Coffeeshopbeleid Rotterdam

Lijst met burgemeesters

Ahmed Aboutaleb (PvdA) 2009-heden
Ivo Opstelten (VVD)           1999-2009
Bram Peper (PvdA)            1982-1999
Andre v.d Louw (PvdA)     1974- 1981

Rotterdams coffeeshopbeleid (36 coffeeshops) - 2013 whitepaper                   

Handhavingsmatrix

Voor overtredingen of incidenten die niet nadrukkelijk worden genoemd in dit handhavingsarrangement (bijvoorbeeld overtredingen vergunningvoorschriften, schietincidenten, steekincidenten, vechtpartijen etc.) worden bestuurlijke maatregelen opgelegd conform het handhavingsarrangement behorend bij de Horecanota Rotterdam.

Afwijkingsbevoegdheid - De burgemeester heeft bij zijn besluitvorming over te treffen maatregelen een inherente afwijkingsbevoegdheid. De stappen in het handhavingskader gelden daarbij als uitgangspunt. Als de feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan de burgemeester afwijken van deze uitgangspunten. Zo kan worden besloten om een stap over te slaan en niet eerst te waarschuwen, terwijl dit wel in het stappenplan is opgenomen, maar meteen tot een maatregel over te gaan. Bij een dergelijk besluit wordt dit expliciet gemotiveerd.

Strafrechtelijke handhaving - Overtredingen van de gedoogcriteria voor coffeeshops zijn strafbaar gesteld, waardoor naast bestuursrechtelijke handhaving ook strafrechtelijke handhaving mogelijk is. Het Openbaar Ministerie vervolgt conform de landelijke richtlijnen strafvordering Opiumwet, van het College van procureurs-generaal.

Meerdere maatregelen/ stapeling - Feit blijft dat meerdere maatregelen kunnen worden getroffen. Bijvoorbeeld de sluiting van een coffeeshop vanwege harddrugshandel en eveneens intrekking van de exploitatievergunning omdat het vertrouwen in de exploitant is weggevallen. Opeenstapeling van bestuurlijke maatregelen is in het bestuursrecht toegestaan. Het gaat dan wel telkens om verschillende maatregelen (sluiting en intrekking van de vergunning bijvoorbeeld). Stapeling van sluitingstermijnen gebeurt niet. Wel kan het samengaan van overtredingen en incidenten de burgemeester doen besluiten om een handhavingsstap over te slaan of een zwaardere maatregel te treffen. De burgemeester zal dit in zijn besluit expliciet motiveren.

Verjaring - Voor het handhavingsarrangement geldt dat een volgende stap wordt gezet in het stappenplan wanneer binnen een jaar na een vorig incident of vorige constatering opnieuw een incident of overtreding plaats vindt. Een incident of overtreding blijft wel vijf jaar meetellen.
Vindt een incident of overtreding plaats binnen vijf jaar na het vorige incident of de vorige overtreding, maar is de vorige keer langer dan een jaar geleden, dan wordt de handhavingsstap die voor dat bedrijf en die exploitant geldt, herhaald.

Handhavingsarrangement voor coffeeshops

Overtreding 1e constatering - 2e constatering - 3e constatering (respectievelijk):

Harddrugs Sluiting 6 maanden -  Intrekken vergunning & sluiting voor onbepaalde tijd

Jeugdigen Sluiting 6 maanden - Sluiting 12 maanden Intrekken vergunning & sluiting voor onbepaalde tijd

Overlast Toezichthouder en/of Bestuurlijke waarschuwing Sluiting 6 maanden deelgemeente registreert en maakt afspraak met exploitant om overlast te beëindigen.

Affichering Waarschuwing - Sluiting 3 maanden - Sluiting 6 maanden

Verkooptransactie > 5 gram Waarschuwing - Sluiting 3 maanden - Sluiting 6 maanden

Handelsvoorraad > 500 gram Waarschuwing - Sluiting 3 maanden - Sluiting 6 maanden

Verkoop alcohol Sluiting 3 maanden - Sluiting 6 maanden - Sluiting 12 maanden

Ingezetenen-criterium Waarschuwing - Sluiting 1 maand - Sluiting 3 maanden

Overtreden openings- en sluitingstijd Waarschuwing -Terugbrengen sluitingstijd tot 20:00 uur voor de duur van 20:00 uur van 2 weken en nadien 1 maand

Overtreding vergunningsvoorschriften en aanvullende stedelijke gedoogcriteria Waarschuwing - Sluiting 3 maanden - Sluiting 6 maanden

Raadsstukken

D66, Groen Links, Leefbaar Motie coffeeshops participeren graag mee (aangenomen) 24-02-2022

Raadsbrief leeftijdsgrens in relatie tot afstandscriterium voor coffeeshops 01-06-2022

Reactie van 12-01-2022 burgemeester Aboutaleb naar de BCD:

'Geachte heer De Boer,
Bij deze reageer ik op uw brief namens het Landelijk overleg Coffeeshops d.d. 3 december jl. en uw e-mailbericht d.d. 16 december met een reactie aan het ministerie van Financiën.
In de brief van 3 december jl. vraagt u waarom het Rotterdams coffeeshopbeleid geen onderdeel vormt van het Rotterdams Drugsbeleid. Voor coffeeshops geldt een eigen beleidskader. Dit betreft het Rotterdams coffeeshopbeleid 2013 en de daarbij behorende eerste wijziging van het Rotterdams coffeeshopbeleid uit 2017. Het coffeeshopbeleid geeft de strikte voorwaarden aan waarbinnen de verkoop van softdrugs wordt gedoogd. Zoals ook in uw brief benoemd beoogt het gedoogbeleid de scheiding van de markten van soft- en harddrugs en het beschermen van de gebruiker door de gedoogde verkoop van softdrugs. Ik deel uw opvatting dat door het geven van goede voorlichting de coffeeshops hierin een belangrijke rol vervullen.
U vindt Duitsland een voorbeeld omdat gesproken wordt over legalisering van cannabis. In uw e-mail van 16 december jl. refereert u aan de spagaat waarin banken en coffeeshops binnen het gedoogbeleid verkeren en verwijst u naar het regeerakkoord. Mij is bekend dat het aanstaande kabinet in dit stuk ingaat op de voortgang van het Wietexperiment en ik kijk uit naar de evaluatie van het experiment. Ik acht het onwenselijk dat momenteel de verkoop van softdrugs gedoogd wordt terwijl de rest van de keten noodgedwongen in een illegaal circuit plaatsvindt. Ik ben een voorstander van een strakke regulering van de gehele keten van hennepteelt, vervoer en verkoop van softdrugs binnen een vergunningstelsel. Dat biedt bescherming aan de gebruiker en maakt een einde aan de achterdeurproblematiek en vermindert ondermijnende criminaliteit.
U beschrijft in uw brief van 3 december jl. dat de maatregelen uit het Rotterdams Drugsbeleid voornamelijk repressief van aard zijn. Ik volg u daar niet in. Het plan voert langs drie sporen waarbij het steeds gaat om een combinatie van preventie, begeleiding en begrenzing. Met als doel om de stad en de samenleving te beschermen tegen drugs en drugscriminaliteit. Het college heeft de raad gevraagd mee te denken over de verdere uitwerking van het plan. Ik zal een afschrift van deze brief ook delen met de gemeenteraad.

Ik vertrouw erop u middels deze brief genoegzaam te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, ing. A. Aboutaleb Burgemeester'

Raadsvragen D66 Rotterdam 'Dealen met legalisering softdrugs' en antwoord van burgemeester Aboutaleb 10-10-2021

Pinbetalingen coffeeshops. Beantwoording raadsvragen PvdA door burgemeester Aboutaleb 05-01-2021

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van bovenstaande situatie, waarin sommige coffeeshops cashbetalingen verplicht stellen?

Antwoord:Ja.

Vraag 2:
Bent u het ook eens met onze analyse dat dit ondermijning en witwassen in de hand werkt?

Vraag 3:
Bent u het met ons eens dat er op dit signaal noodzakelijkerwijs gehandeld moet worden?

Vraag 4:
Vindt u ook dat het verplicht stellen van pinbetalingen in coffeeshops door heel Rotterdam een waardevol onderdeel kan zijn in de bestrijding van criminaliteit? Zo ja, binnen welke termijn kunnen we dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden op de vragen 2 tot en met 4:
Een grote contante geldstroom kan risico’s op witwassen met zich mee brengen. Tegelijkertijd is het inherent aan de coffeeshopbranche dat hierin veel contant geld rondgaat. Vanwege de niet landelijk gereguleerde achterdeur verloopt de inkoop van cannabis in contanten en zijn opnames vanaf een bankrekening niet altijd mogelijk. Dit komt door het beleid dat banken hanteren en de niet-vergunde inkoop. Het reguleren van het betalingsverkeer in coffeeshops, alsmede het reguleren van de achterdeur betreft een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Contant geld is een wettig betaalmiddel en de gemeente heeft geen grondslag om pinbetalingen af te dwingen.
De noodzaak van goed ondernemerschap en (fiscale) integriteit is evident. De gemeente werkt dan ook integraal samen met overheidspartners en acteert bij signalen van ondermijning. Bovendien is in het Rotterdamse coffeeshopbeleid bepaald dat alle exploitanten van goed betalingsgedrag moeten zijn. iedere exploitant moet jaarlijks aan de gemeente een verklaring overleggen waaruit blijkt dat deze zijn fiscale verplichtingen nakomt.

Collegebrief inzake verzoek verpakkingseisen experiment gesloten coffeeshopketen cannabis landelijk door te voeren o.a 02-07-2020

Verzoek D66 en PvdA voor een beraadslaging over het experiment met een gesloten coffeeshopketen 04-06-2019

Evaluatie terugbrengen sluitingstijden coffeeshops Rotterdam (Korf & Liebergts 2015)

 

Berichtgevingen

De wiet verdwijnt voorlopig niet uit de wijk: coffeeshops blijven zitten waar ze zitten AD 25-10-2022

Enkele coffeeshops in de Rotterdamse wijk Carnisse kregen te horen dat zij mogen verhuizen omdat er zoveel verkooppunten van softdrugs dicht bij elkaar zitten. Maar daar bleken ze geen zin in te hebben. Slechts één van de 39 is met de gemeente in gesprek over een nieuwe plek

Amsterdammer (16) en man uit Haarlemmermeer (19) vast na beschieting Rotterdamse coffeeshop Parool 04-10-2022

De politie heeft een jongen van 16 uit Amsterdam en een 19 jaar oude man uit Haarlemmermeer aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de beschieting van een coffeeshop aan de Slaghekstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord.

Rechter: Coffeeshop Tuda Fruta mag open tijdens schooltijd, Cannabisindustrie 15-03-2022

Coffeeshop Tuda Fruta in Rotterdam mag volgens de rechter weer gewoon open tijdens schooltijd van een nabijgelegen school voor voortgezet onderwijs. Van de burgemeester mocht de coffeeshop maar beperkt open zijn aanvankelijk in overeenstemming met het Rotterdamse coffeeshopbeleid.

Verplaatsen coffeeshops Rotterdam ingewikkeld traject Dagblad 010 20-12-2021

Burgemeester Aboutaleb heeft meer tijd nodig om locaties in de woonwijken van Rotterdam te verkennen waar een einde kan worden gemaakt aan de verkoop van wiet en die nering te verplaatsen naar winkelstraten en randen van de stad. Hij laat hiermee de gemeenteraad weten serieus werk te maken van het verzoek om geen nieuwe coffeeshops in woonwijken toe te staan, maar dat de verplaatsing van bestaande een ingewikkeld traject is.

Ook in het onderzoek ‘Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops’ wordt terughoudend en geheimzinnig gesproken over ‘’de ingewikkeldheid van het traject.’’

Beroep op Rotterdamse gemeenteraad: Legaliseer cannabis Dagblad 010 07-12-2021 

Het Landelijk Overleg Coffeeshops heeft een beroep gedaan op de gemeenteraad van Rotterdam om als hoogste orgaan van de stad in te gaan tegen het besluit van het stadsbestuur en cannabis toch te legaliseren.

Daarmee worden politie en justitie ontlast, zegt Simone van Breda, de voorzitter van het Overleg. Zij vindt dat Rotterdam het drugsprobleem dus anders moet benaderen en wel door samen met de coffeeshopsector, de verslavingszorg en verschillende wetenschappers op zoek te gaan naar alternatieven voor ‘’de huidige bij voorbaat kansloze aanpak.’’

Aboutaleb bij Jinek RTL4 item 05-02-2021 

'Pinnen in de coffeeshop is een eerste stap naar legalisering' Barendrechts Dagblad 15-01-2021

Per pin betalen in een coffeeshop. Het kan nog lang niet overal, maar het zou een oplossing kunnen zijn voor regulering en legalisatie. Dat vindt de Rotterdamse coffeeshopondernemer Michel Wouters (53). Met zijn bedrijf, Tuda Fruta in Kralingen, grijpt hij alle mogelijkheden aan om de in- en verkoop van coffeeshops volledig transparant te maken. En pinbetalingen zijn daar wat de ondernemer betreft een belangrijke stap in.

Betalen via een pinapparaat is lang niet altijd mogelijk in Rotterdamse coffeeshops. PvdA-raadsleden Dennis Tak en Steven Lammering stelden er onlangs nog vragen over aan burgemeester Aboutaleb. Hij antwoordde daarop pinbetalingen voor cannabis niet verplicht te kunnen stellen, omdat contant geld een wettig betaalmiddel is. ‘’Wij kunnen niet voor anderen praten waarom er geen pinapparaten zijn. Misschien hebben andere ondernemers daar niet in geïnvesteerd, hebben zij een andere relatie met de bank, of staan anders in de onderneming.’’ Wel snapt de eigenaar van Tuda Fruta dat het voor buitenstaanders wellicht vragen oproept als pinbetalingen niet mogelijk zijn.

Wouters ziet ook een mogelijkheid in cash-apparaten. Dan kan er alsnog contant betaald worden, maar worden die stortingen wel direct geregistreerd in het kassasysteem.

Aboutaleb: Geen verplichte pinbetalingen in coffeeshops Barendrechts Dagblad 11-01-2021

Burgemeester Aboutaleb zegt geen grondslag te hebben om pinbetaling af te dwingen in de coffeeshopbranche. Contant geld is een wettig betaalmiddel, laat hij weten. Iedere exploitant moet wel jaarlijks aan de gemeente een verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij zijn fiscale verplichtingen nakomt.

Hij reageert daarmee op vragen van de PvdA-raadsleden Lammering en Tak, die het – bezien in het licht van de aanwezigheid van de haven en daardoor de extra voelbare drugscriminaliteit in Rotterdam – enigszins merkwaardig vonden dat cashbetalingen in coffeeshops de voorkeur hebben.

Ombudsman over huisuitzetting met kleine kinderen: 'Willen wij dat nou in Rotterdam?' RTV 02-08-2020 

De Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld vindt dat bij huisuitzettingen het belang van kinderen altijd voorop moet staan. Ze reageert op het verhaal van de Rotterdamse Esther, die afgelopen mei met haar kinderen van 2,5 en 6 jaar oud uit haar huurwoning in Rotterdam-Crooswijk werd gezet.
De woning van de Rotterdamse werd voor 6 maanden gesloten op last van de burgemeester, nadat haar ex-vriend in het pand werd aangehouden op verdenking van drugshandel. Ook werden in de woning onder meer drugs aangetroffen.

De woningcorporatie beëindigde vervolgens het huurcontract en sindsdien logeert de moeder met haar kinderen bij familie en kennissen. Ook mag ze vijf jaar lang geen woning meer huren van de corporatie.

De vrouw zegt dat ze niks wist van de aanwezige drugs in het pand en niet op hoogte was van de illegale bezigheden van haar ex-vriend, die tijdelijk bij haar onderdak had gezocht.
"Waarom moeten mijn kinderen boeten voor iets wat mijn ex gedaan heeft?" vraagt Esther zich af.

Pinnen in Rotterdamse coffeeshop niet altijd mogelijk Dagblad010 09-12-2020 

Bij lang niet alle coffeeshops in Rotterdam kan er gepind worden. In sommige zaken is men verplicht met cashgeld te betalen. En dat is vreemd, vindt de PvdA in Rotterdam. Raadsleden Dennis Tak en Steven Lammering vragen burgemeester Aboutaleb om opheldering.

De PvdA, die voor volledige legalisering van wiet pleit, vindt dat het verplicht met cash betalen het vermoeden van illegale activiteit aanwakkert. ''We willen benadrukken dat coffeeshopeigenaren dezelfde plaats verdienen als andere Rotterdamse ondernemers. Daarbij kunnen we echter niet ontkennen dat de gehele route naar de shops toe uiteraard, hoewel getolereerd, illegaal verloopt. Daarmee bevindt de wereld van coffeeshops en legaal wiet- en hasj gebruik zich op de grens met illegale drugshandel'', schrijven Lammering en Tak aan burgemeester Aboutaleb.

Hamsteren bij coffeeshops in Rotterdam Barendrechts dagblad, 15-03-2020

Vlak voor sluitingstijden (18.00 uur) werd er zondagmiddag volop gehamsterd bij de coffeeshops, waaronder ook aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam.

Minister Slob kondigde een half uurtje eerder aan dat in verband met verspreiding van het coronavirus de scholen, kinderopvang en horeca sluiten tot 6 april. Coffeeshops, die onder horeca vallen, gingen vanaf 18.00 uur dicht. Vele gebruikers gingen nog even snel naar de coffeeshop om voor de komende drie weken nog wat genotsmiddelen in te slaan.

Rotterdam heeft 46 coffeeshops nodig om aan vraag te voldoen Consultancy 22-12-2017

Gemeente Rotterdam heeft Ecorys onderzoek laten uitvoeren naar het aantal coffeeshops dat de stad nodig heeft om aan de vraag te voldoen. De adviesorganisaties voorziet voor de komende jaren een stijging van de cannabisconsumptie en denkt dat er in 2021 38 of 39 coffeeshops nodig zullen zijn om puur aan de Rotterdamse vraag te voldoen. Als toeristen ook mee worden gerekend, zijn dit er 46 of 47. 

Lokaal beleid Rotterdam

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600