Coffeeshopbeleid Nijmegen

Lijst van burgemeesters

H. Bruls (CDA)            2012 - heden
W.J.A Dijkstra (PvdA) 2012
Th. C. de Graaf (D66) 2007 - 2012
G. ter Horst (PvdA)     2001 - 2007

Coffeeshopbeleid Nijmegen 12 coffeeshops nemen deel aan het wietexperiment

Handhavingsmatrix

Het voeren van niet toegestane vormen van Affichering door coffeeshop: expliciet tonen/ verwijzen naar prijslijsten en/of tonen van opsomming en/of beschrijving van producten en/of afbeeldingen (gedoogcriterium):

 • 1e constatering: schriftelijke waarschuwing.
 • 2e constatering: sluiting voor periode van drie maanden.
 • 3e constatering: sluiting voor periode van zes maanden.

Het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben van Harddrugs in of vanuit de coffeeshop (gedoogcriterium):

 • 1e constatering: sluiting voor periode van één jaar.
 • 2e constatering: sluiting voor onbepaalde tijd.

Overlast, o.a. parkeren, geluidshinder, vervuiling, rondhangende klanten (gedoogcriterium):

 • 1e constatering: schriftelijke waarschuwing.
 • 2e constatering: sluiting voor periode van drie maanden.
 • 3e constatering: sluiting voor periode van zes maanden.

Verkoop of toegang aan Jeugdigen (gedoogcriterium):

 • 1e constatering: schriftelijke waarschuwing.
 • 2e constatering: sluiting voor periode van drie maanden.
 • 3e constatering: sluiting voor periode van één jaar.

Verkoop van Grote hoeveelheden, d.w.z. meer dan 5 gram per persoon per dag, maar minder dan 30 gram (gedoogcriterium):

 • 1e constatering: schriftelijke waarschuwing.
 • 2e constatering: sluiting voor periode van drie maanden.
 • 3e constatering: sluiting voor periode van één jaar.

Verkoop van Grote hoeveelheden, d.w.z. meer dan 30 gram per persoon per dag, maar minder dan 5 kilo (gedoogcriterium):

 • 1e constatering: sluiting voor periode van drie maanden.
 • 2e constatering: sluiting voor periode van één jaar.
 • 3e constatering: sluiting voor onbepaalde tijd (intrekken vergunning of gedoogverklaring).

Verkoop van Grote hoeveelheden, meer dan 5 kilo per transactie (gedoogcriterium):

 • 1e constatering: sluiting voor periode van één jaar.
 • 2e constatering: sluiting voor onbepaalde tijd (intrekken vergunning of gedoogverklaring).

Meer dan 500 gram aan handelsvoorraad aanwezig. Maximale handelsvoorraad is 500 gram (gedoogcriterium):

 • 1e constatering: schriftelijke waarschuwing.
 • 2e constatering: sluiting voor periode van drie maanden.
 • 3e constatering: sluiting voor periode van één jaar.

Overtreding van het Ingezetenen-criterium (gedoogcriterium):

 • 1e constatering: schriftelijke waarschuwing.
 • 2e constatering: sluiting voor periode van drie maanden.
 • 3e constatering: sluiting voor periode van één jaar.

Het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben van paddo’s (hallucinogene paddenstoelen als bedoeld in de Opiumwet) in of vanuit de coffeeshop (gedoogcriterium):

 • 1e constatering: schriftelijke waarschuwing.
 • 2e constatering: sluiting voor periode van drie maanden.
 • 3e constatering: sluiting voor periode van één jaar.

Schijnbeheer of het niet aanwezig zijn van de op de exploitatievergunning vermelde beheerder (coffeeshopbeleid):

 • 1e constatering: schriftelijke waarschuwing.
 • 2e constatering: sluiting voor periode van drie maanden.
 • 3e constatering: sluiting voor periode van één jaar.

Gebruik inrichting in strijd met de vergunningvoorschriften, nadere regels of andere bepalingen van het lokale coffeeshopbeleid:

 • 1e constatering: schriftelijke waarschuwing.
 • 2e constatering: tijdelijke sluiting of last onder dwangsom.
 • 3e constatering: sluiting onbepaalde tijd. (intrekken vergunning of gedoogverklaring).

Wet damocles – sluitingsbeleid (bevoegdheid burgemeester)

De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf:

a. een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

b. een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, of artikel 11a voorhanden is.”

Bestuursrechtelijke maatregelen zijn reparatoire maatregelen, dat wil zeggen gericht op het ongedaan maken van de overtreding. Zij mogen niet dienen als punitieve sancties, dat wil zeggen niet gericht zijn op het bestraffen van overtredingen.

Raadsstukken

22-12-2021 SP-D66-groenlinks motie thuisteelt mogelijk maken in Nijmegen
Motie is aangenomen (22 : 10)

Overwegende dat: Inwoners onder voorwaarden zelf medicinale cannabis kunnen telen, zonder risico te lopen op vervolging of uithuiszetting door (sociale) verhuurders.

En roept de burgemeester op om in overleg te treden met de lokale Openbare Ministerie om hierover te spreken, de raad o er de voortgang hiervan te informeren en woningbouwverenigingen te informeren dat onder medicinale teelt onder strikte voorwaarden, zodat huidige en toekomstige bewoners zonder risico van uithuiszettingen medicinale cannabis kunnen telen.

28-01-2020 Brief burgemeester n.a.v schriftelijke vragen D66 inzake exploitatievergunning coffeeshops voor bepaalde tijd Nijmegen niet bereid mee te gaan met schaarse rechten en dus maar gedoogbeschikkingen voor bepaalde tijd  af te geven. In Nijmegen zijn die voor onbepaalde tijd en in de aanloop naar het wietexperiment is het niet wenselijk dat dit  gewijzigd zal worden.

26-06-2019 Motie ingediend door Groen Links Een tevreden cannabisroker, is geen onruststoker: Aangenomen (33 : 4)

Raadsbrief van bm 28-05-2019 Betreft Pilot gesloten coffeeshopketen

"Wat betekent interesse kenbaar maken en wie maakt keuze voor deelnemende gemeenten?

Door de interesse kenbaar te maken bij de ministers komt de gemeente in een selectieproces, waarin uiteindelijk maximaal 10 gemeenten zullen worden geselecteerd. De adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen brengt een advies uit aan de ministers over de te selecteren gemeenten, die vervolgens besluiten over de aanwijzing. De deelnemende gemeenten worden uiteindelijk opgenomen in het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen. Na dat moment kunnen de gemeenten zich niet meer terugtrekken."

Luister terug P.A. Gespreksrondes in Traianuskamer 12-06-2019 18:00 - 20:00 Toelichting: 18.00u - 18.45u Opiniëren - Brief Pilot gesloten coffeeshopketen

Toelichting over de behandeling van: Gespreksronde - Brief Pilot gesloten coffeeshopketen, Van: College B&W d.d. 28 mei 2019, Datum bespreking: 12 juni 2019

"Wat ging eraan vooraf?

Burgemeester Bruls heeft eerder in antwoord op mondelinge vragen al laten weten dat hij hier in eerste instantie positief tegenover staat. Daarbij is toegezegd dat de raad wordt geconsulteerd voordat een definitieve aanvraag wordt ingediend. Deze gespreksronde voorziet in die consultatie.

De coffeeshops hebben de mogelijkheid gekregen hun visie te geven over een eventuele deelname aan het experiment. De meerderheid van de 11 coffeeshops die tijdig hebben gereageerd staat wel positief ten opzichte van regulering van de achterdeur, maar uit zorgen en twijfels over aspecten van het experiment.

Hoe verloopt de gespreks-ronde?

1. Er is ruimte voor het delen van standpunten en het stellen van vragen aan de burgemeester
2. Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de ingenomen standpunten
3. Afronding: samenvatting van afspraken en conclusies door voorzitter over een eventueel vervolg."

Inspraakreactie coffeeshophouders wietexperiment 10-06-2019

"Geachte raadsleden,

Bij deze laten wij u weten dat wij, de Nijmeegse coffeeshopexploitanten, geen voorstander zijn van het wietexperiment in de huidige vorm. Wij zien in dat er iets moet gebeuren aan het gedoogbeleid. De wijze waarop het experiment nu is opgesteld kent voor de stad en ons als beoogde verkooppunten echter te veel risico’s en onzekerheden.

Wij zouden graag lokaal maatwerk zien, zodat we in gezamenlijk overleg kunnen bepalen wanneer we op een verantwoorde manier volledig kunnen overstappen op gereguleerde cannabisproducten. Een overgangsperiode van zes weken is te kort om te kunnen testen of de cannabisproducten die de gecertificeerde producenten gaan leveren voldoende aansluiten bij de vraag van onze klanten. Een te abrupte overgang kan tot allerlei ongewenste situaties leiden, zoals toenemende overlast en criminaliteit door illegale straat- en thuishandel. Daar is niemand bij gebaat. Ook heeft dit onaanvaardbare gevolgen voor de volksgezondheid. Als het aanbod onvoldoende of de kwaliteit beneden peil is, of de prijs van de aangeboden producten boven de marktprijs ligt, dan wij moeten (deels) kunnen terugvallen op onze vertrouwde leveranciers totdat de gecertificeerde producenten hun zaken op orde hebben."

Brief 03-06-19 van de Burgemeester inzake Melding interesse deelname experiment

"Geachte heer Grapperhaus,

In reactie op uw brief van 17 april jongstleden, waarin u burgemeesters uitnodigt om hun Uw brief van
interesse kenbaar te maken voor het deelnemen aan het experiment gesloten 17 april 2019 coffeeshopketen, deel ik u het volgende mee.

Graag wil ik de gemeente Nijmegen aanmelden voor deze pilot. Hierbij maak ik wel het voorbehoud dat ik hierover nog geen consulterend debat heb kunnen voeren met de gemeenteraad. Dit zal naar verwachting op korte termijn, maar niet voor 10 juni 2019 plaatsvinden."

Berichtgevingen

RN7 08-11-2022 Vlaamsegas coffeeshop armer: gemeente koopt pand

Coffeeshop Dreadlock & Jetset verdwijnt uit de Vlaamsegas in het centrum van Nijmegen. De gemeente koopt het pand waar de coffeeshop in gevestigd is, omdat men het gebied wel herontwikkelen en een facelift wil geven. Op die manier wil de gemeente de leefbaarheid van de verloederde omgeving verbeteren.

Crimesite 02-09-2022 Effect wietproef: ‘Voor buitenlandse hasj zal een zwarte markt ontstaan’

Eén Nijmeegse coffeeshophouder zegt dat hij van de gemeente ‘de garantie heeft gekregen dat hij straks gewoon buitenlandse hasj kan blijven verkopen’. Of dat zo is, is zeer twijfelachtig want Nijmegen tolereert tijdens de proef alleen nederhasj. Hij zegt verder wel blij te zijn met het experiment, omdat ‘we dan eindelijk legaal zijn’. Maar legaal of niet, uiteindelijk zullen er ongetwijfeld deelnemende coffeeshops zijn die straks stiekem onder de toonbank aan de vaste klant buitenlandse hasj blijven verkopen. Niemand wil immers klanten kwijtraken.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, zegt tegen Panorama dat de verkoop van buitenlandse hasj in zijn gemeente straks niet oogluikend wordt toegestaan.

‘Je mag alleen maar verkopen wat er geteeld wordt door een Nederlandse staatsteler. Die moeten dus ook nederhasj aanbieden die voldoende kwaliteit heeft vergeleken met andere buitenlandse hasj. Hasj uit bijvoorbeeld Marokko mag niet meer verkocht worden. Dan heb je geen gesloten keten meer. Dan hoeven we het experiment ook niet meer te doen. Bij het experiment staat meer op het spel dan het simpele wel of niet legaliseren. Het gaat natuurlijk ook om de toekomst van het Nederlandse gedoogbeleid.’

Vox 14-03-2022 Verkiezingen: Het gebruik van drugs in Nijmegen

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Zeven van de veertien Nijmeegse partijen hebben studenten van de Radboud Universiteit op hun kieslijst staan. Vox ging met studenten van al die partijen in gesprek over verschillende onderwerpen. Vandaag het derde en laatste deel: het gebruik van drugs.

In de buurt 20-03-2020 Coffeeshop de Kronkel blijft open

Het waren bizarre taferelen zondag 15 maart aan het einde van de middag. Voor Coffeeshop de Kronkel in Nijmegen stond een enorme rij mensen. Dit gebeurde naar aanleiding van de berichtgeving over het sluiten van alle horeca en ook coffeeshops. Wij belden met De Kronkel en vroegen hoe zij de coronacrisis ervaren. 

Reuters, 31-03-2020 Dutch marijuana back on sale, but don't forget to wash your hands

NIJMEGEN, Netherlands (Reuters) - While most of the Netherlands struggles through the coronavirus lockdown, marijuana smokers received the welcome news that “coffee shops” selling the drug have reopened for takeaway orders.

Gelderlander, 16-03-2020 Nu de coffeeshopos dicht zijn slaan straatdealers toe, prijzen stijgen hard.

De coffeeshops in Nijmegen zien de straatdealers in wiet en hasj toeslaan, sinds zij zondagavond hun deuren vanwege het Coronavirus moesten sluiten. De verenigde coffeeshops in de Waalstad hopen een manier te vinden om gebruikers van softdrugs alsnog te kunnen bedienen. Daarmee zou de straathandel kunnen worden ingedamd. Mogelijk kunnen coffeeshops via een afhaalluik werken.

De Gelderlander, 01-07-2020 Proef met legale teelt begint pas in 2022 in Nijmegen, alle coffeeshops doen mee. 

Burgemeester Bruls is bedacht voor wat hij noemt een ‘juridisch vacuüm’. ,,De minister is bevoegd maar als het hier in Nijmegen uit de hand loopt met de overlast, dan grijp ik gewoon in. Ik kan me niet voorstellen dat de minister daar anders over denkt.”

Dit is de dag NPO Radio 1 29-08-2019 Burgemeesters blij met wietproef 

Een gesprek met twee burgemeesters die met hun stad mee gaan doen aan de proef: Paul Depla van Breda en Hubert Bruls van Nijmegen.

De Gelderlander 29-08-2019 Bruls en Marcouch: Staatswiet jaagt de boeven niet weg 

De staatswiet zet criminelen niet buitenspel. ,,Wie dat denkt, is super naïef”, zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. ,,Criminelen stappen nu heus niet over op kauwgomballen. In Nederland wordt vooral voor de export geteeld. Slechts een gering deel belandt in de coffeeshops.”

Omroep Gelderland 28-08-2019 Arnhem en Nijmegen doen mee aan de wietproef

Vanuit Nijmeegse coffeeshophouders klonk kritiek: zij vrezen dat verplichte deelname een doodsteek kan betekenen.

De Gelderlander 11-06-2019 Vragen en twijfels over Nijmeegse deelname aan wietproef

Omroep Gelderland 27-06-2019 Nijmegen wil noodrem wietproef

De gemeenteraad heeft die zorgen in een motie verwoord die als titel meekreeg: Een tevreden cannabisroker, is geen onruststoker. DE Nijmeegse politici willen een noodrem waarmee deelname aan het experiment gestopt kan worden wanneer de proef teveel risico's brengt voor de stad. 

Een eerdere brief van de burgemeester aan de raad leert dat de wettelijke regeling wel zo'n noodrem heeft, maar dat alleen de minister daaraan mag trekken als de burgemeester daarom vraagt. DE burgemeester krijgt vooralsnog geen eigen bevoegdheid daartoe. 

Omroep Gelderland 12-06-2019 Veel bedenkingen, maar Nijmegen gaat voor de wietproef

"Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen mag zijn stad gaan aanprijzen voor een wietproef. Daarover zijn raadsleden het woensdagavond eens geworden. Volgende week is Bruls in Den Haag. Toch zijn er nog steeds veel twijfels over het experiment met gereguleerde wietteelt.

'We zijn groot voorstander van een proef, maar hebben wel bedenkingen', zegt Marieke Smit van GroenLinks. Het geldt voor meer partijen in de Nijmeegse gemeenteraad.

Het aanmelden voor de wietproef betreft een zogenoemde collegebevoegdheid. De burgemeester kan zelfstandig voor een proef in Nijmegen gaan. Toch wil Bruls dat de Nijmeegse gemeenteraad aan zijn zijde staat. De verschillende partijen hebben echter vragen, heel veel vragen.

Heeft de gemeente nog een noodrem als de proef uit de hand loopt? Zal er een toename zijn van straatcriminaliteit door beperkter aanbod in de reguliere coffeeshops? 'De legale handel moet wel kunnen concurreren met de illegale handel', benadrukt Delano van Luik van het CDA nog maar eens."

De Gelderlander 12-06-2019 Burgemeester Bruls mag Nijmegen verkopen als stad met legale wietteelt

"Burgemeester Hubert Bruls mag Nijmegen volgende week gaan aanprijzen om mee te doen aan de proef met de verkoop van legale wietteelt in de stad. Bruls is als één van de eerste burgemeesters uitgenodigd bij de Haagse commissie die een keuze moet maken: welke gemeenten mogen meedoen?

Diverse politieke partijen hebben echter nog steeds hevige twijfel over het experiment. Partijen als GroenLinks, PvdA en D66, die eerder enthousiast waren over een proef met legale wietteelt, zien nu veel risico's en bezwaren nu de voorwaarden bekend zijn. Een enkeling noemt het een ‘slap compromis tussen Haagse partijen die het niet met elkaar eens zijn’."

Omroep Gld 29-05-2019 Kritiek op aanmelding wietproef Nijmegen: 'Ik steek mijn kop in een strop' 

"Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft zijn stad aangemeld voor de landelijke proef met gereguleerde wietteelt en zegt enthousiaster te zijn dan menig andere partij. Vanuit de branche is er kritiek. 'Coffeeshophouders denken: ik steek mijn kop in een strop', stelt Derrick Bergman van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC).

'Wie niet meedoet raakt zijn of haar vergunning kwijt', stelde Bruls eerder tegenover Omroep Gelderland. Dat is direct een pijnpunt. 'Coffeeshophouders worden gedwongen om mee te doen en gedwongen om het hele assortiment aan te passen', vertelt Bergman. Hij pleit voor een geleidelijke transitie.

Geen overleg met coffeeshophouders
De burgemeester van Nijmegen interesseert het niet zoveel. Echt overleg met de coffeeshophouders is er dan ook niet geweest. 'Het interesseert mij niet wat coffeeshophouders ervan vinden. Ik zit hier niet om de businesscase van coffeeshophouder groter te maken', zegt hij. Het steekt. De branche verwijt de burgemeester vooral over de coffeeshophouders te praten, maar niet met ze."

Lokaal beleid Nijmegen

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600