Coffeeshopbeleid Groningen

Lijst van burgemeesters

Koen Schuiling (VVD)              2019 – heden
Peter den Oudsten (PvdA)       2015 – 2019
Ruud Vreeman (PvdA)              2013 -2015
Peter Rehwinkel (PvdA)            2009- 2013

Coffeeshops Groningen (stad) 11 nemen deel aan wietproef.

 • De Vliegende Hollander
 • Metamorphose
 • De Schavuit
 • De Medley
 • Dees
 • Retro
 • The Happy
 • Rag-a-Muffin
 • Taverne Oasis
 • Reykjavik
 • Driemaster

Coffeeshopbeleid Groningen (t/m 31-12-2020) met update 04-09-2020

Het Groningse gedoogbeleid is gebaseerd op het landelijke coffeeshopbeleid. Het landelijke beleid kreeg gestalte in 1976 toen als gevolg van een wijziging van de Opiumwet een onderscheid werd aangebracht tussen harddrugs (onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid) en softdrugs (een geringer risico). De gedachte hierachter was om de softdrugsgebruiker uit het hardere en criminele circuit van de harddrugs te houden.

Toen eind jaren tachtig bleek dat de verkoop van softdrugs met name in coffeeshops plaatsvond, besloot het College van procureurs-generaal in 1991 tot de landelijke invoering van de zogenaamde AHOJG-criteria.

De burgemeester had op grond van de APV of de gemeentewet enkel de mogelijkheid om coffeeshops tijdelijk te sluiten op grond van ernstige overlast of wanneer sprake was van verkoop van harddrugs.

In 1999 is de Opiumwet echter uitgebreid met een artikel 13b. Daarmee kreeg de burgemeester de bevoegdheid bestuursrechtelijk op te treden tegen een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt. Dit instrument is niet alleen van toepassing op coffeeshops, maar geldt voor handel in drugs in alle 'voor publiek toegankelijke lokalen'.

In Groningen is voorjaar 2005 voor de eerste maal de BIBOB-toets uitgevoerd op de exploitatievergunningen voor coffeeshops. De aanvraagformulieren voor het verkrijgen van een exploitatievergunning zijn uitgebreid met de ‘BIBOB-vragen’ die betrekking hebben op de financiering en zeggenschapsstructuur van de onderneming. De uitkomsten van de BIBOB-toets geven geen aanleiding om de vergunningen van de huidige coffeeshops te weigeren of in te trekken.

In de periode tussen 1995 en 1997 nam het aantal coffeeshops af van 35 tot 14. Een verdere afname van het aantal coffeeshops werd (en wordt) als ongewenst beschouwd omdat het aantal bezoekers per coffeeshop dan te veel zou oplopen (wat de kans op overlast weer zou doen toenemen). Het maximum aantal toegestane coffeeshops werd vastgesteld op 14. Daarmee ontstond een redelijk stabiel evenwicht tussen vraag en aanbod. Vervolgens werd een wachtlijst ingesteld voor horecaondernemers die een coffeeshop wilden beginnen.

Op verzoek van de gemeenteraad werd het coffeeshopbeleid in 1999/2000 geëvalueerd. Dat leidde in juli 2000 opnieuw tot een aantal wijzigingen (“Wijziging beleidsregels Coffeeshopbeleid, gemeente Groningen”). De belangrijkste wijzigingen en conclusies zijn:

-Afschaffing van het uitsterfbeleid buiten de diepenring.

-Invoering van een vestigingsbeleid voor coffeeshops.

-Handhaving van het maximumstelsel (14 coffeeshops).

-Invoering van een hardheidsclausule voor de gevolgen van de wijziging van rechtsvorm.

-Handhaving van de leeftijdsgrens op minimaal 18 jaar.

-Regelmatig overleg met de coffeeshophouders.

Matrix

In dit handhavingsprotocol wordt verstaan onder:

a. harddrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst I bij de Opiumwet;

b. hennepkwekerij: Een inrichting van welke aard dan ook, waarin anders dan voor strikt persoonlijk gebruik (maximaal 5 planten) hennep wordt geteeld, bereid, bewerkt of verwerkt;

c. softdrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst II bij de Opiumwet;

d. handel in drugs: het verkopen, afleveren of verstrekken van harddrugs of softdrugs, dan wel het daartoe aanwezig zijn daarvan;

e. woning: een gebouw/deel van een gebouw dat bestemd is tot bewoning als bedoeld in artikel 13b van de Opiumwet;

f. gebruik als woning: bewoning als bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM);

g. handelshoeveelheid: in het kader van deze handhavingsregels is sprake van een handelshoeveelheid als aangetoond/aannemelijk is dat:

 • meer dan 0,5 gram harddrugs in het gebouw aanwezig is (geweest);
 • meer dan 30 gram softdrugs in het gebouw aanwezig is (geweest);
 • in het gebouw sprake is (geweest) van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, als bedoeld in de meest recente Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie.

Geconstateerde overtreding

Bestuurlijke maatregelen

Politie

Openbaar Ministerie

Coffeeshops

     

A-criterium

(geen Affichering)

1e keer: schriftelijke waarschuwing

2e keer: binnen 1 jaar na 1e overtreding schriftelijke waarschuwing dat gedoogbeschikking wordt ingetrokken bij herhaling binnen 1 jaar na 2e overtreding

3e keer: binnen 1 jaar na 2e overtreding: intrekking gedoogbeschikking

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

H-criterium

(geen Harddrugs: er mogen geen harddrugs voorhanden zijn of verhandeld worden in een coffeeshop)

1e keer: Sluiten coffeeshop o.g.v. artikel 13b Opiumwet voor een periode van 6 maanden;

2e keer: binnen 3 jaar na 1e overtreding: sluiten coffeeshop voor een periode van 12 maanden.

In beide situaties wordt de gedoogbeschikking tijdelijk, gedurende de periode van sluiten van het pand ingetrokken.

3e keer: binnen 24 maanden na 2e overtreding: intrekking gedoogbeschikking

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

O-criterium

(geen Overlast)

Overlast met criminele activiteiten die vanuit de coffeeshop worden ontplooid

Sluiten o.g.v. artikel 174 Gemeentewet voor een periode van maximaal 12 maanden, afhankelijk van de ernst van de overlast;

De gedoogbeschikking wordt tijdelijk, gedurende de periode van sluiten van het pand ingetrokken.

2e keer: binnen 24 maanden na de eerste overtreding: intrekken gedoogbeschikking

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

O-criterium

(geen Overlast)

Overlast zonder criminele activiteiten (bijvoorbeeld door gedragingen van bezoekers, personeel e.d.)

1e keer: schriftelijke waarschuwing;

2e keer: binnen 12 maanden na 1e overtreding schriftelijke waarschuwing dat gedoogbeschikking wordt ingetrokken bij herhaling binnen 1 jaar na 2e overtreding;

3e keer: binnen 1 jaar na 2e overtreding: intrekking gedoogbeschikking

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

J-criterium

(geen Jeugdigen: geen verkoop en geen toegang aan jongeren onder de 18 jaar)

1e keer: schriftelijke waarschuwing;

2e keer: binnen 1 jaar na 1e overtreding intrekking gedoogbeschikking

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

G-criterium

(geen Grote hoeveelhedenper transactie: het is niet toegestaan hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (=5 gr) te verhandelen per transactie. Transactie staat voor alle koop en verkoop in één coffeeshop op dezelfde dag mbt dezelfde koper)

1e keer: schriftelijke waarschuwing;

2e keer: binnen 12 maanden na 1e overtreding schriftelijke waarschuwing dat gedoogbeschikking wordt ingetrokken bij herhaling binnen 1 jaar na 2e overtreding;

3e keer: binnen 1 jaar na 2e overtreding: intrekking gedoogbeschikking

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

I-criterium

(geen toegang en verkoop aan niet-Ingezetenen van Nederland)

Uitgangspunt is geen actieve handhaving, tenzij er overlast ontstaat. Bij overlast:

1e keer: schriftelijke waarschuwing;

2e keer: binnen 1 jaar na 1e overtreding schriftelijke waarschuwing dat gedoogbeschikking wordt ingetrokken bij herhaling binnen 1 jaar na 2e overtreding;

3e keer: binnen 1 jaar na 2e overtreding: intrekking gedoogbeschikking

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

Overschrijding maximale handelshoeveelheid softdrugs (= 500 gram)

Bestuurlijke maatregel variërend van een waarschuwing tot sluiten van de coffeeshop o.g.v. artikel 13b Opiumwet. Bij sluiten van de coffeeshop wordt de gedoogbeschikking tijdelijk, voor de periode van sluiten van het pand, ingetrokken.

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

       

Geconstateerde overtreding

Bestuurlijke maatregelen

Politie

Openbaar Ministerie

Voorbereidingshandelingen (artikel 11a Opiumwet)

     

Stoffen, voorwerpen of gegevens voorhanden hebben, waarvan men weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn voor de beroeps- en bedrijfsmatige of grootschalige illegale hennepteelt

indien sprake is van direct gevaar voor de openbare orde en veiligheid : sluiting voor een bepaalde periode van maximaal 6 maanden o.g.v. artikel 174a van de Gemeentewet;

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

Toepassing artikel 13b Opiumwet irt winkels en shops (inclusief aangrenzende ruimten) (Grow-, Smart- en Headshops):

     

Verkoop, aflevering, verstrekking en/of voorhanden hebben van middelen als bedoeld in lijst I en/of II behorend bij de Opiumwet

1e keer: sluiting 6 maanden

2e keer: binnen 3 jaar na 1e constatering; sluiting 12 maanden

3e keer: sluiting voor onbepaalde tijd o.g.v. artikel 13b Opiumwet

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

Verkoop, aflevering, verstrekking en/of voorhanden hebben van hallucinogene paddenstoelen

Maatregel variërend van een schriftelijke waarschuwing tot een sluiting voor een periode van maximaal 12 maanden o.g.v. artikel 13b Opiumwet

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

Het voorhanden hebben of verkopen van hennepstekken

1e keer: sluiting voor een periode van maximaal 6 maanden o.g.v. artikel 13b Opiumwet;

2e keer: binnen 3 jaar na 1e constatering; sluiting voor een periode van maximaal 12 maanden o.g.v. artikel 13b Opiumwet;

3e keer: sluiting voor onbepaalde tijd o.g.v. artikel 13b Opiumwet

PV overtreding

OM wordt door politie en gemeente geïnformeerd,

OM beoordeelt strafvervolging

Damocles artikel 13b Opiumwet

(woningen en overige lokalen)

 

Handelshoeveelheid softdrugs

(tot en met 500 gram)

– 1e keer: sluiting 3 maanden
– 2e keer: binnen 3 jaar na 1e constatering; sluiting 6 maanden

– 3e keer: binnen 3 jaar na 2e overtreding; sluiting voor onbepaalde tijd (na verstrijken van 2 jaar kan verzoek om opheffing worden ingediend)

Handelshoeveelheid softdrugs

(meer dan 500 gram)

– 1e keer: sluiting 6 maanden

– 2e keer: binnen 3 jaar na 1e constatering; sluiting 12 maanden

– 3e keer: binnen 3 jaar na 2e overtreding; sluiting voor onbepaalde tijd (na verstrijken van 2 jaar kan verzoek om opheffing worden ingediend)

Het aantreffen van een hennepkwekerij, met een hoeveelheid hennepplanten anders dan voor persoonlijk gebruik

– 1e keer: sluiting 3 maanden

– 2e keer: binnen 3 jaar na 1e constatering; sluiting 6 maanden

– 3e keer: binnen 3 jaar na 2e overtreding; sluiting voor onbepaalde tijd (na verstrijken van 2 jaar kan verzoek om opheffing worden ingediend)

Handel in harddrugs/aanwezigheid van harddrugs in het pand (inclusief horecapanden)

– 1e x: sluiting 6 maanden

– 2e x: binnen 3 jaar na 1e constatering; sluiting 12 maanden

– 3e x: binnen 3 jaar na 2e overtreding; sluiting voor onbepaalde tijd (na verstrijken van 2 jaar kan verzoek om opheffing worden ingediend)

 

Raadsstukken

Brief aan de Raad groningen.nl 07-09-2022

Geachte heer, mevrouw,

In onze brief van 3 november 2021, in antwoord op de vragen die zijn gesteld door de heer R. Bolle van het CDA (ex art. 38 RvO), hebben wij de toezegging gedaan een rioolwateronderzoek uit te voeren naar het gebruik van drugs en de raad te informeren over de uitkomst. In deze brief informeren wij u ver de resultaten van het onderzoek dat inmiddels is uitgevoerd. Bijgaand treft u het rapport aan dat wij hebben ontvangen van Kiwa Water Research Watercycle Research Institute (KWR): KWR 2022.055 Rioolonderzoek naar drugsgebruik gemeente Groningen eindrapport DEFINITIEF (september 2022)

Uit het onderzoeksrapport komen drie opvallende zaken naar voren:

  • er is sprake van (zeer) fors cocaïnegebruik in vergelijking met de andere gemeten gemeenten;
  • ook het gebruik van 3- en 4-MMC is (zeer) hoog ten opzichte van de andere gemeten gemeenten;
  • in Groningen wordt het meeste cannabis gebruikt van alle gemeten gemeenten.

⇒ Het weekpatroon van de gemiddelde THC-consumptie is redelijk stabiel en suggereert een constant gebruik van cannabis. De berekende gemiddelde consumptie van cannabis per 1000 inwoners per dag in de gemeente Groningen is ongeveer een twee tot twee en een half keer zo hoog als in de gemeenten Zwolle en Noordwijk, regio Eindhoven en Utrecht. In vergelijking met Rotterdam en Amsterdam is het gemiddelde cannabisgebruik ongeveer anderhalf keer zo hoog.

Collegebrief 22-01-2020 Stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen

"Deelnemende gemeenten is gevraagd om een begroting te maken van de te verwachten kosten als gevolg van deelname aan het experiment. Het gaat dan om voorbereidingskosten (o.a. aanpassing regelgeving en beleid, afstemming met Rijk en andere gemeenten, overleg coffeeshophouders) en kosten tijdens de uitvoering van het experiment (o.a. handhavingskosten, regie op beleid).

Hoewel de begroting van 275.000 deels ruim is opgesteld om armslag te houden vanwege de grote onzekere factor van het experiment, is er dus sprake van een aanzienlijk gat tussen verstrekking van 150.000 door het Rijk en de begroting en is de conclusie te rechtvaardigen dat de tegemoetkoming door het Rijk naar alle waarschijnlijkheid niet de volledige kosten zal gaan dekken. Als gemeente lopen we hiermee dus een risico. De ministeries zijn op zoek naar meer budget. Het huidige beschikbare bedrag voor het experiment is namelijk te weinig om de gemeenten (en de andere toezichthoudende instanties) te compenseren. Mogelijk dat hier pas medio 2020 meer duidelijkheid over gegeven wordt.

De kosten voor de experimenteerfase voor 2021 zijn begroot op bijna € 215.000,-. Dit gaat vooral om kosten voor toezicht, kosten mogelijke handhavingsprocedures en extra beleidsinzet. Voor 2022 tot en met 2024 zijn de kosten wat lager begroot, namelijk ongeveer € 158.000,- omdat er dan minder beleidsinzet is te verwachten. Bij deze begroting is uitgegaan van zes controles per jaar, per coffeeshop met twee toezichthouders. En verder is er van uitgegaan dat de controle - inclusief administratie - veel tijd kost (10 uur per toezichthouder per coffeeshop-controle). Dit is ruim begroot, omdat we nog niet exact weten hoe de controles eruit gaan zien en hoe het administratiesysteem tijdens het experiment er uitziet.

Ik zal u nog informeren over de kosten en toerekening zodra die informatie beschikbaar is.

Met vriendelijke groet, burgemeester van Groningen, Koen Schuiling"

Raadsvergadering, commissie Financien en Veiligheid 19-06-2019 (kijk terug hier: archiefstream)

"B2 Experiment gesloten coffeeshopketen (wensen en bedenkingen) (burgemeestersbrief 22 mei) en Aanvullende brief experiment gesloten coffeeshopketen (burgemeestersbrief 10 juni 2019) tijdsduur: 01:12:23

BIJ DIT ONDERWERP IS GEEN GELEGENHEID MEER TOT INSPRAAK, AANGEZIEN HIEROVER REEDS EERDER EEN HOORZITTING IS GEHOUDEN."

Burgemeester den Oudsten had het over de overdraagbaarheid van coffeeshops tijdens het experiment vanwege de wettelijke status. Trend meerderheid van de raad voor deelname van de wietproef alhoewel Groningse coffeeshops allen tegen zijn. Er is een motie aangekondigd waarover de gehele raad nog zal moeten stemmen.  

Aanvullende brief burgemeester experiment gesloten coffeeshopketen 10-06-2019

"Stand van zaken aanmeldingen
Ten slotte wil ik u informeren dat -voor zover wij weten- op dit moment zich 15 gemeenten hebben aangemeld. Sommige gemeenten hebben wel voorwaarden opgenomen zoals dat juridische en financiële risico’s worden afgedekt door het Rijk, dat het ingezetenencriterium niet van toepassing zal zijn of dat omliggende gemeenten ook worden aangewezen.

Vervolg
De termijn voor aanmelding als geïnteresseerde in deelname aan het experiment, sluit op 10 juni 2019. De commissiebehandeling vindt plaats na deze formele termijn. Daarom meld ik gemeente Groningen onder voorbehoud alvast aan.

Met vriendelijke groet, Peter den Oudsten
burgemeester van Groningen" 

Kijk nog eens terug: Vergadering Hoorzitting experiment gesloten coffeeshopketen ('wietexperiment') 28-05-2019 en of zie verslag

Brief den Oudsten 22-05-2019 aan de leden van de raad van de gemeente Groningen

"Voorstel
Bij een experiment zullen altijd onzekerheden zijn. Van tevoren is namelijk niet met zekerheid te zeggen hoe de markt zal reageren. Op voorhand heb ik echter geen aanleiding om aan te nemen dat door het experiment de illegale handel zal profiteren of dat andere openbare ordeproblemen zullen ontstaan. Ook zijn op voorhand geenproblemen te voorzien met de voorwaarde dat alle coffeeshops in een deelnemende gemeente moeten meedoen.

Alles overwegende ben ik daarom voornemens om gemeente Groningen aan te melden onder de voorwaarde dat juridische en financiële risico’s voor deelnemende gemeente worden afgedekt.

Met vriendelijke groet, de burgemeester, Peter den Oudsten

Antwoord burgemeester Ruud Vreeman op raadsvragen van D66 over het coffeeshopbeleid van Groningen, 05-02-2014 

1. Hoeveel verzoeken zijn er sindsdien gedaan om een nieuwe coffeeshop te vestigen in de stad Groningen?
-Sindsdien is meerdere malen geinformeerd naar de mogelijkheid tot het vestigen van een coffeeshop in de stad. Tot op heden is een officiele aanvraag ingediend.

2. Hoeveel vergunningen zijn er sindsdien ook daadwerkelijk verleend voor het vestigen van een coffeeshop in de stad Groningen?
-Sindsdien is een gedoogbeschikking verleend. Deze gedoogbeschikking is op 22 januari 2014 afgegeven ten behoeve van het exploiteren van een coffeeshop aan de Korenstraat 8.

3. Zijn er ook verzoeken afgewezen? Zo ja, op grond van welke overwegingen?
-In een geval is daadwerkelijk een gedoogbeschikking aangevraagd. Deze is inmiddels verleend.

4. Welke conclusies verbindt het college aan de afwijzende houding van de minister van Veiligheid en Justitie betreffende de regulering van wietteelt?

5. Welke rol ziet het college in de navolgende periode voor de gemeente Groningen richting andere gemeenten en richting de minister om de eerder geformuleerde positieve grondhouding ten opzichte van regulering vorm te geven?

6. Wat is het gevolg van de uitspraak van de minister voor de houding en inzet van de in dit dossier samenwerkende gemeenten?
-De door verschillende gemeenten ingestuurde plannen inzake wietteelt hebben geen verandering gebracht in de "houding van de minister" ten aanzien van gereguleerde wietteelt Ik blijf echter van mening dat regulering van wietteelt voordelen heeft vergeleken met de huidige praktijk. Ik zal daarom in lijn van door uw raad aangenomen motie (van 27 maart 2013) zoveel mogelijk blijven aansluiten bij de diverse initiatieven die worden ontplooid om te komen tot gereguleerde wietteelt. Hierbij zal ik meedoen aan gezamenlijke activiteiten en waar mogelijk in gezamenlijkheid optrekken richting kamer en kabinet. In dat kader heeft wethouder Schroor als locoburgemeester tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op 31 januari het manifest "joint regulation" ondertekend. Door middel van dit manifest, dat is aangeboden aan het kabinet, wordt een krachtig signaal afgegeven richting de politiek om het lokale bestuur ruimte te geven om te komen tot een vorm van gereguleerde wietteelt. Ik leg mij dus niet neer bij de afwijzende houding van de minister.

Brief burgemeester Rehwinkel 01-02-2013 over het vervallen van het besloten clubcriterium

Brief burgemeester Rehwinkel 29-09-2011 over onderzoek coffeeshopbeleid oa, over overlast, omvang & gewenste aanpassingen coffeeshopbeleid

Berichtgeving

29-3-2023 Cannabisindustrie Celstraffen voor afpersing bedrijfsleider Coffeeshops in Groningen

 Een man uit Purmerend en een Israëliër zijn veroordeeld tot celstraffen voor het afpersen van een bedrijfsleider van twee coffeeshops in Groningen. De rechtbank oordeelde dat de chantage verband hield met een overval op een wietopslagplek in het Soephuisstraatje in augustus 2021. De mannen kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar celstraf voor hun rol bij zowel de overval als de gepoogde afpersing.

16-01-2023 DvhN Bedrijfsleider coffeeshop Groningen werd zo ernstig bedreigd dat hij naar eren safehouse moest, '4 miljoen in bitcoiuns anders vernietigen we jou en je familie' 

Een conflict over levering van wiet aan twee coffeeshops in Groningen escaleerde in de zomer van 2021 dusdanig dat de bedrijfsleider door justitie in een safehouse is geplaatst.

12-01-2023 Cannabisindustrie Plan CDA Groningen strandt: coffeeshops hoeven niet uit centrum te verhuizen

Naar aanleiding van een rioolwateronderzoek wilde CDA de coffeeshops verplaatsen uit het centrum naar een industrieterrein. Volgens de burgemeester en wethouders is het verplaatsen van de coffeeshops uit de Groningse binnenstad naar bedrijventerreinen echter een slecht idee, want het verhuizen ‘brengt nieuwe risico’s op toenemende criminaliteit met zich mee’.

08-11-2022 Sikkom Coffeeshop The Clown deuren na 28 jaar: 'Het ga jullie goed'

Oudejaarsdag is de laatste dag dat Coffeeshop The Clown in de Folkingestraat open is. Dat laat de coffeeshop weten via een briefje aan de muur.

The Clown bestaat alweer 28 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een begrip in Stad en Ommeland. Het is een shop met fijne sfeer, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.

Het is nog niet bekend waarom de shop ermee stopt. Maar, zoals de shop zelf schrijft: „Aan alles komt een einde. Alles gaat voorbij.” Daarnaast grijpt de shop de gelegenheid aan om alle klanten te bedanken. „Het ga jullie goed.”

29-10-2022 Sikkom CDA Grunn wil terug naar de jaren 50 met drugsbeleid: Coffeeshops weg uit binnenstad, drugshonden bij festivals

Een van de voorstellen van het CDA is om coffeeshops uit het straatbeeld te halen in de binnenstad. Dat moet gebeuren door shops in de binnenstad geen vergunning meer te geven. Want een jointje is volgens het CDA vaak een opstapje richting zwaardere middelen.

Naast het weren van shops in de binnenstad wil het CDA drugshonden inzetten bij festivals. Die moeten dan mensen met drugs uit de rij plukken. Hebben de mensen van CDA wel eens rondgekeken op festivals waar drugs worden gebruikt? Dat vraag ik mij af. Want op die festivals is de sfeer doorgaans een stuk gemoedelijker en vriendelijker dan in de binnenstad waar alcohol de meest verkochte drug is.

28-10-2022 Oog TV CDA: 'Coffeeshops weg uit binnenstad, drugshonden bij festivals en 'eervolle uitweg' voor drugscriminelen

Het CDA komt met de voorstelling, naar aanleiding van het gemeentelijke drugsonderzoek wat begin vorige maand naar buiten kwam. Daaruit blijkt dat in Groningen sprake is van fors cocaïnegebruik. Ook was de hoeveelheid cannabis in het rioolwater hoger dan in alle andere gemeten gemeenten en werden er veel resten van 3- en 4-MMC gevonden.

“Wat we zien is dat het gesprek over drugs is veranderd en het gebruik verder is genormaliseerd. Wat het CDA betreft, benadrukt het rioolwateronderzoek nog maar eens dat het echt tijd is om het tij te keren,” aldus CDA-raadslid Etkin Armut.

09-03-2022 RTVNoord Te weinig aandacht voor openbare orde en veiligheid in gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft te weinig ambtenaren die zich bezighouden met de openbare orde en veiligheid. 'Met name in de vastgoedwereld gebeuren er daardoor dingen die niet in de haak zijn', zegt onderzoeker Pieter Tops

In het onderzoek blijkt ook dat er in de stad Groningen, maar ook in het ommeland, grootschalige drugsproductie plaatsvindt. Het gaat daarbij vooral om hennep, maar ook om synthetische drugs. De drugsproductie in Groningen is overigens wel kleiner en minder goed georganiseerd dan in Drenthe en Friesland.
'Er wordt op grote schaal verdiend aan de bijna onophoudelijke drugshandel in Stad', valt te lezen in het rapport. Opvallend daarbij is volgens de onderzoekers de rol van de horeca, die in Groningen onbeperkt open mag zijn.

17-08-2021 Sikkom Coffeeshops Vliegende Hollander en Reykjavik dicht. Voorraad is in beslag genomen door politie

Uit een pand in het Soephuisstraatje in Groningen werd vorige week woensdag een grote lading softdrugs weggehaald door de politie. Het blijkt te gaan om de voorraad van coffeeshops De Vliegende Hollander (Zuiderdiep) en Reykjavik (Spilsluizen). 
Beide coffeeshops zijn al een paar dagen gesloten. Aan de deur hangt een briefje: ‘Gesloten wegens omstandigheden, excuses voor het ongemak’. Bronnen melden dat het te maken heeft met de drugsvangst aan het Soephuisstraatje. De politie kreeg vorige week woensdagavond een melding binnen dat een overval gaande was. Aangekomen op de plaats delict bleek van een overval geen sprake te zijn.

Later blijkt dat mensen het pand probeerden binnen te komen. Die zijn niet door de politie aangetroffen. Wel vonden agenten een enorme lading softdrugs. Omstanders verklaren dat tientallen dozen en een aantal tassen uit de woning werden gehaald, vermoedelijk met softdrugs. De politie meldt later in ieder geval dat een hoeveelheid softdrugs in beslag is genomen en vernietigd.

“Ze hebben hun complete voorraad op een plek bewaart. Dom, want nu hebben ze niks meer om te verkopen. Dan heeft het geen nut om de zaak open te gooien.” 
Zeker is in ieder geval dat ze niet op last van de burgemeester zijn gesloten. En zeker is dat Groningen op dit moment nog maar tien coffeeshops telt die open zijn. Volgens verschillende eigenaren is dat veel te weinig voor een stad met 203.000 inwoners en een enorme regiofunctie.

31-12-2020 RTVNoord Groningse wietkwekers niet bij kort geding over proef met legale wietteelt

Voor zover bekend zijn er geen Groningse wietkwekers aangesloten bij het kort geding dat negen aspirant-wiettelers hebben aangespannen tegen de ministeries van Volksgezondheid en Justitie. Ze zijn het niet eens met de manier waarop de loting is gegaan.

De negen uitgelote telers vinden dat er niet voldoende is gekeken naar de locatie, teeltervaring en een 'deugdelijke financiële onderbouwing'. Advocaat Errol Opering voert de zaak namens de negen telers, die anoniem willen blijven. De telers willen dat de ministeries de aanvragen opnieuw beoordelen en eisen dat daarna een nieuwe loting wordt uitgeschreven.

Het kort geding dient op 7 januari.

03-06-2020 RTVNoord Rijk betaalt negen ton voor wietproef in Groningen, maar Stad houdt tekort

"Volgens burgemeester Koen Schuiling zit er in de begroting nog ruimte om bepaalde zaken niet of minder intensief te doen. 'Indien nodig kunnen er keuzes worden gemaakt, waardoor het experiment uitgevoerd kan worden binnen het toegezegde bedrag.' (en zie oogtv)"

16-03-2020 BNNVARA Coffeeshops zijn niet blij met de wietproef: Waarom? 

"Tien gemeenten gaan vanaf 2021 in hun coffeeshops wiet van door de staat aangewezen telers verkopen. Een van die gemeenten is Groningen. Emma Wortelboer ging in Climax langs bij zo’n coffeeshop.Het idee klinkt simpel: coffeeshops maken geen gebruik meer van illegale telers, maar verkrijgen hun wiet in plaats daarvan bij een door de staat aangewezen teler. Maar er blijken wat haken en ogen aan te zitten. Zo is het behoorlijk prijzig en wat doe je als het vierjarige experiment afloopt?"

12-02-2020 DvhN Enthousiasme luwt, maar Groningen haakt nog niet af bij wietproef.

"Groningen gaat voorlopig door met de voorbereidingen voor de ‘wietproef’. Maar de gemeente stapt alleen echt in als het rijk de kosten van het experiment met een ‘gesloten coffeeshopketen’ volledig vergoedt.

Een motie van zeven oppositiepartijen om de deelname per direct stop te zetten, ging woensdag op het laatste moment van tafel. Indienster Ietje Jacobs-Setz (VVD) wacht voorlopig de uitkomst af van de onderhandelingen die burgemeester Koen Schuiling voert met Den Haag over de financiële randvoorwaarden."

22-01-2020 DvhN Burgemeester Schuiling over wietproef: 'Het kan niet zo zijn dat anderen gratis meeliften' met Youtube stream 

'De voorbereiding kost 275.000 euro, dus we zullen de komende maanden nog in gesprek moeten over de kosten van het totale experiment'; aangezien het Rijk maar 150.000 euro ter beschikking stelt voor de gemeente Groningen. De gemeenteraad ging eerder akkoord met deelname aan de proef onder de voorwaarde dat het kostendekkend zou zijn. Schuiling; 'Het is een landelijk initiatief met landelijke betekenis. Een aantal gemeenten steekt haar nek uit door mee te doen, en dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat anderen daar gratis op meeliften.'

21-01-2020 Harer Weekblad Verdachte van gewapende overval op coffeeshop De Schavuit in Groningen tegen zijn zin naar Pieter Baan Centrum

De 56-jarige S.T. die wordt verdacht van een gewapende overval op coffeeshop De Schavuit in Groningen moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft de rechtbank bepaald.

29-08-2019 Omroep Groningen Groningen doet mee aan de landelijke wietproef (video burgemeester Den Oudsten)

Veel coffeeshops in Groningen zijn tegen. Ze zijn bang voor een terugloop in het aantal klanten en de kwaliteit van de wiet. Ook vrezen ze dat veel klanten overstappen naar de illegale handel. Een voordeel van de proef is dat de wiet legaal de coffeeshops binnenkomt.

28-08-2019 DvhN Groningen doet mee aan landelijke wietproef 

20-06-2019 DvhN Meerderheid Groninger gemeenteraad voor wietexperiment

"Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad is voor deelname aan het wietexperiment van de overheid. Dat bleek woensdag tijdens de raadscommissie Financiën en Veiligheid.

'We hebben een aantal kritische kanttekeningen, maar we zien het wietexperiment als een goede mogelijkheid op weg naar legalisering van softdrugs', aldus Maarten van der Laan van de PvdA. 'Iets wat nodig is, omdat het huidige systeem in onze ogen schizofreen is.'

Alleen legaal geproduceerde hennep
Burgemeester Den Oudsten heeft de gemeente, onder voorbehoud, ingeschreven voor het experiment. Dat zou betekenen dat coffeeshops de komende vier jaar alleen nog legaal geproduceerde hennep mogen verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen. Het huidige gedoogbeleid zorgt namelijk voor aanhoudende problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

'Ingewikkelde positie'
Ook de fractie van GroenLinks is voor het experiment. 'Al heeft de coalitie in Den Haag ons in een buitengewoon ingewikkelde positie geplaatst', aldus fractievoorzitter Mirjam Wijnja.

'Dit experiment is gebrekkig, maar wat nu op tafel ligt is waarschijnlijk een eerste stap die de mogelijkheid biedt tot een duurzame verbetering van het softdrugsbeleid. En dat einddoel is voor ons het meest belangrijk.'

Groot voorstander
'Er wordt gesproken over iets wat nooit gedoogd had mogen worden', merkt Wieke Paulusma van D66 op. 'We zijn een groot voorstander van legalisering van softdrugs. En we hebben er alle vertrouwen in dat de burgemeester het experiment met commitment en in samenwerking met de coffeeshophouders tot een succes zal maken.'

Ook coalitiepartij de ChristenUnie steunt het experiment, al is het met frisse tegenzin. 'Wij zijn geen voorstander van softdrugs in het algemeen', verduidelijkt Edger Heemstra."

11-06-2019 DvhN Groningen meldt zich als enige grote stad voor deelname aan ‘wietproef’

"Formeel heeft Den Oudsten zijn gemeente voorwaardelijk aangemeld, want hij kan de gemeenteraad niet eerder dan volgende week raadplegen. In principe mag de burgemeester zelfstandig beslissen over deelname, maar hij wil de raad betrekken in zijn uiteindelijke keus.

De politiek zal echter met zwaarwegende argumenten moeten komen om Den Oudsten nog op andere gedachten te brengen. De raad liet zich onlangs nog over de voors en tegens informeren tijdens een hoorzitting met de plaatselijke coffeeshophouders. Die keerden zich unaniem tegen deelname. Alle bezwaren die zij aanvoerden, worden nu echter door de burgemeester in zijn brief aan de raad weerlegd." 

https://wowza2.notubiz.nl/nbvod/_definst_/Groningen/bestanden/28.05.19%20Groningen%20cie%20FV.mp4/playlist.m3u8%22%3E%3C/iframe%3E">Kijk nog eens terug: Vergadering Hoorzitting experiment gesloten coffeeshopketen ('wietexperiment') 28-05-2019 

29-05-2019 RTVNoord Groninger coffeeshophouders massaal tegen wietproef

"Alle twaalf coffeeshops in de gemeente Groningen zijn tegen deelname aan de landelijke wietproef. Dat bleek dinsdagavond tijdens een hoorzitting in de Groninger gemeenteraad.

Moet de gemeente wel of niet meedoen aan het experiment? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, gingen de raadsleden in gesprek met belanghebbenden, onder wie een aantal coffeeshophouders.

'Het experiment kan in deze vorm alleen maar mislukken', zegt advocaat Naut Verbeek. Hij vertegenwoordigt acht coffeeshophouders, onder wie de eigenaar van The Clown in de stad."

28-05-2019 Groningen nieuws Hoorzitting gemeenteraad over wietexperiment

"De gemeenteraad van Groningen houdt dinsdagavond 28 mei een hoorzitting over het zogeheten wietexperiment.

De gemeente Groningen overweegt mee te doen aan het zogeheten ‘wietexperiment’, dat officieel ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ heet. Coffeeshops mogen dan alleen nog legaal geproduceerde hennep verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen.

Burgemeester Den Oudsten heeft inmiddels in een brief aan de gemeenteraad aangegeven dat hij van plan is Groningen voor het experiment aan te melden. De burgemeester wil echter eerst weten of de gemeenteraad daar ook achter staat. De raad bespreekt binnenkort in de raadscommissie Financiën en Veiligheid het wietexperiment."

22-05-2019 OOG Groningen wil meedoen aan coffeeshop experiment

22-05-2019 DvhN Groningen wil toch meedoen aan 'wietproef' ondanks kritiek coffeeshops

"Groningen Burgemeester Peter den Oudsten wil Groningen toch aanmelding voor de landelijke proef met de legale wietteelt ondanks grote bezwaren bij de coffeeshops in de stad."

08-05-2019 DvhN Coffeeshophouders Groningen: 'Wietproef' wakkert straathandel aan

"Een experiment met de legale teelt van cannabis in Groningen zal de straathandel in drugs aanwakkeren. Daarvoor waarschuwen coffeeshophouders in de stad.

De uitbaters van de twaalf verkooppunten van softdrugs staan ‘zwaar aarzelend’ tegenover een Groningse deelname aan het voorgenomen proef met de legale hennepteelt. Zij zien veel risico’s in de ‘knellende’ randvoorwaarden van het ministerie van Justitie."

04-09-2019 DvhN 'Geef wietexperiment een kans'

"Theo Buissink (voormalig coffeeshopondernemer uit Groningen): 'De koffieshops moeten straks hun wiet van door de staat erkende wiettelers kopen. Ik vind dat een goed plan, al wordt er wel heel laatdunkend gesproken over staatswiet, alsof de staat zou kweken. Niets van dat al. Er zullen kwekers komen met verstand van zaken en die zullen de kwaliteit garanderen, daar ga ik van uit. Geef het een kans'. "


30-08-2019 DvhN Wat betekent de wietproef voor Groningen? 

Alle coffeeshophouders in de deelnemende gemeenten moeten meedoen aan het experiment. Ze zijn bang dat er minder soorten wiet verkocht mogen worden bij de proef. Daardoor vrezen ze klanten te verliezen en denken ze dat gebruikers hun toevlucht nemen tot illegale cannabis.

Een ander groot bezwaar van de coffeeshophouders is dat er nauwelijks hasj kan worden verkocht. Ze denken dat hasj van Nederlandse bodem van minder goede kwaliteit is dan hasj die nu illegaal wordt geïmporteerd uit Marokko. De coffeeshophouders zijn bang dat hasjrokers niet willen overstappen op de heftiger nederwiet en hun hasj op straat gaan zoeken.Een andere zorg is dat het rookverbod in de horeca vanaf 2021 ook voor coffeeshops gaat gelden. De coffeeshophouders zijn bang dat ze hierdoor hun unieke beleving kwijtraken. Aan de ene kant omdat ze niet meer hun unieke wiet- en hasjsoorten kunnen verkopen. Aan de andere kant omdat mensen niet meer rustig in de coffeeshop hun jointje kunnen roken. De coffeeshophouders zijn bang dat mensen ervoor kiezen om de cannabis dan maar thuis laten bezorgen door een illegale dealer.

21-08-2017 DvhN Coffeeshop ‘De Schavuit’ in Groningen op koers, buurt houdt zorgen

De nieuwe coffeeshop in het voormalige café De Kachel aan het Schuitendiep in Groningen opent vermoedelijk in oktober. De buurt is bezorgd.
De coffeeshop van Stadjer René Mertens gaat De Schavuit heten. In de buurt zijn zorgen. Naast het pand van de shop zit een steeg die naar meerdere woningen leidt. Bewoners zijn bang dat klanten bij hun voordeur gaan rondhangen.

Theo Buissink is betrokken bij de coffeeshop als adviseur. Hij zegt dat er aandacht is voor die zorgen. ,,We snappen dat er angst is. Maar het is vooral angst voor het onbekende.’’ 

Lokaal beleid Groningen

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600