PODR 24 oktober 2023

PODR 24 oktober 2023

 

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridder Radio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 2-tal linkjes om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. Op de website van Ridder Radio vind je nog meer afspeelmogelijkheden,
 

MP3-speler        Mac-speler

Toelichting bij bronnen:: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond (eventueel) aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.

Afbeelding van WhatsApp op 2023 10 17 om 10.42.51 cda300ae

Kandidatenlijsten Tweede Kamerverkiezing 2023

Kandidatenlijsten Tweede Kamerverkiezing 2023 definitief | Nieuwsbericht | Kiesraad.nl (23 oktober 2023)

26 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing van november 2023. 20 partijen doen mee in alle 20 kieskringen. De kandidatenlijsten per kieskring staan onderaan deze pagina.

De volgende partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing, en zijn als volgt genummerd:

 1. VVD, neemt deel in alle 20 kieskringen
 2. D66, neemt deel in alle 20 kieskringen
 3. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA), neemt deel in alle 20 kieskringen
 4. PVV (Partij voor de Vrijheid), neemt deel in alle 20 kieskringen
 5. CDA, neemt deel in alle 20 kieskringen
 6. SP (Socialistische Partij), neemt deel in alle 20 kieskringen
 7. Forum voor Democratie, neemt deel in alle 20 kieskringen
 8. Partij voor de Dieren, neemt deel in alle 20 kieskringen
 9. ChristenUnie, neemt deel in alle 20 kieskringen
 10. Volt, neemt deel in alle 20 kieskringen
 11. JA21, neemt deel in alle 20 kieskringen
 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), neemt deel in alle 20 kieskringen
 13. DENK, neemt deel in alle 20 kieskringen
 14. 50PLUS, neemt deel in alle 20 kieskringen
 15. BBB, neemt deel in alle 20 kieskringen
 16. BIJ1, neemt deel in alle 20 kieskringen
 17. Piratenpartij – De Groenen, neemt deel in alle 20 kieskringen
 18. BVNL / Groep Van Haga, neemt deel in alle 20 kieskringen
 19. Nieuw Sociaal Contract, neemt deel in alle 20 kieskringen
 20. Splinter, neemt deel in alle 20 kieskringen
 21. LP (Libertaire Partij), neemt deel in 19 kieskringen
 22. LEF – Voor de Nieuwe Generatie, neemt deel in 19 kieskringen
 23. Samen voor Nederland, neemt deel in 19 kieskringen
 24. Nederland met een PLAN, neemt deel in 17 kieskringen
 25. PartijvdSport, neemt deel in 11 kieskringen
 26. Politieke Partij voor Basisinkomen, neemt deel in 8 kieskringen (...)

 

parlement.com 

Tweede Kamer neemt amendement en motie aan om parlement.com te redden - Montesquieu Instituut (montesquieu-instituut.nl) (24 oktober 2023)

De Tweede Kamer heeft nagenoeg unaniem een amendement-Sneller/Rahimi aangenomen om overbruggingsfinanciering voor 2024 in de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te nemen, zodat parlement.com en biografisch archief kunnen voortbestaan.

Tevens werd een motie-Sneller/Rahimi aangenomen waarin wordt gevraagd voor structurele financiering te zorgen. Het Presidium van de Tweede Kamer moet daartoe in overleg treden met de Eerste Kamer om tot een gezamenlijk voorstel te komen voor financiering via de begroting Staten-Generaal.

 

Hoge verwachtingen, weinig vertrouwen

Hoge verwachtingen van nieuw kabinet, maar weinig vertrouwen | Nieuwsbericht | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl) (24 oktober 2023)

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hoe het is gesteld met het vertrouwen in de politiek, wat Nederlanders verwachten van een nieuw kabinet en waar volgens hen meer of minder geld aan moet worden uitgegeven. Uit de resultaten blijkt dat het vertrouwen in de politiek nog steeds laag is. Mensen verlangen dat een nieuw kabinet de huidige maatschappelijke problemen, onder meer op het gebied van inkomen, immigratie en wonen, aanpakt en zorgt voor goede zorg en goed onderwijs. Ook vinden ze dat de politiek meer daadkracht moet tonen en beter moet luisteren naar de wensen van burgers. Burgers hebben hoge verwachtingen van een nieuw kabinet, maar weinig hoop dat er ook echt iets verandert.

Negatieve stemming over samenleving en politiek

Voor de val van het kabinet Rutte IV was de publieke stemming negatief. Een meerderheid van de Nederlanders was somber over de richting waarin Nederland zich ontwikkelt (51% is somber; 21% vindt dat het de goede kant opgaat) en 59% is ontevreden over de politiek in Den Haag. Een meerderheid (58%) geeft de Tweede Kamer en de regering een onvoldoende. Ook na de val van het kabinet bleef het vertrouwen in de politiek laag in vergelijking met de afgelopen vijftien jaar. De belangrijkste reden voor die negatieve stemming is dat mensen een opeenstapeling van maatschappelijke problemen zien en vinden dat de politiek ze niet oplost.

Scala aan zorgpunten

Kenmerkend voor de afgelopen periode is dat de publieke opinie niet gedomineerd wordt door één of twee belangrijke zorgpunten, maar door een scala aan zorgen. Veelgenoemde problemen zijn het ervaren disfunctioneren van de politiek, te grote inkomensverschillen, stijgende prijzen van levensonderhoud en toename van de armoede, te veel immigratie en problemen bij de asielopvang, het tekort aan betaalbare woningen, de manier van samenleven (intolerantie, gebrek aan saamhorigheid) en te veel óf juist te weinig aandacht voor klimaat en stikstof. Naast het aanpakken van de problemen op deze gebieden, verwachten mensen van een nieuw kabinet ook dat zij zorgt voor een goede staat van de gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid op straat. Kortom, burgers verwachten dat het nieuwe kabinet problemen oplost en de publieke sector op peil houdt.

Verwachting nieuw kabinet: daadkracht en luisteren

De (landelijke) politiek zelf is voor velen een bron van zorg en mensen verwachten ook op dit gebied verbeteringen van een nieuw kabinet. Daarbij gaat het ten eerste om het daadkrachtig aanpakken van problemen, en ten tweede om het beter luisteren naar wat mensen willen. Uit focusgroepen die het SCP in september hield, blijkt dat deelnemers niet hoopvol zijn dat er met een nieuw kabinet echt iets gaat veranderen. Er zijn zorgen over problemen die langer blijven liggen omdat er nu weer verkiezingen zijn, over nieuwe politici die minder ervaring hebben en een mogelijk moeilijke formatie vanwege het grote aantal partijen.

Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Dit extra verkiezingsbericht maakt onderdeel uit van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB): het doorlopende onderzoek van het SCP naar de stemming in het land. Dit onderzoek is gebaseerd op representatief steekproefonderzoek onder 1815 Nederlanders in de langlopende SCP-enquête Nederland in Beeld (gegevens verzameld tot en met juni 2023), 1339 Nederlanders in het LISS-panel (augustus) en vier focusgroepen (september).

 

Nieuw Sociaal Contract

Verkiezingsprogramma NSC: snel bestuurscultuur veranderen (nos.nl) (24 oktober 2023)

Het langverwachte verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract (NSC) heet Tijd voor herstel. Bij de presentatie zei partijleider Pieter Omtzigt dat het bestuur in Nederland niet heeft gefunctioneerd en dat dit grote problemen heeft veroorzaakt als de toeslagenaffaire en de bevingschade in Groningen. Hij wil dat veranderen.

"Het allerbelangrijkste is het herstel van de bestuurlijke ordening in Nederland", zei Omtzigt. Als daar niets verandert, blijven er problemen ontstaan, denkt hij. Daarom wil NSC onder meer dat er een grondwettelijk hof komt, waar mensen kunnen laten toetsen of hun grondrechten zijn geschonden.

Verder wil hij dat er een regionaal kiesstelsel komt, net als een wet op het Rijkstoezicht. Ook moeten klokkenluiders beter worden beschermd.

Het verkiezingsprogramma van de nieuwe partij, die het goed doet in de peilingen, staat vanaf 11.00 uur op de website van NSC. Het telt honderd pagina's.

Het eerste deel gaat over bestuurlijke vernieuwing. Het tweede deel gaat over bestaanszekerheid en het bestrijden van voedselarmoede. Daarna komt het deel over migratie en ten slotte wil de partij zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn. Niet alleen door flink meer woningen te bouwen, maar bijvoorbeeld ook door het aanpakken van een belastingkorting voor expats die meer voor een woning kunnen betalen dan anderen.

Nieuw Sociaal Contract | Verkiezingsprogramma (partijnieuwsociaalcontract.nl) (24 oktober 2023)

Tijd voor herstel

Nieuw Sociaal Contract wil een overheid die het publiek belang dient, haar taken goed uitvoert en leert van fouten. Die eerlijk is over dilemma’s en mensen meeneemt bij afwegingen. Die eerlijk toegeeft dat niet alles overal kan, of tegelijk kan. In ons programma willen we letterlijk een Nieuw Sociaal Contract tussen overheid en burger. 

Bekijk verkiezingsprogramma

F9MGkb XYAAIGQh

Toegankelijke gezondheidszorg

Preventie

 • Al op jonge leeftijd moet geïnvesteerd worden in de juiste voeding, mentale gezondheid, goede mondhygiëne, sport en bewegen, het tegengaan van alcohol-, drugs- en tabaksgebruik, een veilig (t)huis en inkomenszekerheid. Met elkaar zullen we ons als samenleving verantwoordelijk moeten voelen voor een gezonde leefstijl van de jeugd, zeker waar het gaat over drank, drugs en mentale weerbaarheid. (pag. 44)

Onze fysieke leefomgeving

Bereikbaarheid

 • De maximale snelheid moet gerespecteerd worden, zeker binnen de bebouwde kom. Er wordt streng opgetreden tegen telefoongebruik in de auto en tegen rijden onder invloed van alcohol en drugs. (pag. 57)

Veiligheid en leefbaarheid

De internationaal georganiseerde misdaad is diep doorgedrongen in ons land. Criminelen ontwrichten de samenleving op ongekende wijze. Het gaat hierbij niet alleen om internationale drugshandel, maar ook om bijvoorbeeld cybercrime, mensenhandel en de handel in kinderporno. De ondermijning door deze zware criminelen is in wijken en buurten steeds directer merkbaar: bomaanslagen op woningen, schietpartijen op straat, de moord op een advocaat en op een journalist. Dat zijn regelrechte aanslagen, niet alleen op deze mensen en hun families, maar ook op onze veiligheid en de rechtsstaat. Hier past alleen hard straffen en maximale inzet op het afpakken van crimineel geld, goederen en vastgoed. (pag. 65)

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit repressief aanpakken

 • Het doorbreken van het criminele verdienmodel en het terugdringen van criminele geldstromen moet een speerpunt zijn van het beleid. Financieel gewin vormt zowel het onderliggende motief als een belangrijk machtsmiddel van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit; met geld worden steeds weer nieuwe drugs, wapens en handlangers gekocht. Door criminele geldstromen te verstoren en terug te dringen nemen de ondermijnende effecten van dat geld af. (..)
 • Op het platteland worden drugslabs aangetroffen in schuren en boerderijen. Drugsafval in de vorm van vaten, jerrycans en verpakkingen wordt op grote schaal in de natuur gedumpt. Giftig afvalwater wordt op het riool of direct in de sloot geloosd. Dit is zeer schadelijk voor mens en milieu. De opruimkosten zouden niet gedragen moeten worden door de maatschappij, maar moeten worden verhaald op de criminele veroorzakers. We handhaven een regeling voor gedupeerde grondeigenaren en gemeenten.
 • Het blijft verboden om drugs te bezitten, verkopen of te produceren. We handhaven het huidige softdrugsbeleid. (pag. 67)

Afbeelding van WhatsApp op 2023 10 17 om 10.42.51 cda300ae Medicinale cannabis: Patiëntenervaringen

De resultaten van het onderzoek naar patiëntervaringen met medicinale cannabis (zorgkrant.nl) (24 oktober 2023)

De meeste mensen zijn erg tevreden over het medicinale cannabis product dat ze gebruiken

Van de patiënten die medicinale cannabis gebruiken, ervaart één op de vijf één of meer bijwerkingen. Zij ervaren deze bijwerkingen als mild en veroorzaken over het algemeen geen hinder. De meeste mensen zijn erg tevreden over het medicinale cannabis product dat ze gebruiken.

Bijwerkingencentrum Lareb onderzocht met online vragenlijsten waarvoor patiënten medicinale cannabis gebruiken en welke bijwerkingen zij ondervonden. Dit deed Lareb samen met het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) van maart 2021 tot maart 2023.

Medicinale cannabis

Medicinale cannabis is geen geregistreerd geneesmiddel omdat er nog te weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is over het gebruik ervan. Er is behoefte aan meer onderzoek naar het gebruik van medicinale cannabis bij verschillende groepen patiënten en de mogelijke bijwerkingen die kunnen optreden.

Onderzoeksresultaten

Tijdens een periode van 12 maanden ontvingen 251 patiënten vier online vragenlijsten. Zowel mensen die al medicinale cannabis gebruikten als mensen die ermee wilden beginnen, deden mee aan het onderzoek. De mensen ervaarden milde bijwerkingen zoals duizeligheid, slaperigheid, droge mond, hoofdpijn en toegenomen eetlust. De meest voorkomende redenen om medicinale cannabis te gebruiken waren chronische pijn, zenuwpijn, slaapproblemen, spierpijn en krampen. De meeste mensen zijn erg tevreden over het medicinale cannabis product dat ze gebruiken.

Omdat veel deelnemers medicinale cannabis al langere tijd gebruikten, kan dit onderzoek mogelijk een relatief grote groep mensen vertegenwoordigen die positieve ervaringen hebben met medicinale cannabis en weinig last hebben van bijwerkingen. De resultaten van dit onderzoek kunnen artsen helpen om patiënten beter te informeren.

Bekijk hier het rapport met patiëntervaringen en veiligheid van het gebruik van medicinale cannabis in Nederland.

Samenvatting

Medicinale cannabis is niet geregistreerd als geneesmiddel. Daarvoor is nog te weinig we tenschappelijk onderzoek met medicinale cannabis beschikbaar. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) beveelt het gebruik van medicinale cannabis om die reden dan ook niet aan. Er is meer onderzoek nodig naar het gebruik van medicinale cannabis bij verschillende patiëntengroepen en de bijwerkingen die hierbij kunnen optreden. Bijwerkingencentrum Lareb heeft, in samenwerking met het Bureau Medicinale Cannabis (BMC), van maart 2021 tot maart 2023 via een Lareb Intensieve Monitoring (LIM) studie, informatie verzameld over de verschillende indicaties en specifieke klachten waarvoor patiënten in Nederland medicinale cannabis gebruiken, de patiëntervaringen met dit gebruik en het optreden van bijwerkingen. Over een periode van 12 maanden ontvingen de deelnemers vier online vragenlijsten; op het moment van registratie en 2, 6 en 12 maanden na registratie. In totaal namen 251 patiënten deel aan het onderzoek. De meeste deelnemers in dit onderzoek hebben als indicatie voor de medicinale cannabis chronische pijn. De meest genoemde klachten waarvoor de medicinale cannabis wordt gebruikt, zijn chronische pijn, zenuwpijn, slaapproblemen, spierpijn en krampen. De deelnemers zijn erg tevreden over het medicinale cannabis product dat ze gebruiken. Eén op de vijf deelnemers heeft één of meerdere bijwerkingen ervaren. Deze bijwerkingen waren mild van aard en werden over het algemeen als niet erg belastend ervaren. De kosten van de medicinale cannabis zijn voor het grootste deel van de deelnemers een bezwaar. Zowel patiënten die al medicinale cannabis gebruikten als patiënten die gingen starten met medicinale cannabis konden meedoen aan de studie. Door het grote aandeel langdurige gebruikers in onze studie is het mogelijk dat er een selectie van mensen is opgetreden die baat hebben van de medicinale cannabis en weinig last heeft van bijwerkingen. Monitoringstudies bieden de mogelijkheid om gegevens te verzamelen over de veiligheid en ervaringen van patiënten die medicinale cannabis over een lange tijd gebruiken. Deze informatie kan in de klinische praktijk gebruikt worden om patiënten beter te informeren.

 

“War continues to kill us – even when we return home”

Ukraine’s bid to legalise medical cannabis clears another hurdle (cannabishealthnews.co.uk) (13 oktober 2023)

A bill to legalise medical cannabis in Ukraine has advanced to the next stage of the legislative process this week, bringing patients one step closer to ‘relief’.

Following its initial reading, in July Ukrainian politicians voted to adopt the bill which will see the legalisation of cannabis for medicinal use. 

On Tuesday 10 October, the proposed legislation was finalised and approved by the National Health, Medical Care and Health Insurance Committee, meaning it will now proceed to a second reading in the Verkhovna Rada [parliament].

According to a press statement from the Ministry of Health, more than 800 amendments were made before the committee agreed to advance the bill to the next – and final – stages. 

The bill proposes to create regulatory conditions for the legal limited circulation of cannabis, cannabis resin, cannabis extracts and tinctures for their use in medical, industrial and scientific purposes.

It will see doctors permitted to prescribe cannabis-based medicines for conditions including cancer, PTSD and ‘many other diseases’.

According to the draft law, cannabis-based drugs will be subject to the same ‘strict controls as other narcotic and psychotropic drugs’. Products must be made from cannabis grown for medicinal purposes in Ukraine, or from imported cannabis plant substance, and may only be prescribed by a doctor, in accordance with ‘medical indications’. 

READ MORE: Ukraine’s battle for medical cannabis – the campaigners on the frontline

Relief from the trauma of war

The country has endured ongoing conflict since Russia invaded in February 2022, with the Ministry of Health previously estimating that around four million people will experience not only PTSD, but other mental health issues, brought on by the trauma.

Both the Health Minister, Viktor Liashko, and President Zelenskyy have expressed their support for the bill, urging MPs to legalise medical cannabis to help the country recover from the ‘trauma of war’. 

In a statement on Wednesday (11 October), Liashko said: “The draft law No. 7457 will make it possible to realise the right of every patient to medical care, relieve the pain and suffering of millions of people, and improve the quality of life for many diseases and conditions. At the same time, it is only about the medical and not the recreational use of cannabis-based drugs. The same strict control will be applied to them as to narcotic and psychotropic drugs.

“Thanks to the entry by all subjects of all transactions involving the movement of hemp and its products at all stages of circulation into the electronic information system, the state will control the complete life cycle of the plant: from the seed to reaching the patient.”

“War continues to kill us – even when we return home”

ctivists have been campaigning for the legalisation of medical cannabis in Ukraine for a number of years and two previous bills failed to make it through the Rada.

Speaking to Cannabis Health following the success of the initial vote in July, Iryna Rachynska from Patients of Ukraine, said: “In Ukraine there are millions of people who suffer from the consequences of the war. We already have hundreds of thousands of amputees. The number of people with PTSD is increasing and the Ministry of Health officially claims that four million people will be in need of medical treatment for their psychological conditions. These are people who lost their families and homes, who have witnessed terrible war events, who have war trauma themselves. War continues to kill us even when we return home.

“In addition, in Ukraine there are two million patients with severe diseases who have been in need of medical cannabis before full-scale war. We now have six million people in urgent need of these drugs.”

A date has not yet been announced for the next reading.

 

Cannabis regulation in Europe 

EMCDDA Webinar: Cannabis regulation in Europe — country experiences | www.emcdda.europa.eu (15 september 2023)

Deutscher Bundestag - Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung debattiert (18 oktober 2023)

Der Bundestag hat am Mittwoch, 18. Oktober 2023, erstmals einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (20/870420/8763) beraten. Nach der Debatte im Plenum überwiesen die Abgeordneten die Initiative gemeinsam mit einem CDU/CSU-Antrag mit dem Titel „Cannabislegalisierung stoppen, Gesundheitsschutz verbessern – Aufklärung, Prävention und Forschung stärken“ (20/8735) und einem AfD-Antrag mit dem Titel „Die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken aufgeben und eine wissenschaftliche Nutzenbewertung von Medizinalcannabis analog zum Arzneimittelrecht einleiten“ (20/8869) in die Ausschüsse. Die Federführung bei den weiteren Beratungen übernimmt der Gesundheitsausschuss. (...)

Cannabis-Gesetz: "Viele Mängel" - WDR 5 Morgenecho Interview - WDR 5 - Podcasts und Audios - Mediathek - WDR (18 oktober 2023) 

Cannabis-Gesetz: "Viele Mängel"

WDR 5 Morgenecho - Interview 18.10.2023 05:15 Min. Verfügbar bis 17.10.2024 WDR 5

"Cannabis Social Clubs" sollen in der Cannabis-Legalisierung eine zentrale Rolle spielen. Steffen Geyer, Vorsitzender des Dachverbands, gefällt das geplante Gesetz aber "ganz und gar nicht". Unter anderem kritisiert er fehlende Anonymität.

Download

First cannabis associations granted operational license (maltatoday.com.mt) (24 oktober 2023)

Two cannabis associations have been granted operational licences, meaning that they can start cultivating the plant as distribution is expected to begin early next year.

The first operational licences for cannabis harm reduction associations have been granted to two associations, meaning that they can now cultivate their own cannabis.

During a press conference, Executive Chairperson Authority for The Responsible Use of Cannabis (ARUC), Leonid McKay announced that in October, the first operational licences were granted.

The associations in question are called KDD Society and Ta' Zelli, and the process for distributing cannabis to members can begin when the associations are in possession of the product. The cannabis is then tested by ARUC before being sold to members.

On pricing, McKay stated that ARUC will not be controlling the price of cannabis in any way, however, he noted that the price is projected to compete with that of the black market.

Meanwhile, another four associations are also in possession of an in-principle license and are in the advanced stages of getting an operational license.

McKay stressed that in its work, ARUC steers away from commercialisation of cannabis, further stating that anyone whose goals do not match that of the authority is not welcome to work with it.

From her end, parliamentary secretary for reforms, Rebecca Buttigieg stated that Tuesday's announcement is a historic moment.

Buttigieg stressed that drug trafficking will never be tolerated.

 

Revealing the missing link to Climate Justice: DRUG POLICY

REPORT-Revealing-the-Missing-Link-to-Climate-Justice-Drug-Policy.pdf (healthpovertyaction.org)

IT’S TIME TO ADDRESS THE MISSING LINK IN CLIMATE JUSTICE: DRUG POLICY

“Forests are disappearing at an extraordinary and stubbornly persistent rate. In 2022, the world lost 4.1 million hectares of tropical primary rainforests – areas of critical importance for livelihoods, carbon storage and biodiversity – equivalent to a rate of 11 football pitches a minute.”

World Resources Institute

In the face of “extraordinary and stubbornly persistent” rates of tropical forest loss the UN’s International Panel on Climate Change (IPCC) has called for urgent action to protect and restore forests by strengthening their governance and management.

Action is needed now – and policy makers, environmental ministries, NGOs and civil society groups around the world are dedicated to implementing “urgent governance responses” to protect the planet’s largest carbon sinks, mitigate climate change, and head off climate catastrophe.

But their efforts will fail as long as those committed to environmental protection neglect to recognise, and grapple with, the elephant in the room. T hat elephant is the global system of criminalised drug prohibition, popularly known as the ‘war on drugs.’

It is increasingly being recognised that criminal actors are financing land grabs, deforestation, timber and wildlife trafficking and socially and ecologically devastating mining. And that authorities at all levels are often rubber-stamping and profiting from those illegal activities. However, this recognition stops short of naming the driver of these criminal activities.

Prohibition: the international drug policy regime – primarily devised and championed by countries of the Global North, and maintained by the United Nations – has created an unregulated and immensely powerful shadow economy.

That shadow economy is undermining environmental progress and governance in the world’s tropical forest frontiers. The jungles of South-East Asia, forests of West Africa and the rainforests of Central and South America are some of the planet’s largest carbon sinks and key to our climate future. This equatorial line also correlates to the world’s major drug trafficking routes.

Protecting ecologically fragile regions requires getting to the source of the shadow system that threatens them: the laws and treaties that make drugs illegal.

This report provides an introduction to this issue. It distils the ever-growing body of policy analysis and scientific evidence to expose how this shadow system functions, how it fuels environmental destruction and how it undermines climate mitigation strategies.

It is the first in a series, written by the academics, advocates and activists that comprise The International Coalition on Drug Policy Reform and Environmental Justice – the first ever global coalition focussed on this vital intersection between drug policy and the climate crisis.

It outlines three key ways in which drug policy impedes climate justice. First, the geographies of prohibition, pushing drug production and trafficking into remote and vital areas of biodiversity. Second, the reinvestment of drug profits into other environmentally harmful activities. Most importantly it highlights how drug policy creates the underlying conditions for environmental devastation. It explores how prohibitionist laws have empowered and enriched organised and violent criminal groups, and created an omnipotent shadow economy that destabilises state architecture, leaving officials to legislate in the interests of organised crime rather than people and planet. (...)

 

Terrorismecode

Tienduizenden Nederlanders met terrorismecode in politiesystemen: demonstreren kan al genoeg zijn - Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl)  (24 oktober 2023)

Wat is het nieuws? 

 • Tienduizenden mensen die nergens van verdacht zijn, blijken met hun naam voor te komen in een ‘terrorismeregister’ van de politie. Daaronder bevinden zich mogelijke terroristen, maar ook de mensen om hen heen, activisten en zelfs demonstranten. Met het zogeheten themaregister wordt informatie over potentieel terrorisme en extremisme in een zeer vroeg stadium verzameld, geanalyseerd en gedeeld. 

Waarom is dit belangrijk? 

 • Het idee voor het register ontstond na de aanslagen van 11 september 2001. De toenmalige privacytoezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens was zeer kritisch over het wetsvoorstel en betwijfelde de noodzaak. Ze waarschuwde dat de waarborgen voor burgers onvoldoende waren en zelfs misbruik van antiterrorismemaatregelen in de hand zou kunnen werken. 
 • Hoogleraar Jon Schilder maakt zich zorgen. Burgers hebben volgens hem ‘geen enkele controle op de registratie, weten ook niet wat er allemaal over hen wordt opgeslagen en gedeeld met anderen. Het blijkt dat het om erg grote getallen gaat en om gegevens van veel mensen die op geen enkele manier een bedreiging vormen voor onze rechtsstaat.’ 

Hoe heeft FTM dit onderzocht? 

 • Follow the Money sprak met activisten die er met behulp van inzageverzoeken achter zijn gekomen dat de politie informatie over hun activiteiten verzamelde en heeft voorzien van een CTER-codering (Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering). Uit een Woo-verzoek komt naar voren dat de lat voor de registraties erg laag ligt en het totale aantal namen in het register in 2018 ‘enkele tienduizenden’ bedroeg. De politie bevestigt dat het huidige aantal nog steeds in dezelfde orde van grootte valt. (...)

Afbeelding van WhatsApp op 2023 10 17 om 10.42.51 cda300ae 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600