaan

‘Gedaan met wiettoerisme richting Amsterdam, toch als het van burgemeester Femke Halsema afhangt. Tegen de wil van haar gemeenteraad drukt ze door met een coffeeshopverbod voor buitenlanders. Maar wat haalt zo’n verbod uit?’

14-04-2022 BCD Ook met i criterium blijven meeste (coffeeshop)toeristen Amsterdam bezoeken

'In de Amsterdamse politiek is er discussie over de verkoop van wiet of hasj aan buitenlandse toeristen in Amsterdam. Onder andere burgemeester Halsema van Amsterdam heeft zich uitgesproken voor invoering van het i-criterium. Dit zou betekenen dat coffeeshops alleen nog klanten mogen bedienen die in Nederland wonen'. 

13-04-2022 I&O Research Ook met i-criterium blijven meeste coffeeshoptoeristen Amsterdam bezoeken

Dit blijkt uit representatief van I&O onder inwoners van Amsterdam en buitenlandse toeristen in opdracht van de Bond voor Cannabis Detaillisten. In het onderzoek is voor een opzet gekozen met een algemene benadering van het fenomeen toerisme, zonder direct toe te spitsen op “coffeeshoptoerisme”. Het onderzoek richtte zich op:

 • de houding van Amsterdammers ten opzichte van toerisme;
 • door inwoners ervaren overlast;
 • bezoekredenen toeristen;
 • meningen over mogelijke maatregelen om overlast te verminderen;
 • houding en verwachtingen ten opzichte van het i-criterium. 

13-04-2022 Parool Onderzoek: Halsema’s coffeeshopverbod voor toerist haalt weinig uit

‘De meeste toeristen blijven naar Amsterdam komen, ook als zij geen coffeeshops meer mogen bezoeken. Een coffeeshopverbod lijkt hiermee weinig effectief. Toch wil burgemeester Femke Halsema dit wel invoeren.’

13-04-2022 Parool Gemeenteraad Amsterdam ziet nog steeds niets in wietverkoopverbod

‘Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad is niet overtuigd van het nut van een coffeeshopverbod voor toeristen, zoals burgemeester Femke Halsema voorstaat. Ze vrezen een toename van straathandel en dat er onvoldoende handhaving is om dit tegen te gaan.’

13-04-2022 Drugsinc Cannabisexperiment: Van uitstel naar uitstel

'Waar andere landen er binnen enkele jaren in slagen om de teelt en distributie van cannabis volledig te legaliseren, lukt het Nederland niet eens om een klein gedeelte van de wietteelt te organiseren. Inmiddels is de rijksoverheid al 5 jaar bezig met de voorbereidingen van een experiment dat oorspronkelijk 4 jaar zou gaan duren. Er is een tijdlijn, een website, een brochure, een hele rits aan voorwaarden, neergelegd in wet- en regelgeving, maar er zit nog geen plant in de grond. De door de overheid geselecteerde telers hebben namelijk problemen met het verkrijgen van een locatie of met de financiering.'

13-04-2022 NL times Cannabis enterpeneurs feel ‘ignored’ by Mayor Halsema

'Several entrepreneurs in the Amsterdam cannabis industry said they feel ignored by Mayor Femke Halsem who wrote a letter about banning coffeeshops on monday. The officials completely ignored a white paper with alternative proposals put forward by their industry, Amsterdam cannabis purveyors Barney's, Best Friends, and Sensi Seeds wrote in a joint message to the mayor on Tuesday. Moreover, they sent a letter with alternative proposals to tackle the problem at the end of March.
The Mayor’s proposal and possible alternatives are still being discussed with the city council. The proposed alternatives from the cannabis businesses will therefore be included in that debate, according to Halsema's spokesperson.'

12-04 DvhN Halsema negeert alternatieve aanpak drugsoverlast

'Een aantal ondernemers in de Amsterdamse cannabisbranche voelt zich genegeerd door burgemeester Femke Halsema. Ze zijn verbaasd dat zij maandag bekendmaakte dat de driehoek vasthoudt aan het plan buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshops om drugsoverlast tegen te gaan in de binnenstad. ‘Een discussienota met alternatieve voorstellen vanuit de sector wordt volledig genegeerd. Dat schrijven de ondernemers van de Amsterdamse cannabiszaken Barney’s, Best Friends en Sensi Seeds in een gezamenlijk bericht. Ze stuurden naar eigen zeggen eind maart een discussienota met alternatieve voorstellen om de problematiek aan te pakken, waarop ze nog niks hebben gehoord'. 

12-04-2022 Binnenlands bestuur I-criterium houdt toerist niet tegen

‘Coffeeshophouders denken niet dat er minder toeristen naar Amsterdam komen nu de driehoek een ingezetenencriterium zegt door te zetten, zoals gisteren werd aangekondigd. Ook wijzen ze erop dat er nu al tekort aan handhavers is om straatdealers aan te pakken, dus hoe moet dat straks dan?’

12-04-2022 AT5 Coffeeshops verbieden voor toeristen? “Die regel zou me niet stoppen”

‘Burgemeester Halsema wil het plan om buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshops doorzetten. Met dit zogeheten i-criterium zal het aantal coffeeshops ook flink omlaag gaan. De Bond voor Cannabis Detaillisten waarschuwt voor problemen door een toename van straatdealers en de toeristen zelf denken niet aan stoppen met blowen’. 

12-04-2022 Pow Halsema drukt wietverbod toeristen door!

"Henry Dekker van Coffeeshop Siberie: ‘Zet je 5 blowers bij elkaar beginnen ze een band, zet je 5 drinkers bij elkaar maken ze ruzie!!! Amsterdam heeft meer coffeeshops nodig boor al deze mooie mensen!’
Joachim Helms van Coffeeshop Greenhouse: “Niemand van de gemeente kan mij uitleggen als je de criminaliteit wilt bestrijden, waarom je dan eerst de illegale markt tien keer groter gaat gaat maken?”

12-04-2022 VOC Mario Zwart over plan Amsterdam: ‘Drugsbeleid en stilstaand water’

‘Deze week kwam Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, weer langs met haar plan voor een buitenlander-verbod bij de Amsterdamse coffeeshops. Een onzinnig plan, dat al eerder werd afgekraakt. En terecht, het is een plan dat de problemen in de stad niet oplost, maar verergert.
Wat is er aan de hand in Amsterdam met toerisme en cannabis? Massatoerisme zorgt in Amsterdam voor werkgelegenheid én veel overlast. Net zoals in Praag, Venetië, Granada, Berlijn, Parijs, Sjanghai en New York. Wereldwijd is het toerisme sterk toegenomen sinds de jaren ’70, door de stijgende welvaart en goedkoop vervoer. Ook Amsterdam is hier enthousiast op ingesprongen, met een enorm aantal hotelkamers, wervingcampagnes, toeristenwinkels en Engelstalig personeel in de horeca. Vandaar de drukte in de stad, vandaar de lange rijen voor het Rijksmuseum en het Anne Frankhuis’.

12-04-2022 Cnnbs OM, politie en burgemeester willen een Amsterdam zonder coffeeshoptoerist

'Wie dacht dat het onzalige plan van begin 2021 om buitenlanders de toegang te verbieden tot alle 166 Amsterdamse coffeeshop ondertussen in een stoffige lade is beland, heeft het mis. In een brief aan de gemeenteraad maandag, pleiten burgemeester Femke Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie opnieuw voor een coffeeshopverbod voor toeristen'.

12-04-2022 Telegraaf Amsterdam wil geen wiet meer verkopen aan toeristen

‘Het weren van buitenlandse toeristen uit Amsterdamse coffeeshops is de beste remedie om drugsoverlast in de binnenstad tegen te gaan. Bij dat standpunt blijft de Amsterdamse driehoek (burgemeester, officier van justitie en politie) na een aantal aanvullende onderzoeken en gesprekken met de coffeeshopsector, zo schrijft burgemeester Femke Halsema maandag in een brief aan de gemeenteraad’.

12-04-2022 NL times Amsterdam mayor to push ban on coffeeshop selling weed to tourists 

‘Along with her letter to the city council on Monday, Halsema published scientific research into the residents-only criterion, in which coffeeshops can only sell cannabis to people registered in the Netherlands.
Researchers from Bureau Breuer & Intraval warned that the criterion would have serious financial consequences for Amsterdam coffeeshops, especially in the city center where rents are high. Earlier research shows that about 66 coffeeshops will be enough to meet the local demand. Amsterdam currently has 166 coffeeshops. The researchers, therefore, expect that some coffeeshops will go bankrupt, while others will continue to sell to tourists to keep up with running costs’.

11-04-2022 NOS Amsterdam gaat toeristen op grote schermen waarschuwen voor straatdealers
'Er komt in Amsterdam een waarschuwingscampagne tegen straatdealers. Die campagne is gericht op toeristen en dagjesmensen. Er komen onder meer op de Wallen LCD-schermen met waarschuwingen. Het is een van de maatregelen die het aantal straatdealers in de stad omlaag moeten brengen'.

11-04-2022 AT5 Gemeente gaat toeristen op grote schermen waarschuwen voor straatdealers

‘Er komt een 'uitgebreide' waarschuwingscampagne tegen straatdealers vanaf het voorjaar. Die campagne is gericht op toeristen en dagjesmensen en bestaat onder meer uit LCD-schermen die op de Wallen staan’. 

11-04-2022 RTL Nieuws Geen wiet meer voor toeristen, als het aan Amsterdam ligt 

‘Burgemeester Halsema van Amsterdam wil buitenlandse toeristen voortaan weren uit coffeeshops. Zo wil ze de drugsoverlast in de hoofdstad bestrijden.’

11-04-2022 Parool Halsema zet coffeeshopverbod voor toeristen door en koerst aan op botsing met de raad

11-04-2022 Amsterdams Dagblad Burgemeester Halsema wil met nieuwe raad in gesprek over regulering cannabismarkt

11-04-2022 Leidsch Dagblad Amsterdam wil door met coffeeshopverbod voor toeristen

06-04-2022 AT5 Raad van State: vergunning voor coffeeshop in Zuidoost was onterecht

‘De gemeente had geen vergunning mogen verlenen voor de bouw van de coffeeshop Best Friends op de hoek Holterbergweg en de Herikerbergweg in Zuidoost. Dat heeft de Raad van State geconcludeerd na bezwaar van de eigenaren van verschillende panden in de buurt. 

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat de gemeente door de uitspraak van de Raad van State terug moet naar de tekentafel. De vergunning voor de zaak blijft overeind, maar "we moeten beter gaan motiveren waarom het akkoord is dat er op die plek een coffeeshop mag komen en er dus van het bestemmingsplan kan worden afgeweken". De gemeente probeert dat zo snel mogelijk te doen, tot die tijd kan Best Friends open blijven’.

06-04-2022 Raad van State Gemeentebestuur verleende onterecht een vergunning voor coffeeshop in Zuidoost uitspraak ECLI:NL:RVS:2022:1001 

01-03-2022 BCD brief aan gemeenteraadsleden in Amsterdam inzake (digitale) campagne

Informatie over campagne opkomstbevordering en verzoek om deelname instagram-project.

20-01-2022 KHN KHN is bezorgd over plan Halsema wietverkoop via coffeeshops aan buitenlandse toeristen te verbieden
‘De horeca is niet gebaat bij toeristen die voornamelijk stoned zijn, zich misdragen en overlast veroorzaken. We zien echter een verbod van wietverkoop aan buitenlandse toeristen via coffeeshops niet als de oplossing. Net als experts weten we dat dit een impuls is voor illegale (straat)handel.
De afgelopen jaren is niet gebleken dat met alle inspanningen de burgemeester deze handel onder controle heeft gekregen. Het tegenovergestelde is te zien. Het TV-programma Bureau Burgwallen laat zien dat het jagen op drugsdealers dweilen met de kraan open is’.
 
02-01-2022 Parool Coffeeshopketen Boerejongens week dicht: reclame maken mocht niet

“Alle vestigingen van Boerejongens, een van de grootste coffeeshopketens van Amsterdam, zijn komende week op last van de gemeente gesloten. Dat is de straf voor het maken van reclame, wat verboden is voor coffeeshops”.

14-10-2021 Parool Amsterdam gaat harder optreden tegen cannabisprullaria in toeristenwinkels

‘Om het drugsimago van de Amsterdamse binnenstad te veranderen, gaat de gemeente streng handhaven op de massale verkoop van bijvoorbeeld zogenaamde wietkoekjes, cannabislolly’s en spacecakes die worden aangeboden door winkeliers in het centrum. Veel verkopers van de producten, die officieel worden beschouwd als souvenirs, zijn daarmee in strijd met het bestemmingsplan Winkeldiversiteit.’

23-09-2021 Parool Halsema sluit zich aan bij manifest voor legalisering softdrugs

‘Bijna veertig burgemeesters hebben vorige week vrijdag een manifest ondertekend om softdrugs de legaliseren. Dit moet de ondermijnende criminaliteit tegengaan. Burgemeester Femke Halsema wil zich hierbij aansluiten’.

03-02-2021 Al Jazeera Amsterdam mayor seeks to ban foreigners from ‘coffee shops’

Youtube item van Step Vaessen over het I-criterium voor Al Jazeera o.a met Joachim Helms (woordvoerder BCD).

08-01-2021 Parool Halsema wil verbod wietverkoop aan buitenlandse toeristen

“Burgemeester Femke Halsema wil buitenlandse bezoekers weren uit de Amsterdamse coffeeshops. In ruil mogen coffeeshopeigenaren grotere handelsvoorraden aanhouden”.

16-01-2021 AT5 Jellinek: Toeristenverbod coffeeshops levert diverse risico’s op

‘Verslavingsinstelling Jellinek begrijpt dat de stad iets wil doen aan de overlast door toeristen, maar het instituut plaatst vraagtekens bij het idee om toeristen in de toekomst te weren in coffeeshops. 'Als je wiet van slechte kwaliteit hebt, dan kun je er bijvoorbeeld synthetische thc opspuiten, waardoor de wiet wat betere kwaliteit krijgt, maar eigenlijk gevaarlijker wordt.'

16-02-2020 AT5 Burgemeester Halsema wil de wietmarkt graag verkleinen, maar hoe?

‘Burgemeester Halsema wil de wietmarkt in de stad verkleinen. Op die manier hoopt ze het wiettoerisme terug te dringen. Bovendien zou ze de aanvoer van wiet graag willen reguleren. 'Ik denk dat het heel belangrijk is dat je zorgt dat de cannabismarkt in Nederland bevrijd wordt van misdaad', zegt ze in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester. Uit onderzoek van bureau OIS (11-02-2020), bestaande uit face-to-face enquêtes, is aan 1100 buitenlandse toeristen op de Wallen gevraagd waarom ze naar Amsterdam komen en welke rol coffeeshops hierin spelen. Voor meer dan de helft van de toeristen, 57 procent, zijn de coffeeshops -niet de enige- maar wel een belangrijke reden om naar Amsterdam te komen. Ruim 20 procent van de ondervraagden zei dat blowen de belangrijkste reden is om naar de stad te komen’.

01-02-2016 Bonger Instituut (UvA) Waterbed, drukte en overlast Effecten sluitingsbeleid coffeeshops in Amsterdam-Centrum

‘Volgens het UvA-Bonger Instituut is sinds het sluiten van coffeeshops vanwege Project 1012 en de invoering van het afstandscriterium (nabijheid tot scholen voor voortgezet onderwijs) het veel drukker geworden in de (resterende) coffeeshops rond de Warmoesbuurt, de Nieuwendijkbuurt en de Haarlemmerbuurt. Deze hebben nu gemiddeld circa 2 x zoveel bezoekers als toen het sluitingsbeleid begon. Die toename wordt mede veroorzaakt doordat er meer toeristen naar Amsterdam komen, waarbij circa 60 % zich vooraf online oriënteert, maar betreft vooral een waterbedeffect. In het voorjaar van 2016 hadden de coffeeshops gemiddeld meer dan 6000 bezoekers per week (ca. 3000 in de kleinste en 12000 in de grootste coffeeshop) en zijn regelmatig zo vol, dat klanten buiten in de rij staan en binnen onvoldoende zitplekken zijn. De drukte vormt een bedreiging voor belangrijke uitgangspunten van het coffeeshopbeleid:
-kleinschaligheid,
-goede voorlichting,
-geen overlast.’

 

Lokaal beleid Amsterdam

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600