Coffeeshopbeleid Zaanstad

Lijst van burgemeesters

Jan Hamming (PvdA) 27-09-2017 – heden
Ruud Vreeman (PvdA) 01-12-2016 – 27-09-2017
Geke Faber (PvdA) 01-10-2007 – 01-12-2016

Coffeeshopbeleid Zaanstad 2022     *2 coffeeshops*

In het beleid zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

Aanpassing locatiecriterium
Op basis van de uitkomsten van het bestemmingsplanonderzoek is Artikel 7 (locatiecriterium lid C ‘mogelijke vestigingslocaties’) aangepast zodat er in plaats van drie coffeeshops in Zaandam, twee coffeeshops in Zaandam en één coffeeshop in Zaanstad-Noord gevestigd kan worden. Het gebied waarin een coffeeshop gevestigd kan worden is daarmee uitgebreid en verwerkt in dit beleid, rekening houdend met het bestemmingsplanonderzoek. Het maximum aantal coffeeshops binnen de gemeente Zaanstad (drie) blijft ongewijzigd.

Vervallen van de overgangsbepaling
Het artikel met de overgangsbepaling (voormalig artikel 12) is komen te vervallen, omdat de huidige twee coffeeshophouders in Zaandam reeds een vergunning hebben welke conform het Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad - 2019 is opgesteld. Voor de derde coffeeshop in Zaanstad Noord volgt de procedure conform de geldende Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop.

Toevoeging format veiligheidsplan
Bij de vergunningaanvraag moet voortaan als nieuw in te dienen stuk ook een veiligheidsplan worden overgelegd. Deze vereiste komt voort uit artikel 8 van de Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop. Met het veiligheidsplan geeft de coffeeshophouder aan welke maatregelen hij neemt om overlast te voorkomen en de openbare orde en veiligheid in en rondom de coffeeshop te waarborgen. Een verplicht te gebruiken format voor het veiligheidsplan is als bijlage aan het coffeeshopbeleid toegevoegd.

Coffeeshopbeleid Zaanstad vanaf 11-04-2019       

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Zaanstad is voor het eerst vastgesteld op 17 mei 1999. Omdat het in de loop van de tijd uit de pas was geraakt met maatschappelijke, geografische en juridische ontwikkelingen is het in 2017 aangepast.

Vanwege de vereiste invoering van een beperkte looptijd aan coffeeshopvergunningen, de afgifte van gedoogverklaringen en de introductie van een aanvraag- en selectieprocedure voor de verdeling van de schaarse coffeeshopvergunningen was een nieuwe aanpassing vereist. Voorliggend hernieuwd beleid voorziet hierin.

De doelstellingen van het coffeeshopbeleid van de gemeente Zaanstad zijn:

  • bescherming van het woon- en leefklimaat;
  • tegengaan van overconcentratie van verkooppunten van softdrugs;
  • voorkomen van verstoring van de openbare orde.

De horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop wordt niet langer voor onbepaalde tijd verleend, maar slechts nog voor een bepaalde periode, in dit geval vijf jaar. Deze eis vloeit voort uit recente rechtspraak (o.a. ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927, Speelautomatenhal Vlaardingen).

Het beleid is aangevuld met een verwijzing naar de Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop – 2019. Op grond van rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gelden voor de verdeling van schaarse vergunningen, zoals de horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop, specifieke normen. Zo dient het verdelende bestuursorgaan met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voldoende mededingingsruimte te creëren door alle potentiële gegadigden gelijke kansen te bieden om in aanmerking te komen voor deze vergunningen. Ook is het verdelende bestuursorgaan verplicht om een passende mate van openbaarheid te verzekeren als het gaat om de wijze waarop de beschikbare schaarse vergunningen worden verdeeld en verleend.

De verplichting tot cannabisvoorlichting wordt als voorwaarde gesteld aan het verkrijgen van een gedoogverklaring. Preventieve interventies voor het verminderen van cannabisgebruik, het informeren over risico’s van cannabisgebruik en het in een vroeg stadium signaleren van problemen of doorverwijzen naar hulpverlening is van groot belang bij het tegengaan van middelenverslaving. Coffeeshophouders hebben daar een grote mate van verantwoordelijkheid in. Al het personeel van een coffeeshop is verplicht een training te volgen als het gaat om informeren van bezoekers over middelenmisbruik, gezondheidsrisico’s en het herkennen van problematisch gebruik.

Geen vestiging binnen 300 meter (loopafstand) van scholen voor middelbaar en hoger onderwijs, jongerencentra die zich hoofdzakelijk richten op een publiek vanaf 15 jaar en ouder of andere gevoelige bestemmingen. Een coffeeshop heeft geen terras.

 
Matrix   

  • Overtredingen van de gedoogcriteria uit dit coffeeshopbeleid worden beëindigd door het opleggen van een last onder dwangsom of door het toepassen van bestuursdwang in de vorm van een (tijdelijke) sluiting volgens onderstaande tabel.

Overtreding

Maatregel 1e constatering

Maatregel 2e constatering

Maatregel 3e constatering

Reclame maken

Waarschuwing

Last onder dwangsom

€500-€2000 per geconstateerde overtreding met een maximumbedrag van €8.000

Last onder dwangsom

verhoogd

€1000-€4000 per geconstateerde over-treding met een maximumbedrag van €8.000

Aanwezig hebben of handel in harddrugs

Beëindiging gedoogsituatie en intrekking horeca-exploitatievergunning.

In afwachting van intrekking: bevel tot tijdelijke sluiting voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging met 3 maanden).

   

 

Overlast veroorzaken

Waarschuwing/beperking sluitingstijden/sluiting (conform Horeca Sanctiestrategie en Sluitingenbeleid Zaanstad)

 

Verkoop aan minderjarigen

Sluiting 3 maanden

Sluiting 6 maanden

Beëindiging gedoogsituatie en intrekking horeca-exploitatievergunning.

In afwachting van intrekking: bevel tot tijdelijke sluiting voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging met 3 maanden).

 

Transactie > 5 gram verkopen

Waarschuwing

Sluiting 3 maanden

Sluiting 6 maanden

 

Handelsvoorraad > 500 tot 1000 gram

Waarschuwing

Sluiting 6 maanden

Beëindiging gedoogsituatie en intrekking horeca-exploitatievergunning.

In afwachting van intrekking: bevel tot tijdelijke sluiting voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging met 3 maanden).

Handelsvoorraad > 1000 gram

Sluiting 6 maanden

Beëindiging gedoogsituatie en intrekking horeca-exploitatievergunning.

In afwachting van intrekking: bevel tot tijdelijke sluiting voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging met 3 maanden).

 

 

Raadsstukken

12-11-2019 Rondvraag VVD over experiment coffeeshopketen met antwoord burgemeester Jan Hamming (archiefstream)

Rondvraag VVD Zaanstad iz experiment gesloten coffeeshopketen 
30-08-2019

Betreft: RIB nummer 2019/11359 – Experiment gesloten coffeeshopketen
Door VVD Zaanstad, Stephanie Onclin

Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. De VVD wil van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Het kabinet organiseert daarom een experiment met gereguleerde wietteelt.
Begin juni is de raad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de mogelijke deelname van Zaanstad een het experiment met een gesloten coffeeshopketen. In deze raadsinformatiebrief lezen wij een aantal, volgens de VVD terechte, zorgen t.a.v. dit experiment. Afgelopen week bereikte ons via de krant een aantal aanvullingen op deze brief zowel over de deelname als de mening van de coffeeshophouders.De VVD heeft op basis van de raadsinformatiebrief en de berichtgeving in de krant wel nog eenaantal zorgen. Om die reden stellen wij de volgende vragen;
a. Kunnen wij een update krijgen van de raadsinformatiebrief? M.n. de risico’s en maatregelen
b, Wat is nu het standpunt van het college t.a.v. het experiment?
c. Hoe zeker is deelname aan het experiment?
d. Welke voorwaarden stelt het college aan deelname?
e. Hoe kijken andere partijen aan tegen het experiment?

Raadsinformatiebrief van burgemeester Jan Hamming over deelname Zaanstad aan het wietexperiment, 03-06-2019

'Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
Op 9 november 2017 is motie 45 Regeerakkoord Wiet aangenomen. Met deze motie werd het college opgedragen om 1) te anticiperen op de in het regeerakkoord Rutte III aangekondigde verandering van beleid (ten aanzien van wet- en regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik); 2) voorbereidingen te treffen om zo spoedig mogelijk een Zaanse pilot te kunnen starten; 3) de gemeente Zaanstad aan te melden voor de proef.

De gemeente Zaanstad heeft in november 2017 –onder voorbehoud– direct haar belangstelling kenbaar gemaakt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en bij de VNG voor deelname aan het wietexperiment. De afgelopen jaren is de gemeente door beide instanties over de voortgang van het experiment geïnformeerd.
Half april 2019 is de wet- en regelgeving in procedure gebracht en zijn er informatie- bijeenkomsten over het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen geweest. Het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen is nu in behandeling bij de Eerste Kamer (op 22 januari 2019 door de Tweede Kamer aangenomen). Op 11 april 2019 is het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen aan de Eerste en Tweede Kamer toegestuurd. Hoewel de parlementaire discussie en besluitvorming over de wet- en regelgeving nog moet plaatsvinden, is er nu meer zicht op de randvoorwaarden en de richting waarin het experiment zich ontwikkelt. Gemeenten kunnen zich nu ook formeel aanmelden voor het experiment (tot 10 juni 2019).

Op het moment dat motie 45 Reageerakkoord Wiet door de gemeenteraad van Zaanstad werd aangenomen, was er nog geen zicht op de uitwerking van het experiment en de daarmee samenhangende kosten en risico’s. Op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een globale risicoanalyse gemaakt. Daaruit is gebleken dat het experiment risico’s met zich meebrengt waarvan onduidelijk is in hoeverre de gemeente Zaanstad op ondersteuning van het Rijk kan rekenen. Daarom is besloten om in lijn met het verzoek van de gemeenteraad de gemeente Zaanstad voor het experiment gesloten coffeeshopketen aan te melden onder de voorwaarden dat het Rijk voldoende juridische ondersteuning biedt en de financiële consequenties dekt. Mocht de gemeente Zaanstad geselecteerd worden, wordt de uitvoering van het experiment in samenwerking met de Zaanse coffeeshops gedaan.

Opzet en doel van het experiment gesloten coffeeshopketen
Tijdens het experiment kunnen coffeeshops in maximaal tien gemeenten legaal geteelde, op kwaliteit gecontroleerde hennep verkopen. Deze hennep wordt geproduceerd door maximaal tien telers die hiervoor een vergunning kunnen aanvragen. De telers bepalen samen met de coffeeshops welke variaties hennep geteeld worden. De telers zorgen voor voldoende aanbod, laten hun hennep op kwaliteit controleren en zijn verantwoordelijk voor het verpakken. De coffeeshops verkopen de producten zoals geleverd door de teler en zijn verantwoordelijk voor heldere voorlichting aan de klanten over de producten en over het voorkomen van (problematisch) gebruik. Het experiment gesloten coffeeshopketen zal uit drie fasen bestaan: de voorbereidingsfase (waaronder de overgangsfase), de experimenteerfase en de afbouwfase. De verwachting is dat de voorbereidingsfase ten minste één jaar duurt, de experimenteerfase vier tot vijfeneenhalf jaar en de afbouwfase zes maanden. De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg en Sport bepalen welke gemeenten aan het experiment gaan deelnemen. Daarnaast zullen door de onderzoekers controlegemeenten worden aangewezen. Het is nog niet duidelijk op welke wijze de controlegemeenten worden betrokken bij het onderzoek en de evaluatie.

Het doel van het experiment gesloten coffeeshopketen is om te kijken of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren. Decriminaliseren houdt in dat wetgeving zodanig wordt aangepast dat teelt, distributie en verkoop binnen het experiment niet langer strafbaar zijn. Daarnaast wil het kabinet bekijken wat de effecten van het experiment zijn op de criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid. Dit doel wordt volledig onderschreven door de gemeente Zaanstad. Om deelname aan het experiment mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het Rijk voldoende juridische ondersteuning biedt en de financiële consequenties dekt. De consequenties en risico’s worden hieronder toegelicht.

Juridische risico’s en financiële consequenties
Alle coffeeshophouders in deelnemende gemeenten zijn verplicht mee te doen aan het experiment en zich aan de voorwaarden te houden. Bij overtreding van de regels van het experiment kan de burgemeester besluiten handhavend op te treden. In Zaanstad worden momenteel twee coffeeshops geëxploiteerd. Indien een coffeeshop weigert om deel te nemen aan het experiment, dan kan de burgemeester besluiten de coffeeshop middels bestuursdwang te sluiten. Het is onbekend of het gemeentelijk juridisch instrumentarium voldoende zal zijn om dit besluit bij een bezwaar- en beroepsfase juridisch stand te laten houden. Er is sprake van een aanzienlijk juridisch afbreukrisico in het traject van primaire besluitvorming, bezwaar en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen. Voor deelname aan het experiment is voldoende juridische ondersteuning vanuit het Rijk benodigd. Op dit moment is nog niet bekend in welke vorm het Rijk de gemeenten juridisch al ondersteunen. Dit wordt nog in samenspraak met de deelnemende gemeenten nader uitgewerkt.

Het experiment past niet binnen de reguliere werkzaamheden en routines van de gemeentelijke organisatie. Voor de voorbereiding en uitvoering van dit complexe experiment is een adequate (project)organisatie met minimaal het volgende takenpakket nodig: aanpassen van diverse verordeningen en beleidsregels (zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, het coffeeshopbeleid, het Bibob-beleid, het Beleid artikel 13b Opiumwet en de Horeca Sanctiestrategie en Sluitingenbeleid), het uitvoeren van controles op de coffeeshops en het voeren van eventuele handhavings- en juridische procedures.
Bij het uitgaan van een projectduur van vier jaar worden de projectkosten op ongeveer €300.000,- geschat. Naast deze projectkosten kunnen er hoge juridische kosten ontstaan als één of meerdere coffeeshops gesloten worden, omdat zij weigeren deel te nemen aan het experiment of de voorwaarden van het experiment overtreden. In het geval dat daar een sluitingsprocedure bij komt, kunnen de kosten aanzienlijk oplopen vanwege de juridische procedure en een eventuele schadeclaim bij een onterechte sluiting. Voor deze aanzienlijke financiële consequenties is geen dekking.

Vanuit het Rijk is voor het volledige experiment een budget van €2.000.000,- per jaar beschikbaar. Dit bedrag zal onder andere worden ingezet voor onderzoek, toezicht en handhaving en preventiemaatregelen. Vanuit dit budget zal een deel beschikbaar worden gesteld aan de deelnemende gemeenten. Over de hoogte van deze bijdrage kan vóór het sluiten van de belangstellingsregistratie geen duidelijkheid worden gegeven. Dit zal mede afhankelijk zijn van het aantal coffeeshops en de grootte van de deelnemende gemeenten. 

Overige risico’s
Naast bovengenoemde juridische risico’s en financiële consequenties spelen bij deelname aan het experiment ook risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. Hierbij valt te denken aan verplaatsing van de softdrugsmarkt, een vergroting van het illegale circuit en een toename van probleemgebruik. Dit wordt gemonitord tijdens de uitvoering van het project. Daarnaast kunnen gezien de grote financiële belangen binnen de georganiseerde criminaliteit verschillende openbare orde en veiligheidsrisico’s gerelateerd aan het productie-, transport- en opslagproces niet uitgesloten worden.

Na het experiment zal de situatie terugkeren naar de huidige situatie met illegale inkoop via de achterdeur en gedoogde verkoop via de voordeur. Dat betekent dat de mogelijke positieve effecten van het experiment niet duurzaam voortgezet kunnen worden in Zaanstad en de coffeeshops weer terug moeten vallen op de illegaal geteelde hennep (inclusief het hele illegale logistieke circuit van oogsten tot levering aan de achterdeur).

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zaanstad,
drs. J. Hamming, burgemeester
 
drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris'

 

Berichtgeving 

02-08-2023 Cannabisindustrie Coffeeshop Smokery in Wormerveer (Zaanstad) opent 12 augustus

Smokery Coffeeshop zal zeven dagen per week geopend zijn van 10.00 uur tot 22.00 uur.

De focus ligt op het aanbieden van afhaalbare cannabisproducten, maar ook coffee-to-go zal beschikbaar zijn voor klanten.

Om de veiligheid te waarborgen, zal er gedurende de openingstijden permanent beveiliging aanwezig zijn, die toezicht houdt op zowel de winkel als de directe omgeving.

01-08-2023 De orkaan Coffeeshop de Smokery opent 12 augustus

In Zaanstad krijgen maximaal drie coffeeshops een vergunning. Twee daarvan zitten in het centrum van Zaandam, de derde coffeeshop opent deze maand in Wormerveer, die alleen meedoen met het landelijke wietexperiment.

Gemeente Zaanstad heeft in mei 2023 een vergunning verleend aan Smokery BV. De afgelopen maanden hebben Maikel, Ralph en Ian keihard gewerkt om de voormalige telefoonwinkel om te bouwen tot een coffeeshop. Op zaterdag 12 augustus opent loco-burgemeester Harrie van der Laan om 10.00 uur coffeeshop Smokery aan Markstraat 33 in Wormerveer.

17-05-2023 Cannabisindustrie Nieuwe coffeeshop Smokery opent begin augustus in Wormerveer, Zaanstad-Noord

Binnenkort opent met Smokery een nieuwe, moderne cannabiswinkel op Marktstraat 33 in Wormerveer in Zaanstad Noord. Met een sterke focus op veiligheid, samenwerking met lokale partners en buurtbetrokkenheid, wil de winkel een verantwoorde en duurzame bijdrage te leveren aan de omgeving.

De gemeente Zaanstad heeft zich sinds 2018 actief ingezet om een nieuwe coffeeshop te realiseren in het noorden van Zaanstad, omdat de bestaande twee coffeeshops zich in het centrum van Zaandam bevinden. Via een openbare aanbesteding met lotingsprocedure heeft de onderneming achter de cannabiswinkel de kans gekregen om een vergunning aan te vragen.

17-05-2023 De orkaan Coffeeshop Zaanstad-Noord komt in Wormerveer

De derde coffeeshop in Zaanstad komt aan de Marktstraat 33 in Wormerveer. Exploitant wordt ‘Smokery BV’, een bedrijf dat meedoet aan de landelijke proef met legale wietteelt. De cannabis-winkel moet in augustus open gaan.

Smokery kwam als winnaar uit de openbare aanbesteding met lotingsprocedure (466 deelnemers). De plannen voor een coffeeshop in Zaanstad-Noord gaan terug tot 2016. B&W gaf de voorkeur aan Zaandam maar onder druk van de raad is toch gekozen voor Zaanstreek-Noord.

De eigenaar van de nieuwe coffeeshop, heeft in een interview met De Orkaan verklaard dat zijn coffeeshop alleen een afhaalpunt is en dat er geen mogelijkheid is om ter plaatse wiet te roken. Het bedrijf gaat zich inzetten om overlast en parkeerproblemen te vermijden. Er komt permanent bewaking en er zal op worden toegezien dat er niet voor het pand gerookt wordt. De winkel opent haar deuren begin augustus en zal van 10:00 tot 22:00 uur geopend zijn.

02-06-2022 Zaanstad nieuws Participatie bij coffeeshop Zaanstad Noord, net als bij ‘gewone’ horeca

‘Alles gaat naar Zaandam’ is een terugkerende klacht van veel inwoners van Noord op sociale media. Gaat het om een coffeeshop dan verandert de toon echter en blijkt menigeen maar al te blij dat die bedrijvigheid tot nu toe was voorbehouden aan – het centrum van – Zaandam. Maar dat gaat veranderen. De derde Zaanse shop mag van een raadsmeerderheid naar Noord.

Verklaarde tegenstanders zijn het CDA – ‘Wij alleen een mogelijkheid op Molletjesveer, maar het liefst helemaal geen coffeeshops in Zaanstad’ – en de VVD, die nog een motie gaat indienen voor een verplichte draagvlakmeting onder omwonenden voordat een vergunning wordt verstrekt, analoog aan de enquêtes die altijd voorafgaan aan de invoering van betaald parkeren. De PVV voorziet een golf aan criminaliteit en ook de PvdA is tegen. De overige fracties zijn juist tevreden over de grotere spreiding door de gemeente. De Partij voor de Dieren wees er gisteravond op dat Zaanstad met drie vergunningen nu niet bepaald uitpuilt van de shops – Haarlem met 8000 inwoners méér heeft er bijvoorbeeld zestien – en Jan de Laat van GroenLinks stipte aan gehoord te hebben dat er nu zelfs op een basisschool kinderen geronseld voor de illegale verkoop.

30-05-2022 Cannabisindustrie 446 gegadigden voor nieuwe coffeeshop in wietproef gemeente Zaanstad

Twintig van de 446 aanmeldingen zijn uitgeloot. Inmiddels heeft een notaris de loting uitgevoerd met de overige kandidaten. Die was online te volgen via YouTube. Over de loting zelf was ook nogal wat aan te merken. De loting werd aanvankelijk uitgevoerd met drie blikken gevuld met de honderdtallen, de tientallen en het eindcijfer. Maar nadat vier keer een ongeldig nummer werd getrokken, werd besloten de loting overnieuw te doen.


30-05-2022 Zaanstad nieuws Derde coffeeshopvergunning trekt veel gegadigden

Een notaris heeft deze week door middel van een loting bepaald in welke volgorde de kandidaten voor een coffeeshop in Zaanstad Noord behandeld worden. Maar liefst 466 gegadigden hebben zich gemeld voor die ene vergunning, en daarvan zijn er 20 uitgeloot. Dat ging niet zonder slag of stoot. 

02-04-2021 De Orkaan Zaanstad tegen legle wietplantage 

Bij Zaanstad is een aanvraag binnengekomen van een bedrijf dat een legale wietteelt in de gemeente wil beginnen. Dat is binnenkort mogelijk omdat er ook geëxperimenteerd gaat worden met legale verkoop van wiet in coffeeshops.

Aan die proef gaat Zaanstad meedoen. Maar een legale wietplantage gaat B&W te ver.

01-04-2021 De Orkaan Derde coffeeshop Zaanstad naar Westzaan

De derde coffeeshop van Zaanstad zal openen in de oude brandweerkazerne aan de Torenstraat 1 in Westzaan. Dat is de uitkomst van het locatieonderzoek dat werd gestart nadat de vergunning van Moonlight (Zaandam) werd ingetrokken.

Sinds 1999 geldt in Zaanstad een maximum van drie coffeeshops. Nu zijn er twee.

De uitkomst is verrassend, want de eerder werden alleen potentiële locaties in Wormerveer (15 mogelijke plekken) en Assendelft (18) genoemd, 1 daarvan in Saendelft.

Coffeeshop De Kazerne zal deelnemen aan het experiment met ‘legale wiet’. De begeleiding daarvan is in handen van het horecateam van de politie. Burgemeester Hamming (Openbare Orde en Veiligheid) is tevreden met de gekozen plek: ‘Ik ben enthousiast. De Kazerne ligt centraal, en is goed bereikbaar voor jongeren uit Assendelft en Krommenie, waardoor Zaanstad-Noord ook gedekt is. Door de ligging tegenover Lambert Melisz zal er ook voldoende sociale controle zijn. En als je er eentje op moet steken, dan maar maar bij de brandweer!’

28-03-2021 De Orkaan Onderzoek naar coffeeshop Wormerveer of Assendelft

De discussie rond een mogelijke coffeeshop in Zaanstad Noord gaat in 2021 z’n vijfde jaar in. De raad wilde het wel en toen weer niet, B&W wilde het niet maar onderzocht het toch, het kon echt niet maar nu dus toch misschien weer wel. B&W laat nu op drie verschillende manieren bewonersonderzoek doen: via het Zaanpanel, een online enquête en een schriftelijke enquête.

Dat biedt talrijke mogelijkheden om de uitkomst creatief te interpreteren, maar het belangrijkste is dat de plaats van de nieuwe coffeeshop pas bekend gemaakt nadat het onderzoek is gedaan. Dus waar reageren de bevraagde bewoners eigenlijk op?

Eén ding lijkt zeker: in Krommenie hoeft niks te worden onderzocht. Uit een recent locatie-onderzoek bleek dat er in Wormerveer 15 mogelijke plekken zijn, en in Assendelft 18 (één in Saendelft). In Krommenie zijn geen plekken waar een coffeeshop zou mogen. Ondanks die opties wilde B&W er niet aan. Het zou het experiment met ‘legale wiet’ in gevaar brengen en bovendien vreesde B&W juridische procedures van ondernemers die in Zaandam geen coffeeshop mogen beginnen

26-03-2021 Zaanstad nieuws Inwoners Noord bevraagd over komst coffeeshop 

De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken hoe de inwoners van Zaanstad Noord tegenover de komst van een coffeeshop staan. Een raadsmeerderheid is daar een voorstander van.

Het onderzoek bestaat uit de mening van leden van het Zaanpanel, een online enquête en een schriftelijke enquête via een aanvullende kleine steekproef. Het college verwacht dat de uitkomsten na het zomerreces aan de raad kunnen worden voorgelegd. Sinds 1999 geldt er in Zaanstad maximaal drie coffeeshops zijn toegestaan en alleen binnen een beperkt deel van het centrum van Zaandam. Dat beleid moet op de schop om een shop in het noorden van de gemeente mogelijk te maken.

Vergunning vacant
Op dit moment draaien er twee coffeeshops in Zaandam en is er één vergunning beschikbaar. Aangezien Zaanstad deelneemt aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen is het wenselijk om vóór de start van die proef met legale wiet de vergunningen voor alle drie de coffeeshops rond te hebben, aldus het college.

13-07-2020 De Orkaan Derde coffeeshop in Zaanstad-Noord? 

B&W van Zaanstad voelde aanvankelijk niks voor een coffeeshop in Noord, maar heeft via een motie opdracht gekregen dat alsnog te onderzoeken. Zaanstad houdt het recht om uit het experiment te stappen als daar aanleiding toe is.

De Zaanse coffeeshopexploitanten willen de haalbaarheid van het experiment verder onderzoeken, ze hebben vragen over hoe ze tijdens het experiment “hun bedrijfsvoering op een duurzame manier kunnen voortzetten.”

30-11-2019 De Orkaan Rijk steunt Zaanstad bij proef legale wietteelt

Als Zaanstad te maken krijgt met rechtszaken over het nieuwe coffeeshopbeleid kan de gemeente rekenen op de steun van de landsadvocaat. Ook krijgt Zaanstad € 150.000 in 2020 voor de proef.

Daarmee zijn twee van de drie problemen zo goed als uit de wereld. Het grootste probleem, de medewerking van de twee Zaandamse coffeeshops Headline en Squad, is daarentegen nog niet zeker.

26-11-2019 Zaanstad Nieuws Toch geen deelname aan proef met legale wiet? 

Fractievoorzitter POV, Harrie van der Laan wil nu allereerst van het college weten of Zaanstad inderdaad niet mee gaat doen aan het experiment met legale wiet en zo ja, waarom dat niet met de raad besproken is. Ook wil hij weten of het ministerie al van het besluit op de hoogte is gebracht. Dat beschikt over een lijst met gemeenten die graag mee hadden willen doen, maar afvielen omdat de maximale capaciteit was bereikt. Een gegadigde van die lijst kan dus zo inschuiven. Wie ook een vreugdesprongetje zullen maken zijn de twee Zaanse coffeeshophouders die al vanaf het begin tegen deelname waren.

04-09-2019 Parool Zaanstad doet mee aan wietproef, of toch niet? 

Het verzet stelt burgemeester Jan Hamming voor een probleem. Want medewerking van de plaatselijke coffeeshops is voorwaarde voor gemeenten om mee te mogen doen aan de proef. Des te verbazingwekkender dat het stadsbestuur zich daar vooraf niet van heeft verzekerd. “Best kwalijk dat dat niet is gebeurd,” zegt raadslid Van der Laan. Dit voorjaar zijn de coffeeshophouders wel langs geweest op het gemeentehuis en is ze verteld dat Zaanstad zich zou gaan aanmelden voor de wietpilot. De burgemeester moet razendsnel de gemeenteraad informeren,” zegt Harrie van der Laan. De fractievoorzitter van de Partij voor Ouderen en Veiligheid is geschrokken van de berichtgeving. “Hierover moeten we met elkaar in debat in de raad. En met de coffeeshophouders.”

29-08-2019 Nh Nieuws Zaanstad doet mee aan wietproef maar coffeeshophouders weten van niks

Zaanstad is een van de deelnemers van de wietproef, maar de Zaanse coffeeshops weten helemaal niet wat dat inhoudt. Volgens de advocaat van coffeeshop The Squad zou de gemeente Zaanstad vandaag pas, nadat de deelnemende gemeenten van het experiment bekend werden gemaakt, contact met de exploitanten hebben gezocht.

07-06-2019 NH Nieuws Gemeente Zaanstad wil legaal wiet gaan telen

"De gemeente Zaanstad heeft zich aangemeld om mee te doen aan een project waarbij legaal wiet wordt geteeld. Via de pilot van de Rijksoverheid kunnen wiettelers, die nu nog illegaal hennep aan coffeeshop leveren, worden uitgekozen om dat legaal te doen."

 

 

Lokaal beleid Zaanstad

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600