Piratenpartij - De Groenen

Piratenpartij - De Groenen

Europees verkiezingsprogramma 2024

Lijst 20

De Piratenpartij heeft een hele pagina in het Engels op hun website staan onder de titel 'DRUG AND ADDICTION POLICY'

Hieronder volgt een vrije vertaling van die pagina.

DRUG EN VERSLAVINGSPOLITIEK

De "War on Drugs" is mislukt. Verbod bindt middelen en veroorzaakt immense kosten. Onnodige vervolging en veroordeling van gebruikers van psychoactieve stoffen schaden de samenleving niet alleen door steeds stijgende kosten voor politie en justitie, maar duwen ook gemarginaliseerde mensen in illegaliteit en naar de rand van de samenleving in plaats van het reguleren van middelengebruik buiten een zwarte markt. Dit versterkt de zwarte markt en georganiseerde misdaad. Veel EU-lidstaten zijn van plan om cannabis te herzien, te legaliseren of te decriminaliseren, wat slechts een eerste stap kan zijn naar een "Nieuwe Drug en Verslavingsbeleid". Drugsbeleid moet in de eerste plaats gezondheidsbeleid zijn, rekening houdend met de sociale en economische factoren die drugsgebruik en verslaving bevorderen. Een wereld zonder drugs in volledige onthouding is onbereikbaar. Toegang tot relevante informatie over het gebruik van drugs is echter essentieel om zowel de vrijheid als de veiligheid van het individu te waarborgen. De staat moet alleen op een regulerende manier ingrijpen op basis van wetenschappelijke bevindingen over het gevaar van de stof/verslaving.

De Europese Piratenpartij is van mening dat drugs- en verslavingsbeleid moet worden gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, individuele autonomie en volksgezondheid moet prioriteren. De partij steunt een herziening van de VN-verdragen inzake drugs en hun implementatie in het EU-recht om op bewijs gebaseerd drugsbeleid te creëren dat de volksgezondheid en schadebeperking prioriteert. De partij is van mening dat beleid gericht op het verminderen van de negatieve gevolgen van drugsgebruik moet worden geprioriteerd boven bestraffende benaderingen. Deze beleidsmaatregelen kunnen onder meer maatregelen omvatten zoals het decriminaliseren van drugsgebruik en -bezit, het uitbreiden van de toegang tot op bewijs gebaseerde behandeling, en het reguleren van drugs om veiligheid en kwaliteit te waarborgen.

Daarom pleiten de Piraten ervoor dat de EU werkt aan een herziening en, indien nodig, beëindiging van de VN-verdragen inzake psychoactieve stoffen om een op wetenschap gebaseerd perspectief aan te nemen. Cannabis en andere stoffen zouden van de lijst van verboden drugs moeten worden verwijderd. De EU moet een kader creëren dat een op wetenschap gebaseerde benadering mogelijk maakt, onder meer door informatie-uitwisseling en bijdragen aan onderzoek naar psychoactieve stoffen toe te staan. Dit zal behandelingen met behulp van deze stoffen mogelijk maken en onderzoeken (zoals de behandeling van kanker, ADHD, of langdurige Covid).

De EU moet een kader creëren dat lidstaten aanmoedigt om cannabis en andere stoffen te decriminaliseren, te legaliseren en te reguleren om de zwarte markt te beperken, consumenten- en jeugdbescherming beter te waarborgen, en de filosofie van de vrije EU-interne markt te respecteren. Het moet maatregelen nemen om legale stoffen die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals alcohol en tabak, te reguleren en gezondheids-, jeugd- en consumentenbescherming te waarborgen, bijvoorbeeld door reclame te verbieden en lobbyen te beperken. Een van de belangrijkste prioriteiten van de Piraten is het beleid voor schadebeperking voor drugsgebruikers. De Europese Unie moet het introduceren van diensten voor schadebeperking aanmoedigen, zoals drugstestdiensten, druggebruikruimten en substitutietherapieprogramma's. De Europese Piratenpartij is van mening dat deze diensten essentieel zijn voor het verminderen van de schade die gepaard gaat met drugsgebruik, zoals overdosissterfte en de verspreiding van bloedoverdraagbare ziekten. We zijn ervan overtuigd dat deze diensten kunnen helpen om het stigma rond drugsgebruik te verminderen en individuen te ondersteunen die hulp zoeken voor hun drugsgebruik.

De Europese Piratenpartij steunt de regulering van cannabis voor persoonlijk gebruik in de EU. We zijn van mening dat het strafbaar stellen van het persoonlijk gebruik van cannabis ineffectief is, gemarginaliseerde gemeenschappen onevenredig schaadt en middelen afleidt van meer dringende volksgezondheidsbehoeften. De partij pleit voor op bewijs gebaseerd cannabisbeleid dat schadebeperking prioriteert, inclusief het reguleren van de productie, distributie en verkoop van cannabis om veiligheid en kwaliteit te waarborgen.

De Europese Piratenpartij steunt de legalisatie van psychedelische ondersteunde therapie. We zijn van mening dat patiënten het recht moeten hebben om toegang te krijgen tot deze behandelingen onder medisch toezicht en dat ze moeten worden gereguleerd om veiligheid en werkzaamheid te waarborgen. Ze steunen de ontwikkeling van op bewijs gebaseerd beleid gericht op het uitbreiden van de toegang tot psychedelische ondersteunde therapie en het bevorderen van onderzoek naar het therapeutisch potentieel van deze stoffen.

De Europese Piratenpartij steunt een gezamenlijk Europees alcohol- en tabaksbeleid gericht op schadebeperking. We zijn ervan overtuigd dat volksgezondheid een prioriteit moet zijn, en beleid moet op bewijs gebaseerd zijn en gericht zijn op het verminderen van schade aan individuen en gemeenschappen. We pleiten voor maatregelen zoals voorlichtingscampagnes om het verantwoordelijk gebruik van alcohol en tabak te bevorderen, overmatig gebruik af te raden, en reclame en marketing te verbieden.

We pleiten voor een rationele regulering van gokken in de EU. Dit omvat het principe van geïnformeerde keuze, waarbij spelers informatie moeten krijgen over hoe elk spel werkt, het huisvoordeel, het risico op verlies en de kosten van het spel.

Europese fractie: NNB.

 
Verkiezingsprogramma Piratenpartij Nederland
 
Drugsbeleid
 

De strijd tegen drugs richt meer schade aan dan de middelen zelf. Als we goed kunnen omgaan met één van de meest schadelijke drugs, namelijk alcohol, dan moet het met andere middelen ook mogelijk zijn. De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid, cannabis legaal, en overige drugs decriminaliseren en reguleren.

Drugsverdragen op basis van wetenschap

De meeste internationale verdragen met betrekking tot de voorbereiding, bewerking en consumptie van psychoactieve stoffen zijn verouderd en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Wetenschappelijk bewijs suggereert bijvoorbeeld dat legalisatie van cannabis minder schadelijk is voor mens en maatschappij dan een verbod. Internationale drugsverdragen zijn in strijd met mensenrechtenverdragen: drugsverboden belemmeren de medische toepassing van de middelen. In Nederland lopen veel zieke mensen het risico op een strafblad of huisuitzetting, puur omdat hun medicijn bestreden wordt.

Legaliseren cannabis

De wietproef is overbodig. Coffeeshops blijken tot de vitale sectoren te horen, sinds ze na slechts 24 uur Corona lockdown als één van de eerste sectoren weer open gingen. Internationale of Europese verdragen zijn geen belemmering meer voor legalisatie van cannabis gezien de voorbeelden in het buitenland waaronder de VS, Luxemburg en Duitsland waar men tegenwoordig vol op volledige legalisatie inzet. (pag. 59)

 

Verkiezingsprogramma De Groenen
 
Softdrugs
 
Marihuana komt als medicijn beschikbaar voor patiënten die daarbij baat hebben. Handel in cannabisproducten wordt gelegaliseerd. Via een kwaliteitskeurmerk wordt de handel controleerbaar. Bij legalisering willen we de leeftijdsgrens voor gebruikers op 18 jaar houden. (pag. 11)
 

Legaliseer de teelt van softdrugs

Het gebruik van softdrugs is al gelegaliseerd. Dat moet ook gebeuren met de handel in en de teelt van softdrugs. Zodoende komt er een einde aan een gespleten situatie: legale verkoop via de 'voordeur', illegale toelevering via de 'achterdeur'. De hierdoor vrijkomende politiecapaciteit kan elders benut worden. (pag. 23)

 
 
 

 

 

Drugsbeleid

De strijd tegen drugs richt meer schade aan dan de middelen zelf. Als we goed kunnen omgaan met één van de meest schadelijke drugs, namelijk alcohol, dan moet het met andere middelen ook mogelijk zijn. De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid, cannabis legaal, en overige drugs decriminaliseren en reguleren.

Een verstandig drugsbeleid

Inmiddels is duidelijk dat de 'war on drugs' meer kwaad doet dan goed. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik. De prijzen van drugs stijgen niet door schaarste. Dit verbod levert ons – al jaren – meer zware criminaliteit, meer corruptie, meer ernstige gezondheidsproblemen en milieuschade op. In het zuiden van het land mogen buitenlanders de coffeeshops niet meer in – dus meer straathandel, criminaliteit en overlast van drugstoeristen. Er zijn tal van andere voorbeelden.

Uit het Manifest Joint Regulation46) blijkt dat 77% van de totale opsporingscapaciteit wordt besteed aan het handhaven van drugsverboden. Politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen kunnen hun capaciteit allemaal beter besteden. Dit geldt ook voor diensten die afval moeten opruimen dat in een legale situatie eenvoudig verwerkt kan worden.

Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid is ingehaald door de realiteit. De meest schadelijke stoffen (alcohol, tabak) zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebaseerd op misinformatie en perverse belangen en beslist niet op wetenschap en feiten.

Drugsverdragen op basis van wetenschap

De meeste internationale verdragen met betrekking tot de voorbereiding, bewerking en consumptie van psychoactieve stoffen zijn verouderd en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Wetenschappelijk bewijs suggereert bijvoorbeeld dat legalisatie van cannabis minder schadelijk is voor mens en maatschappij dan een verbod. Internationale drugsverdragen zijn in strijd met mensenrechtenverdragen: drugsverboden belemmeren de medische toepassing van de middelen. In Nederland lopen veel zieke mensen het risico op een strafblad of huisuitzetting, puur omdat hun medicijn bestreden wordt.

De Piratenpartij stelt voor dat Nederland werkt aan het veranderen van de internationale conventies met betrekking tot psychoactieve stoffen naar een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. We willen een kader opstellen dat de wetenschappelijke aanpak faciliteert, dat onder andere informatie moet uitwisselen en onderzoek naar psychoactieve stoffen moet helpen financieren. Dat kader moet wetgeving en regulering van cannabis in de afzonderlijke lidstaten bepleiten, om de zwarte markt te beperken. We willen verdragen sluiten met landen die cannabis gelegaliseerd hebben om onderlinge handel mogelijk te maken.

Legaliseren cannabis

De wietproef is overbodig. Coffeeshops blijken tot de vitale sectoren te horen, sinds ze na 24 uur lockdown weer open gingen. Internationale of Europese verdragen zijn geen belemmering voor legalisatie van cannabis gezien de voorbeelden in het buitenland waaronder de VS en Luxemburg.

De Piratenpartij stelt het volgende voor:

 • Cannabis (hennep) wordt per direct geschrapt uit de opiumwet. De plant is vrij te telen en te gebruiken.
 • Er komt een overgangsjaar waarin de huidige situatie met coffeeshops in stand blijft. Het kweken wordt niet meer aangepakt, tenzij de veiligheid in het geding is.
 • In dat overgangsjaar wordt in samenwerking met de cannabissector/gemeenschap regelgeving voorbereid voor de handel en productie van cannabisproducten voor menselijke consumptie (warenwet). Bedrijven in de cannabissector staan te springen om slagen te maken op het gebied van kwaliteitsverbetering maar worden nu tegen gehouden door de wet. Eerlijke voorlichting of het testen van producten is nu verboden.
 • De verkoop van cannabisproducten die THC (>1%) bevatten zal uiteindelijk in speciaalzaken plaatsvinden. Dit kan in de vorm van een (web)winkel (detailhandel) of als horecagelegenheid (coffeeshop).
 • Nederland sluit actief handelsverdragen met landen die een legale cannabisindustrie hebben om internationale cannabishandel en wereldwijde legalisatie te bevorderen.
 • Er komt een Generaal Pardon voor mensen die veroordeeld zijn voor hennep gerelateerde zaken (tot een bepaalde grens) en strafbladen worden geschrapt.

Reguleer XTC, paddo's en andere psychedelica

Middelen die bij verantwoord gebruik relatief onschadelijk zijn, dienen gelegaliseerd te worden. Verkoop kan plaatsvinden via speciaalzaken met opgeleid personeel, zoals bijvoorbeeld een smartshop.

Geen verbod op lachgas

De Piratenpartij is tegen een verbod op lachgas om het simpele feit dat drugsverboden niet helpen. Voorlichting én legale beschikbaarheid van andere middelen zal dit de overlast verminderen.

Overige drugs reguleren op basis gezondheidsrisico

Hoewel drugsverboden contraproductief zijn, hoeven niet alle middelen vrij verkrijgbaar te zijn, zolang ze maar wel op een veilige manier beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld heroïne kan beter verstrekt worden via een apotheek. Bezit en gebruik wordt niet meer bestraft.

Alcoholbeleid

Als alcohol vandaag uitgevonden zou worden, dan zou het verboden worden, is een vaak gehoorde uitspraak. Toch hebben we een manier gevonden om hier als samenleving mee om te gaan. De meeste mensen kunnen zonder problemen veilig een heerlijk glaasje nuttigen.

Als wij als maatschappij goed kunnen omgaan met één van de meest schadelijke drugs die we kennen, dan moet het met andere (minder schadelijke) drugs ook geregeld kunnen worden.

Tabaksbeleid

Het huidige tabaksbeleid komt neer op het pesten van rokers in plaats van daadwerkelijk problemen aanpakken. Sigaretten bevatten tabak die bewerkt is om de verslavende werking te verhogen. De Piratenpartij staat voor een zinvol tabaksbeleid met de volgende uitgangspunten.

 • verslavende en onnodige toevoegingen verbieden;
 • gebruikte additieven vermelden op het etiket;
 • tabaksverkoop alleen in speciaalzaken (niet in supermarkten etc.);
 • beperkende maatregelen richten op de industrie en niet op de individuele roker;
 • reclameregels voor alcohol en tabak gelijktrekken met die voor cannabis en andere genotsmiddelen;
 • rokers zijn verslaafd. Verslaafdheid is een ziekte. Zieke mensen bestrijd je niet, die help je;
 • verslavingszorg voor tabaksverslaafden toegankelijk maken en vergoeden vanuit de basisverzekering;
 • Vapes (e-sigaretten) bieden kansen om rokers te helpen stoppen47) . De schade van het roken is minder door het ontbreken van verbrandingsproducten. Bestrijd deze producten niet.
logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600