Coffeeshopbeleid Den Haag

Lijst van burgemeesters

Jan van Zanen (VVD)           2020 – heden
Johan Remkes (VVD)           2019 – 2020
Paulien Krikke (VVD)           2017 – 2019
Jozias van Aartsen (VVD)     2008-2017

Matrix, raadsstukken en berichtgeving Den Haag - 36 coffeeshops

Matrix Wet Damocles gemeente Den Haag (per 18-04-2016)

‘In de Aanwijzing Opiumwet wordt m.b.t. harddrugs onder een gebruikershoeveelheid verstaan: een hoeveelheid/dosis die doorgaans wordt aangeboden als gebruikershoeveelheid. Hierbij kan worden gedacht aan bv. één bolletje, één ampul, één wikkel, één pil/tablet (in elk geval een aangetroffen hoeveelheid van maximaal 0,5 gram); een consumptie-eenheid van 5 ml GHB. Grotere hoeveelheden worden aangemerkt als een handelsvoorraad. Met betrekking tot hennep wordt in de Aanwijzing Opiumwet onder een handelsvoorraad verstaan een hoeveelheid van meer dan 5 gram.
Ten aanzien van het bezit van paddo’s dient bij het bepalen van wat een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik is een onderscheid gemaakt te worden in verse paddo’s en gedroogde paddo’s. Onder een gebruikershoeveelheid wordt doorgaans verstaan 0,5 gram gedroogde paddo’s en 5 gram verse dan wel niet gedroogde paddo’s. Bij overschrijding van de hoeveelheid die bestemd is voor eigen gebruik, wordt aangenomen dat de drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking. Het tegendeel dient aannemelijk te worden gemaakt.’

Als uitgangspunt van beleid geldt dat een last onder bestuursdwang (tijdelijke sluiting) wordt opgelegd en niet een last onder dwangsom (betaling van een geldsom, indien de overtreding blijft voortduren of wordt herhaald). 

Sluiting van een woning is ingrijpender voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene dan sluiting van een al dan niet voor het publiek toegankelijk lokaal. Op grond daarvan blijkt uit de jurisprudentie dat bij woningen terughoudender moet worden omgegaan met de sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet.

Sluitingstermijn: drie maanden tot maximaal zes maanden

Zowel voor woningen als lokalen (al dan niet publiek toegankelijk) wordt bij een sluiting in beginsel uitgegaan van een sluitingsperiode van drie maanden. Deze termijn is minimaal nodig om de geschonden openbare orde te herstellen en de overige hiervoor genoemde doelen te bereiken die met de sluiting worden voorgestaan. In het geval van verzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld combinatie van indicatoren, weging van de indicatoren) kan de termijn opgehoogd worden tot zes maanden. Op deze wijze kan maatwerk worden geleverd passend bij de ernst van de situatie.

Matrixtrede Wet Damocles:

-Last onder dwangsom.

-Sluiting drie maanden.

-Sluiting van zes maanden. 

In Den Haag geldt bij de overtreding van het J criterium in principe ‘one strike you’re out’, echter heeft de burgemeester hierbij ook maatwerk geleverd zoals bij casus waar een ondernemer een ID check machine heeft aangeschaft om open te kunnen blijven. 

De overtreding van het tabaksverbod in Haagse coffeeshops wordt door de NVWA gecontroleerd.

  

Coffeeshopbeleid Den Haag - raadsstukken

Raadsvragen CDA over coffeeshop Verheeskade 09-06-2022 (beantwoording verwacht op 30 augustus)

N5 Motie Haagse Stadspartij, PvdD D66 verder onderzoek verplaatsing coffeeshops Den Haag 23-05-2022 (aangenomen)

Constaterende, dat:
• in het coalitieakkoord het volgende is opgenomen: “Overconcentratie van coffeeshops zorgt in de Weimarstraat en in het Zeeheldenkwartier voor overlast. Deze overlast willen we verminderen door de verplaatsing van coffeeshops te vergemakkelijken”;
• de burgemeester in de commissie de raad om mandaat van de raad heeft gevraagd voordat hij de potentiële locaties al dan niet verder gaat onderzoeken.

Verzoekt het college:
• bij de afweging of een beoogde locatie passend is, het ontbreken van (volledig) draagvlak niet langer doorslaggevend te laten zijn, maar hierbij te betrekken als één van de vele elementen die in deze afweging tegen elkaar moeten worden afgewogen. 

N4 Motie SP, Haagse Stadspartij, PvdA, D66, groen links over maximaal inzetten verplaatsen coffeeshops 19-05-2022 (aangenomen)

Constaterende, dat:
▪ De raad op 7 oktober 2021 de motie ‘Scan naar mogelijke locaties verplaatsing coffeeshops’ (RIS310276) heeft aangenomen;
▪ Het college in de afdoening van de motie wijst op de juridische haken en ogen van een dergelijke scan;  

Overwegende, dat:
▪ De burgemeester in de algemene raadscommissie van 11 mei aangaf wel de gedachte te ondersteunen om als gemeente een actieve houding aan te nemen wat betreft de zoektocht naar nieuwe locaties voor coffeeshops en de wettelijke mogelijkheden voor verplaatsing maximaal te willen benutten;

Verzoekt het college:
▪ Bij locaties die vanuit de coffeeshopbranche voor verplaatsing van een coffeeshop uit een van de overconcentratiegebieden worden aangedragen, de wettelijke mogelijkheden om deze verplaatsing te realiseren maximaal te benutten;
▪ Actief mee te denken bij initiatieven en ideeën over mogelijke nieuwe locaties die worden aangedragen door de coffeeshops
 

N3 Motie CU/SGP, CDA, VVD over vervroegen sluitingstijden coffeeshops Den Haag 19-05-2022 (aangenomen) + brief uit college

constaterende, dat:
▪ coffeeshops in Den Haag op dit moment de openingstijden van de horeca hanteren en deze beperkt kunnen worden bij geconstateerde overlast;
▪ de gemeente Rotterdam de sluitingstijd voor coffeeshops heeft vervroegd naar 22:00 voor coffeeshops buiten het centrum; 

overwegende, dat:
▪ uit de evaluatie van het terugbrengen van de sluitingstijden in Rotterdam blijkt dat het na 22:00 veel rustiger is in de omgeving van de coffeeshops, mensen minder overlast en onveiligheid ervaren en dat het niet heeft geleid tot een (waarneembare) toename van straathandel in cannabis;

verzoekt het college:
▪ in gesprek met coffeeshopeigenaars en bewonersorganisaties te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor het vrijwillig vervroegen van de sluitingstijden, om zo de overlast in te perken, 
 
en gaat over tot de orde van de dag,
 

Brief burgemeester van Zanen - Coffeeshopbeleid Den Haag 23-03-2021:

- Geen zicht vanaf de voordeur van een basisschool op de voordeur van de coffeeshop;
- Binnen 250 meter loopafstand van de coffeeshop is geen school voor voortgezet onderwijs (gericht dan wel mede gericht op minderjarigen) of middelbaar beroepsonderwijs gevestigd;
- Zichtbaarheid interieur van de coffeeshop, open inrichting die vanaf de straat goed is te overzien;
- Goede voorlichting en productinformatie beschikbaar in de coffeeshop;
- Samenwerking met Parnassia-Indigo, in de coffeeshop kan spreekuur worden gehouden;
- Deskundigheid personeel, bewijs van deelname cursus “goed gastheerschap coffeeshoppersoneel” (i.s.m Parnassia Groep)

Het Haagse coffeeshopbeleid heeft dus al geruime tijd als uitgangspunt om een kleinschalige en beheersbare branche te creëren en in stand te houden (RIS020089). Beheersbaar in die zin, dat het accent ligt op het voorkomen van overlast, bescherming van minderjarigen en de scheiding van markten van hard- en softdrugs. Uitvoering van dit beleid heeft ertoe geleid dat het aantal coffeeshops is gedaald van 103 in 1995 tot 40 in 2009. (Ten gevolge van het kwaliteitsbeleid is dat aantal in de gemeente Den Haag verder gedaald naar 36 coffeeshops).

Dat jaar is uw raad geïnformeerd dat hiermee sprake is van een stabiele, kleinschalige en beheersbare situatie (RIS165410).
Daarbij wordt wel opgemerkt dat de overconcentratie in het Zeeheldenkwartier en in de Weimarstraat drukt op de leefbaarheid.

 

Raadsstukken

Gemeente Den Haag 19-05-2022 Motie CU/SGP vervroegen sluitingstijden coffeeshops

‘De Raad…constaterende, dat:
▪ coffeeshops in Den Haag op dit moment de openingstijden van de horeca hanteren en deze beperkt kunnen worden bij geconstateerde overlast; ▪ de gemeente Rotterdam de sluitingstijd voor coffeeshops heeft vervroegd naar 22:00 voor coffeeshops buiten het centrum; overwegende, dat:
▪ uit de evaluatie van het terugbrengen van de sluitingstijden in Rotterdam blijkt dat het na 22:00 veel rustiger is in de omgeving van de coffeeshops, mensen minder overlast en onveiligheid ervaren en dat het niet heeft geleid tot een (waarneembare) toename van straathandel in cannabis1 ; verzoekt het college:
▪ in gesprek met coffeeshopeigenaars en bewonersorganisaties te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor het vrijwillig vervroegen van de sluitingstijden, om zo de overlast in te perken, en gaat over tot de orde van de dag’.

Gemeente Den Haag 01-02-2022 Verkenning verplaatsing coffeeshops naar bedrijventerrein

Over de mogelijkheden tot verplaatsing naar bedrijventerreinen is uitvoerig overleg gevoerd met de betrokken diensten, waarbij ook extern juridisch advies ingewonnen. Samenvattend komen de uitkomsten van deze verkenning op het volgende neer:

 • Coffeeshops kunnen worden verplaatst naar bedrijventerreinen:
  • Omdat de verkoop van softdrugs onder de Opiumwet verboden is kan de vestiging van een coffeeshop niet expliciet mogelijk worden gemaakt in een ruimtelijk besluit.
  • De vestiging van een coffeeshop moet daarom via de band van een horecabestemming. Als die er nog niet is, of al in gebruik is, wat meestal het geval zal zijn, moet de exploitatie van een horeca-inrichting alsnog mogelijk worden gemaakt.
  • Dat kan het snelst met een omgevingsvergunning, zeker als het gebouw in kwestie feitelijk aanwezig en legaal is, dan is namelijk de zogenoemde kruimelregeling van toepassing.
  • Een omgevingsvergunning vergt een ruimtelijke onderbouwing. Daarin wordt onder meer de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan het vigerende beleid.
  • De vestiging van een coffeeshop op een bedrijventerrein past op een aantal punten niet in het vigerende beleid.
  • Op basis van het beleid uit de Horecavisie, is alleen horeca met een ondersteunende functie mogelijk op bedrijventerreinen. Daarvan is bij een coffeeshop echter geen sprake. Het beleid uit de Bedrijfshuisvestingsstrategie laat een zekere functievermenging toe. Daar staat de raad echter wat anders voor ogen dan het toevoegen van horeca voor de verplaatsing van een coffeeshop. Wel is een uitzondering op dat bedrijventerreinenbeleid mogelijk in het geval van andere zwaarwegende of acute ontwikkelingen buiten economische functies.
  • Op zich kan – zolang het gaat om een of hooguit enkele gevallen – in de omgevingsvergunning, wanneer dat heel goed wordt gemotiveerd, van het vigerende beleid worden afgeweken. Voor een meer structurele verplaatsing is het nodig om het beleid aan te passen.
  • De kans van slagen van een incidentele verplaatsing naar een locatie waar planologisch nog geen horeca mogelijk is, hangt af van de noodzaak van de verplaatsing van de coffeeshop, het type bedrijventerrein waarnaar de coffeeshop verplaatst, de keuze van de specifieke locatie daar en de motivering van de afwijking van het vigerende beleid.
  • Er zal overleg moeten plaatsvinden met de partner in het convenant van 26 maart 2021 voordat de omgevingsvergunning wordt verleend.

 

Buitenhof TV 10-10-2021 Burgemeester van Zanen over het burgemeestersmanifest ivm: 

Raadsvragen 24-09-2021 door Arjen Dubbelaar van fractie HvDH/Gr de Mos:

1)Bent u bekend met het ‘Manifest Ondermijnende Criminaliteit'? 
2) Wat vindt het college van de inhoud?
3) Waarom staat burgemeester Van Zanen niet als ondertekenaar onder het manifest?
4) Bent u bekend met het artikel ‘Halsema sluit zich aan bij manifest voor legalisering softdrugs’? 
5) Waarom wordt dit manifest wel gesteund voor burgemeester Halsema en (nog) niet door het burgemeester Van Zanen? 
6) Wat is het standpunt van de burgemeester op de vier kernpunten? Kunt u hier per kernpunt op reageren? Zo nee, waarom niet?
7) Is de burgemeester alsnog bereidt om dit manifest te steunen? Zo nee, waarom niet?
8) Is de Haagse hennepaanpak nog steeds actueel? 
9) Kunt u ons nader informeren over de Haagse Aanpak Hennepteelt en de voortgang van het hennepteam van de Haagse politie? Zo nee, waarom niet? 
10) Wat zijn de actuele cijfers over illegale hennepteelt en die van de afgelopen jaren? Wat is de trendmatige ontwikkeling?

23-03-2021 Gemeente Den Haag brief naar de raad over Coffeeshopbeleid Den Haag  

‘Geachte voorzitter,
In de vergadering van de commissie Bestuur van 13 januari 2021, heeft uw raad gevraagd naar mijn visie op het coffeeshopbeleid van de gemeente Den Haag. Met deze brief kom ik aan deze wens tegemoet. Zij bevat een schets van het huidige coffeeshopbeleid, zoals dat de afgelopen jaren in overleg met uw gemeenteraad tot stand is gekomen.

Gemeentelijke gedoogcriteria (naast de landelijke):
- Geen zicht vanaf de voordeur van een basisschool op de voordeur van de coffeeshop;
- Binnen 250 meter loopafstand van de coffeeshop is geen school voor voortgezet onderwijs (gericht dan wel mede gericht op minderjarigen) of middelbaar beroepsonderwijs gevestigd;
- Zichtbaarheid interieur van de coffeeshop, open inrichting die vanaf de straat goed is te overzien;
- Goede voorlichting en productinformatie beschikbaar in de coffeeshop;
- Samenwerking met Parnassia-Indigo, in de coffeeshop kan spreekuur worden gehouden;
- Deskundigheid personeel, bewijs van deelname cursus “goed gastheerschap coffeeshoppersoneel”.

Uitvoering van beleid heeft ertoe geleid dat het aantal coffeeshops is gedaald van 103 in 1995 tot 40 in 2009. Ten gevolge van het kwaliteitsbeleid is dat aantal in de gemeente Den Haag verder gedaald naar 36 coffeeshops. Eerder is uw raad geïnformeerd dat hiermee sprake is van een stabiele, kleinschalige en beheersbare situatie (RIS165410). Daarbij wordt wel opgemerkt dat de overconcentratie in het Zeeheldenkwartier en in de Weimarstraat drukt op de leefbaarheid. Verplaatsing geschiedt op basis van vrijwilligheid. 
Dat neemt niet weg dat coffeeshophouders in de overconcentratiegebieden het probleem van overconcentratie onderkennen en actief op zoek zijn naar een andere passende locatie. Deze zijn echter bijzonder lastig te vinden. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de hoge drempel die is opgeworpen door de criteria die met uw raad zijn vastgesteld om te bepalen of een locatie passend is. Zij kunnen zijn gelegen in het feit dat de nieuwe locatie zich bevindt in de directe nabijheid van een andere coffeeshop of andere overlastgevoelige ondernemingen/ voorzieningen, zoals cafés, disco’s, jongerencentra of voorzieningen voor kwetsbare groepen. Andere zwaarwegende redenen zijn dat de nieuwe locatie zich bevindt in een woonstraat, een kinderrijke buurt of een wijkwinkelcentrum (RIS247394). 
Voor verplaatsing is het noodzakelijk om voor coffeeshops een uitzondering te maken op het beleid voor bedrijventerreinen of om het beleid hierop aan te passen. In de afdoening van de motie over verplaatsing naar bedrijventerreinen, stelt het college voor om met uw raad de mogelijkheden hiertoe te verkennen.

De coffeeshopbranche neemt ook zelf initiatieven om de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid in en rond de coffeeshops te waarborgen. Steeds meer coffeeshops maken gebruik van een ID-scanner om de leeftijdscontrole zo goed mogelijk uit te voeren. Daarnaast maakt een cursus voor deskundigheidsbevordering voor coffeeshopmedewerkers bij GGZ instelling Parnassia deel uit van het Haagse coffeeshopbeleid,waarbij een certificaat verplicht is voor de coffeeshopvergunning.

De aangescherpte handhaving heeft geleid tot twee sluitingen in verband met het overtreden van het J-criterium. Verkoop aan minderjarigen leidt dus in principe direct tot sluiting. Het J-criterium raakt één van de kerndoelen van het coffeeshopbeleid, de bescherming van minderjarigen. Gelet op de grote consequenties voor de coffeeshophouder, weeg ik wel extra kritisch de feiten en omstandigheden van het geval. Zo wordt tegemoetgekomen aan de uitdrukkelijke wens van uw raad om de positie van de goedwillende coffeeshophouder nog meer in acht te nemen (RIS302899). 
Op grond daarvan is bij twee recentere overtredingen van het J-criterium niet overgegaan tot sluiting, onder meer vanwege passende maatregelen die direct zijn doorgevoerd (ID-scanner en cursus gezichtsherkenning).

Door de maximale handelshoeveelheid van 500 gram in de coffeeshop is frequente bevoorrading vanuit een stashplaats een realiteit. Uw raad heeft erop aangedrongen om bij de Bibob-toets hiermee rekening te houden (RIS180279). Deze toezegging is gestand gedaan door in de Bibob-procedure strafbare feiten die samenhangen met de achterdeur alleen aan te rekenen als er sprake is van verwevenheid met georganiseerde of andere vormen van zware criminaliteit. Deze beleidslijn is vastgesteld in de driehoek. De periodieke Bibob-toets, laatstelijk uitgevoerd in 2019, heeft evenmin gronden opgeleverd om coffeeshops te sluiten dan wel extra voorwaarden te verbinden aan de exploitatie. Dit rechtvaardigt de conclusie dat er sprake is van een beheersbare branche’.

Gemeente Den Haag 12-01-2021 Afdoening motie Breng de gemeenteraad in positie met informatie over de handhaving bij coffeeshops en CDA motie

De afgelopen vijf jaar zijn alle 36 coffeeshops vier keer per jaar gecontroleerd. Per jaar vinden er derhalve zo’n 144 handhavingsacties bij de coffeeshops plaats; in totaal dus zo’n 720 handhavingsacties in de afgelopen vijf jaar.

De afgelopen vijf jaar zijn er bij 9 van de 36 coffeeshops tijdens de ongeveer 720 handhavingsacties in totaal 9 overtredingen van de AHOJG-criteria geconstateerd. Het ging hierbij om 4 overtredingen van het A-criterium (affichering), 3 overtredingen van het J-criterium (jeugdigen), 1 overtreding van het O-criterium (overlast) en 1 overtreding van het G-criterium (te grote handelsvoorraad).

Naar aanleiding van de overtredingen van de A-, O- en G-criteria is conform het handhavingsbeleid voor horeca en alcoholverstrekkers een schriftelijke waarschuwing gegeven.
Bij de drie overtredingen van het J-criterium is afgezien van sluiting vanwege bijzondere omstandigheden. In 2016 is in een coffeeshop een minderjarige (17 jaar) aangetroffen die geen legitimatiebewijs bij zich had. In deze coffeeshop vond wel een leeftijdscontrole op basis van legitimatie plaats. De minderjarige was toegelaten omdat hij zich bij eerdere bezoeken had gelegitimeerd met het identiteitsbewijs van een jongen die wel meerderjarig was. Dit werd bevestigd door personeelsleden van de coffeeshop. Hoewel de burgemeester in die zaak moest vaststellen dat de toegangscontrole niet zorgvuldig genoeg had plaatsgevonden, bleek dat de ondernemer inmiddels passende maatregelen had getroffen om herhaling te voorkomen. Zo had hij een ID-scanner aangeschaft en het personeel een cursus gezichtsherkenning laten volgen. Daarom kreeg hij het voordeel van de twijfel en is afgezien van sluiting van de coffeeshop.
In juli 2019 is in een coffeeshop een minderjarige (17 jaar) aangetroffen die zich had gelegitimeerd met een vervalst en verlopen Frans identiteitsbewijs. Hoewel de burgemeester ook in die zaak moest vaststellen dat de toegangscontrole niet zorgvuldig genoeg had plaatsgevonden, bleek dat ook deze ondernemer inmiddels passende maatregelen had getroffen om herhaling te voorkomen. Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/121188 3/3 Zo was er ook door deze ondernemer een ID-scanner aangeschaft. Daarom kreeg ook deze ondernemer het voordeel van de twijfel en is afgezien van sluiting van de coffeeshop

Gemeente Den Haag 18-12-2019 Werkbespreking evaluatie blowverbod 2018 Den Haag Evaluatie blowverbod (politie xls);
120 registraties inclusief 44 bekeuringen. 

19-11-2019 Brief Burgemeester Remkes iz afdoening motie Groen Links (13-06-2019): Blijf in gesprek over experiment gesloten coffeeshopketen.

“Het college heeft in overleg met de gemeenteraad besloten om niet deel te nemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen, gelet op de huidige inrichting daarvan. Belangrijke argumenten waren de beperkte opzet en eindigheid van het experiment, de twijfel over het marktconforme aanbod door de aan te wijzen telers, de beperkte overgangsperiode en de verplichte deelname voor alle coffeeshops. In de raadsvergadering van 13 juni jl. is dit besluit met de raad besproken. Naar aanleiding daarvan is een motie aangenomen dat het college de ontwikkelingen blijft volgen en het gemeentelijke standpunt in VNG- of G4-verband blijft benadrukken. De gemeente Utrecht heeft als enige G4-gemeente aangegeven dat zij wel wil deelnemen, mits de eis van verplichte deelname voor alle coffeeshops komt te vervallen. In een laatste poging om dit te bewerkstelligen heeft zij de andere G3-gemeenten medio augustus benaderd met het verzoek tot een G4-lobby richting de Eerste Kamer. Het doel van Utrecht was dat met het vervallen van de verplichte deelname, in ieder geval één G4-gemeente kan meedoen aan het experiment, dat daarmee veel representatiever zou worden. Vanuit de gemeente Den Haag is aan Utrecht te kennen gegeven dat zij, evenals Rotterdam en Amsterdam, de lobby van Utrecht steunt”. 

Een motie van GroenLinks en de VVD over hervestigen Haagse coffeeshops op 15-06-2019 werd unaniem aangenomen;

*verzoekt het college:

 • in goed overleg te blijven met de coffeeshophouders en daarbij actief als klankbord te fungeren bij mogelijke hervestigingen vanuit de overconcentratiegebieden;
  · mogelijkheden tot hervestiging vanuit een overconcentratiegebied, die door coffeeshophouders worden aangedragen, voortaan in een beginseloverleg te toetsen en binnen 8 weken een advies uit te brengen of hervestiging op deze nieuwe locatie al dan niet kansrijk is;
  · te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om voorafgaand aan de beginselprocedure specifieke voorwaarden, zoals de civielrechtelijke toestemming, op te schorten tot na de beginseluitspraak;
  · een inventarisatie naar alternatieve, goed onderbouwde locaties, uitgevoerd door de coffeeshophouders, aan de hand van deze beginselprocedure te beoordelen en in het geval van een positieve beginseluitspraak per specifieke locatie de coffeeshophouders, bewoners
  en wijkverenigingen nauw te betrekken bij het vervolgproces richting een definitief besluit;
  · de raad voor het einde van 2019 over de voortgang te informeren;

  en gaat over tot de orde van de dag.

16-07-2019 Brief Burgemeester Krikke iz afdoening motie Groen Links van 13-06-2019: Proportionele sanctionering J criterium. 

‘Het kwaliteitsbeleid ten aanzien van coffeeshops onder meer bestaat uit een strakkere handhaving van de AHOJG-criteria. Deze is in 2010 doorgevoerd in het door uw raad
vastgestelde handhavingsbeleid horeca (RIS168865). Sindsdien wordt al bij de eerste overtreding van het J-criterium overgegaan tot sluiting van de coffeeshop en beëindiging van de gedoogstatus. In 2016 is deze lijn ongewijzigd voortgezet in het huidige door uw raad vastgestelde handhavingsbeleid horeca (RIS288641) vanuit het grote belang om jongeren te beschermen tegen het gebruik van softdrugs. In 2012 en 2013 moesten twee coffeeshops worden gesloten op grond van overtreding van het J-criterium
(RIS271603). Daarmee kwam het totaal aan coffeeshops te staan op het huidige aantal van 36’. 

Raadsvergadering Kijk nog eens terug: Commissie Bestuur 29-05-2019

“Coffeeshopbeleid - Hierna spreekt de commissie over de brief Stand van zaken coffeeshops/experiment gesloten coffeeshopketen. In deze brief wordt ingegaan op het huidige coffeeshopbeleid en hoe dit uitwerkt in de praktijk. Daarnaast gaat het college in op de landelijke pilot gemeentelijke wietteelt om te experimenteren met de productie van hennep door aangewezen telers en de levering daarvan aan coffeeshops in de deelnemende gemeenten. In het coalitieakkoord staat dat de basishouding ten opzichte van dit experiment positief is, maar dat deelname alleen in goed overleg met coffeeshophouders zal plaatsvinden.”

Gemeente Den Haag 07-05-2019 Raadsinformatiebrief stand van zaken/experiment gesloten coffeeshopketen 

'De Haagse Coffeeshop Vereniging/HCV heeft zowel in de periodieke overleggen als in bijgevoegde brief d.d. 27 februari 2019, die tevens aan alle raadsleden is gestuurd, aangegeven dat de huidige inrichting van het experiment, onwerkbaar en onwenselijk is. Uitvoering daarvan zal ertoe leiden dat de kleine beheersbare Haagse
coffeeshopbranche geen stand zal kunnen houden. Wij verwijzen naar de inhoud van de brief van de HCV die door vrijwel alle coffeeshophouders is ondertekend. Ook om die reden meent het college dat Den Haag op grond van de huidige inrichting van het experiment niet moet overgaan tot deelname'.

Gemeente Den Haag 15-03-2012 Raadsinformatiebrief aanscherping coffeeshopbeleid Den Haag inzake het I-criterium, vergroting afstandscriterium van 250 naar 350 meter & overconcentratiegebieden. 

Gemeente Den Haag 08-07-2008 Brief van Burgemeester van Aartsen aan commissie Bestuur, inzake inwerktreding van het algemene rookverbod in de horeca:

‘Bij coffeeshops is het denkbaar, dat na de inwerkingtreding van het rookverbod, bezoekers buiten de zaak gaan gebruiken. Dit kan overlast veroorzaken voor de directe omgeving, zoals voor omwonenden en passanten. Een ander ongewenst effect van het rookverbod zou kunnen zijn, dat het blowen direct buiten de gelegenheid de (door)verkoop van softdrugs in de hand gaat werken. Een ander effect van het rookverbod in coffeeshops kan zijn, dat de coffeeshop meer dan voorheen bezocht wordt voor het afhalen van softdrugs, dan voor het gebruik ter plaatse. Hierdoor kan het karakter van de coffeeshop veranderen, waardoor de functie van de coffeeshop verandert in een afhaalloket in plaats van een horeca-inrichting waar men kan verblijven en gebruiken.
Indien bovengenoemde verschijnselen zich voordoen kan op grond van de APV en het coffeeshopbeleid handhavend worden opgetreden. Het is volgens de gedoogcriteria en de vergunningvoorschriften verboden om overlast te veroorzaken. Tegen overlast kan te allen tijde bestuursrechtelijk worden opgetreden. Blowverbod Een specifieke maatregel om het gebruik van softdrugs op de openbare weg te bestrijden is een blowverbod. In de nieuwe APV, waarmee de gemeenteraad in december 2007 heeft ingestemd, is een verbod op het gebruik van softdrugs opgenomen. Na inwerkingtreding van de nieuwe APV kan het college gebieden aanwijzen waar het gebruik of openlijk voorhanden hebben van softdrugs verboden is. Het streven was om de nieuwe APV voor het zomerreces inwerking te laten treden. Deze termijn leek voldoende om uitvoeringsbesluiten, mandaten en dergelijke aan te passen en om de werkprocessen van politie en Openbaar Ministerie gericht op strafrechtelijke handhaving bij te stellen. De VNG heeft echter eind mei bekend gemaakt dat de nummering van de model-APV ingrijpend is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe Haagse APV-bepalingen omgenummerd moeten worden. Als dat niet gebeurt, gaat de beoogde aansluiting met de model-APV verloren. De omnummering en de doorvertaling daarvan naar uitvoeringsbesluiten, mandaten en de werkprocessen van politie en Openbaar Ministerie heeft tot gevolg dat de nieuwe APV niet eerder dan oktober 2008 in werking zal treden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwacht dit najaar met uw commissie over het coffeeshopbeleid van gedachten te wisselen. Met de meeste hoogachting, J.J van Aartsen’.

Berichtgeving

Den Haag FM 21-09-2022 Coffeeshop Cremers is de beste van Nederland: 'Snoop Dogg is ook lyrisch'

Feest bij coffeeshop Cremers in de Prinsestraat in de binnenstad. Zij zijn uitgeroepen tot de beste coffeeshop van Nederland. 'Het is een hele coole prijs, echt een erkenning. Het zijn de Oscars van de coffeeshops', aldus eigenaar Gerard Smit in Bob Staat Op.
Volgens Gerard is 2023 echt zíjn jaar. 'Ik loop bijna naast mijn schoenen', zegt hij gekscherend. De beste landelijke coffeeshop wordt gekozen door een vakjury (70 procent) en door klanten (30 procent). De shop won een grote beker en heel veel eer, aldus Gerard. 'Het is hartstikke leuk dat je door een vakjury erkend wordt.'

Dat Cremers de prijs won komt volgens Gerard vooral door hun aanbod en de plek. Vroeger waren de blowers vooral losse hippies, maar nu is het een echte community, zegt hij. 'Dit is een plek waar de community goed tot zijn recht komt. We doen ook andere dingen zoals quizzen en informatieavonden. Het is belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden.' De waardering voor Cremers komt niet alleen van de vakjury en klanten. Niemand minder dan rapper Snoop Dogg is ook fan. Toen hij onlangs in Nederland was wilde de bekendste stoner graag Nederlandse wiet.

Cannabisindustrie 13-12-2022 Coffeeshops Den Haag niet eerder dicht na rondvraag burgemeester

Coffeeshops in Den Haag zijn gevraagd door de burgemeester Jan van Zanen of ze niet vrijwillig eerder dicht konden gaan om daarmee overlast voor de buurt te beperken. Daar gaan ze echter niet op in, omdat er aan eerder dicht gaan juist ook veel nadelen kleven bericht Omroep West.

De vraag van de burgemeester kwam nadat hij opdracht had gekregen van de gemeenteraad om te onderzoeken of de coffeeshops niet vrijwillig hun openingstijden wilden aanpassen. Het voorstel kwam uit de hoek van ChristenUnie/SGP, CDA en VVD.

Omroep West 08-12-2022 Buren willen s'avonds meer rust, maar coffeeshops in Den Haag gaan niet eerder dicht 

De Haagse gemeenteraad had Van Zanen opgedragen om met de coffeeshops overleg te voeren over het vrijwillig aanpassen van de sluitingstijden. Op dit moment volgen de meeste zaken in Den Haag nog de tijden van de horeca. Dat terwijl is gebleken dat het in Rotterdam, waar coffeeshops buiten het centrum sinds een tijdje om 22.00 uur dichtgaan, voor positieve effecten zou hebben gezorgd. Het is er veel rustiger in de omgeving, mensen ervaren minder overlast en onveiligheid en het heeft niet geleid tot een toename van straathandel in cannabis, zo staat in het voorstel van ChristenUnie/SGP, CDA en VVD om de burgemeester op verkenning te sturen.

De burgemeester zit nu met een dilemma, schrijft hij aan de gemeenteraad. Aan de ene kant willen de shops dus niet vrijwillig eerder dicht, tegelijkertijd zegt hij niet om het signaal van de bewoners heen te kunnen. Van Zanen gaat daarom advies inwinnen bij de politie over de bezwaren van de coffeeshophouders tegen vroegere sluitingstijden. Daarna komt hij met een voorstel.

AD 08-12-2022 Snackbarhouder die aan Maanweg coffeeshop wil beginnen krijgt nul op het rekest

Er komt geen nieuwe coffeeshop in de Binckhorst in Den Haag. Begin november had de exploitant van de snackbar op het adres Maanweg 23 hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente Den Haag. De ondernemer hoopte met deze aanvraag zijn exploitatie te kunnen verbeteren.

Van Zanen stelt dat initiatieven tot verplaatsing altijd in een vroeg stadium aan de raad worden voorgelegd. Ook de coffeeshopbranche is van deze afspraak op de hoogte en legt initiatieven altijd eerst voor aan de gemeente. De ondernemer van de snackbar was niet op de hoogte van deze afspraken en het Haags coffeeshopbeleid. Nadat hij door de gemeente Den Haag werd geïnformeerd, heeft hij zijn aanvraag ingetrokken.

Voorburgs dagblad 15-11-2022 Aanvraag voor coffeeshop vlakbij Voorburg-West en kinderopvang

De gemeente Den Haag heeft onlangs een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om het pand van de snackbar op de Maanweg 23 op De Binckhorst te veranderen in een coffeeshop.

Funx 20-04-2022 Hoe is het om in een coffeeshop te werken? Gabriela zocht het voor je uit

Reporter Gabriella stapte in Den Haag een coffeeshop binnen om een dag mee te werken. 

AD 19-05-2022 Coffeeshop mag komen ondanks verzet van buurt

Verzet uit een wijk of buurt is niet langer voldoende om de vestiging van een coffeeshop in Den Haag tegen te houden. Dat heeft de Haagse raad vandaag besloten na een voorstel van de Haagse Stadspartij. Burgemeester van Zanen stelde over verplaatsing van coffeeshops ook al als u dan zegt: ‘Verplaatsing kan alleen met voldoende draagvlak’, dan gebeurt het gewoon niet.”
Daarnaast gaat de burgemeester onderzoeken of het mogelijk is de sluitingstijd van te vervroegen naar 22.00 op aanraden van de gemeenteraad. Eerst vrijwillig, maar als dat niet lukt wil de burgemeester onderzoeken of het ook opgelegd kan worden.

WNL 12-05-2022 ChristenUnie/SGP vreest dat Den Haag ‘wietwalhalla van Nederland’ wordt en wil geen verkoop aan toeristen

De samenwerkingspartij ChristenUnie/SGP in Den Haag vreest dat de stad “het wietwalhalla van Nederland” wordt nu Amsterdam drugstoeristen actief wil gaan weren. De partij dient daarom een plan in om de verkoop van wiet aan toeristen aan banden te leggen.

AD 02-02-2022 Welke coffeeshop wil proefkonijn zijn? Rechtszaak over verplaatsing naar bedrijventerrein dreigt.

Fel verzet klonk er vanaf de Haagse bedrijventerreinen toen bekend werd dat zij de coffeeshops mogelijk in hun maag gesplitst krijgen. Want zo voelen de ondernemers het. De bedrijven kondigden afgelopen najaar al aan dat ze niet zouden schromen om naar de rechter te stappen als het zo ver zou komen. En daar lijkt het nu dus op uit te draaien. Want de gemeente ziet in de bedrijventerreinen wel degelijk een goede oplossing voor het coffeeshopprobleem waar de stad mee kampt. 

Malay mail 12-12-2021 Covid lifts 'coffeeshop' trade to new highs 

At the No Limit Coffeeshop in The Hague the customers stream in and out endlessly, as the cannabis trade booms despite Covid restrictions. Whether it is to calm their anxiety or ease the boredom of the past two years, many buyers say their consumption has increased during the pandemic.

“Covid has been good for us,” smiles Carmelita, the boss of No Limit. Before coronavirus, the shop had 300 to 350 customers a day, she says. Now it is 500.  “The only profession which is happy with Covid is coffeeshops,” she tells AFP.

Dagblad 070 08-10-2021 Gemeenteraad: coffeeshop mag aan de Oude Haagweg

Een seniorenflat, een voetbalkooi, de instelling Parnassia waar mensen met geestelijke problemen verblijven en de ‘kantelwijk’ Nieuw Waldeck in de directe omgeving: alle argumenten hadden omwonende insprekers naar voren gebracht om de voorkomen dat er in een voormalige snackbar aan de Oude Haagweg een coffeeshop voor de verkoop van softdrugs zou komen. Tevens was er een petitie gestart, die ruim 1.600 keer is ondertekend. Reden voor Hart voor Den Haag / Groep De Mos om samen met het CDA een motie in te dienen tegen vestiging op die plek. Tevergeefs, zoals in de raadsvergadering van donderdag 7 oktober is gebleken.

Het argument dat er geen draagvlak is van de omgeving veegde burgemeester Jan van Zanen van tafel. Dat kan voor hem nooit de doorslag geven. “Als je kijkt naar draagvlak door de omgeving alleen, dan is de kans op een verplaatsing van een coffeeshop uit een overconcentratiegebied vrijwel nihil.”

Den Haag FM 07-10-2021 Raad wil dat van Zanen burgemeestersmanifest tegen ondermijning ondertekent 

Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad wil dat burgemeester Jan van Zanen een manifest van burgemeesters ondertekent om iets te doen tegen ondermijnende criminaliteit, waarbij criminaliteit en het normale leven met elkaar verweven raken. Hart voor Den Haag/Groep de Mos, PvdA, D66 en GroenLinks hebben daarover samen een motie ingediend.

Burgemeester van Zanen: ‘De overige twee leden van de driehoek hebben grote bedenkingen bij de ondertekening, met name als het gaat om het voorstel tot legalisering van softdrugs. Het OM en de politie stellen dat door legalisering de criminaliteit niet zal afnemen en de drugsproblematiek niet minder zal worden. Integendeel, zij gaan er vanuit dat de illegale markt juist sterker zal worden en dat van de maatregel een aanzuigende werking vanuit het buitenland zal uitgaan.

De burgemeester heeft voor zowel politie en justitie en de wens van de gemeenteraad begrip. ‘Daarom zal ik, als de motie wordt aangenomen, het manifest alsnog ondertekenen, maar wel met de opmerking dat legalisering van softdrugs pas op langere termijn en alleen landelijk gerealiseerd kan worden. Er is immers aanpassing van wetgeving nodig. Wat mij betreft zullen de uitkomsten van het nu lopende experiment naar een gesloten coffeeshopketen als basis moeten dienen voor deze wetgeving’, aldus de burgemeester tijdens de raadsvergadering.

Omroep West 25-09-2021 'Van Zanen moet ook pleiten voor legalisering softdrugs'

De Haagse burgemeester Jan van Zanen moet zijn handtekening zetten onder een manifest tegen ondermijnende criminaliteit. Dat vindt de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag. In het stuk roepen burgemeesters van 37 andere gemeenten het kabinet op om eindelijk softdrugs te legaliseren. Verder pleiten ze voor het gericht pakken en plukken van criminelen en voor meer geld voor het bestrijden van de criminaliteit.

De steun van Van Zanen ontbreekt. Dat is jammer, vindt raadslid Arjen Dubbelaar. Hij roept de Haagse burgemeester dan ook op het stuk van zijn collega's te onderschrijven. Een van de belangrijke redenen daarvoor is dat de partij ook graag ziet dat softdrugs wordt gelegaliseerd. 'Dat moet in overleg met de coffeeshophouders. Het verdienmodel aan de achterdeur van de coffeeshop zorgt voor ondermijnende criminaliteit. Het lijkt ons daarom verstandig om dit manifest te steunen als signaal richting het nieuwe kabinet.

HvDH/GdM 24-09-2021 Hart voor Den Haag - Groep de Mos wil steun van burgemeester voor manifest ondermijnende criminaliteit

Eerder deze week presenteerden de burgemeesters van 36 grote en kleine gemeenten een manifest tegen ondermijnende criminaliteit. Zij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor meer geld voor de politie. ‘De aanpak van ondermijnende criminaliteit heeft doorbraken nodig. Daartoe formuleren wij vier kernpunten’, stellen de burgemeesters. ‘Pak en pluk criminelen’, ‘Breek de gouden roltrap af’, ‘Legaliseer softdrugs: haal het verdienmodel weg’ en ‘Mobiliseer de samenleving’. 

“Illegale hennepteelt, zeker binnen een drukke bebouwde omgeving zoals in Den Haag, is vanwege het risico op brand een groot gevaar voor omwonenden. Regelmatig lezen wij in de media dat er door gespecialiseerde teams van de Haagse politie kwekerijen worden opgerold in Haagse woonwijken. Wat is de actuele situatie in Den Haag? Is de Haagse aanpak nog wel actueel”, aldus raadslid Dubbelaar.

D66 Den Haag 23-09-2021 Wees moedig en spreid de coffeeshops
‘Het gebeurd niet vaak dat iedereen in Den Haag het over een ding eens is. Maar als het om de Weimarstraat gaat wel: er zijn daar te vel coffeeshops. De grote overconcentratie zorgt voor veel overlast van auto’s die te snel door de straat scheuren om met ronkende motor dubbel geparkeerd te staan en daarna weer even hard terug te rijden. De bewoners zijn er helemaal klaar mee en eisen actie van de Haagse gemeenteraad’. 

Den Haag FM 13-09-2021 Bewoners beginnen petitie: "Ook in onze wijk is geen draagvlak voor zo veel coffeeshops

Bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier en bewoners die zijn verzameld in Wij Weimar willen dat zeker twee coffeeshops naar andere delen van de stad worden verplaatst. Daarvoor is een petitie opgezet die inmiddels 233 is ondertekend.

Met de petitie roept men op om 'per direct' werk te maken van de verplaatsing. 'Ook in onze wijk is geen draagvlak voor zoveel coffeeshops'.

08-09-2021 AD Ook Haagse bedrijventerreinen willen coffeeshops niet hebben: ‘Desnoods stappen we naar de rechter’

Ze kunnen vrijwel nergens terecht. Dus wil Den Haag enkele van de vele coffeeshops uit de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier gaan verplaatsen naar bedrijventerreinen. Maar ook die moeten niks hebben van de komst van wietzaken: ,,We zullen er alles aan doen om dit tegen te houden.’’

Omroep West 08-09-2021 Den Haag onderzoekt verplaatsing coffeeshops naar bedrijventerreinen

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag gaat onderzoeken of coffeeshops kunnen worden verplaatst naar bedrijventerreinen. Zo moeten de gebieden waar er nu veel zitten iets worden ontlast. De mogelijke verhuizing van een coffeeshop naar de Oude Haagweg in de wijk Nieuw Waldeck gaat niet door. Daarvoor is geen steun in de politiek, bleek woensdag tijdens een debat in de Haagse politiek over het coffeeshopbeleid.

Van Zanen eiste tijdens dat debat duidelijkheid over zijn speelruimte in de gemeenteraad. 'Ik wil hom of kuit', sprak hij. Want al jaren wordt in de raad gevraagd om een aanpak van de overlast van de problemen in gebieden met veel coffeeshops.

Dagblad 070 07-09-2021 PvdA: " Elke Haagse wijk een eigen coffeeshop " 

De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil korte metten maken met coffeeshopclusters, zoals bijvoorbeeld in de Weimarstraat, waar vlak bij elkaar meerdere zaken zijn. De partij wil de verkooppunten van softdrugs verspreiden over alle 44 Haagse wijken. In totaal heeft Den Haag nu 36 coffeeshops en daar mogen geen nieuwe meer bijkomen.

AD 05-09-2021 Overlast bij coffeeshop Dizzy Duck; ‘Klanten poepen en plassen op straat, herrie en scootertjes scheuren’

Bewoners van de Trompstraat in Den Haag slaan opnieuw alarm over de overlast die er volgens hen is rond coffeeshop Dizzy Duck.
De lijst met klachten is lang. Klanten van de populaire coffeeshop poepen en plassen volgens hen regelmatig in portieken en tegen de muur. Er is herrie en scootertjes scheuren rond. Volgens de bewoners wordt ook gesist naar vrouwen. De bewoners dreigen nu naar de rechter te stappen.

De eigenaar van Dizzy Duck is ondertussen al langere tijd in voor een verhuizing. De ondernemer loofde enige tijd geleden zelfs een hoge beloning uit voor de gouden tip die zou leiden naar een nieuwe vestigingsplek. Inmiddels blijkt dat verhuizing moeilijk is. Elders is de shop niet welkom. En ook past de komst van een coffeeshop vaak niet in een bestemmingsplan.

Omroep West 03-09-2021 Haagse coffeeshops doen oproep aan gemeente: help ons met verhuizen

De Haagse coffeeshophouders roepen de gemeente dringend op om hen meer te steunen als ze willen verhuizen naar een andere plek. Zo lang de gemeente dat niet doet, komt er ook geen einde aan de grote hoeveelheid shops dicht bij elkaar in bijvoorbeeld de Weimarstraat. 'Wij willen heel graag meewerken, maar kunnen niet zonder de hulp van de politiek', aldus Gerard Smit van de Haagse Coffeeshops Vereniging (HCV).

De vereniging belegde donderdag een bijeenkomst waarvoor ook politici uit de Haagse gemeenteraad waren uitgenodigd. Dit omdat ze de komende tijd hopen op een doorbraak in een al jaren slepend dossier: de zogenaamde overconcentratie van coffeeshops in bepaalde delen van Den Haag. In bijvoorbeeld het Zeeheldenkwartier en de Weimarstaat zijn een flink aantal shops dicht bij elkaar gevestigd. Dat leidt tot onvrede in die buurten.

AD 03-09-2021 Na jarenlange overlast hoop in de Weimarstraat: twee coffeeshops zijn bereid te verhuizen

Zou het, eindelijk? Na een jarenlange en niet aflatende strijd tegen de overlast van de vele coffeeshops in en rond de Weimarstraat gloort er hoop voor de buurt. Twee zaken zijn bereid om te verhuizen: ,,Ik kan niet wachten! Ik kijk hier reikhalzend naar uit.’’

Na enig aandringen heeft de gemeente Den Haag coffeeshop Het Achterhuis bereid gevonden om naar een andere plek uit te kijken. De eigenaar van de zaak in de Weimarstraat wil nu graag naar de Oude Haagweg verhuizen en het stadsbestuur heeft daar inmiddels een positief advies aan de Haagse gemeenteraad over uitgebracht. 'We hebben in de buurt vier opeenvolgende burgemeesters langs gehad om over de overlast van de coffeeshops te praten en nóg is er niks gebeurd.'

Volgende week woensdag praat de Haagse politiek over de coffeeshops en de mogelijke verhuizingen. Arjen Dubbelaar verwacht dat de gemeenteraad akkoord gaat. Een voorstel van zijn hand haalde eerder al een politieke meerderheid. Daarin vroeg het raadslid van Hart voor Den Haag om een onderzoek naar de verhuizing van een bestaande coffeeshop naar een ‘afhaalloket op een industrieterrein’: ,,Volgens mij willen de partijen dat dus wel.”

02-09-2021 Kennismakingsmiddag Pulchri Studio voor Haagse coffeeshops en gemeenteraadsleden op initiatief van de Haagse Coffeeshops Vereniging met intro's over geschiedenis Haagse coffeeshops, sanctiebeleid J-criterium, verplaatsing coffeeshops, Parnassia preventie en bankenprobleem voor coffeeshops.

Aanwezige afgevaardigden van Hart voor Den Haag/groep de Mos, Groen Links, D66, VVD en PvdD.

Den Haag Centraal 11-04-2021 Den Waar kunnen de coffeeshops naar toe? 

Het wil maar niet lukken om coffeeshops uit het Zeeheldenkwartier en Regentes-Valkenbos te verplaatsen. De druk op de politiek neemt toe om pijnlijke keuzes te maken.

Een ‘beheersbare branche’, dat is al jaren het doel van het Haagse coffeeshopbeleid. Telde de stad halverwege de jaren negentig nog zo’n 125 coffeeshops, inmiddels zijn dat er nog 36. Maar één kwestie krijgt het stadsbestuur niet opgelost: de overconcentratie van shops in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat. Die gaat gepaard met overlast, van asociaal rijgedrag tot een unheimisch straatbeeld. Buurtbewoners dringen aan op verplaatsing. In de zuidelijke helft van Den Haag staat geen enkele coffeeshop. Wat moet Regentes-Valkenbos er met acht?

De vraag ligt weer op tafel sinds burgemeester Jan van Zanen een brief schreef over het gedoogbeleid en er een buurtprotest ontstond in Nieuw Waldeck. Een van de shophouders uit de Weimarstraat wil zijn zaak verhuizen naar een kiosk langs de Oude Haagweg. Hij heeft in november een beginseluitspraak – een soort testvergunning – aangevraagd. Buurtbewoners zijn fel gekant tegen de komst van een coffeeshop in Waldeck. Hun petitie is door ruim 1500 mensen ondertekend. Ook CDA-wethouder Hilbert Bredemeijer, die in de wijk woont, zette zijn krabbel. Dat deed hij ‘als vader van drie kinderen’, verklaarde hij aan AD Haagsche Courant. Na felle kritiek van hoogleraren en raadsleden trok de wethouder zijn handtekening in.

Het vinden van vervangende locaties blijkt een crime. Zo mag een shop zich niet vestigen in een woonstraat, vlak bij een school, in een kinderrijke buurt, in een winkelcentrum of dicht bij een café of discotheek. Daarmee heeft de raad wel een erg ‘hoge drempel’ opgeworpen, schrijft Van Zanen. Aan de shophouders ligt het niet. De coffeeshops zijn een klassiek ‘nimby’-probleem (not in my backyard). In de wirwar van belangen zal de politiek pijnlijke keuzes moeten maken. Burgemeester Van Zanen wil voor de zomer in debat met de raad.

NUnl 08-04-2021 Gemeente Den Haag neemt spullen in beslag bij drie Haagse growshops  

De gemeente Den Haag heeft woensdagmiddag bij drie growshops goederen in beslag genomen die gebruikt worden voor het telen van wiet. Het Haags Economisch Interventie Team voerde controles uit bij winkels aan de Apeldoornselaan, de Lekstraat en de Weimarstraat.

Bij de controle waren verschillende gemeentelijke diensten, de politie, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Belastingdienst betrokken. Hoewel de winkels zich voordeden als tuincentrum, verkochten deze ondernemers middelen die bedoeld zijn voor professionele hennepteelt.

Bij de controles zijn onder meer tuinaarde, groeimiddelen voor hennepplanten en ventilatoren in beslag genomen. Burgemeester Jan van Zanen noemt in een reactie deze vorm van ondermijning funest voor de samenleving. "Het is duidelijk dat deze tuincentra geen hyacinten lieten groeien, maar hielpen met hennep kweken. Daar treden we tegen op."

AD 01-04-2021 Kou uit de lucht in de discussie over Haagse coffeeshops, maar het echte debat start nog

Met de verklaring van de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer dat hij zijn handtekening onder een petitie tegen de komst van een coffeeshop in een woonwijk terugtrekt, is de acute kou in de coalitie uit de lucht. Maar de discussie over het verplaatsen van coffeeshops uit gebieden waar er nu veel zijn, zou de komende tijd nog wel eens flink kunnen oplaaien. Want al jaren is dit een heikel onderwerp.

Dat zei Van Zanen woensdag tijdens een debat in de Haagse gemeenteraad over de kwestie. De ondertekening van Bredemeijer van de petitie leidde tot grote verbazing bij coalitiegenoten in de gemeenteraad. 'Wethouder ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar en in een schrikkeljaar nog een dag extra', aldus Dennis Groenewold van D66. 'Je kan als privépersoon een petitie tekenen waarvoor je later als wethouder mogelijk verantwoordelijk wordt.'

De gemeenteraad had de burgemeester ook opgedragen om met de buurgemeenten te gaan praten. Want bijvoorbeeld in het Westland is helemaal geen coffeeshop. Van Zanen is op dat punt minder toeschietelijk. Hij wil in eerste instantie een oplossing voor de problemen in Den Haag zelf zoeken. Al stipt hij het wel aan in zijn overleg met de buren, belooft hij. 'Uiteraard blijft het college in zijn reguliere contacten wel in gesprek over de relatie tussen de overlast van bezoekers uit de buurgemeenten en de druk op de Haagse coffeeshops.'

De komende tijd gaat de gemeenteraad in debat met Van Zanen over diens plannen. Dan komt ongetwijfeld ook de mogelijk verhuizing van een shop uit de Weimarstraat naar de plek waar nu nog een snackbar zit aan de Oude Haagweg ter sprake. Want dat is wel degelijk een gedachte die leeft in het stadhuis, melden goede bronnen.

Het CDA herhaalde in het debat daarover woensdag hier geen voorstander van te zijn. Dit omdat er geen draagvlak in de buurt zou zijn. Met het oog op de naderende verkiezingen, zou dat nog wel tot nieuwe spanningen in de coalitie kunnen leiden. Van Zanen deinst daarvoor echter niet terug, liet hij al doorschemeren. 'Dit is heel delicaat en ingewikkeld. Maar we willen toch een doorbraak in een langslepend dossier. En soms moet je beslissingen nemen die niet zoveel draagvlak hebben. Of pas later draagvlak krijgen.'

AD 15-07-2020 Den Haag onderzoekt 'McDrive' voor woon-wietverkeer Westlanders

Om de overlast van coffeeshops in woonwijken te verminderen, ziet burgemeester Van Zanen van Den Haag wel wat in het openen van een wietwinkel op een industrieterrein. Daar mag dan alleen worden afgehaald. Het lijkt hem een goed idee om een van de vijf coffeeshops die nu op een kluitje aan het einde van de Weimarstraat zitten, te verplaatsen. Daar is veel overlast.

Een coffeeshop op bedrijventerrein Zichtenburg, aan de zuidrand van Den Haag, kan het woon-wietverkeer uit het Westland flink terugdringen: dat scheelt heen en weer al snel twintig minuten. Ook coffeeshophouders zijn hier wel voor te porren, merkt voorzitter Abdul Sanhajdi van de Haagse Coffeeshop Vereniging. ,,Twee coffeeshops uit de Weimarstraat zijn al een tijdje op zoek naar een andere plek, maar dat is moeizaam.” Een wietwinkel op een industrieterrein zal geen drive in worden, schetst hij. ,,Want van klanten die in de auto zitten, kan het personeel niet goed de leeftijd en het identiteitsbewijs controleren.”

Dagblad 070 09-07-2020 Van Zanen sluit coffeeshop in Weimarstraat

Burgemeester Van Zanen laat coffeeshop Galaxy aan de Weimarstraat drie maanden sluiten. Aanleiding is een conflict eind juni dat uitmondde in een schietpartij dicht bij de coffeeshop. Uit onderzoek is gebleken dat het incident direct verband hield met de winkel.

Op het moment van de schietpartij liepen en fietsten meerdere personen langs. Dit incident zet de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de buurt verder onder druk, zo laat de kersverse burgemeester donderdagavond weten.

AD 15-06-2019 Den Haag gaat coffeeshops meer verspreiden (zie ook motie juni 2019)

Den Haag gaat in opdracht van de gemeenteraad coffeeshop-houders rond de Weimarstraat en in het Zeeheldenkwartier actiever aansporen zich elders in de stad te vestigen. Een motie van die strekking van GroenLinks en de VVD werd hierover unaniem aangenomen.

Digitale hofstad 21-01-2010 Vereniging van Haagse Coffeeshops doen aangifte tegen de VVD en CDA in de Haagse gemeenteraad 

De Vereniging van Haagse Cannabis Shops, de VHCS gaat aangifte doen tegen de VVD en het CDA in de Haagse gemeenteraad. De coffeeshophouders beschuldigen de partijen van smaad en laster.

De VHCS vindt dat de partijen de coffeeshops in hun verkiezingscampagnes in een kwaad daglicht stellen. De VVD en het CDA zeggen coffeeshops in Den Haag te willen sluiten omdat ze voor overlast zorgen, maar volgens de VHCS is dat een verkiezingsstunt ten koste van de coffeeshops.

Trouw 03-03-2000 Den Haag sluit dertien coffeeshops 

De gemeente Den Haag mag dertien coffeeshops sluiten die binnen 500 meter van een middelbare school of een jongerencentrum zijn gevestigd. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was aangespannen door de Vereniging van Haagse Coffeeshophouders (VHCS).

De sluiting is onderdeel van een meerjarenplan waarmee de gemeente de wildgroei van handel in softdrugs wil tegengaan. D66-fractievoorzitter Polman in de Haagse gemeenteraad voorziet echter dat de sluiting van een groot aantal coffeeshops wildgroei juist in de hand werkt. Uit gegevens van de politie blijkt volgens hem nu al dat de straathandel in Den Haag toeneemt.

Begin jaren negentig telde Den Haag over de honderd coffeeshops. Op last van de gemeente zijn eerst alle illegale wiet- en hasjhandels gesloten. Omdat het overgebleven aantal van 63 volgens de gemeente nog te veel was, is de 500-meter grens ingevoerd en kunnen nog 13 coffeeshops gesloten worden. Van de resterende vijftig hebben er enkele ook een drankvergunning. In oktober moeten zij kiezen: of drank, of softdrugs.

 

 

Lokaal beleid Den Haag

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600