Experiment Almere

15-11-2023 1Almere Burgemeester wil extra coffeeshop in Poort of Pampus mogelijk maken

De gemeente Almere wil een coffeeshop in Poort of Pampus mogelijk maken. Dat laat burgemeester Hein van der Loo weten aan de gemeenteraad. Het zou gaan om de vijfde coffeeshopvergunning in de stad. Twee zijn er in Almere Stad en één in Almere Haven. Een vierde vergunning is er voor Almere Buiten, maar die is op dit moment niet ingevuld. De gemeente is nog in gesprek met een ondernemer voor een coffeeshop in dat stadsdeel. Recent hadden Leefbaar, D66 en Groen Links ook al gevraagd naar een nieuwe coffeeshop in Almere

21-01-2020 Brief van burgemeester Weerwind aan gemeenteraad inzake voortgang wietexperiment

'Conform uw besluitvorming van 3 oktober 2019, hebben wij nadrukkelijk bij het ministerie onder de aandacht gebracht dat u zich de mogelijkheid permitteert om ook na 1 januari 2020 (lees: inwerkingtreding wet- en regelgeving) deelname aan het experiment te heroverwegen, wanneer de uiteindelijke implicaties van deelname aan het experiment niet in balans zijn met andere (financiële) belangen in de stad'. 

22-11-2019 Brief Weerwind aan raad inzake stand van zaken wietproef

‘Op 3 december 2020 heeft de loting hiervoor plaatsgevonden en zijn meerdere telers ingeloot met een beoogde locatie in Almere. Na de loting hebben gesprekken plaatsgevonden tussen Rijk, ingelote telers met een locatie in Almere en gemeente Almere, over het door de burgemeester gemaakte voorbehoud. De telers hebben de kans gekregen om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. Dit heeft ertoe geleid dat, met inachtneming van het advies van de burgemeester van de betreffende gemeente over de openbare orde en veiligheid, enkele telers een aanwijzing hebben ontvangen op een alternatieve locatie en uiteindelijk één teler zich zal vestigen in Almere. Alle ingelote telers hebben een Bibob-onderzoek (toets op grond van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) ondergaan vanuit het Rijk’.

26-09-2019 Commissievergadering Algemene zaken diverse moties ingediend o.a over kosten deelname Almere aan wietexperiment inzichtelijk maken; 

Motie PVV: verworpen (over intrekken kandidatuur voor wietproef)
Motie LA/CU/Buyatui: verworpen (over voorwaarden wietproef serieus nemen)
Motie D66/PvdA/PvdD etc: aanvaard (maak kosten deelname wietproef inzichtelijk)
Motie PvdA/D66: verworpen (‘geen bezuiniging bij deelname wietproef’ aan Rijk schrijven)

18-06-2019 Brief van burgemeester Weerwind aan raad n.a.v op 23-05-2019 aangenomen motie deelname wietproef

“Indien burgemeesters te maken krijgen met coffeeshops die niet wensen deel te nemen aan het experiment en zich niet aan de regels houden, hebben zij de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen. De kans is dan groot dat de bestuursdwang zal moeten worden vertaald naar een sluiting voor bepaalde tijd. Tijdens de bespreking van de motie op 16 en 23 mei 2019 was niet van alle Almeerse coffeeshophouders bekend hoe zij tegenover deelname aan het experiment staan. Naar aanleiding van de besluitvorming op 23 mei 2019 zijn, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, gesprekken gevoerd met de coffeeshophouders. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat niet alle coffeeshophouders vóór deelname aan het experiment zijn. Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat, indien Almere geselecteerd wordt als deelnemende gemeente, tijdens de looptijd van het experiment bestuursrechtelijk zal moeten worden opgetreden."

Lokaal beleid Almere

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600