Experiment Den Haag

Brief Burgemeester Remkes 19-11-2019 inzake afdoening motie Groen Links (13-06-2019): Blijf in gesprek over experiment gesloten coffeeshopketen.

“Het college heeft in overleg met de gemeenteraad besloten om niet deel te nemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen, gelet op de huidige inrichting daarvan. Belangrijke argumenten waren de beperkte opzet en eindigheid van het experiment, de twijfel over het marktconforme aanbod door de aan te wijzen telers, de beperkte overgangsperiode en de verplichte deelname voor alle coffeeshops. In de raadsvergadering van 13 juni jl. is dit besluit met de raad besproken. Naar aanleiding daarvan is een motie aangenomen dat het college de ontwikkelingen blijft volgen en het gemeentelijke standpunt in VNG- of G4-verband blijft benadrukken. De gemeente Utrecht heeft als enige G4-gemeente aangegeven dat zij wel wil deelnemen, mits de eis van verplichte deelname voor alle coffeeshops komt te vervallen. In een laatste poging om dit te bewerkstelligen heeft zij de andere G3-gemeenten medio augustus benaderd met het verzoek tot een G4-lobby richting de Eerste Kamer. Het doel van Utrecht was dat met het vervallen van de verplichte deelname, in ieder geval één G4-gemeente kan meedoen aan het experiment, dat daarmee veel representatiever zou worden. Vanuit de gemeente Den Haag is aan Utrecht te kennen gegeven dat zij, evenals Rotterdam en Amsterdam, de lobby van Utrecht steunt”. 

Raadsvergadering Kijk nog eens terug: Commissie Bestuur 29-05-2019

“Coffeeshopbeleid - Hierna spreekt de commissie over de brief Stand van zaken coffeeshops/experiment gesloten coffeeshopketen. In deze brief wordt ingegaan op het huidige coffeeshopbeleid en hoe dit uitwerkt in de praktijk. Daarnaast gaat het college in op de landelijke pilot gemeentelijke wietteelt om te experimenteren met de productie van hennep door aangewezen telers en de levering daarvan aan coffeeshops in de deelnemende gemeenten. In het coalitieakkoord staat dat de basishouding ten opzichte van dit experiment positief is, maar dat deelname alleen in goed overleg met coffeeshophouders zal plaatsvinden.”

Gemeente Den Haag 07-05-2019 Raadsinformatiebrief stand van zaken/experiment gesloten coffeeshopketen 

'De Haagse Coffeeshop Vereniging/HCV heeft zowel in de periodieke overleggen als in bijgevoegde brief d.d. 27 februari 2019, die tevens aan alle raadsleden is gestuurd, aangegeven dat de huidige inrichting van het experiment, onwerkbaar en onwenselijk is. Uitvoering daarvan zal ertoe leiden dat de kleine beheersbare Haagse
coffeeshopbranche geen stand zal kunnen houden. Wij verwijzen naar de inhoud van de brief van de HCV die door vrijwel alle coffeeshophouders is ondertekend. Ook om die reden meent het college dat Den Haag op grond van de huidige inrichting van het experiment niet moet overgaan tot deelname'.

Lokaal beleid Den Haag

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600