Coffeeshopbeleid Amsterdam: handhavingsmatrix, raadsstukken en berichtgeving

 Lijst van burgemeesters

Femke Halsema (Groen Links) 12-07-2018 tot heden
Jozias van Aartsen (VVD) 2017-2018
Eberhard van der Laan (PvdA) 2010-2017
Job Cohen (PvdA) 2001-2010
 

Vastgesteld per 06-07-2004: Handhavingsarrangement coffeeshops voor 166 Amsterdamse coffeeshops

Coffeeshop exploiteren:

Nieuwe coffeeshop niet mogelijk
Overnemen coffeeshop wel mogelijk
Kosten expolitatie-vergunning coffeeshop: 2.417,55 euro & gedoogverklaring is gratis
Duur geldigheid exploitatie-vergunning & gedoogverklaring: 3 jaar
 
Handhavingsmatrix (verjaringstermijn van 3 jaar per trede)
 • Overtreding van een van AJOGH(I) criteria: schriftelijke mededeling sluiting voor een week
 • Tweede overtreding van een van de gedoogcriteria: schriftelijke mededeling sluiting van twee weken
 • Derde overtreding van een van de gedoogcriteria: exploitatie-vergunning geschrapt en definitief coffeeshop gesloten

De volgende gedoogvoorwaarden te hanteren voor bestuurlijk optreden

 1. De Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet van 11 september 1996:

A geen affichering, reclame anders dan een summiere aanduiding op de lokaliteit;
H geen harddrugs mogen in de coffeeshop voorhanden zijn en/of verkocht worden;
O geen overlast, waaronder parkeeroverlast rond de coffeeshop, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten;
J geen verkoop aan jeugdigen (personen jonger dan 18 jaar) en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop;
G geen verkoop van hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (5 gram) per transactie (koop en verkoop in één coffeeshop op één dag met betrekking tot één koper).
- geen handelsvoorraad van meer dan 500 gram in of in de directe nabijheid van de coffeeshop.

2.   Verkoop van enig product mag niet plaatsvinden door middel van loketten aan de straatzijde, open puien of anderszins direct op of aan de weg.

3.   Verkoop dient plaats te vinden in voorverpakte eenheden.

4.   De inrichting dient het karakter van een horeca-etablissement te hebben.

5.   Het door de gemeente verstrekte vignet met de benaming coffeeshop dient in het bedrijf te worden aangebracht op zodanige wijze, dat het vignet te allen tijde van buitenaf duidelijk zichtbaar is.

Sluiten van panden (wet Damocles; bevoegdheid burgemeester vanwege Opiumwet 13b)

-Als een hennepplantage of drugs in een pand wordt aangetroffen.
-Als de openbare orde wordt verstoord door gedrag in een pand, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van wapens en munitie.
-Als in een publiek toegankelijk pand sprake is van illegaal gokken, heling of aanwezigheid van wapens.
 
Tijdsduur
 
-Een onbewoonde woning sluiten wij 3 maanden.
-Eigenaren en huurders van bewoonde woningen krijgen eerst een waarschuwing, tenzij er sprake is van verzwarende omstandigheden.
-Bedrijfspanden en publiek toegankelijke panden, zoals horecazaken of winkels, sluiten we voor onbepaalde tijd.  We trekken het bevel tot sluiting pas in na een verzoek tot heropening en alleen als we erop vertrouwen dat de openbare orde is hersteld.
 

Controle op de Tabakswet (rookverbod) vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

 

Raadsstukken

16-05-2023 Nieuwsbericht gemeente Amsterdam Blowverbod op de Burgwallen en Oude-Zijde en omgeving

Om de drukte en overlast in het gebied te verminderen, heeft de gemeenteraad ingestemd met het invoeren van een blowverbod vanaf 25 mei 2023 op de Burgwallen Oude-Zijde en omgeving. Ook worden de beperkingen op de verkoop van alcohol verlengd. 

Via social media en uitingen in coffeeshops worden bezoekers verzocht om cannabis in de coffeeshops te gebruiken en niet op straat. Op overtreding van het blowverbod staat een boete van €100,-

02-05-2023 Informatiebijeenkomst Vondelkerk georganiseerd door de gemeente Amsterdam over de wietproef. 
Powerpoint presentatie door JenV ambtenaren en gelegenheid voor stellen van vragen aan ambtenaren JenV, VWS en gemeente Amsterdam (team coffeeshops) Opkomst: circa 120. De slectie zal zijn tussen stadsdelen WEST, OOST en ZUID, wordt in juni bekend gemaakt na overleg met de Ministers.

09-02-2023 Raadsbrief: Wijzigingverordening in verband met de opname van verbod op het openlijk gebruik van softdrugs en het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied

In het kader van de Verordening op Toerisme in Balans is eén van de maatregelen het opnemen van een blowverbod in de APV in een gebied overeenkomstig het alcoholoverlastgebied Burgwallen-Oude Zijde. Dit verbod is van belang gelet op de lange historie van (extreme) drukte, overlast, massatoerisme, openbare orde incidenten en middelenmisbruik in de openbare ruimte, en het feit dat het gebied structureel slecht scoort op de veiligheids-, criminaliteits- en overlastindex. Door het openlijk gebruik van softdrugs in de openbare ruimte te verbieden wordt beoogd de overlast te beperken en de inbreuk op het woon- een leefklimaat die daarvan het gevolg is terug te dringen.

09-02-2023 Conceptbesluit inzake weekendsluitingstijden horeca in kern Wallengebied.

Een van de maatregelen waar al eerder over is besloten, is om horecazaken en seksinrichtingen met een horecavergunning op vrijdag en zaterdag om 2.00 uur hun deuren te laten sluiten. Nu is dat 3.00 of 4.00 uur. Prostitutiebedrijven mogen dan tot 3.00 uur openblijven. Nu is dat tot 6.00 uur.

Om de drukte beter te spreiden, mogen na 1.00 uur ’s nachts geen nieuwe bezoekers naar binnen. Ook worden de terrassen in de zomermaanden om 1.00 uur gesloten. Dat is nu 2.00 uur. Over deze maatregelen kan door bewoners en anderen worden ingesproken

14-09-2022 Raadsadres coffeeshop Boerejongens (20 juli) inzake verzoek Amsterdamse deelname aan wietexperiment

08-09-2022 ANG rapport op verzoek van FvD

De gemeenteraadsfractie van Forum voor Democratie (FVD) in Amsterdam heeft ANG (Adviesgroep Nederlandse Gemeenten) gevraagd te onderzoeken en te beoordelen of en in hoeverre het mogelijk is de heffing van Toeristenbelasting in te zetten als regulerend instrument bij het terugdringen van ongewenst toeristisch verblijf in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam heeft te maken met vormen van toerisme die als overlast worden ervaren. De ‘feest-toerist’ is ongewenst tot veel-minder-gewenst. Dit toerisme wil Amsterdam graag reduceren en daarvoor zijn meerdere plannen in de maak en nodig. Vanuit de gemeenteraadsfractie van FVD is het idee naar voren gebracht dat de inzet van de Toeristenbelasting zou kunnen bijdragen aan het weren van de overlast gevende feest-toerist.

24-06-2022 Raadsbrief Halsema. Reactie plannen naar een beheersbare cannabismarkt

“Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 11 april van dit jaar heb ik uw raad ingelicht over het voornemen van de Driehoek voor een aangepast cannabisbeleid, waarvan het verruimen van de handelsvoorraden, het doorbreken van de monopolievorming, het invoeren van een keurmerk en het handhaven van het ingezetenencriterium (I-criterium) de centrale elementen zijn. De Driehoek beoogt hiermee de cannabismarkt beheersbaar en kleiner te maken zodat deze zich op termijn ook laat reguleren.

Met deze aanvullende brief reiken wij u nieuwe, extra informatie aan, reageren wij op onderzoek dat door de branche is gedaan en bespreken wij een aantal alternatieve voorstellen. Wij hopen u hiermee voorafgaand aan het debat zo grondig mogelijk te hebben geïnformeerd”.

24-06-2022 Antwoord op technische vragen van DENK (26-04) over nieuw coffeeshopbeleid

Beantwoording van in totaal 15 vragen van de fractie DENK door burgemeester Halsema, te beginnen met vraag 1:

De burgemeester schrijft over het i-criterium dat de driehoek het “de beste tijdelijke ingreep vindt om de cannabismarkt te verkleinen en beheersbaar te maken”. En later: “Als de cannabismarkt op termijn verkleind en vervolgens gereguleerd is, hoeft wat betreft de driehoek op het I-criterium niet meer te worden gehandhaafd“.
1. Hoelang moet die tijdelijke ingreep duren om de cannabismarkt te verkleinen en beheersbaar te maken?

-       Antwoord: In de brief staat dat de driehoek de vraag zodanig wil verkleinen dat regulering mogelijk is.

16-06-2022 Motie Bikker en Slootweg (CU/CDA) over een plan van aanpak om drugstoerisme tegen te gaan Aangenomen in tweede kamer;

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Amsterdam aangeeft te maken te hebben met grote hoeveelheden overlastgevende toeristen en dat de lokale driehoek een duidelijke verwevenheid ziet tussen de softdrugshandel voor toeristen en de zware criminaliteit in de stad; overwegende dat ook andere steden, zoals die in de grensregio, te maken hebben met drugstoerisme en daarbij behorende problematiek; verzoekt de regering samen met relevante gemeenten, de toerismebranche en de luchtvaartbranche tot een plan van aanpak te komen om drugstoerisme in Nederland tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

18-05-2022 Raadsadres van Consortium coffeeshops Boerejongens

Raadsadres inzake visie verplaatsing coffeeshops vanuit centrum zonder voorafgaande monitor

17-05-2022 Raadsadres van BCD naar burgemeester Halsema en gemeenteraad

“Geachte burgemeester Halsema, In uw Raadsinformatiebrief met bijlagenpakket van 11 april jl. heeft u de leden van de Gemeenteraad Amsterdam uitvoerig geInformeerd over de stand van zaken in de plannen beheersbare cannabismarkt en aanpak straat-dealen. Het bestuur van de Bond van Cannabisdetaillisten heeft zorgvuldig kennisgenomen van deze brief en meent dat u de leden van de gemeenteraad onjuist en onvolledig informeert, hetgeen aanleiding is om deze brief ook in kopie aan de leden van de raad toe te zenden”

(met bijlage handhaving wet Bibob & samenvatting I&O onderzoek i.o.v BCD naar Toerisme in Amsterdam en de rol van coffeeshopbezoek april 2022)

25-05-2022 Amsterdams akkoord - coalitieakkoord 2022-2026

Drugsparagraaf:

 -‘Amsterdam loopt voorop bij regulering van softdrugs door zich ambitieus en flexibel op te stellen ten opzichte van experimenteerruimte die door het Rijk wordt geboden. We blijven lobbyen voor meer regelruimte en willen de achterdeur van de coffeeshop zo snel mogelijk reguleren.

-Als de mogelijkheid zich aandient doet Amsterdam graag mee aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

-Amsterdam meldt zich bij de staatscommissie MDMA en wijst deze commissie op het grote aantal gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s in Amsterdam die met regulering van MDMA kunnen worden ingeperkt. Amsterdam is voorstander van een pilot met gereguleerd aanbod van MDMA’. (p.21)

-"Om de overlast van de grote hoeveelheid coffeeshops in de binnenstad te beperken, zetten we in op betere spreiding over de stad." (p.37)

(Het ingezetenencriterium is niet vermeld, maar is dus een ‘vrije kwestie’ die in de raad besproken zal worden, evenmin is het eerdere punt van deelname met een stadsdeel aangegeven...)

14-04-2022 Brief Minister Kaag (Financien) in reactie op brief van BCD over de toegang tot contant geld voor coffeeshopondernemers

"Op 28 april jongslede heeft mijn voorganger van uw organisatie, de BCD een brief ontvangen, waarin u schrijft dat ondernemers in de coffeeshopbranche die moeilijkheden ervaren bij het verkrijgen en onderhouden van een bankrelatie".

11-04-2022 Raadsinformatiebrief maatregelen voor de cannabismarkt 

De driehoek (burgemeester, politiechef en OM) stelt voor het zogeheten ingezetenen-criterium in te voeren. Zo hebben buitenlandse toeristen geen toegang meer tot coffeeshops. De coffeeshops zelf mogen een hogere handelsvoorraad voeren en er zal milder worden opgetreden tegen overtredingen. Coffeeshops krijgen wél extra regels opgelegd, onder andere ten aanzien van transparantie, bedrijfsvoering en voorlichting. Ook stelt de burgemeester aanvullende maatregelen voor om de straathandel in de binnenstad tegen te gaan. Burgemeester Halsema wil snel in gesprek met de nieuwe gemeenteraad over het voorstel.

Bijlagen:
Handhaven I-criterium Amsterdam: ervaringen vergelijkingsgemeenten BreuerIntraval, november 2021
Factsheet straatdealers gemeente Amsterdam, april 2022 
Verkennende analyse straatdealers Amsterdamse binnenstad gemeente Amsterdam, oktober 2021
Profielonderzoek naar straatdealers actief in de Amsterdamse binnenstad in de periode 2017-2019 GGD Amsterdam, september 2021
Rapport rechtshandhaving straatdealers gemeente Amsterdam, 01-11-2021
Analyse veiligheidsmonitor binnenstad en raadsadressen gemeente Amsterdam, 01-09-2021
Straatdealen volgens professionals gemeente Amsterdam, september 2021
Klanten van straatdealers in de Amsterdamse binnenstad: beweegredenen en achtergronden gemeente Amsterdam, februari 2022
Intensiveringsmaatregelen straatdelers gemeente Amsterdam, maart 2022

30-11-2022 Raadsinformatiebrief overlast toerisme Amsterdam 

De start van een gerichte, digitale ontmoedigingscampagne op buitenlandse bezoekers die alleen naar Amsterdam komen voor alcohol, drugs en seks om Amsterdam niet te bezoeken (Stay Away-campagne, begin 2023)

Een blowverbod in (delen van) de binnenstad, gekoppeld aan de alcoholoverlastgebieden. Tevens wordt onderzocht of analoog aan de alcoholoverlastgebieden een verbod op de verkoop van softdrugs voor het gebruik anders dan in de coffeeshops – na 16.00 uur op donderdag t/m zondag, zoals in het alcoholoverlast- gebied voor alcohol geldt – handhaafbaar is. Dit hangt samen met het nieuwe imago van Amsterdam: een nieuw verhaal voor Amsterdam heeft alleen kans van slagen als maatregelen worden genomen die dat ondersteunen.

 

Toegevoegde stukken voor TAR vergadering van 30-06-2022 raadsadressen HvA & Veldman:

13-05-2022 Raadsadres Brief van HvA aan Halsema inzake cannabisoverleg

Geachte mevrouw Halsema, burgemeester van Amsterdam, In maart 2022 hebben verschillende partijen uit de coffeeshopbranche de discussiepaper “It takes two to tango” aan de gemeente overhandigd als antwoord op de discussienotitie ‘Naar een beheersbare cannabismarkt in Amsterdam’, waarin de gemeente de cannabismarkt voor toeristen minder aantrekkelijk wil maken door handhaving van het ingezetenen-criterium (Icriterium). Een maatregel die de cannabismarkt kleiner moet maken ofschoon de maatregel naar verwachting ook onbedoeld negatieve effecten zal hebben zoals een groeiende straathandel en gevoel van overlast en onveiligheid bij bewoners en winkeliers.

Vanuit de bereidheid om samen met de gemeente na te denken over de cannabisproblematiek en de wil om gezamenlijk te streven naar een duurzame oplossing voor een beheersbare cannabismarkt, hebben verschillende partijen in de branche met instemming ervan kennisgenomen dat het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken van de Hogeschool van Amsterdam een poging onderneemt om partijen inclusief de gemeente uit te nodigen voor een aantal gesprekssessies teneinde hopelijk tot een breder overlegmodel te komen dan nu het geval is.

19-11-2021 Raadsadres Brief van Veldman advocaat namens coffeeshops Prix d’ami, Barneys & 420 aan burgemeester Halsema
Namens drie coffeeshops worden voorstellen gedaan zoals minimumleeftijd in centrum van 21 jaar, keurmerk instellen en geen auto’s met buitenlands kenteken in centrum toelaten.

30-06-2021 Beantwoording raadsvragen raadslid Poot (VVD) over de inzet van buurtgastheren bij Amsterdamse coffeeshops

‘Bij filialen van coffeeshopketen de Boerejongens staan vaak wachtrijen en is er veel verkeer. Deze keten zet zogeheten ‘buurtgastheren’ in de omgeving van de coffeeshop toezien op klanten en verkeer. Deze gastheren zouden ondersteunende diensten met betrekking tot handhaving van normen en waarden faciliteren.
De fractie van de VVD verneemt graag of en zo ja welke afspraken de gemeente heeft gemaakt met de ondernemer over de rol van deze gastheren en of er eventuele klachten zijn binnengekomen of het optreden van deze gastheren’. De burgemeester reageert hierop o.a met dat (geanonimiseerde) klachten met de coffeeshopondernemer besproken zijn.

04-02-2022 Brief wethouder Groot Wassink inzake Gebiedsplannen 2022 (bijlage 1 Centrum)

“Het verkennende onderzoek naar invoering van handhaving op een I-criterium en een beheersbare cannabismarkt wordt voortgezet. De aanpak straatdealers wordt doorontwikkeld met het versterken van bestaande maatregelen en het toevoegen van nieuwe maatregelen. De gemeenteraad wordt hierover nader geïnformeerd” (p.4) en “De onderzoeken naar een beheersbare cannabismarkt en eventuele invoering van een ingezetenencriterium worden naar verwachting in 2022 afgerond. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd” (p.16)

25-05-2021 Digitale expertmeeting Ingezetenencriterium

Deelnemers:
Edward van der Torre (onderzoeker bij Lokale Zaken) 
Ton Nabben (docent/onderzoeker HvA)
Joachim Helms (woordvoerder Bond voor Cannabis Detaillisten)
Floor Bakkum (Jellinek)
Bas van den Tillaar (Burgemeester Vlissingen)
Paul Depla (Burgemeester Breda)

14-05-2021 Brief Halsema naar gemeenteraad n.a.v berichtgeving Damoclesbeleid na de berichtgeving van RTL nieuws dat burgemeesters te hard zijn bij aantreffen drugs en uit huis zetten van mensen stuurde Halsema een brief naar de raad dat ze zich hierin niet herkent

14-05-2021 Raadsbrief driehoek tegen drugs & Notitie Driehoek tegen drugs:

“De softdrugsmarkt is stevig verankerd in onze stad en heeft deze onder invloed van grote toeristenstromen een enorme groei doorgemaakt. Van oudsher hebben het gedoogbeleid en de bijbehorende coffeeshops als doel om de markten van soft- en harddrugs te scheiden. Voor gebruikers heeft dat niet aan relevantie verloren: coffeeshops zijn nog altijd de plek waar je veilig cannabis kan kopen zonder te worden geconfronteerd met harddrugs. Voor de handel geldt dit echter minder, allereerst omdat de aanvoer naar de coffeeshops nog altijd illegaal is en daarmee kwetsbaar voor criminaliteit, en als tweede omdat met de handel op de overspannen Amsterdamse softdrugsmarkt telkens grotere bedragen zijn gemoeid. Daarmee dreigt ook de scheiding met de cocaïnehandel en het daaraan verbonden geweld te vervagen"

29-04-2021 Commissievergadering Algemene Zaken agendapunt 4 Halsema benoemde de zorg dat de softdrugsmarkt besmet wordt met harddrugs.

26-01-2021 Digitale inspraakavond inzake aanpak wallen & een beheersbare cannabismarkt

Sprekers o.a Joachim Helms (coffeeshop Greenhouse/woordvoerder BCD), August de Loor (Advies Buro Drugs), Hester Kooistra (humanisticus), Has Cornelissen (Stichting Legalize!)

08-01-2021 Brief van de driehoek naar gemeenteraad. Naar een beheersbare cannabismarkt (met 3 bijlagen: OIS rapport -zie 11-02-2020, Aantallen coffeeshops BreuerIntraval & OOV-notitie naar beheersbare cannabismarkt)

De driehoek noemt drie punten om te komen tot een beheersbare cannabismarkt

 1. Gefaseerd reguleren van de cannabismarkt en instellen coffeeshopkeurmerk inclusief verruiming handelsvoorraad voor coffeeshops (meer dan 500 gram)
 2. Beperken ketenvorming om monopolieposities te voorkomen
 3. Handhaving van het Ingezetenencriterium, waarbij het weren van toeristen uit coffeeshops geen doel op zich is, maar een middel om de aantrekkelijkheid van de lokale cannabismarkt als pleisterplaats voor softdrugstoerisme te verminderen en wat ten dienste staat aan de beheersbaarheid en de verdergaande regulering van de cannabismarkt. De driehoek heeft hierbij oog voor de handhaving en de mogelijke verplaatsing naar de illegale markt, maar beschouwd de invoering ervan niettemin als haalbaar.

30-07-2020 Brief gemeenteraad inzake monitor vierde verplaatsing coffeeshops Amsterdam
Onderzoeksbureau Breuer Intraval heeft de lokale neveneffecten van de vestiging van coffeeshop Betty Boop naar Humberweg 2 gemonitord. Het betrof metingen vóór, een half jaar na en anderhalf jaar na de opening van de coffeeshop. Daarbij zijn enquêtes afgenomen bij bezoekers en personeel van de coffeeshop en werknemers van omliggende bedrijven. Ook zijn tellingen en observaties uitgevoerd. Tot slot zijn politiegegevens geraadpleegd.

Het stadsdeelbestuur en de politie delen het overwegend positieve beeld dat uit de monitor blijkt. De hoofdconclusie is dan ook dat de verplaatsing van de coffeeshop naar de Humbergweg er niet toe heeft geleid dat er sprake is van een toename van overlast of onveiligheid vanwege de vestiging op deze locatie, daartoe is besloten de locatie definitief toe te voegen aan de lijst met gedoogde locaties

11-02-2020 OIS-onderzoek Coffeeshops belangrijk motief voor jonge Wallenbezoekers

‘Coffeeshops zijn een belangrijke reden om Amsterdam te bezoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van OIS naar het belang van coffeeshops en raamprostitutie voor jonge internationale toeristen in het Wallengebied. Daarbij is gekeken naar de mogelijke effecten van een viertal beleidsopties op hun bereidheid naar Amsterdam te komen. Zo geeft bijna de helft van deze bezoekers aan minder vaak (34%) of helemaal niet meer (11%) naar Amsterdam te komen wanneer zij de coffeeshops niet meer binnen zouden mogen’.

20-06-2019 Monitor derde verplaatsing Pilot Coffeeshops Amsterdam (TKN 17)

'In 2012 is de Pilot coffeeshops gestart. Elke coffeeshopexploitant in Amsterdam kon zich voor deelneming inschrijven. Zij moesten daarbij een geschikte nieuwe locatie voor hun coffeeshop aandragen. Uiteindelijk hebben vier coffeeshops de mogelijkheid gekregen om in het kader van een experiment te verplaatsen naar een andere locatie in de stad. Eén deelnemer start een coffeeshop op een nieuwe locatie zonder een locatie achter te laten.
De pilot heeft drie hoofddoelen;
1. Informatieverzameling door het beter ontsluiten van informatie over coffeeshops en het uitvoeren van veldonderzoek onder coffeeshops (afgerond in 2013).
2. het formuleren van nieuwe criteria voor experimentele coffeeshops (bijvoorbeeld 'alleen afhalen' in het kader van de pilot (afgerond in 2012).
3. het uitvoeren en monitoren van de (ver)plaatsing van maximaal 5 experimentele coffeeshops (in uitvoering sinds 2012).

De hoofdconclusie is dat het vestigen van de coffeeshop op de nieuwe locatie er niet toe heeft geleid dat er sprake is van een toename van overlast of onveiligheid op de nieuwe locatie, daartoe is besloten de locatie definitief toe te voegen aan de lijst met gedoogde locaties'.

24-06-2019 Brief burgemeester Halsema aan Ministers VWS/JenV inzake geen belangstelling voor experiment gesloten coffeeshopketen (TKN 9)

‘Voor de gemeente Amsterdam waren de volgende voorwaarden problematisch:
1. de verplichte deelname van alle coffeeshops in een experimentgemeente;
2. het ontbreken van voldoende overgangstermijn, en
3. onvoldoende garantie op een voldoende gevarieerd gereguleerd aanbod cannabis.
Aan deze bezwaren is in de uitwerking van de voorwaarden in de Algemene Maatregel van Bestuur behorende bij de Wet gesloten coffeeshopketen, in onvoldoende mate tegemoet gekomen. Amsterdam heeft zich daarom niet als belangstellende voor deelname aan een experiment gesloten coffeeshopketen laten registreren’.

30-11-2019 Openresearch Onderzoek coffeeshops, prostitutie, toerisme Singel/Wallen

‘Dit onderzoek geeft aan de hand van een enquête onder 1.161 jonge buitenlandse bezoekers van het Singel/ Wallengebied inzicht in de bezoekmotieven en het gedrag van deze doelgroep. In de vragenlijst zijn een aantal mogelijke beleidsopties voorgelegd. Hierbij is het doel om een beeld te krijgen van de mogelijke effecten van beleid op de bereidheid tot bezoek en het gedrag ter plaatse van deze doelgroep’.

30-11-2019 BreuerIntraval De markt voor coffeeshops in de gemeente Amsterdam 2020-2025

‘Voor de vraag naar cannabis van klanten van Amsterdamse coffeeshops die wonen in de Metropoolregio Amsterdam zijn 68 coffeeshops nodig. Wanneer de toeristische bezoekers in de berekeningen worden betrokken dan betekent dit dat de drie miljoen jonge toeristen die Amsterdam jaarlijks bezoeken en coffeeshops bezoeken voldoende omzet genereren voor nog eens 93 tot 112 coffeeshops. Het totale aantal benodigde coffeeshops in Amsterdam komt daarmee in 2020 op 161 tot 180 coffeeshops en in 2025 op 185 tot 207 coffeeshops’.

26-06-2018 Rekenkamer Metropool Amsterdam Project 1012 Onderzoek naar de aanpak van de Amsterdamse oude binnenstad

‘Voor het sluiten van 26 coffeeshops was de activiteit het ontnemen van de gedoogbeschikking. Er werd dus direct een juridisch instrument ingezet, waarmee het stopzetten van de bedrijfsvoering werd afgedwongen. Het sluiten van de 26 coffeeshops moest binnen een periode van zes jaar gereed zijn. Wat in 2015 gereed was’.

27-09-2018 Brief burgemeester Halsema aan Minister VWS/JenV over uniform experiment met een gesloten coffeeshopketen (TKN 7)

Benoeming drieledig probleem: ‘1. de schaal. 2. de verplichting deel te nemen 3. de onmiddellijke transitie naar een assortiment gereguleerde cannabis. Alle Amsterdamse coffeeshops zullen in één klap hun illegale leveranciers moeten afstoten. Het is niet denkbeeldig dat er op dat moment problemen met 'de achterdeur' zullen ontstaan. Daarbij komt dat de coffeeshops zullen worden gedwongen deel te nemen in de wetenschap dat ze binnen vier tot vijfenhalf jaar de illegale leveranciers opnieuw aan zich moeten binden, terwijl er vooraf geen duidelijkheid over continuering is (wanneer en met welke uitkomsten is het experiment geslaagd?)’

01-11-2018 Brief burgemeester Halsema aan Ministers VWS/JenV over een uniform experiment met een gesloten coffeeshopketen (TKN 7)

‘Enkele voorwaarden die aan deelname aan het experiment verbonden zijn, vormen voor Amsterdam een obstakel. Heb u daarom verzocht rekening te houden met een aantal uitgangspunten bij de vaststelling van de Algemene Maatregel van Bestuur:
-Geen verplichte deelname van alle coffeeshops
-Naast aanbod gereguleerde wiet ook verkoop van buitenlandse hasj en overgangsperiode
-Er moet een gevarieerde keuze zijn die aansluit bij wensen van verschillende klanten
-Optie om bevoegdheid te geven om met stadsdeel deel te nemen’.

14-12-2017 Brief burgemeester van Aartsen aan Ministers VWS/JenV over aanmelding deelname experiment gesloten coffeeshopketen met opmerking dat de handhaving op het Ingezetencriterium geen optie zal zijn ('ontbindende voorwaarde') voor de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een aangenomen raadsmotie 1395.17 AM (agendapunt 21)

10-04-2017 Brief burgemeester van der Laan aan Ministers JenV en VWS en Senatoren over thuisteelt medicinale cannabis (TKN 7)

“Met interesse heb ik kennis genomen van de discussie rond medicinale cannabis die in de marge van de debatten over het wetsvoorstel 'Wet gesloten coffeeshopketen' wordt gevoerd.
Burgemeesters worden namelijk steeds vaker om hulp gevraagd door mensen die zich - gelet op de door hen ervaren grote voordelen van het gebruik van cannabis voor hun gezondheid - gedwongen voelen om thuis cannabis te kweken. Zij doen dat alleen voor eigen gebruik en om gezondheidsredenen, maar wel illegaal, omdat het in strijd is met de wet en met de regels die bijvoorbeeld woningcorporaties hebben vastgesteld. Sommige van deze mensen gebruiken cannabis uit thuisteelt vanwege diverse ziekten, bijvoorbeeld omdat zij geen doktersverklaring hebben om apothekerswiet te kunnen krijgen. Anderen geven aan dat de aangeboden apothekerswiet voor hen niet voldoet of dat de verzekering deze wiet niet (of slechts beperkt) vergoedt”.

03-04-2017 Brief burgemeester van der Laan inzake de kweek van 50 cannabisplanten voor medicinaal gebruik door Amsterdamse HIV-patient. (TKN 1)

Brief van de burgemeester van der Laan over de consequenties van een uitspraak van de strafrechter inzake de thuisteelt van medicinale cannabis voor thuistelers in het algemeen. Bij het thuis kweken van cannabis spelen drie rechtsgebieden een rol: strafrecht, bestuursrecht en civiel recht. In de brief wordt uiteengezet dat in dit specifieke geval de burgemeester noch justitie tegen deze thuiskweek optreden: ‘Bovengenoemd vonnis alsmede signalen van andere patiënten die baat hebben bij medicinale cannabis zijn voor mij reden geweest om de onlangs aangenomen motie te ondersteunen met betrekking tot het schrijven van een brief aan de minister om het probleem rond medicinale cannabis te adresseren’.

15-03-2017 Motie inzake meer ruimte voor thuisteelt van medicinale cannabis (punt 7D)

‘Gehoord de discussie inzake medicinale cannabis. Constaterende dat…

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. een brief te sturen aan het Kabinet en de leden van de Eerste Kamer waarin deze worden opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing van deze problematiek te komen;
2. in deze brief de wens uit te spreken dat Amsterdam meer ruimte wil voor thuisteelt ten behoeve van medicinale cannabis, in lijn met de initiatiefwet van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp om wietteelt te reguleren en het amendement van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren”.

27-10-2016 Actualiteit inzake vijf schietindicidenten bij coffeeshops (agendapunt 8a)

‘Paternotte (D66) wil graag in gesprek met de burgemeester over de gevolgen van dit scenario voor de openbare orde en veiligheid, de mogelijkheden deze zware misdrijven tegen te gaan en hoe angst en zorgen bij omwonenden, bezoekers en eigenaren van een coffeeshop kan worden weggenomen’ zie ook brief vdLaan 09-11-2016 (agendapunt 69)

22-09-2016 Bespreking rapport internationaal recht en cannabis II van prof van Kempen en dr Federova (agendapunt 14)

‘De conclusie van het rapport is dat het gereguleerd toestaan van cannabisteelt en –handel voor recreatief gebruik omwille van de belangen van individuele gezondheid en volksgezondheid, veiligheid en criminaliteitsbestrijding, kan steunen op positieve verplichtingen die uit internationale mensenrechtenverdragen voortvloeien.
De resultaten bieden een mogelijkheid tot het reguleren kweek voor recreatief gebruik, gebaseerd op positieve verplichtingen die staten hebben om individuen te beschermen tegen de nadelige gevolgen - voor de gezondheid, het leven, de fysieke en psychische integriteit en het privéleven - van ongereguleerde cannabisteelt en -handel’

 01-07-2016 Gemeente Amsterdam Monitor Afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

‘De gemeente Amsterdam heeft onderzoeks- en adviesbureau Intraval opdracht gegeven de lokale ervaringen met de invoering van het afstandscriterium voor coffeeshops in Amsterdam te volgen. In deze factsheet wordt verslag gedaan van enkele resultaten van de eerste twee (van de drie) metingen met betrekking tot het aanpassen van de openingstijden van de coffeeshops. Dit betreft een 0-meting (januari 2014) en een 1-meting (mei 2014). Een jaar later zal in dezelfde periode, mei 2015, de vervolgmeting plaatsvinden’.

27-08-2015 Inspraak, notitie regulering wietteelt en brief inzake Opiumwet 11a (wet op de voorbereidingshandelingen) (Agendapunt 17 en 18).

-Inspraak Ricci namens CSC Tree of Life, Moira namens BCD, de Loor namens Advies Buro Drugs

-De notitie gaat over o.a voorbereidingen te treffen voor de start van een experiment met gereguleerde wietteelt. De brief van het College van 27 mei jl en de notitie ‘regulering wietteelt’ bevatten een voorstel tot een lobby richting het Rijk voor a. het toestaan van een tijdelijk experiment ter zake van een social cannabis club met meerderjarige leden, ingezetenen van Nederland, die in dat verband op een gedoogde locatie (voormalig of huidige coffeeshop) wiet zal kweken. b. het toestaan van een verruiming van de maximale handelsvoorraad, het toestaan van de opslag (stash) van een bepaalde hoeveelheid cannabis ten behoeve van de coffeeshop en het transport tussen de stashplek en de coffeeshop.

-Inzake Opiumwet 11a (wet op de voorbereidingshandelingen, uitbreiding growshopwet) ‘De gevolgen van de wijziging van artikel 11a Opiumwet per 1 maart 2015 (strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen voor de illegale hennepteelt) zijn in de driehoek besproken. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven samen met de politie een lijst samen te stellen van bedrijven ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan overtreding van artikel 11a Opiumwet. Het betreft hier geen bedrijven die enkel zakjes hennepzaad aan toeristen verkopen. Na een waarschuwingsbrief zal de politie indien nodig handhavend optreden. Het Openbaar Ministerie zegt dat de precieze grens van de strafbaarstelling in artikel 11a Opiumwet uit de jurisprudentie zal moeten blijken de komende tijd’.

26-01-2012 Gemeente Amsterdam Pilot rapport coffeeshops

‘Het experiment maakt verplaatsing van een beperkt aantal (max 5) bestaande coffeeshops mogelijk, waarbij de exploitant kan kiezen uit drie exploitatievormen: ‘alleen ter plekke consumeren’, ‘alleen afhalen’ of een combinatie van deze twee. De achtergebleven locatie wordt van de lijst met gedoogde verkooppunten gehaald – terugkeren is dus niet mogelijk. De nieuwe locatie is tijdelijk, voor twee jaar. De coffeeshops die mee doen in de pilot worden gedurende die tijd gemonitord. Na afloop van het experiment wordt bepaald of de locatie en de exploitatievorm definitief worden.’

08-11-2010 Amsterdamse visie op coffeeshops + voordracht voor raadsvergadering

‘In het visiedocument zijn de aanpakken en programma’s benoemd die in Amsterdam momenteel worden uitgevoerd met betrekking tot cannabisgebruik en drugsgebruik onder de jeugd. Het is wenselijk het coffeeshopbeleid hierop af te stemmen. Ook zijn momenteel concrete projecten in uitvoering benoemd die een directe relatie hebben met het coffeeshopbeleid (het project Emergo, Coalitieproject 1012), waarmee afstemming plaatsvindt. In het regeer- en gedoogakkoord van 30 september 2010, worden enkele maatregelen genoemd die het kabinet ten aanzien van coffeeshops wil invoeren. Landelijk lijkt zich een koerswijziging voor te doen, waarbij de coffeeshop niet zozeer vanuit het gezondheidsaspect wordt bezien, maar veeleer vanuit een strafrechtelijke invalshoek. Het is van belang de consequenties van de voorgenomen maatregelen voor Amsterdam in kaart te brengen en vervolgens hierover een positie in te nemen ten opzichte van het Rijk’.

01-01-2008 Gemeente Amsterdam Hart van Amsterdam. Strategienota Coalitieproject 1012

'De hoofddoelstelling van het coalitieproject bestaat uit het doorbreken van de criminele infrastructuur door overlastgevende en criminogene branches te verminderen. Tegelijkertijd dient een opwaardering bewerkstelligd te worden van het entreegebied van Amsterdam. Wij willen de eenzijdige economische structuur, met relatief veel kwaliteitsarme en overlastgevende functies, transformeren naar een meer divers en hoogwaardig aanbod'.

 

Berichten in de media

02-10-2023 Cannabisindustrie Elfde Gemeente in Experiment Gesloten Coffeeshop-keten controversieel verklaard, of toch niet? | Bond van Cannabis Detaillisten (coffeeshopbond.nl)

De SGP en de ChristenUnie hebben voorgesteld om het wetsvoorstel controversieel te verklaren, waarbij zij wijzen op het gebrek aan duidelijke financiële kaders en de noodzaak om de voorwaarden van het experiment te wijzigen, wat volgens hen de controleerbaarheid en het succespercentage van het experiment zou kunnen verminderen. Als gevolg van dit controversiële debat is de beslissing over de voortgang van het wetsvoorstel nu uitgesteld tot het aantreden van het nieuwe kabinet. Zo blijkt uit de publicatie op de website van de Eerste Kamer. Wanneer we de stemming bekijken blijkt dat er 48 stemmen voor en 102 stemmen tegen het controversieel laten verklaren van de 11e stad waren. Daarmee zou het voorstel van de SGP en ChristenUnie zijn verworpen. Het onderwerp staat ook niet opgenomen in de lijst met controversiële onderwerpen die op 12 september is vastgesteld. Het is duidelijk dat dit onderwerp een centraal punt zal blijven in de Nederlandse politieke discussie. Vooralsnog zal de toevoeging van de 11e gemeente doorgang vinden en lijkt het erop dat er iemand het woordje “niet” is vergeten op de website van de Eerste Kamer. 

13-09-2023 Eurosport Mike Tyson in Amsterdam voor zijn eigen coffeeshop: 'Mijnngezin smeekt me om wiet te roken 

Mike Tyson streek vandaag neer in Amsterdam om een bezoek te brengen aan zijn coffeeshop. Wij waren erbij en vroegen de bokslegende naar Ramon Dekkers, de functie van cannabis voor atleten en hoe het hem vergaat als bokstrainer van oud UFC-kampioen Francis Ngannou.

28-08-2023 Parool Amsterdamse coffeeshophouders en wiettelers snakken naar proef met legale wietteelt

Na jaren van politiek dralen komt het landelijke experiment met legale wietteelt dan toch dichterbij. Vrijwel zeker ook voor Amsterdam, waar tien coffeeshops in Oost zullen meedoen

02-08-2023 Cannabisindustrie Deelname aan wietproef was voor stadsdeel Oost een verrassing

Alle partijen in de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Oost hebben hun teleurstelling geuit over het gebrek aan communicatie en democratische betrokkenheid bij de deelname aan de wietproef.

Zowel de VVD als Méérbelangen hebben zich uitgesproken over ‘het ontbreken van discussie en betrokkenheid’ en noemen het een ‘democratisch tekort’.

27-07-2023 De Brugkrant Stadsdeel Oost leest in krant te zijn geselecteerd voor wietproef

Eind juni kandideerde de Amsterdamse driehoek (burgemeester, justitie en politie) stadsdeel Oost voor de wietproef, een experiment waarbij telers gereguleerd hennep kweken. Kort daarna gaf het kabinet groen licht en werd de deelname definitief. Volgens een artikel dat oost-online. deze week publiceerde, is de stadsdeelcommissie hier vooraf niet over ingelicht en kwam legale wietteelt niet aan bod in het onlangs besproken veiligheidsplan.

Alle partijen in de stadsdeelcommissie vinden het onbegrijpelijk en treurig pas na mediapublicaties te weten dat Oost meedoet met de proef.

26-07-2023 AT5 VVD is verbaasd over uitblijven boetes bij blowverbod

Fractievoorzitter Claire Martens - America is verbaast dat er noggeen en enkele boet is uitgedeeld. Ze vraagt zich af hoeveel zin het blowverbod op de Wallen heeft als het voornamelijk toeristen zijn die worden aangesproken. De VVD wil ook weten of al gesproken is met de bewoners om te vragen of ze nu minder overlast ervaren. En de partij wil weten hoeveel extra handhavers de gemeente heeft ingezet om toe te zien op het verbod. 

25-07-2023 NHnieuws Mee met handhaving Wallengebied: overlast sinds invoering blowverbod afgenomen

Het blowverbod op straat in de oude binnenstad geldt vandaag precies twee maanden. Volgens handhavers is er in het begin veel op gecontroleerd en werpt dat nu zijn vruchten af.

Blowen op straat mag vanaf 25 mei niet meer in een aangegeven gebied rondom de wallen. De maatregel zou de overlast van drugsgebruik door met name toeristen terug moeten dringen. Boetes zijn er nog niet uitgedeeld, want in de praktijk wordt eerst een waarschuwing uitgedeeld.

25-07-2023 Parool Twee maanden na het blowverbod heeft Amsterdam nog nul boetes uitgedeeld 

Het blowverbod, dat inhoudt dat het verboden is om in de oude binnenstad op straat cannabis te roken, ging op 25 mei dit jaar in.

Als iemand een joint opsteekt, kan een boete van 100 euro volgen. Zowel agenten als handhavers mogen die uitschrijven. De boete volgt echter pas als niet wordt geluisterd naar een eerste waarschuwing en aan die waarschuwingen wordt dus gehoor gegeven. “Mensen worden eerst gewaarschuwd en maken hun joint dan gewoon uit”

25-07-2023 Telegraaf Twee maanden na ingaan blowverbod Amsterdam nul boetes uitgedeeld

Het verbod geldt in het hele Wallengebied en op de Dam, het Damrak en de Nieuwmarkt, en geldt ook voor bewoners van het gebied. De maatregel is onderdeel van een vorig jaar aangekondigd pakket dat de drukte en overlast op de Wallen moet tegengaan. Bewoners van de oude binnenstad hebben volgens de gemeente structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en drugsgebruik op straat.

19-07-2023 Cannabisindustrie Coffeeshop Barney's Lounge voortaan coffeeshop Hashtag

De voormalige coffeeshop Barney’s Lounge in Amsterdam gaat voortaan door het leven als coffeeshop Hashtag kunnen we opmaken uit een net nieuw aangemaakt Instagram account. Het gaat om de coffeeshop aan de Reguliersgracht 27.

28-06-2023 Cannabisindustrie Gemeente Amsterdam selecteert stadsdeel Oost voor wietexperiment

Stadsdeel Amsterdam-Oost, met meer dan 100.000 inwoners en 10 coffeeshops, is geselecteerd om deel te nemen aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. Het Rijk staat toe dat stadsdelen deelnemen, maar uiteindelijk zullen de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslissen of stadsdeel Oost daadwerkelijk kan meedoen.

28-06-2023 Parool Amsterdam wil dat stadsdeel Oost meedoet aan proef legalisering wietteelt

Amsterdam wil dat stadsdeel Oost meedoet aan de landelijke proef voor legalisering van wietteelt. Het experiment begint volgend jaar en neemt vier jaar in beslag, als de verantwoordelijke ministers hiermee akkoord gaan.

28-10-2023 Binnenlands bestuur Amsterdams stadsdeel Oost doet mee aan wietproef

Amsterdam gaat definitief meedoen met het landelijke Experiment Gesloten Coffeeshopketen, oftewel ‘de wietproef’. In februari dit jaar maakte de gemeente al bekend mee te willen doen. Nu is ook duidelijk welk stadsdeel proefkonijn wordt. Na overleg met de stadsdelen en de coffeeshopbranche, meldt Amsterdam vandaag dat de wietproef in stadsdeel Oost van start gaat.

In stadsdeel Oost zijn momenteel tien coffeeshops gevestigd. De wietproef moet volgens de gemeente duidelijk maken “of gereguleerde productie, distributie, en verkoop van cannabis mogelijk is, en of dat het huidige gedoogbeleid voor cannabis in de toekomst kan vervangen”.

14-06-2023 Cannabisindustrie Coffeeshop Catch 33 verandert binnenkort in La Kalada

Coffeeshop Catch 33 gelegen aan de Nassaukade 33 zal binnenkort veranderen in coffeeshop La Kalada Amsterdam. Op dit moment vindt de verbouwing plaats. La Kalada is alweer de derde van origine Cannabis Social Club in Barcelona die een coffeeshop gaan uitbaten in Amsterdam.

13-06-2023 Cnnbs Gerechtshof stelt pittige vragen over achterdeur obsessie

Een mooi succes voor Henry Dekker, eigenaar van vijf coffeeshops in Amsterdam en Mijdrecht. Het Amsterdamse Gerechtshof stelde vorige week een serie vragen aan het Openbaar Ministerie over het vervolgingsbeleid van coffeeshops in een zaak over een voorraad cannabis die de politie in 2018 bij Dekker thuis vond. 

Die vragen van het Amsterdamse Hof aan het OM zijn fundamenteel van aard en dien voor 1 oktober 2023 te worden beantwoord:

-Wat is het opsporings- en vervolgingsbeleid als het gaat om teveel voorraad bij bonafide coffeeshops?
-Hoe vaak gaat het OM over tot opsporing en vervolging van bonafide shops vanwege de voorraad en hoe vaak niet?
-Welke afwegingen worden daarbij gemaakt?
-Is er een specifiek doel dat met vervolging wordt nagestreefd?
-Houdt het OM rekening met het risico van dubieuze tipgevers?
-Is de aanpak van het OM proportioneel?

10-06-2023 Volkskrant Op pad met BOA's die het Amsterdamse blowverbod moeten handhaven: "Vaak zijn het toeristen"

Sinda twee weken mag er nkiet meer geblowd worden in het Amsterdamse wallengebied, om overtoerisme tegen te gaan. Valt zo'n verbod te handhaven? Op pad met twee boa's

10-06-2023 AT5 Blowverbod is geen wondermiddel en afha kelijk van handhaving

Halsema bij AT's 'Gesprek met de burgemeester' over het blowverbod 

08-06-2023 Mocht coffeeshophouder 46 kilo softdrugs in huis hebben vanwege gedoogbeleid? 

08-06 Hof Amsterdam Achterdeurproblematiek bonafide coffeeshophouder: hof stelt OM vragen over vervolgingsbeleid

Het hof wijst in zijn tussenbeslissing op (i) het belang van de samenleving dat de met risico's gepaarde handel in softdrugs wordt verricht door bonafide coffeeshophouders, (ii) op het risico dat politie en justitie via anonieme tips voor het karretje worden gespannen van bijvoorbeeld een concurrent of criminele organisatie en (iii) op recente uitspraken waarin het aanwezig hebben buiten de coffeeshop van een handelsvoorraad groter dan 500 gram heeft geresulteerd in schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Het OM heeft tot 1 oktober 2023 de tijd om deze gestelde vragen te beantwoorden. Daarna gaat het onderzoek ter terechtzitting op een nog te bepalen datum verder, waarna de eindbeslissing van het gerechtshof in het najaar wordt verwacht.

29-05-2023 EenVandaag Ondanks blowverbod staat Red Light District nog steeds blaauw, maar buurtbewonders 'laten zich nietverdrijven door het kwaad'

Vraag aan een gemiddelde toerist waar Amsterdam bekend om staat en de kans is groot dat die 'Red Light District' en 'wiet' noemt. Maar sinds afgelopen donderdag gaan die niet meer samen door een blowverbod. Al is daar tot nu toe weinig van te merken.

Volgens buurtbewoner Romeo Hoost wordt er niet strenger gehandhaafd. Ook dit weekend hing er net zoals vanouds in zijn buurt een sterke wietlucht.

26-05-2023 Telegraaf youtube Man blowt door ondanks verbod: 'Moeten ze me wel betrappen'

Vanaf nu geldt er een blowverbod op de Wallen in Amsterdam, de boete hiervoor is honderd euro. Verslaggever Jeroen Holtrop duikt de stad in en kijkt of iedereen zich hier aan houdt.

25-05-2023 The Guardian "Potheads, go giggle somewhere else", public weed ban begins in Amsterdam

Tourists and residents now face €100 (£87) fine for public smoking in De Wallen, but some business owners are worried about impact. 

On the evening before the ban began, business owners were gathering worriedly on the streets, cursing resident activists and worrying that tourists would stop coming.

Jim Zielinski, a spokesperson for the Bulldog coffee shop and a board member of business group Biz Burgwallen, said some were angry. “The soul of the neighbourhood, what makes it so extraordinary, is slowly being pulled out,” he said. “It’s like a game of Jenga: each time they take a block away and at some point the whole pile will collapse.”

25-05-2023 NOS Voor blowen op de wallen kun je vandaag een boete van 100 euro krijgen

In de binnenstad van Amsterdam mag vanaf vandaag niet meer op straat geblowd worden. De regel moet overlast van drugsgebruik in de openbare ruimte door vooral toeristen terugdringen.

Het verbod geldt op de Wallen, de Dam, het Damrak en de Nieuwmarkt. Wie daar een joint opsteekt en een eerste waarschuwing negeert, kan een boete van 100 euro krijgen. Dat geldt ook voor bewoners. Terrassen van coffeeshops zijn uitgezonderd.

23-05-2023 AT5 De borden hangen al in de binnenstad: 'Een blowverbod in Amsterdam?'

In de binnenstad zijn alvast de borden opgehangen waarop staat dat je in dat gebied niet op straat mag blowen. Het verbod geldt vanaf komende donderdag. De meeste mensen die wij daarover spreken zeggen zich weinig van het blowverbod aan te trekken. Daarnaast vermoeden ze dat er niet of nauwelijks zal worden gehandhaafd. Een Britse toerist zegt een eventuele boete voor lief te nemen. "Dan moet ik maar wat extra geld meenemen."

"Verboden om te blowen, echt waar? In Amsterdam?", zegt een bewoner uit het Wallengebied met een vleugje sarcasme. De binnenstad hangt al vol met verbodsborden, zoals tegen wildplassen en dat je geen alcohol mag drinken op straat, en dat valt een voorbijganger op. "Straks komen er borden waarop staat dat we niet eens meer mogen ademen hier."

22-05-2023 Le Figaro Amsterdam interdit la consommation de cannabis dans les rues du 'quartier rouge'

Depuis plusieurs mois, la maire de la ville Femke Halsema planche sur un grand plan afin de mettre fin aux nuisances que subissent les habitants du centre-ville d'Amsterdam.

22-05-2023 Parool Blowverbod geen obstakel voor toeristen: 'de coffeeshops blijven toch nog wel?'

Coffeeshops, bezoekers, bewoners. Het aanstaande blowverbod in het Amsterdamse Wallengebied wordt dit Hemelvaartweekend vooral schouderophalend afgewacht.

11-05-2023 AT5 Raad akkoord: blowverbod op de Wallen gaat vanaf 25 mei in

Alleen BIJ1 en Forum voor Democratie stemden tegen. BIJ1 stelde daarnaast voor om een uitzondering te maken voor Amsterdammers, maar die motie steunde geen enkele partij.

Om de nieuwe maatregel te handhaven, heeft de gemeente het blowverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. Daardoor kunnen zowel agenten als handhavers eventuele boetes uitschrijven. Wel is in de handhavingslijn afgesproken dat er zoveel mogelijk wordt aangesproken als mensen toch op straat blowen. Blijven ze doorblowen dan wordt er eerst nog gewaarschuwd en daarna wordt pas een boete uitgeschreven. 

08-05-2023 Volkskrant 'Fok de vertrutting' - niet alle bewoners Amsterdams Wallengebied zien heil in blowverbod

Een blowverbod op straat is een van de maatregelen waarmee Amsterdam de overlast door feesttoeristen wil verminderen in een deel van het centrum. Buurtbewoners voorzien problemen met de handhaving. En volgens een actiegroep komen de maatregelen vooral ten goede aan welvarende bewoners en bezoekers. ‘Je mag in de binnenstad niet meer buiten chillen als je geen geld hebt.’

09-04-2023 NRC 'Jongens we zijn nu anderahalf uur in Amsterdam en nog steeds niet aan het smoken'

Om zuip- en drugstoeristen uit de stad te weren, lanceerde Amsterdam de ‘Stay away’-campagne. Na een aarzelend begin vinden Alex, Seb, Nathan en Jacob, vier jongens uit het Britse Kent, alsnog hun weg naar de coffeeshop (reportage)

28-03-2023 BBC Amsterdam launches stay away campaign targeting young Britsh men

Digital discouragement campaign targeting men aged 18 to 35 in the UK is being pushed out by the Dutch city's council. The initiative forms part of efforts to clean up Amsterdam's raunchy reputation as Europe's most liberal party capital.

In the Netherlands, coffee shops are allowed to sell cannabis as long as they follow certain strict conditions, like not serving alcoholic drinks or selling to minors. "Tourists come for the museums and also for the coffeeshops," Joachim Helms, owner of the Greenhouse coffee shop, told me. 

Starting this weekend, brothels and bars will have earlier closing times and a ban on smoking cannabis on the streets in and around the Red Light District comes into force in May.

24-03-2023 Cannabisindustrie Mike Tyson's 'Tyson 2.0' coffeeshop geopend in Amsterdam op Spuistraat

inds afgelopen vrijdag heeft Amsterdam er weer een nieuwe coffeeshop bij. Nou ja nieuw, coffeeshop Softland (ook bekend als Greenhouse Effect) heet sinds 24 maart ‘Tyson 2.0’, vernoemd naar de cannabisproductlijn van de naamgever van de voormalig boxer Mike Tyson.


16-03-2023 Cannabisindustrie Coffeeshop Los Angeles in Amsterdam 6 maanden gesloten na beschieting 

De coffeeshop Los Angeles in Amsterdam-Oost was eerder al gesloten van 2018 tot 2022 vanwege een vuurwerkexplosie en nu weer zes maanden na een explosie in februari en een beschieting afgelopen maandagnacht.

12-03-2023 AT5 Rijen voor de coffeeshop en gesloten kroegen: een terugblik op drie jaar corona

Bij coffeeshop The Border aan de Amstelveenseweg stonden liefhebbers in de rij om nog even een voorraad wiet te hamsteren. Jeroen Coelewij werkt bij de coffeeshop en weet nog goed hoe dat die dag voor bijzondere situaties zorgde: "We hoorden via klanten dat er in de rij nummers van dealers werden uitgewisseld. Zo hielpen ze elkaar om toch nog ergens aan te komen als we dicht moesten."

Een paar dagen later mochten de coffeeshops plots wél weer open en daar waren volgens Coelewij de meningen over verdeeld. "We kregen alles over ons heen. We raakten constant in discussies verzeild, omdat wij een van de weinigen waren die wel open mochten. Ik zei altijd: ik maak de regels niet, ik voer ze alleen maar uit."

Naast deze discussies en de basismaatregelen had de coffeeshop relatief weinig last van corona. Er veranderde volgens hem naast het vroegtijdig sluiten door de avondklok dan ook weinig, omdat klanten ook vóór corona niet binnen konden zitten.

10-03-2023 BCD Twee vliegen in een klap 

Column August de Loor - Verhuis de huisdealer naar achteren en gooi de horecadeuren weer wagenwijd open.
Haal de tafelvoetbalmachine uit de kelder en maak gezellige hoekjes, lange leestafels, zet het koffieapparaat aan en promoveer het personeel weer tot gastvrouw/gastheer!!
Dit is de mijn advies hoe de Amsterdamse coffeeshopbranche invulling geeft aan het verbod op de verkoop van cannabis anders dan het gebruik in coffeeshops. Hiermee keert de ouwerwetse gezelligheid in coffeeshops weer terug en tegelijkertijd voorkomt het de invoering van het i-criterium; “Twee vliegen in een klap”.

26-02-2023 AT5 Coffeeshops verdeeld over proef met legale wiet: "Hangt af van de kwaliteit"

Dat het een goed idee zou zijn om het telen van wiet te legaliseren, daar zijn de meeste coffeeshops het over eens. Maar of dat nu met de wietproef moet, dat is een tweede. Dinsdag maakte burgemeester Halsema bekend dat ze hoopt dat één stadsdeel alsnog mee zal kunnen doen aan het landelijke experiment. Sommige ondernemers zouden er graag voor tekenen, anderen nog voor geen goud: "Als er maar een paar aanbieders zijn, hoe kun je dan nog een exceptioneel wietje aanbieden?"

18-02-2023 EenVandaag Oud-wijkagent werkte jaren op de Wallen in Amsterdam en vindt dat de buurt behouden moet blijven: "Maar wel met goed toezicht'

"Het blowverbod is belachelijk. Ze kunnen wat mij betreft niet genoeg blowen, daar worden ze alleen maar mak van." Alcohol is volgens hem een veel groter probleem.

12-02-2023 Parool Op de Wallen lijkt niemand echt blij met de nieuwe regels die half mei in gaan

Een blowverbod en de horeca eerder dicht. De een vindt de maatregelen om de overlast in de oude binnenstad te beperken betutteling, de ander beoordeelt ze als te soft.

09-02-2023 Cannabisindustrie Blowverbod in oude binnenstad van Amsterdam vanaf half mei

Het verbod op gebruik van softdrugs in de openbare ruimte moet de overlast verminderen. Het college gaat daarnaast onderzoeken of een afhaalverbod voor softdrugs van 16.00 uur tot 01.00 uur van donderdag tot en met zondag juridisch haalbaar en handhaafbaar is. Als de overlast niet voldoende afneemt met het blowverbod, zal er ook worden gekeken naar de mogelijkheden om blowen op terrassen bij coffeeshops in het gebied te verbieden.

09-02-2023 Telegraaf Blowen op Amsterdamse Wallen vanaf half mei verboden

„Als de overlast niet voldoende afneemt met het blowverbod, zal er ook worden gekeken naar de mogelijkheden om blowen op terrassen bij coffeeshops in het gebied te verbieden.” (red.curieus een blowverbod impliceert toch dat je niet meer op terras van een coffeeshop kunt/mag blowen?)

09-02-2023 Parool Historische ingreep: vanaf half mei verboden op de Wallen een joint te roken

Amsterdam staat voor een historische ingreep: per half mei geldt in de oude binnenstad een blowverbod. Ook voor winkels, de horeca en sekswerkers zijn maatregelen aangekondigd. Het doel: de Wallen leefbaarder maken. 

Kritiek van ondernemers, Wallenbewoners en gemeenteraadsleden op het (alcohol en) blowverbod is dat de handhaving tekortschiet, maar volgens het college gaat vanuit deze maatregel ook een symbolische functie uit: Amsterdam is geen blowwalhalla.

09-02-2023 AT5 Blowen op de Wallen vanaf half mei verboden

De gemeente stelt dat binnenstadbewoners 'structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en middelenmisbruik in de openbare ruimte' hebben. Vooral 's nachts zou het grimmig kunnen worden, wat ten koste gaat van de nachtrust van bewoners, de leefbaarheid en veiligheid.

Het verbod op gebruik van softdrugs in de openbare ruimte moet de overlast verminderen. Burgemeester Halsema schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat ze het blowverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wil opnemen en dat zowel agenten als handhavers daardoor eventueel boetes kunnen uitdelen. 

02-01-2023 CBC Could Amsterdam's days as cannabis capital be numbered? 

Despite a petition with hundreds of supporters, a long debate at council, and the full backing of the city's mayor and police chief, the initiative failed to pass again this fall due to concerns it could lead to an explosion in the black market.

And yet, there's reason to believe the city's era of drug tourism may be coming to an end.

Amid a broader trend toward legalization in Europe, the Netherlands is reevaluating its relationship with cannabis — and potentially upending the coffeeshop industry in the process.Ralph Blaes, a founding member of Linsboer, a licensed grower based in Lelystad, said the delays of the weedexperiment are because the government wants "to maximize the chance of success."

 08-12-2022 Uitspraak rechtbank van Amsterdam: Souvenierwinkel in centrum Amsterdam die CBD wiet (0,2% THC) verkocht blijft voorlopig dicht

Uitspraak van de voorzieningenrechter van 02-12-2022: Op last van de burgemeester is een souvenierwinkel in Amsterdam Centrum gesloten op basis van de Opiumwet (art 13b). De politie heeft op 29 september 2022 tijdens een controle van de Ondermijningsbrigade een onderzoek ingesteld in het pand. Uit de hiervan opgestelde bestuurlijke rapportage van
12 oktober 2022 blijkt dat het volgende in het pand is aangetroffen:

 • 371 ‘voorgedraaide joints’ met hennep (in totaal 528,99 gram);
  - 680 bakjes met truffels met een psychoactieve werking;
  - twee dozen met Kamagra;
  - vijf blauwkleurige tabletten;
  - twee strips van Cobra-120 tabletten met de werkzame stof Sildenafil. 
 • De Opiumwet maakt geen onderscheid tussen producten met of zonder THC, zodat het gaat om verboden middelen. Ook hennep zonder THC mag niet worden verkocht, omdat hennep (zowel met als zonder THC) verboden is in de Opiumwet. Met het aantreffen van de geconstateerde hoeveelheden hennep is derhalve sprake van een situatie als bedoeld in artikel 13b van de Opiumwet en was verweerder bevoegd het pand te sluiten. De stelling van verzoekster dat joints waarin geen THC zit, of die een THC-gehalte hebben van minder dan 0,2%, niet onder de Opiumwet vallen, is onjuist. Uit de uitspraak van het Hof van Justitie van 19 november 2020 blijkt dat CBD-olie met een THC gehalte van minder dan 0,2% verhandeld mag worden. Dit geldt echter niét voor CBD-joints. De handel in CBD-joints is strafbaar en valt niet onder de bepalingen van het VWEU.2 Verweerder verwijst naar een uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 23 juni 2022.3 In deze uitspraak oordeelt het Duitse Hof dat een laag THC-gehalte in CBD-joints door verhitting kan worden verhoogd. Het Duitse Hof maakt een onderscheid tussen CBD-olie en onbewerkte hennep. CBD-olie is een extract waarmee het THC-gehalte niet kan worden verhoogd. Dit geldt niet voor hennep-joints. Het verhandelen van deze joints valt niet onder het vrije verkeer, omdat verkoop van hennep in het Enkelvoudig Verdrag4 strafbaar is gesteld. Het Duitse Hof verwijst ook naar de genoemde uitspraak van het Hof van Justitie van 19 november 2020 voor dit onderscheid. Daarnaast is de sluiting een noodzakelijk en geschikt middel en is een sluiting voor de duur van zes maanden in beginsel evenredig. De sluiting van het pand heeft als doel de verstoring van de openbare orde te herstellen. Het open blijven van het pand levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde.
  Oordeel: De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af & en er is bij bestuursrechter geen hoger beroep mogelijk.

01-12-2022 Cannabisindustrie Nieuw plan Amsterdam: eerdere sluitingstijden coffeeshops, blowverboden

Het college van Burgemeesters en Wethouders van Amsterdam heeft een visie op toerisme opgesteld. Zoals je kunt verwachten, zitten er ook cannabis-gerelateerde voorstellen bij. Zo stellen ze blowverboden in verschillende delen van de stad voor, maar overwegen ze ook om coffeeshops van donderdag tot en met zondag al om 16:00 te laten sluiten.

30-11-2022 Parool Zo wil Amsterdam de drukte bestrijden: blowverbod op straat, geen vrijgezellenfeesten en hotels ombouwen

De meest in het oog springende maatregel is dat in delen van de binnenstad een blowverbod ingevoerd wordt: in de openbare ruimte mogen dan geen joints meer worden opgestoken. Mbarki wil ook kijken of daar een verbod moet komen op het verkopen van hasj en wiet na 16.00 uur, van donderdag tot zondag, zoals dat nu al geldt voor alcohol.

Andere maatregelen die snel kunnen ingaan: de sluitingstijden van horeca en raamprostitutie in het Wallengebied vervroegen en een publiekscampagne om specifiek zuip- en braltoerisme tegen te gaan.

30-11-2022 Volkskrant Zo wil Amsterdam de 'banale feesttoerist' weren: een blowverbod, geen georganiseerde kroegentochten en een "Blijf weg" campagne.

30-11-2022 AT5 Ontmoedigingscampagne en blowverbod: maatregelen tegen toerisme bekend

Wethouder Sofyan Mbarki heeft vanmiddag zijn plannen om het toerisme te begrenzen gepresenteerd. Een ontmoedigingscampagne en een blowverbod moeten overlastgevende toeristen weren, maar er komen geen poortjes op de Wallen en de toerismebelasting wordt vooralsnog niet verhoogd. 

In het deel van de binnenstad waar nu geen alcohol op straat gedronken mag worden, mag straks ook niet meer op straat geblowd worden. Gemeenteraadsleden vroegen in september in een debat met Halsema ook om een blowverbod. Toen antwoordde Halsema overigens wel dat ze daar geen 'overspannen verwachtingen' van moeten hebben. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om de coffeeshops in dat gebied na 16.00 uur te laten stoppen met softdrugs te verkopen. 

30-11-2022 NRC Amsterdam gaat campagne voeren tegen blow- en zuiptoerist: Blijf weg

De gemeente Amsterdam duldt het seks-, zuip-, en drugstoerisme niet langer en komt met een ontmoedigingscampagne om de overlastgevende groep te weren. De gepresenteerde plannen passen in een breder pakket maatregelen tegen het 'afbraaktoerisme'.

13-10-2022 Parool Geen toerist in piemelpak, wel congresganger: VVD wil speciale Amsterdam Ambassadeur

Minder toeristen in piemelpakken, meer congressen. In de strijd tegen blow- en braltoerisme wil de VVD een speciale Amsterdam Ambassadeur aanstellen die de wereld rondtrekt om congresorganisatoren te verleiden naar de stad te komen.

04-10-2022 FHM Interview Won Yip

Multimiljonair Won Yip: "Een coffeeshop hoort – helaas – bij Amsterdam. En als jij een beleid gaat doorvoeren dat alleen de Amsterdammer naar de coffeeshop mag, dan wordt het vervolgens op straat verhandeld. Volgens mij ook geen Einstein-verhaal."

30-09-2022 Softsecrets Meerderheid Amsterdamse gemeenteraad blijft tegen i criterium

Hoewel slechts acht (5xVVD, 1xCDA, 2xJa21) van de 45 gemeenteraadsleden haar steunen om buitenlandse toeristen de toegang tot coffeeshops te verbieden, dit na jarenlange discussies en vele rapportages, geeft ze de strijd nog steeds niet op. Halsema na haar laatste nederlaag tegen de onwillige raadsleden: ‘U gaat alleen maar uit van uw gut feeling. Onze onderzoeken laten zien dat het aantal toeristen dat naar de stad komt om te blowen zal afnemen en ze komen ook nog eens minder vaak.’ Dit gaat (helaas) nog een staartje krijgen.

Halsema liet duidelijk blijken dat ze niet wil opgeven. Of ze daarbij suggesties van raadsleden gaat gebruiken, zoals een blowverbod in bepaalde delen van de stad of een convenant met extra eisen aan coffeeshops in ruil voor concessies als een grotere voorraad, zal moeten blijken. Feit is dat dit hele gedoe een gastvrije stad als Amsterdam onwaardig is.

30-09-2022 Parool Raad blokkeert coffeeshopverbod voor buitenlandse toeristen, maar Halsema geeft de moed nog niet op

De gemeenteraad zette donderdag een streep door de plannen van burgemeester Halsema voor een coffeeshopverbod voor buitenlandse toeristen. De raad trekt aan het langste eind, maar helemaal van tafel is de kwestie nog niet.

Halsema bestreed dat meer jongeren in de criminaliteit komen en dat de straathandel niet per definitie hoeft toe te nemen. In haar andere woorden: “Alle argumentatie is bewijs uit het ongerijmde. Dat geldt voor hun argumentatie en voor die van mij’. Halsema’s woorden aan het einde van het debat: ‘Even goede vrienden, maar wij laten het i criterium gewoon sudderen in uw hoofd.”

30-09-2022 Telegraaf Geen meerderheid voor verbannen toeristen uit coffeeshops Amsterdam: ‘Sodemieter op’.

Coffeeshophouders lieten donderdag van zich horen in de commissie Algemene Zaken. De toeristen komen toch wel, denken ze. Straatdealers zullen hen gretig voorzien. Bovendien zijn coffeeshopbezoekers niet per se de overlastgevers. „Wij hebben geen feestende mannen in penispak in de zaak rondlopen”, zei een branchevertegenwoordiger. „Laten we voorkomen dat er een illegale markt ontstaat die niet te handhaven is.” Verslavingsexpert August de Loor mompelde op de tribune: „Sodemieter op met die burgemeester.”

30-09-2022 Dutch news Amsterdam council to vote against banning tourists from coffeeshops

Amsterdam council will vote against a proposal to enforce a national ban against tourists in coffeeshops, where cannabis is smoked. At a long debate in the city hall, where residents, researchers, and coffeeshop representatives also spoke for more than an hour, the majority of parties were against the policy. The official council vote is on Wednesday.

29-09-2022 Parool Coffeeshopverbod voor toeristen komt er niet, maar Halsema waarschuwt: ‘Het suddert’

Het was druk in de Stopera donderdag, tijdens de commissievergadering Algemene Zaken. Binnenstadbewoners, coffeeshophouders en onderzoekers kwamen voor de zoveelste keer inspreken, ze hadden iets te zeggen over het voorstel om toeristen te verbieden in de coffeeshops, het zogeheten ingezetenencriterium dat Halsema  wil invoeren.

29-09-2022 AT5 Toerist mag blijven blowen in Amsterdam; plan Halsema sneuvelt Het plan van burgemeester Femke Halsema om buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshops haalt definitief geen meerderheid in de gemeenteraad. Met dit zogeheten i-criterium zou het aantal coffeeshops in de stad flink gaan dalen. "U gaat alleen maar uit van uw gut feeling", zei de burgemeester tegen de tegenstanders van haar plan. In de raad lijkt wel brede steun te ontstaan voor een blowverbod op straat.

28-09-2022 Parool Opinie: ‘Het weren van toeristen uit coffeeshops is een misleidende maatregel

De driehoek zwabbert. Eerder werd het ingezetenencriterium aangedragen om overlast van toeristen te verminderen. Dat idee is achterhaald. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de overlast in het Wallengebied vooral bestaat uit geschreeuw van dronken toeristen op straat, harde muziek uit cafés en rondslingerend afval van fastfoodketens.

Er is meer onderzoek gedaan. Zo blijkt dat Amsterdammers denken dat toeristen vooral komen voor de Wallen en de coffeeshops terwijl de meesten liever een rondje over de grachten lopen en onze musea bezoeken. Een klein deel van de toeristen vertoont vervelend gedrag en die beïnvloeden de perceptie van bewoners, aldus Nicole Maalse & Nick Ottens.

27-09-2022 Parool Opinie: ‘Niets doen tegen overlast coffeeshops is geen optie

Moeten toeristen bij coffeeshops worden geweerd? Donderdag staat het ingezetenencriterium voor coffeeshops op de agenda van de raadscommissie Algemene Zaken. Dat criterium moet er komen, betogen de belangengroepen Bewoners Amsterdam, Bewonersgroep Grachten 9+, Buurtplatform N8W8, Comité Westelijke grachtengordel, Stopdegekte, Vereniging Amstelveldbuurt, Vereniging Voordestad, VVAB (Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad)

23-08-2022 BCD De markt voor coffeeshops in de gemeente Amsterdam: 2020-2025

Samenvatting door Stichting Maatschappij en Cannabis van het rapport ‘De markt voor coffeeshops in de gemeente Amsterdam: 2020 en 2025’ uit december 2020 van Bureau BreuerIntraval die op 08-01-2021 door burgemeester Femke Halsema namens de lokale driehoek samen met een discussienota en het O&S onderzoek uit 2018 naar de Amsterdamse gemeenteraad werd gestuurd. 

22-08-2022 CCV Geen coffeeshops meer voor buitenlanders?

Een meerderheid van de Amsterdamse coffeeshops bestaat alleen bij gratie van cannabisklanten uit het buitenland. Binnenkort zal de gemeenteraad moeten beslissen of de shops niet meer toegankelijk zijn voor klanten van elders. Dat zou een forse ingreep zijn, die ingrijpen tegen de verwachte straathandel noodzakelijk maakt. Kiest men daar toch voor, of wordt er gewacht op verdere legalisering van de cannabismarkt?

09-07-2022 NPO Radio 1 Burgemeester Femke Halsema: ‘Amsterdam heeft een onbeheersbare drugsmarkt’

Volgens de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, heeft Amsterdam een onbeheersbare cannabismarkt. Daarom wil ze coffeeshops enkel toegankelijk maken voor Nederlandse ingezetenen. We hebben in de binnenstad tweeduizend straatdealers, legt ze uit in WNL In de Kantine. “En nog eens 166 coffeeshops, waarvan honderd leven van de toeristen.”

04-07-2022 Parool Opinie: ‘De Amsterdamse coffeeshopcultuur moet gekoesterd worden’

Coffeeshops maken deel uit van het sociale netwerk van cannabisminnende Amsterdammers, waarin ook plek is voor interactie met bezoekers. Een toegangsverbod voor toeristen moet daarom juist vermeden worden, betoogt Jackie Woerlee.

Amsterdam is een vrije stad met vrije idealen. Het discrimineren en uitsluiten van mensen behoort daar niet bij. Dat zou de burgemeester toch ook in haar hart en buik moeten voelen?

02-07-2022 Parool De gemeenteraad kan zich nu niet meer verschuilen

In de koffiekamer van de Stopera werd de vraag deze week gesteld: wat wil burgemeester Femke Halsema nou precies bereiken met het weren van toeristen in coffeeshops?  Het antwoord moet op zich laten wachten: na bijna 24 uur debatteren werd de discussie uitgesteld. Te complex, te belangrijk en het zou het onderwerp geen eer aan doen om er twaalf uur s’nachts nog even snel doorheen te razen. Wordt na de zomer vervolgd.

30-06-2022 Parool Gaat het i-criterium er komen? Debat raad en burgemeester Halsema uitgesteld tot na de zomer

Het debat over de plannen van de burgemeester voor een coffeeshopverbod voor toeristen is verplaatst tot na de zomer. In een besloten sessie eerder op donderdagavond probeerde de burgemeester de raad wel nog eens te doordringen van de ernst van de situatie.

30-06-2022 AT5 Debat over weren toeristen uit coffeeshops maanden uitgesteld

Het debat over het plan om toeristen uit coffeeshops te weren ging vanavond toch niet door. Andere onderwerpen kostten zo veel tijd dat rond 23.00 uur werd besloten om het onderwerp maar te verplaatsen tot na het zomerreces.

Volgens verschillende raadsleden ging het om een belangrijk onderwerp waar ze graag lang en zorgvuldig over wilden debatteren. Doordat ze tijdens de twee dagen durende vergadering, de zogenoemde TAR; tijdelijke algemene raadsvergadering, al lang aan het woord waren geweest hadden ze weinig spreektijd meer over voor dit onderwerp. Het was het laatste onderwerp op de agenda. 

30-06-2022 NRC Halsema wil drugstoeristen uit coffeeshops weren. Gaat dat werken?

De Amsterdamse burgemeester stelt dat zo’n verbod de enige manier is om de cannabismarkt in de hoofdstad te normaliseren – en tegelijkertijd het uit de klauwen gelopen feesttoerisme een halt toe te roepen. Donderdag bespreekt Halsema haar voorstel met de gemeenteraad, waar brede weerstand leeft tegen het plan, ook bij collegepartijen.

29-06-2022 Parool Gaat het i-criterium er komen? Raad en Halsema in debat over de toekomst van coffeeshops

De toekomst vaan circa honderd Amsterdamse coffeeshops staat op het spel. Lukt het burgemeester Halsema om de raad te overtuigen een toeristenverbod voor coffeeshops in te voeren? ‘De rotte appels tussen de coffeeshops zullen blijven bestaan’.

29-06-2022 AT5 Is een coffeeshopverbod voor toeristen de oplossing tegen ‘kotsende toeristen’? Walenbewoners zijn verdeeld

Burgemeester Halsema is ervan overtuigd dat een coffeeshopverbod voor buitenlandse toeristen een krachtig instrument is in de strijd tegen het massatoerisme. Maar, naast dat een meerderheid van de raad kritisch is over de plannen, zijn ook Wallenbewoners zelf verdeeld. "Ik heb niks tegen coffeeshops, maar wel tegen Britten en Duitsers die hier door brievenbussen komen poepen", verklaart ex-bewoner Samir.

29-06-2022 Parool Waarom steunt de raad de burgemeester niet met het i criterium?

We horen hoofdzakelijk dat de invoering van het i-criterium niet zal werken, omdat de handel zich zal verplaatsen naar de straat. Nergens wordt ingegaan op de argumenten van de burgemeester die uitgebreid motiveert waarom en hoe zij samen met Openbaar Ministerie en de politie de cannabismarkt beheersbaar wil maken.

De protesten tegen het i-criterium zeggen vooral iets over hoe sterk de lobby is en hoe groot de financiële belangen zijn die worden verdedigd. In de coffeeshops, zeker die in het centrum van de stad, komt geen Amsterdammer meer, maar er gaan dankzij het drugstoerisme vele miljoenen in om. Dat geven de handelaren niet graag uit handen.

28-06-2022 NRC Het weren van toeristen op zoek naar cannabis werkt niet
‘Burgemeester Femke Halsema wil het coffeeshopverbod voor toeristen in Amsterdam gaan handhaven. De reden daarvoor is al verschillende keren aangepast. Nu gebeurt het omdat de cannabismarkt zodanig is verweven met de cocaïnemarkt dat er hard moet worden ingegrepen. Eerder zou dat moeten om massatoerisme tegen te gaan.

Plat massatoerisme is een probleem voor veel populaire Europese steden en strandbestemmingen. Het komt vooral door goedkope tickets en overnachtingsmogelijkheden en het aanbod van festivals en evenementen. Toeristen die zich vervelend gedragen zijn vaak onder invloed van alcohol en in mindere mate drugs. Toeristen beschouwen Amsterdam al generaties lang als cool, sexy en avontuurlijk. Een coffeeshopverbod verandert daar weinig aan’ (Opinie Bart de Koning & Nicole Maalste)

24-06-2022 RD Halsema: ingrijpen cannabismarkt nodig vanwege link met cocainehandel

Amsterdam blijft erbij dat het weren van buitenlandse toeristen uit coffeeshops noodzakelijk is, vanwege de verwevenheid van de verkoop van cannabis met de cocaïnehandel. Alternatieven van de cannabisbranche voor het zogeheten ingezetenencriterium (i-criterium) dat de hoofdstad wil invoeren, doen volgens burgemeester Femke Halsema geen recht aan de „ernst, complexiteit en het structurele karakter van de problemen waarvoor de driehoek zich ziet gesteld”.

Dat schrijft ze namens de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) aan de gemeenteraad. Volgens Halsema laat recent onderzoek over de narcoticahandel in Nederland zien hoe netwerken die zich bezighouden met de invoer van hasj ook betrokken zijn bij de invoer van coke. „Mede gezien de gewelddadige aard van de cocaïnehandel is de verwevenheid met de cannabismarkt - de markt waarin coffeeshops opereren - zeer zorgelijk”, aldus de burgemeester.

24-06-2022 Parool Halsema: Amsterdamse coffeeshops zijn vaak onderdeel van criminele netwerken

Amsterdamse coffeeshops worden vaak gebruikt voor witwassen, als criminele ontmoetingsplaatsen en als dekmantels voor drugshandel, zegt burgemeester Femke Halsema. Een coffeeshopverbod voor toeristen noemt ze daarom een ‘onvermijdelijke’ ingreep.

20-06-2022 Volkskrant Coke sosa yala, op de Wallen krijgt de undercoveragent elke drugs aangeboden. 

Vanaf zijn eettafel heeft de 29-jarige bewoner onbelemmerd uitzicht op de Amsterdamse Warmoesstraat. Op de drommen toeristen die richting de Wallen slenteren, op buurtgenoten die slalommend een boodschap doen en vooral op de straatdealers, hosselaars en zakkenrollers die zich dagelijks tegenover zijn huis posteren… Veel bewoners en gemeenteraadsleden vrezen dat de straathandel en bijbehorende overlast verder toeneemt als een vurig gewenst plan van burgemeester Femke Halsema doorgang vindt.’

17-06-2022 NRC Burgemeester Femke Halsema: “Door plat toerisme sterft de stad”

Halsema’s andere grote plan is een coffeeshopverbod voor toeristen. Als het aan haar ligt, kunnen niet-ingezetenen straks niet meer terecht in Amsterdamse coffeeshops. Voor dit ‘i-criterium’ bestaat al een wettelijke basis – steden als Breda en Maastricht hanteren het. De Amsterdamse veiligheidsdriehoek (Halsema, de politiechef en het lokale Openbaar Ministerie) willen het nu ook in Amsterdam gaan handhaven, in combinatie met een verruiming van de handelsvoorraad van coffeeshops.

„De Amsterdamse cannabismarkt is oververhit. We hebben hier 170 coffeeshops, waarvan er zeker 100 alleen op toeristen gericht zijn. Als je alleen de lokale vraag bedient, kun je bijna tweederde van die coffeeshops schrappen. Cannabisondernemers worden steeds rijker, de financiële constructies achter de coffeeshops steeds ingewikkelder en ook de harde criminelen zijn bezig zich in te kopen in de cannabismarkt, omdat er ontzettend veel geld te verdienen valt. Zo raken coffeeshops verweven met het probleem van ondermijning.”

„Ik doe dit alleen met steun van de raad, want het i-criterium zal hele grote economische en maatschappelijke effecten hebben voor de stad. Als de raad volhardt in haar verzet, even goede vrienden – maar dan is het hún beurt om met een goed idee te komen om de cannabismarkt beter beheersbaar te maken. Voor zowel het i-criterium als het erotisch centrum geldt: het zijn ongewisse maatregelen. Ik weet ook niet of het gaat lukken. Maar we moeten stappen zetten. Er is geen alternatief.”

02-06-2022 BCD Halsema verder geisoleerd met wens toeristenverbod coffeeshops Amsterdam

Gaat de gemeente Amsterdam de coffeeshops nu wel of niet verplichten om buitenlandse bezoekers te weren? Burgemeester Femke Halsema komt steeds meer alleen te staan met haar wens om het ingezetenen-criterium voor coffeeshops actief te gaan handhaven. In het nieuwe coalitieakkoord, dat op 25 mei is gepresenteerd, staat er geen woord over. 

31-05-2022 NRC opinie De tsunami aan feesttoeristen is terug: wat nu?

De twee belangrijkste projecten van Halsema, het verplaatsen van raambordelen van de Wallen en het weren van buitenlandse blowtoeristen, verlopen moeizaam omdat er veel weerstand is, in de politiek en bij ondernemers.

„Dat komt ook omdat die twee projecten nog niet verankerd zijn in een grote strategie. Het blijft vaak geïsoleerd beleid, het kader ontbreekt. Je moet geen bed & breakfasts gaan bashen, maar nadenken over een goed woningmarktbeleid. Dat heeft Amsterdam helemaal weggegooid.”

Hoe moet het dan wel? Van der Borg gelooft „heilig” in reserveren als wapen tegen massatoerisme. Niet met toegangspoortjes („dan maak je een openluchtmuseum van de stad”), maar via „goede communicatie, marketing, en korting voor de mensen die bepaalde attracties van te voren boeken” – en dat alles op basis van data.

10-05-2022 Cannabisindustrie Coffeeshop Picasso in Amsterdam nu Green Place Haarlemmerstraat

Er is sinds afgelopen weekend een tweede Green Place Coffeeshop te vinden in Amsterdam. Coffeeshop Picasso op de Haarlemmerstraat 6 is niet meer. Op deze plek is nu Green Place Haarlemmerstraat gevestigd stond op hun instagram-account. De andere Green Place is op de Nieuwmarkt gevestigd. 

05-05-2022 Telegraaf Toerist blijft komen ook zonder coffeeshop

De drukte op de Wallen moet aangepakt, zo stelt de gemeente. "De illegale markt zal exploderen" stelt Joachim Helms.

27-04-2022 VVS Advocaten Terug van weggeweest

‘Krijgt Amsterdam straks een eigen behandeling van niet ingezetenen door middel van bordjes op de coffeeshops met de mededeling ‘niet voor toeristen’? Burgemeester Halsema overweegt het serieus. Wie helpt haar van dit dwaalspoor?
Ze zijn er weer. De Amsterdamse Wallen stromen weer vol met toeristen. Massaal schuifelen ze voetje voor voetje door het Wallengebied. Het koude voorjaar trotseren ze met Amsterdamse mutsen. Zijn de tijden van voor Covid teruggekeerd?’

27-04-2022 NRC Voorstel Halsema leidt tot meer drugsoverlast

‘Halsema schrijft dat onderzoekers het ‘lastig’ vinden om te voorspellen wat toeristen zullen doen. Dat valt wel mee. Alle deskundigen en enquêtes wijzen erop dat Amsterdam met een illegale verkoop van cannabis aan honderdduizenden toeristen te maken krijgt wanneer het de coffeeshops voor buitenlanders sluit’. 

25-04-2022 EenVandaag Coffeeshops in Amsterdam sluiten voor toeristen vanwege overlast? In Maastricht werkte het na 10 jaar handhaven

'Als het aan burgemeester Halsema ligt kunnen buitenlandse toeristen in Amsterdam geen jointje meer kopen. Maastricht ging de hoofdstad voor. "Nu is niet langer overlast van coffeeshop toeristen, maar hondenpoep de meest voorkomende klacht."
Verschillende steden gingen Amsterdam voor. Zij gingen actief handhaven op toeristen die wiet kopen in een coffeeshop. Maar een aantal daarvan hebben het handhaven inmiddels over boord gegooid.'

22-04-2022 AT5 Halsema wil alternatieven voor wietverbod toeristen: “ik vind de gemeenteraad te stil”

De invoering van het i-criterium blijft voor de burgemeester in de eerste plaats een maatregel om de softdrugsmarkt weer tot bedaren te brengen. Als het 'nee' blijft vanuit de raad hoort Halsema dus graag andere plannen om de criminaliteit te bestrijden en de overlast tegen te gaan: "Wat dat betreft vind ik de raad te stil. Ik vind dat ik dat ook weleens mag zeggen. Kijk, de raad deelt namelijk wel mijn analyse dat er een probleem zit in die binnenstad."
Van een alleingang, zoals eerder bij het preventief fouilleren, lijkt het nu niet te komen: "Ik ga niet dreigen dat ik gebruik ga maken van bevoegdheden. Ik ben dat ook niet van plan. Bij preventief fouilleren heb ik zonder de steun van de meerderheid van de raad die beslissing genomen, dat was een tijdelijke, geïsoleerde maatregel. Deze maatregel heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen - en daarin hoop ik in ieder geval in zijn tijdelijkheid steun te vinden bij de raad."

19-04-2022 Forbes Amsterdam mayor wants to ban tourists from cannabis coffee shops                                                                                   
The PvdA (Dutch labor party), which emerged as the biggest party after the March 2022 local elections, is willing to support the "residents-only" rule if the mayor is committed to banishing drug street dealing. However, the move to ban tourists from buying cannabis products in coffee shops is not backed by Democrats 66 (D66) and GroenLinks, the two of the biggest parties on the city council, which are currently in talks on forming a new coalition administration with the PvdA.
But according to the Dutch newspaper Parool, Halsema, who has been in charge as a mayor since 2018, wouldn't need to rely on majority support within the city council if she declared the situation a necessity. By calling the measure a 'necessary,' the mayor could enforce the residence-only rule in any case.

18-04-2022 NPO Radio 1 De nacht van

Interview met onderzoekster Nicole Maalste over het Amsterdams voorstel inzake het i-criterium (uitzending gemist)

17-04-2022 Volkskrant De hoofdstad zit barstensvol toeristen, niet tot ieders genoegen

‘Festivals, meubelwinkels en natuurparken melden een welkome drukte tijdens het eerste paasweekend zonder coronaregels. 'Volgens Jan Otten zijn de straatdealers alvast aan het inslaan, voor het geval het coffeeshopverbod voor toeristen doorgaat.' 'Wat opvalt: geen politie, handhaver of host te bekennen.'

17-04-2022 RTL Boulevard John van den Heuvel en Tom Blickman over i-criterium in Amsterdam

Reportage met Tom Blickman (van Trans National Institute) en misdaadverslaggever John van den Heuvel over de invoering van het ingezetenencriterium in Amsterdam (uitzending gemist).

15-04-2022 Softsecrets Plan wietverbod neergesabeld

‘Het wietverbod voor buitenlandse toeristen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is met weinig instemming ontvangen. Het voorstel is alom neergesabeld en een meerderheid in de gemeenteraad is niet overtuigd’.

15-04-2022 Hanfjournal Amsterdam: Kein Kiffen fur Reisende

‘Reisende in Amsterdam sollen zukünftig kein Gras mehr rauchen dürfen. Dafür plädierte die Bürgermeisterin der Stadt. Bei den meisten Touristen:innen steht der Besuch in einem Coffeeshop auf der Liste der To Do’s in Amsterdam. Dafür ist auch der Coffeeshop The Bulldog bekannt unter den Reisenden.
Für die Bürgermeistern, Femke Halsema, sind diese Touristen: innen nicht länger erwünscht. Nun setzt sie sich für die Änderungen der holländischen Drogenpolitik ein. Reisenden soll der Zutritt zu Coffeeshops verboten werden’.

15-04-2022 AT5 Park Politiek over een wietverbod voor toeristen

‘Burgemeester Halsema kan de gemeenteraad passeren als ze echt wil dat alleen nog Nederlandse ingezetenen een jointje in Amsterdamse coffeeshops kunnen kopen, of krijgt ze toch nog een meerderheid aan haar kant?’
Een gesprek met Sheher Khan (DENK), Rob Hofland (D66) en Sofyan Mbarki (PvdA).

14-04-2022 Best Friends, Sensi seeds, Barney’s farm Alternatieve voorstellen voor  ingezetenencriterium
Onderzoek toont aan dat het plan om toeristen de toegang tot coffeeshops te ontzeggen tot overlast en een grotere illegale markt leidt. Barneys, Best Friends en Sensi Seeds hebben daarom een discussienota met alternatieve voorstellen opgesteld.
Met de nota It takes two to tango’ reageren wij op de oproep van de burgemeester om mee te denken over de vraag hoe de Amsterdamse cannabismarkt kleinschaliger, transparanter, beheersbaarder en minder aantrekkelijk voor toeristen kan worden gemaakt. De nota bevat naast 8 concrete voorstellen een goed onderbouwde analyse van de problematiek.

14-04-2022 De Morgen Welkom in Amsterdam, maar niet in coffeeshops: burgemerester ziet coffeeshoptoeristen liever in rook opgaan

‘Gedaan met wiettoerisme richting Amsterdam, toch als het van burgemeester Femke Halsema afhangt. Tegen de wil van haar gemeenteraad drukt ze door met een coffeeshopverbod voor buitenlanders. Maar wat haalt zo’n verbod uit?’

14-04-2022 BCD Ook met i criterium blijven meeste (coffeeshop)toeristen Amsterdam bezoeken

'In de Amsterdamse politiek is er discussie over de verkoop van wiet of hasj aan buitenlandse toeristen in Amsterdam. Onder andere burgemeester Halsema van Amsterdam heeft zich uitgesproken voor invoering van het i-criterium. Dit zou betekenen dat coffeeshops alleen nog klanten mogen bedienen die in Nederland wonen'. 

13-04-2022 I&O Research Ook met i-criterium blijven meeste coffeeshoptoeristen Amsterdam bezoeken

Dit blijkt uit representatief van I&O onder inwoners van Amsterdam en buitenlandse toeristen in opdracht van de Bond voor Cannabis Detaillisten. In het onderzoek is voor een opzet gekozen met een algemene benadering van het fenomeen toerisme, zonder direct toe te spitsen op “coffeeshoptoerisme”. Het onderzoek richtte zich op:

 • de houding van Amsterdammers ten opzichte van toerisme;
 • door inwoners ervaren overlast;
 • bezoekredenen toeristen;
 • meningen over mogelijke maatregelen om overlast te verminderen;
 • houding en verwachtingen ten opzichte van het i-criterium. 

13-04-2022 Parool Onderzoek: Halsema’s coffeeshopverbod voor toerist haalt weinig uit

‘De meeste toeristen blijven naar Amsterdam komen, ook als zij geen coffeeshops meer mogen bezoeken. Een coffeeshopverbod lijkt hiermee weinig effectief. Toch wil burgemeester Femke Halsema dit wel invoeren.’

13-04-2022 Parool Gemeenteraad Amsterdam ziet nog steeds niets in wietverkoopverbod

‘Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad is niet overtuigd van het nut van een coffeeshopverbod voor toeristen, zoals burgemeester Femke Halsema voorstaat. Ze vrezen een toename van straathandel en dat er onvoldoende handhaving is om dit tegen te gaan.’

13-04-2022 Drugsinc Cannabisexperiment: Van uitstel naar uitstel

'Waar andere landen er binnen enkele jaren in slagen om de teelt en distributie van cannabis volledig te legaliseren, lukt het Nederland niet eens om een klein gedeelte van de wietteelt te organiseren. Inmiddels is de rijksoverheid al 5 jaar bezig met de voorbereidingen van een experiment dat oorspronkelijk 4 jaar zou gaan duren. Er is een tijdlijn, een website, een brochure, een hele rits aan voorwaarden, neergelegd in wet- en regelgeving, maar er zit nog geen plant in de grond. De door de overheid geselecteerde telers hebben namelijk problemen met het verkrijgen van een locatie of met de financiering.'

13-04-2022 NL times Cannabis enterpeneurs feel ‘ignored’ by Mayor Halsema

'Several entrepreneurs in the Amsterdam cannabis industry said they feel ignored by Mayor Femke Halsem who wrote a letter about banning coffeeshops on monday. The officials completely ignored a white paper with alternative proposals put forward by their industry, Amsterdam cannabis purveyors Barney's, Best Friends, and Sensi Seeds wrote in a joint message to the mayor on Tuesday. Moreover, they sent a letter with alternative proposals to tackle the problem at the end of March.
The Mayor’s proposal and possible alternatives are still being discussed with the city council. The proposed alternatives from the cannabis businesses will therefore be included in that debate, according to Halsema's spokesperson.'

12-04 DvhN Halsema negeert alternatieve aanpak drugsoverlast

'Een aantal ondernemers in de Amsterdamse cannabisbranche voelt zich genegeerd door burgemeester Femke Halsema. Ze zijn verbaasd dat zij maandag bekendmaakte dat de driehoek vasthoudt aan het plan buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshops om drugsoverlast tegen te gaan in de binnenstad. ‘Een discussienota met alternatieve voorstellen vanuit de sector wordt volledig genegeerd. Dat schrijven de ondernemers van de Amsterdamse cannabiszaken Barney’s, Best Friends en Sensi Seeds in een gezamenlijk bericht. Ze stuurden naar eigen zeggen eind maart een discussienota met alternatieve voorstellen om de problematiek aan te pakken, waarop ze nog niks hebben gehoord'. 

12-04-2022 Binnenlands bestuur I-criterium houdt toerist niet tegen

‘Coffeeshophouders denken niet dat er minder toeristen naar Amsterdam komen nu de driehoek een ingezetenencriterium zegt door te zetten, zoals gisteren werd aangekondigd. Ook wijzen ze erop dat er nu al tekort aan handhavers is om straatdealers aan te pakken, dus hoe moet dat straks dan?’

12-04-2022 AT5 Coffeeshops verbieden voor toeristen? “Die regel zou me niet stoppen”

‘Burgemeester Halsema wil het plan om buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshops doorzetten. Met dit zogeheten i-criterium zal het aantal coffeeshops ook flink omlaag gaan. De Bond voor Cannabis Detaillisten waarschuwt voor problemen door een toename van straatdealers en de toeristen zelf denken niet aan stoppen met blowen’. 

12-04-2022 Pow Halsema drukt wietverbod toeristen door!

"Henry Dekker van Coffeeshop Siberie: ‘Zet je 5 blowers bij elkaar beginnen ze een band, zet je 5 drinkers bij elkaar maken ze ruzie!!! Amsterdam heeft meer coffeeshops nodig boor al deze mooie mensen!’
Joachim Helms van Coffeeshop Greenhouse: “Niemand van de gemeente kan mij uitleggen als je de criminaliteit wilt bestrijden, waarom je dan eerst de illegale markt tien keer groter gaat gaat maken?”

12-04-2022 VOC Mario Zwart over plan Amsterdam: ‘Drugsbeleid en stilstaand water’

‘Deze week kwam Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, weer langs met haar plan voor een buitenlander-verbod bij de Amsterdamse coffeeshops. Een onzinnig plan, dat al eerder werd afgekraakt. En terecht, het is een plan dat de problemen in de stad niet oplost, maar verergert.
Wat is er aan de hand in Amsterdam met toerisme en cannabis? Massatoerisme zorgt in Amsterdam voor werkgelegenheid én veel overlast. Net zoals in Praag, Venetië, Granada, Berlijn, Parijs, Sjanghai en New York. Wereldwijd is het toerisme sterk toegenomen sinds de jaren ’70, door de stijgende welvaart en goedkoop vervoer. Ook Amsterdam is hier enthousiast op ingesprongen, met een enorm aantal hotelkamers, wervingcampagnes, toeristenwinkels en Engelstalig personeel in de horeca. Vandaar de drukte in de stad, vandaar de lange rijen voor het Rijksmuseum en het Anne Frankhuis’.

12-04-2022 Cnnbs OM, politie en burgemeester willen een Amsterdam zonder coffeeshoptoerist

'Wie dacht dat het onzalige plan van begin 2021 om buitenlanders de toegang te verbieden tot alle 166 Amsterdamse coffeeshop ondertussen in een stoffige lade is beland, heeft het mis. In een brief aan de gemeenteraad maandag, pleiten burgemeester Femke Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie opnieuw voor een coffeeshopverbod voor toeristen'.

12-04-2022 Telegraaf Amsterdam wil geen wiet meer verkopen aan toeristen

‘Het weren van buitenlandse toeristen uit Amsterdamse coffeeshops is de beste remedie om drugsoverlast in de binnenstad tegen te gaan. Bij dat standpunt blijft de Amsterdamse driehoek (burgemeester, officier van justitie en politie) na een aantal aanvullende onderzoeken en gesprekken met de coffeeshopsector, zo schrijft burgemeester Femke Halsema maandag in een brief aan de gemeenteraad’.

12-04-2022 NL times Amsterdam mayor to push ban on coffeeshop selling weed to tourists 

‘Along with her letter to the city council on Monday, Halsema published scientific research into the residents-only criterion, in which coffeeshops can only sell cannabis to people registered in the Netherlands.
Researchers from Bureau Breuer & Intraval warned that the criterion would have serious financial consequences for Amsterdam coffeeshops, especially in the city center where rents are high. Earlier research shows that about 66 coffeeshops will be enough to meet the local demand. Amsterdam currently has 166 coffeeshops. The researchers, therefore, expect that some coffeeshops will go bankrupt, while others will continue to sell to tourists to keep up with running costs’.

11-04-2022 NOS Amsterdam gaat toeristen op grote schermen waarschuwen voor straatdealers
'Er komt in Amsterdam een waarschuwingscampagne tegen straatdealers. Die campagne is gericht op toeristen en dagjesmensen. Er komen onder meer op de Wallen LCD-schermen met waarschuwingen. Het is een van de maatregelen die het aantal straatdealers in de stad omlaag moeten brengen'.

11-04-2022 AT5 Gemeente gaat toeristen op grote schermen waarschuwen voor straatdealers

‘Er komt een 'uitgebreide' waarschuwingscampagne tegen straatdealers vanaf het voorjaar. Die campagne is gericht op toeristen en dagjesmensen en bestaat onder meer uit LCD-schermen die op de Wallen staan’. 

11-04-2022 RTL Nieuws Geen wiet meer voor toeristen, als het aan Amsterdam ligt 

‘Burgemeester Halsema van Amsterdam wil buitenlandse toeristen voortaan weren uit coffeeshops. Zo wil ze de drugsoverlast in de hoofdstad bestrijden.’

11-04-2022 Parool Halsema zet coffeeshopverbod voor toeristen door en koerst aan op botsing met de raad

11-04-2022 Amsterdams Dagblad Burgemeester Halsema wil met nieuwe raad in gesprek over regulering cannabismarkt

11-04-2022 Leidsch Dagblad Amsterdam wil door met coffeeshopverbod voor toeristen

06-04-2022 AT5 Raad van State: vergunning voor coffeeshop in Zuidoost was onterecht

‘De gemeente had geen vergunning mogen verlenen voor de bouw van de coffeeshop Best Friends op de hoek Holterbergweg en de Herikerbergweg in Zuidoost. Dat heeft de Raad van State geconcludeerd na bezwaar van de eigenaren van verschillende panden in de buurt. 

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat de gemeente door de uitspraak van de Raad van State terug moet naar de tekentafel. De vergunning voor de zaak blijft overeind, maar "we moeten beter gaan motiveren waarom het akkoord is dat er op die plek een coffeeshop mag komen en er dus van het bestemmingsplan kan worden afgeweken". De gemeente probeert dat zo snel mogelijk te doen, tot die tijd kan Best Friends open blijven’.

06-04-2022 Raad van State Gemeentebestuur verleende onterecht een vergunning voor coffeeshop in Zuidoost uitspraak ECLI:NL:RVS:2022:1001 

01-03-2022 BCD brief aan gemeenteraadsleden in Amsterdam inzake (digitale) campagne

Informatie over campagne opkomstbevordering en verzoek om deelname instagram-project.

20-01-2022 KHN KHN is bezorgd over plan Halsema wietverkoop via coffeeshops aan buitenlandse toeristen te verbieden
‘De horeca is niet gebaat bij toeristen die voornamelijk stoned zijn, zich misdragen en overlast veroorzaken. We zien echter een verbod van wietverkoop aan buitenlandse toeristen via coffeeshops niet als de oplossing. Net als experts weten we dat dit een impuls is voor illegale (straat)handel.
De afgelopen jaren is niet gebleken dat met alle inspanningen de burgemeester deze handel onder controle heeft gekregen. Het tegenovergestelde is te zien. Het TV-programma Bureau Burgwallen laat zien dat het jagen op drugsdealers dweilen met de kraan open is’.
 
02-01-2022 Parool Coffeeshopketen Boerejongens week dicht: reclame maken mocht niet

“Alle vestigingen van Boerejongens, een van de grootste coffeeshopketens van Amsterdam, zijn komende week op last van de gemeente gesloten. Dat is de straf voor het maken van reclame, wat verboden is voor coffeeshops”.

14-10-2021 Parool Amsterdam gaat harder optreden tegen cannabisprullaria in toeristenwinkels

‘Om het drugsimago van de Amsterdamse binnenstad te veranderen, gaat de gemeente streng handhaven op de massale verkoop van bijvoorbeeld zogenaamde wietkoekjes, cannabislolly’s en spacecakes die worden aangeboden door winkeliers in het centrum. Veel verkopers van de producten, die officieel worden beschouwd als souvenirs, zijn daarmee in strijd met het bestemmingsplan Winkeldiversiteit.’

23-09-2021 Parool Halsema sluit zich aan bij manifest voor legalisering softdrugs

‘Bijna veertig burgemeesters hebben vorige week vrijdag een manifest ondertekend om softdrugs de legaliseren. Dit moet de ondermijnende criminaliteit tegengaan. Burgemeester Femke Halsema wil zich hierbij aansluiten’.

03-02-2021 Al Jazeera Amsterdam mayor seeks to ban foreigners from ‘coffee shops’

Youtube item van Step Vaessen over het I-criterium voor Al Jazeera o.a met Joachim Helms (woordvoerder BCD).

08-01-2021 Parool Halsema wil verbod wietverkoop aan buitenlandse toeristen

“Burgemeester Femke Halsema wil buitenlandse bezoekers weren uit de Amsterdamse coffeeshops. In ruil mogen coffeeshopeigenaren grotere handelsvoorraden aanhouden”.

16-01-2021 AT5 Jellinek: Toeristenverbod coffeeshops levert diverse risico’s op

‘Verslavingsinstelling Jellinek begrijpt dat de stad iets wil doen aan de overlast door toeristen, maar het instituut plaatst vraagtekens bij het idee om toeristen in de toekomst te weren in coffeeshops. 'Als je wiet van slechte kwaliteit hebt, dan kun je er bijvoorbeeld synthetische thc opspuiten, waardoor de wiet wat betere kwaliteit krijgt, maar eigenlijk gevaarlijker wordt.'

16-02-2020 AT5 Burgemeester Halsema wil de wietmarkt graag verkleinen, maar hoe?

‘Burgemeester Halsema wil de wietmarkt in de stad verkleinen. Op die manier hoopt ze het wiettoerisme terug te dringen. Bovendien zou ze de aanvoer van wiet graag willen reguleren. 'Ik denk dat het heel belangrijk is dat je zorgt dat de cannabismarkt in Nederland bevrijd wordt van misdaad', zegt ze in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester. Uit onderzoek van bureau OIS (11-02-2020), bestaande uit face-to-face enquêtes, is aan 1100 buitenlandse toeristen op de Wallen gevraagd waarom ze naar Amsterdam komen en welke rol coffeeshops hierin spelen. Voor meer dan de helft van de toeristen, 57 procent, zijn de coffeeshops -niet de enige- maar wel een belangrijke reden om naar Amsterdam te komen. Ruim 20 procent van de ondervraagden zei dat blowen de belangrijkste reden is om naar de stad te komen’.

01-02-2016 Bonger Instituut (UvA) Waterbed, drukte en overlast Effecten sluitingsbeleid coffeeshops in Amsterdam-Centrum

‘Volgens het UvA-Bonger Instituut is sinds het sluiten van coffeeshops vanwege Project 1012 en de invoering van het afstandscriterium (nabijheid tot scholen voor voortgezet onderwijs) het veel drukker geworden in de (resterende) coffeeshops rond de Warmoesbuurt, de Nieuwendijkbuurt en de Haarlemmerbuurt. Deze hebben nu gemiddeld circa 2 x zoveel bezoekers als toen het sluitingsbeleid begon. Die toename wordt mede veroorzaakt doordat er meer toeristen naar Amsterdam komen, waarbij circa 60 % zich vooraf online oriënteert, maar betreft vooral een waterbedeffect. In het voorjaar van 2016 hadden de coffeeshops gemiddeld meer dan 6000 bezoekers per week (ca. 3000 in de kleinste en 12000 in de grootste coffeeshop) en zijn regelmatig zo vol, dat klanten buiten in de rij staan en binnen onvoldoende zitplekken zijn. De drukte vormt een bedreiging voor belangrijke uitgangspunten van het coffeeshopbeleid:
-kleinschaligheid,
-goede voorlichting,
-geen overlast.’

 

Lokaal beleid Amsterdam

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600