Coffeeshopbeleid Almere: handhavingsmatrix, raadsstukken en berichtgeving

Lijst van burgemeesters Almere

Hein van der Loo (CDA) 08-03-2023 - heden
Ank Bijleveld (CDA) 17-01-2022 tot 08-03-2023
Franc Weerwind (D66) 09-09-2015 tot 10-01-2022
Annemarie Jorritsma (VVD) 2003-2015 

3 coffeeshopsexperimentgemeente bij experiment gesloten coffeeshopketen en tevens vestiging voor een aangewezen teler.

Vastgesteld per 2013:
Handhavingsarrangement coffeeshops Almere  & nota Coffeeshopbeleid Almere

Handhavingsmatrix

Afstemming tussen bestuur, politie en Openbaar Ministerie (OM), maar heel nadrukkelijk ook de vraag op welke wijze bestuursrechtelijke handhaving vorm kan worden gegeven.  Afspraken over het gecombineerd optreden van gemeentebestuur, politie en OM, waardoor  bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten goed gecoördineerd kunnen worden,  dar wordt ook wel ‘handhavingsarrangement’ genoemd. Een handhavingsarrangement is een richtlijn waarvan kan worden afgeweken. 

Het landelijk kader voor het coffeeshopbeleid wordt gevormd door de Aanwijzing Opiumwet. Deze aanwijzing bevat na de landelijke aanscherping van het coffeeshopbeleid de volgende gedoogcriteria (de zogenaamde I-AJOHG-criteria):

I  – geen toegang tot de coffeeshop voor anderen dan ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder (vanaf 2013 gefaseerde invoering onder ‘lokaal maatwerk’)
A – geen affichering
J – geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen
O – geen overlast
H – geen verkoop van harddrugs, noch het voorhanden hebben daarvan
G  –  geen  verkoop  van  grote  hoeveelheden  per  transactie  aan  1  koper  op  dezelfde  dag  en  geen aanwezigheid van een grotere handelsvoorraad dan 500 gram softdrugs

Het Almeerse coffeeshopbeleid stelt meer eisen aan coffeeshophouders en hun inrichting dan de criteria, die in de Aanwijzing Opiumwet zijn opgenomen. Toepassing van feitelijke bestuursdwang bij overtreding van een aantal van deze aanvullende voorwaarden is niet proportioneel in relatie tot de overtreding. In een aantal gevallen wordt daarom van het algemene beleidsuitgangspunt afgeweken en wordt een last onder dwangsom opgelegd:

-Bij de zesde overtreding binnen drie jaar vindt bestuursdwang in de vorm van een tijdelijke sluiting van drie maanden plaats.

-Bij de handhaving van het O-criterium is voor het opleggen van een last onder dwangsom gekozen.

-Bij een aantal gedoogvoorschriften is aangegeven dat de coffeeshop tijdelijk voor een periode van 12 maanden wordt gesloten indien binnen de gestelde termijn een 3e overtreding van dat voorschrift wordt geconstateerd. Indien binnen de termijn van drie jaar ook een 4e overtreding plaatsvindt, wordt de gedoogbeschikking ingetrokken.

Het sluiten van panden in Almere is een bevoegdheid van de burgemeester vanwege Opiumwet 13b Wet Damocles beleid 2017 (geldt zowel bij overtredingen coffeeshops als bij clandestiene wietplantages) 

Inrichtingseisen

Bij overtredingen van het alcoholverbod en bij overtredingen van de sluitingstijden (dicht tussen 00:00 en 16:00 uur) en in week-end tussen 00:00 en 12:00 uur) zijn in het handhavingsarrangement bestuursrechtelijke sancties beschreven.

Niet alleen de gedoogbeschikking moet worden nageleefd, ook aan andere wet- en regelgeving, zoals het overleggen van een positief resultaat van Bibob-aanvraag, maar ook bouw- en milieuregelgeving en de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (verder: APV), moet worden voldaan. Overtredingen van deze overige wet- en regelgeving kunnen verschillen in aard en omvang. Dit is bepalend voor de manier waarop bestuursrechtelijk wordt gehandhaafd (schriftelijke waarschuwing, bestuursdwang of dwangsom). Per overtreding zal daarom bepaald worden op welke wijze zal worden gehandhaafd.  

Controle op de Tabakswet (rookverbod) vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Bij overtreding van de maximale hoeveelheid per transactie kunnen er zowel  bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties gelden

Bij overtreding van de registratieverplichting, dat wil zeggen dat er een registratie moet worden bijgehouden waar per dag de klanten worden geregistreerd, zal er een bestuursrechtelijke sanctie gelden.

Bij de overtreding van het harddrugsverbod zal per direct de gedoogbeschikking worden ingetrokken en er zal proces verbaal worden opgemaakt en hierbij gelden dus bestuursrechtelijke maar ook strafrechtelijke sancties.

Bij de overschrijding van de maximale handelsvoorraad van 500 gram gelden zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke sancties.

Bij het ontbreken van een prijslijst zal een bestuursrechtelijke sanctie gelden 

Verstrekking softdrugs zonder ruilhandel (mogelijke heling), hiertegen wordt bestuursrechtelijk opgetreden.

Ook wordt er gecontroleerd of personeel kennis heeft over verslavingszorg, of er een portier aanwezig is en aanwezige leidinggevenden moeten op de gedoogbeschikking vermeld staan, hierbij kan bij overtredingen bestuursrechtelijk worden opgetreden.

Er mag maar op beperkte schaal aanverwante artikelen, zoals vloeitjes worden verkocht en er mag geen spacecake of andere eetwaren met softdrugs worden verkocht, hiertegen wordt bestuursrechtelijk opgetreden. 

De coffeeshop mag geen overlast veroorzaken in de omgeving rond 25 meter van de coffeeshop (denk aan parkeeroverlast, lawaai of zwerfvuil) hiertegen kan bestuursrechtelijk en zelfs strafrechtelijk worden opgetreden. Afval binnen een straal van 25 meter dient volgens de milieuwetgeving te worden schoongemaakt. Een terras is niet toegestaan.

Ook moet een dagelijkse boekhouding kunnen worden overhandigd van wat er dagelijks aan softdrugs wordt verkocht en ingekocht, dit valt onder de bestuursrechtelijke handhaving. Er is ook een bepaling opgenomen over registratie van klanten die ingezetene dienen te zijn (echter wordt daar alleen in de grensgemeenten daadwerkelijk op gehandhaafd).

Er mag geen reclame te worden gemaakt, behoudens gevelreclame waar met het bevoegd gezag overeenstemming is bereikt, hiertegen kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden opgetreden.

Bij ontbreken van voorlichtingsmateriaal wordt een vooraankondiging en een dwangsommenreeks opgelegd.

De gedoogbeschikking en de personeelslijst dient aanwezig te zijn en op verzoek van toezichthouders en politie kunnen worden getoond. 

De doelstellingen van het beleid kunnen als volgt geformuleerd worden:
1. het beschermen van het woon- en leefklimaat tegen de negatieve effecten van de exploitatie van coffeeshops;
2 . het bestrijden en voorkomen van de handel in soft- en harddrugs vanuit niet-gedoogde verkooppunten en straathandel;
3. het beschermen van de volksgezondheid tegen het gebruik van drugs in zijn algemeenheid en in het bijzonder voor jeugdigen onder de 18 jaar.

Voor het nastreven van deze doelstellingen wordt een maximumstelsel aan coffeeshops van vier noodzakelijk geacht. Dit houdt in dat er binnen de gemeente Almere maximaal vier gedoogbeschikkingen worden afgegeven voor het exploiteren van een coffeeshop.
Voor de stadskern Almere Stad worden maximaal twee gedoogbeschikkingen afgegeven, voor de stadskern Almere Haven wordt maximaal één gedoogbeschikking afgegeven en voor de stadskern Almere Buiten wordt maximaal één gedoogbeschikking afgegeven.
Momenteel zijn er drie coffeeshops in Almere waarbij er een afstandscriterium tot scholen van 350 meter (met uitzondering van het Festivalplein) wordt gehanteerd in Almere als ‘jonge stad’ met veel gezinnen.

Voor zittende exploitanten en voor exploitanten die een bestaande coffeeshop willen overnemen geldt het ‘aanvraagformulier gedoogbeschikking coffeeshop’ welke onderdeel is van het beleid. Gedoogbeschikkingen hebben een geldigheidsduur van twee jaar en per exploitant wordt niet meer dan een gedoogbeschikking toegekend.

De gemeente voert toezicht en controles uit om te controleren of coffeeshops de aan hen gestelde eisen in de gedoogbeschikking naleven. Deze controles kunnen gezamenlijk plaatsvinden met partners zoals de Belastingdienst of politie. De controles vinden onregelmatig en onaangekondigd plaats. Gemeente en politie maken afspraken over het aantal en de aard van de controles

 

Raadsstukken

27-10-2023 D66, Leefbaar Almere en Groen Links willen meer coffeeshops in Almere (via cannabisindustrie) 

Deze partijen benadrukken het cruciale belang van coffeeshops in het verminderen van gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met cannabisgebruik.

Ze geloven dat coffeeshops een rol spelen in preventie en voorlichting, waardoor ze een veiligere optie bieden voor consumenten.

De vragen die ze 20 oktober hebben gesteld zijn (PDF):

1. Wat vindt het college van het lage aantal coffeeshops dat in Almere open is ten opzichte van het aantal inwoners van de stad?
2. Wanneer gaat de coffeeshop op de Grote Markt weer open? Als deze niet meer opengaat: wanneer komt deze vergunning vrij voor een andere coffeeshop?
3. Wat is de status van de vergunningverlening voor de coffeeshop in Almere Buiten en wanneer kunnen we hieromtrent een voorstel naar de raad verwachten?
4. Wanneer wordt het coffeeshopbeleid aangepast zodat er een coffeeshop in Almere Poort kan komen zoals is afgesproken in het coalitieakkoord?

21-01-2020 Brief van burgemeester Weerwind aan gemeenteraad inzake voortgang wietexperiment

'Conform uw besluitvorming van 3 oktober 2019, hebben wij nadrukkelijk bij het ministerie onder de aandacht gebracht dat u zich de mogelijkheid permitteert om ook na 1 januari 2020 (lees: inwerkingtreding wet- en regelgeving) deelname aan het experiment te heroverwegen, wanneer de uiteindelijke implicaties van deelname aan het experiment niet in balans zijn met andere (financiële) belangen in de stad'. 

22-11-2019 Brief Weerwind aan raad inzake stand van zaken wietproef

‘Op 3 december 2020 heeft de loting hiervoor plaatsgevonden en zijn meerdere telers ingeloot met een beoogde locatie in Almere. Na de loting hebben gesprekken plaatsgevonden tussen Rijk, ingelote telers met een locatie in Almere en gemeente Almere, over het door de burgemeester gemaakte voorbehoud. De telers hebben de kans gekregen om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. Dit heeft ertoe geleid dat, met inachtneming van het advies van de burgemeester van de betreffende gemeente over de openbare orde en veiligheid, enkele telers een aanwijzing hebben ontvangen op een alternatieve locatie en uiteindelijk één teler zich zal vestigen in Almere. Alle ingelote telers hebben een Bibob-onderzoek (toets op grond van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) ondergaan vanuit het Rijk’.

26-09-2019 Commissievergadering Algemene zaken diverse moties ingediend o.a over kosten deelname Almere aan wietexperiment inzichtelijk maken; 

Motie PVV: verworpen (over intrekken kandidatuur voor wietproef)
Motie LA/CU/Buyatui: verworpen (over voorwaarden wietproef serieus nemen)
Motie D66/PvdA/PvdD etc: aanvaard (maak kosten deelname wietproef inzichtelijk)
Motie PvdA/D66: verworpen (‘geen bezuiniging bij deelname wietproef’ aan Rijk schrijven)

18-06-2019 Brief van burgemeester Weerwind aan raad n.a.v op 23-05-2019 aangenomen motie deelname wietproef

“Indien burgemeesters te maken krijgen met coffeeshops die niet wensen deel te nemen aan het experiment en zich niet aan de regels houden, hebben zij de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen. De kans is dan groot dat de bestuursdwang zal moeten worden vertaald naar een sluiting voor bepaalde tijd. Tijdens de bespreking van de motie op 16 en 23 mei 2019 was niet van alle Almeerse coffeeshophouders bekend hoe zij tegenover deelname aan het experiment staan. Naar aanleiding van de besluitvorming op 23 mei 2019 zijn, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, gesprekken gevoerd met de coffeeshophouders. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat niet alle coffeeshophouders vóór deelname aan het experiment zijn. Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat, indien Almere geselecteerd wordt als deelnemende gemeente, tijdens de looptijd van het experiment bestuursrechtelijk zal moeten worden opgetreden."

13-12-2012 Gemeente Almere Brief inzake coffeeshopbeleid Almere.

'Het coffeeshopbeleid van de gemeente Almere bevat de lokale uitwerking van het landelijke cannabisbeleid. De hoofddoelstellingen van het landelijke en lokale cannabisbeleid zijn de handhaving van de openbare orde en de bescherming van het woon- en leefklimaat. Daarnaast is ook de bescherming van de volksgezondheid in relatie tot het drugsgebruik een belang dat aan het gemeentelijke coffeeshopbeleid ten grondslag ligt.

Het drugsbeleid, waaronder het cannabisbeleid met betrekking tot de coffeeshops, wordt binnen de kaders van het landelijke beleid en wet- en regelgeving, waaronder de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie, ingevuld door de burgemeester in afstemming met de lokale driehoek.
In 2012 is de Aanwijzing Opiumwet aangepast. De Aanwijzing was aangevuld met het besloten clubcriterium, een ingezetencriterium en het afstandscriterium. Deze nieuwe criteria waren toegevoegd met het oog op het tegengaan van overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in verdovende middelen. Met behulp van de criteria werd geprobeerd een eind gemaakt aan het huidige ‘open- deur-beleid’ van coffeeshops. De handhaving van het criterium is in 2012 gefaseerd ingevoerd. Gelet op de problemen in de zuidelijke provincies is in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het Kabinet Rutte II besloten om het B-criterium te laten vervallen. Verruiming van het Afstandscriterium tot 350 meter is van de baan. Het I-criterium is in stand gelaten'.

Berichtgeving

15-11-2023 1Almere Burgemeester wil extra coffeeshop in Poort of Pampus mogelijk maken

De gemeente Almere wil een coffeeshop in Poort of Pampus mogelijk maken. Dat laat burgemeester Hein van der Loo weten aan de gemeenteraad. Het zou gaan om de vijfde coffeeshopvergunning in de stad. Twee zijn er in Almere Stad en één in Almere Haven. Een vierde vergunning is er voor Almere Buiten, maar die is op dit moment niet ingevuld. De gemeente is nog in gesprek met een ondernemer voor een coffeeshop in dat stadsdeel. Recent hadden Leefbaar, D66 en Groen Links ook al gevraagd naar een nieuwe coffeeshop in Almere

03-04-2023 1Almere Blowboot-proces sleept zich voort, voor derde keer naar rechtbank

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zaak tegen de blowboot, de drijvende coffeeshop in Almere, opnieuw terugverwezen naar de rechtbank. De juridische kwestie duurt inmiddels al meer dan dertien jaar. De rechtbank boog zich al twee keer over de zaak en telkens werd het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard. De raadsheren van het hof zijn het daar niet mee eens.

18-03-2023 Omroep Flevoland OM wil strafzaak tegen de blowboot voor derde keer voor rechter brengen 
Gaat het proces tegen de blowboot in Almere weer helemaal opnieuw beginnen? De zaak rond de drijvende coffeeshop duurt al ruim dertien jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) werd in 2021 voor de tweede keer niet-ontvankelijk verklaard door de rechter. Het OM vocht dit besluit van de rechter vrijdag aan tijdens een hoger beroep in Leeuwarden.

Het hof beslist 31 maart of het blowbootproces voor de derde keer bij de rechtbank belandt.

11-03-2022 Linked In en Groentennieuws Lancering Aardachtig, in Almere gevestigde deelnemer aan experiment gesloten coffeeshopketen;
‘In de Hollandse polder gaat het bedrijf met een combinatie van cellen-, kas- en vollegrondsteelt cannabis telen. Een van de kassen is een luchtdichte hightech kas van Nederlandse makelij.’ 

04-03-2022 Rijksoverheid Besluit Wob verzoek inzake Almeerse ‘experimentele wietteler’: verzoek afgewezen om ‘openheid in bestuursbeslissingen over de aanwijzing van de exacte locatie van de “experimentele wietteler” in Almere’ te geven: “indien informatie over de straatnamen, bedrijfsnamen en andere informatie die herleidbaar is tot de locatie van de bedrijven van de experimentele wiettelers openbaar wordt gemaakt, voor de wiettelers een risico opleveren in de sfeer van de openbare orde en veiligheid”. 

23-09-2021 Omroep Flevoland Column: Waarom wietteeltproef met ‘Weerwindwiet’ Almere niet vooruit helpt
Groots was de aankondiging van de landelijke wietteeltproef in het regeerakkoord Rutte III in 2017, maar 4 jaar later is er van de jaarlijks te produceren 65.000 kg staatswiet nog geen pre-rolled joint met ‘Weerwindwiet’ in Almere te koop. De proef stapelt vertraging op vertraging, waardoor het ministerie zelfs geen startdatum meer durft af te geven. De grote 4 gemeenten met verreweg de grootste markt zijn afgehaakt, normaal gesproken een rode vlag als waarschuwing maar niet voor de proef van 4 jaar die er hoe dan ook moet komen. Grote politieke vervolgstappen op ‘mogelijke legalisering’ van de teelt zijn dus op zijn vroegst pas ergens in 2027 te verwachten.
- Meedoen is niet in het belang van Almere, niet wat de stad Almere nu nodig heeft maar de proef dient ter meerdere glorie van het kroonjuweel van D66 dat maar niet wil schitteren en over 4 jaar net zo goed een vervalsing kan blijken te zijn. Weer vier jaar verloren. Almere verdient beter! Door: Tjeerd Herrema (ex PvdA wethouder in Almere)

19-09-2021 Omroep Flevoland Collegepartijen gemeenteraad verdeeld over wietexperiment.
‘De tien gemeenten moeten voor 31 december 2019 aangeven of ze wel of niet mee willen doen. Eén van de voorwaarden voor de pilot is dat alle coffeeshops die gevestigd zijn in de deelnemende gemeenten meedoen aan het experiment. 
- Collegepartijen PvdA en D66 zijn voorstanders van het experiment. Als één coffeeshop weigert, mag de burgemeester volgens hen de zaak sluiten. Ook GroenLinks vindt dat als het experiment in Almere gehouden wordt, de derde coffeeshop zich daarbij moet voegen.
Collegepartijen VVD en ChristenUnie denken er anders over. ChristenUnie is tegen het gebruik van softdrugs en daarmee logischerwijs tegenstander van het experiment. De grootste coalitiepartij VVD is onderling verdeeld. Sommige liberalen in de gemeenteraad zijn voor de sluiting van niet deelnemende coffeeshops, als dat moet. Anderen vinden dat een verregaande maatregel en zijn tegen.
Het experiment zal de gemeente Almere in vier jaar tijd 1 miljoen euro kosten. Veel fracties in de gemeenteraad willen dat de landelijke overheid voor die kosten opdraait. Burgemeester Franc Weerwind waarschuwt dat daarover geen duidelijkheid komt voor 31 december’.

16-05-2021 Omroep Flevoland Almere moet meedoen aan wietproef
‘GroenLinks en D66 willen dat Almere meedoet in de landelijke wietproef. Dan wordt de wiet legaal gekweekt in de eigen stad. Coffeeshops moeten dan meedoen aan de proef. De twee partijen dienen vanavond een motie in tijdens de Politieke Markt. Raadslid Jaap Steenkamer van GroenLinks legt zijn voorstel uit op de radio’.

22-04-2021 Almere1 Geen vervolging voor Blowboot Almere
'De eigenaren en bedrijfsleider van de blowboot in Almere worden niet verder strafrechtelijk vervolgd. De rechtbank in Lelystad heeft het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard, zodat een strafzaak na ruim twaalf jaar van de baan is. De advocaten van de drie verdachten hadden hier in maart al om gevraagd.

De zaak draait om de hoeveelheid softdrugs die op de blowboot en in een huis werd bewaard. Vanwege de grote vraag werd er op de blowboot en bij een medewerker thuis een extra voorraad gehouden, die steeds naar de boot werd gebracht. In 2008 en opnieuw in 2009 vond de politie bij de eigenaren en medewerker in totaal 130 kilo softdrugs-producten en 11.680 joints. Het Openbaar Ministerie bestudeert de uitspraak en sluit niet uit dat zij in hoger beroep gaat. Het OM heeft twee weken de tijd om hierover te besluiten'.

03-02-2021 Omroep Flevoland Dossier Blowboot
Berichtgeving van 21-06-2008 tot 03-02-2021 over Coffeeshop Koffie en Dromen aan het Festivalplein in Almere.

03-07-2020 Almere nieuws Almere doet definitief mee met landelijk wietexperiment
'Van het Rijk krijgt Almere een bijdrage van 485.000 euro en draagt zelf 30.000 euro bij: een meerderheid van de gemeenteraad vond de gemeentelijke bijdrage acceptabel waardoor er nu definitief een akkoord is over deelname aan het experiment'. 

15-03-2020 Omroep Flevoland Lange rij voor coffeeshops na aankondiging sluiting
'De sluiting van alle horeca is afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tot 6 april zijn alle horecagelegenheden, en dus ook coffeeshops, dicht. Overal in Nederland stonden voor 18.00 enorme rijen voor coffeeshops. Rond 18.30 uur waren de coffeeshops echt dicht en was de rij verdwenen'.

15-04-2014 Binnenlands bestuur Rechtszaak blowboot moet opnieuw
Het hof verwijst de zaak over een te grote handelsvoorraad (100 kilo) terug naar de rechtbank in Lelystad, omdat deze rechtbank nooit is toegekomen aan een inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechters in Lelystad verklaarden het Openbaar Ministerie (OM) eerder niet-ontvankelijk in hun vervolging van het drietal, omdat de grote voorraad al langere tijd bekend was bij justitie.

19-05-2010 VOC Burgemeester moet getuigen in proces Blowboot Almere
De Almeerse burgemeester Jorritsma, voormalig burgemeester Pans, voormalig wethouder Smeeman en zeven ambtenaren, politieagenten en officieren van justitie worden als getuigen gehoord in het proces tegen coffeeshop Koffie & Dromen in Almere, beter bekend als De Blowboot. Dat heeft de rechtbank gisteren bepaald op verzoek van advocaat Gerard Spong.
Bart Vollenberg, mede-eigenaar van de Blowboot, hoorde op de dag van het Cannabis Tribunaal hoeveel geld justitie wil terugvorderen in het kader van het proces: vijf miljoen euro. Daarmee lijkt justitie aan te sluiten bij de zaak Checkpoint.

 

Lokaal beleid Almere

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600